Skapa flerspråkiga kommunikationswebbplatser, sidor och nyheter

Skapa flerspråkiga kommunikationswebbplatser, sidor och nyheter

Om organisationen finns i flera olika populationer kan det vara bra att göra innehåll på intranätwebbplatserna tillgängligt på flera språk. Gränssnittselement som webbplatsnavigering, webbplatsrubrik och webbplatsbeskrivning kan visas på användarens föredragna språk. Du kan dessutom tillhandahålla sidor och nyhetsinlägg på kommunikationswebbplatser som du översätter och som visas på användarens föredragna språk.

I den här videon får du lära dig hur du använder flerspråksfunktioner.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Kontrollera först att kommunikationswebbplatsen som du använder är skapad med det standardspråk som du vill använda för webbplatsen. Standardspråket för webbplatsen kan inte ändras senare. Mer information om hur du skapar kommunikationswebbplatser finns i Steg för att skapa en kommunikationswebbplats.

När du är säker på att din kommunikation har skapats med det standardspråk som du vill använda, aktiverar du din webbplats för att använda flerspråkiga funktioner och väljer de språk du vill göra tillgängliga. Mer information om vilka språk som är tillgängliga att välja bland finns i Språk som stöds av SharePoint.

Om du vill skapa sidor på kommunikationswebbplatser på olika språk kan du använda översättningsfunktionen för att göra kopior av sidor som skapats på ditt standardspråk. Kopiorna kan sedan översättas manuellt. Publicerade översättningssidor visas automatiskt på rätt språkwebbplats, inklusive i webbdelarna Nyheter och Markerat innehåll för varje språk.

Meddelanden: 

 • Sidöversättningsfunktioner är endast tillgängliga på kommunikationswebbplatser.

 • Sidor översätts inte automatiskt. Varje sida som skapas på ditt standardspråk kan ha en motsvarande sida på ett valt målspråk som du eller någon du tilldelar översätter manuellt. När du har översättt en sådan sida och publicerat den, visas den automatiskt för de användare som föredrar det språket.

 • Ändringar av den ursprungliga sidan, källsidan eller andra översättningssidor synkroniseras inte automatiskt med alla översättningssidor. Varje översättningssida måste uppdateras manuellt.

 • Vilket språk som visas för en användare beror på deras personliga inställningar för språk och region.

 • Vi rekommenderar att du använder stegen i den här artikeln för flerspråkiga webbplatser. Om du däremot använder en SharePoint server tidigare än 2019 kan du gå till Använda varianter för flerspråkiga webbplatser.

 • De flerspråkiga funktioner som beskrivs i den här artikeln är inte tillgängliga på underwebbplatser.

I den här artikeln

Aktivera flerspråksfunktioner och välja språk

Skapa sidor för de språk du vill använda

Visa en översättningssida på dess språkwebbplats

Kontrollera status för sidor

Vad gör en översättare?

E-postaviseringar

Uppdatera standardspråksidan

Sidgodkännanden

Översättningssidor i webbdelarna Nyheter och Markerat innehåll

Ta bort en översättningssida

Hitta översättningssidor

Konfigurera ett flerspråkigt namn, navigering och sidfot på en webbplats

Så här löser du vanliga problem

Aktivera flerspråkiga funktioner och välj språk

 1. Gå till kommunikationswebbplatsen där du vill aktivera flerspråksfunktioner.

 2. Välj Inställningar upp till höger och välj sedan Webbplatsinformation.

 3. Längst ned i fönstret med webbplatsinformation väljer du Visa alla webbplatsinställningar.

 4. Under Webbplatsadministrationