Skapa ett PivotDiagram i Visio

Skapa ett PivotDiagram i Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett PivotDiagram är en samling former i en trädvyn struktur som hjälper dig att analysera och sammanfatta data i ett visuellt och lätt att förstå format. Skrivs som en enda form kallas en översta noden som innehåller information som importerats från ett kalkylblad, tabell, vy eller kub. Du kan ta bort den översta noden i nivå med underordnade noder att visa data på olika sätt.

Tänk på varje element i kontexten för datakällan för att förstå kategorier, nivåer och noder:

 • Varje kolumn i datakällan är icke-numeriskt eller numerisk.

 • Tänk på numeriskt kolumnerna som kategorier, som kvartal, försäljare eller telefonnummer. Något av följande kan bli en nivå under den översta noden. Observera att värdena under en kolumn som telefonnummer kan vara tal, men de inte är tal som kan summeras eller annars sammanfattade.

 • Tänk på de numeriska kolumnerna som data till exempel tal och valuta som kan summeras eller genomsnitt eller som har lägsta eller högsta värden.

 • Tänk på varje nod som en grupp med rader från datakällan som har ett gemensamt värde i en angiven kolumn. För kategorin ”kvartal” skulle till exempel alla rader med Kv4 grupperas i en enda nod.

Skapa ett pivotdiagram

 1. Öppna Visio.

 2. Klicka på Pivot-Diagram > SkapaBusiness mall/i kategorin.

 3. Följ stegen i guiden dataväljare.

  När du klickar på Slutförvisas följande tre former på ritningssidan:

  • En förklaring som innehåller information om datakälla

  • En textruta för namnet i pivotdiagrammet

  • Den översta noden som innehåller de importerade data

 4. Klicka på den översta noden i den blå triangeln och i fliken PivotDiagram på menyfliken under Lägg till kategori, klicka på kategorin (vanligtvis en kolumn i datakällan) som du vill gruppera data.

PivotDiagram-fönstret som visas till vänster om PivotDiagram ritningen har två listor – Lägg till kategori och Lägga till Total.

Lägga till kategorilistan visas kategorier i datakällan som kan du gruppera data. Kategorierna som motsvarar kolumner för de flesta datakällor (dimensioner för Microsoft SQL Server Analysis Services). Om du vill dela en nod upp på underordnade noder, klicka på en nod i ritningen PivotDiagram och klicka sedan på en kategori i listan Lägg till kategori.

Varje kategori associeras med fyra tillgängliga funktioner. Under Lägg till kategori högerklickar du på kategorinamnet åt följande funktioner:

 • Lägg till <category name>     Det här alternativet gör samma sak som att klicka på namnet – den delar upp den valda noden i underordnade noder genom att respektive kategori.

 • Markera alla     Det här alternativet markerar alla noder i ritningen kan delas upp i respektive kategori.

 • Redigera datagrafik     Det här alternativet Öppna dialogrutan Redigera datagrafik där du kan anpassa utseendet på dina data på noderna.

 • Konfigurera kolumn     Det här alternativet öppnar dialogrutan Konfigurera kolumn för (för SQL Server Analysis Services, dialogrutan Konfigurera Dimension ), där du kan filtrera rader med data till en delmängd som uppfyller ett villkor. Om du vill ta bort filtret genom att återställa rutan i den Visa data där kolumnen till (Markera åtgärden).

Lägga till Total listan visar kolumnerna i datakällan som kan summeras och visas i noderna. Du kanske vill visa den totala försäljningen som gjorts av varje säljare samtidigt även visas antalet order som varje säljare hanteras.

Förutom kolumner från datakällan innehåller Lägga till Total ett antal objekt (förutom SQL Server Analysis Services), som räknar antalet rader från datakällan som representeras i varje nod.

Alla objekt i listan Lägg till Total har sex tillgängliga funktioner. Högerklicka på dess namn åt följande funktioner:

 • Summa     Det här alternativet lägger till de numeriska värdena för alla rader i varje nod.

 • Avg     Det här alternativet beräknar medelvärdet av de numeriska värdena för alla rader i varje nod.

 • Min     Det här alternativet visas det minsta värdet av alla rader i varje nod.

 • Max     Det här alternativet visas det maximala värdet på alla rader i varje nod.

 • Antal     Det här alternativet visas antalet rader som finns i varje nod.

 • Konfigurera kolumn     Det här alternativet öppnas dialogrutan Konfigurera kolumn (för SQL Server Analysis Services är det dialogrutan Konfigurera Dimension ), där du kan filtrera rader med data till en delmängd som uppfyller ett villkor. Om du vill ta bort filtret genom att återställa rutan i den Visa data där kolumnen till (Markera åtgärden).

Filtrera data i ett pivotdiagram

Varje nod i en nivå i ett PivotDiagram representerar en grupp av rader i datakällan som delar ett gemensamt värde. Till exempel innehåller en nod för det fjärde kvartalet (Kv 4) alla numeriska data för de rader som har Kv 4 i kolumnen kvartal.

Du kan använda filter för att välja vilka noder visas i en viss nivå. Om data för det första kvartalet inte längre är av intresse, kan du till exempel dölja noden Kv1:

 1. I fönstret PivotDiagram under Lägg till kategorihögerklickar du på data (kategorinamn) som du vill filtrera och klicka sedan på Konfigurera kolumn.

 2. I dialogrutan Konfigurera kolumn under Filterunder Visa data där: <category name>, Välj operationerna i kolumnen längst till vänster och Skriv värdena i kolumnen längst till höger för att ange vilka data som du vill arbeta med.

  Endast noder med information som uppfyller de villkor som du har valt visas i ritningen.

Om du vill ta bort filtret genom att återställa operationer i kolumnen längst till vänster i den Visa data där lista till (Markera åtgärden).

Obs!: Om datakällan är en SQL Server Analysis Services-kub, högerklicka på objektet som du vill filtrera och klicka på Konfigurera Dimensioni dialogrutan Konfigurera Dimension klickar du på Konfigurera nivå. I dialogrutan Konfigurera nivå under Filterunder Visa data där kategorinamn, Välj operationerna i kolumnen längst till vänster och Skriv värdena i kolumnen längst till höger för att ange vilka data som du vill arbeta med.

Anpassa data i pivotdiagramnoder

När du expanderar en nod som PivotDiagram visas en standarduppsättning med data i varje nod. Du kan ändra vilka numeriska data visas namnet på den data och hur numeriska data summeras.

Visa eller dölja specifika data

När du visar eller döljer numeriska data (vanligtvis en kolumn i datakällan) tillämpas ändringen på alla noder i det markerade pivotdiagrammet.

 1. Välj en nod i pivotdiagrammet.

 2. I fönstret PivotDiagram under Lägg till Total, markera eller avmarkera kryssrutorna för de data som du vill visa eller dölja.

Ändra hur numeriska data summeras

De exempeldata som visas i ett PivotDiagram nod är summan av den första kolumnen från datakällan. Du kan byta summeringsfunktion från summa till medelvärde, Min, Max eller antal.

Obs!: Det här gäller inte för SQL Server Analysis Services.

 • I fönstret PivotDiagram under Lägg till Total, högerklicka på objektet som du vill ändra och välj den summeringsfunktion som du vill använda.

Ändra namn på objekt i listorna Lägg till kategori och lägga till summor

 1. I fönstret PivotDiagram under Lägg till kategori eller Lägga till Total, högerklicka på objektet som du vill ändra och klicka sedan på Konfigurera kolumn.

 2. Skriv ett nytt namn i rutan namn i dialogrutan Konfigurera kolumn .

  Om du vill återgå till det ursprungliga namnet, klickar du på Använd källnamn.

Begränsa antalet noder i nivåer

Du kan välja hur många noder ska visas i en enskild nivå eller i alla nivåer i ditt PivotDiagram. Det kan vara användbart om du arbetar med stora kalkylblad, behöver tabeller eller vyer och du inte se alla data indelade i separata noder.

Du kanske vill visa endast först 5 noder i en nivå av säljare eller de första 20 noderna i en nivå över order.

Begränsa antalet noder visas i alla nivåer

 1. Klicka på den översta noden i pivotdiagrammet som du vill ändra.

 2. Klicka på dialogruteikonen för Data på fliken PivotDiagram i gruppen Data .

 3. Markera kryssrutan Begränsa objekt i varje detaljnivå i dialogrutan Alternativ för PivotDiagram under Alternativ.

 4. Skriv det maximala antalet noder som du vill visa i rutan Maximalt antal objekt .

  För varje nivå visas en ny nod med tre punkter (...) i namnlisten i ditt PivotDiagram. Formerna innehåller dolda noder för varje nivå.

Begränsa antalet noder som visas i en enskild nivå

 1. Välj angiven form på den nivå som du vill begränsa i ditt diagram.

 2. Klicka på Sortera & Filterpå fliken PivotDiagram i gruppen Sortera & Filter .

 3. Markera kryssrutan gräns objekt i den här detaljnivå i dialogrutan Uppdelning alternativ under Visa.

 4. Skriv det maximala antalet noder som du vill visa i rutan Maximalt antal objekt .

  En ny nod med tre punkter (...) i namnlisten visas i ditt PivotDiagram. Den här formen innehåller dold för den aktuella nivån.

Automatiskt ändra ordningen på alla noder i en nivå

Använd knappen Sortera & Filter på fliken PivotDiagram vill ändra ordningen på noder i en nivå, efter ett värde i data. Anta till exempel att du har en översta noden med försäljningen per säljare. Du kan beställa noderna försäljare efter namn eller hur mycket vinst varje säljare har gjort.

 1. Välj angiven form för den nivå som du vill sortera.

 2. Klicka på Sortera & Filter på fliken PivotDiagram.

 3. I dialogrutan Uppdelning alternativ väljer du en kategori (vanligtvis en kolumn från datakällan) och en aggregering (till exempel summa, Min eller Max) som du vill ordna noder.

Manuellt flytta en nod inom en nivå

 1. Klicka på noden som du vill flytta.

 2. Flytta vänster/uppåt eller Åt höger/nedåt på fliken PivotDiagram.

Uppdatera data i ett PivotDiagram

Du kan uppdatera data i en befintlig PivotDiagram. Om ritningen innehåller mer än ett PivotDiagram, kan du uppdatera en av dem eller alla.

 • Om du vill uppdatera ett PivotDiagram, markerar du den i ritningen. Klicka på Uppdaterapå fliken PivotDiagram i gruppen Data .

 • Om du vill uppdatera alla pivotdiagram i en ritning, klicka på pilen under Uppdatera och klicka sedan på Uppdatera alla.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×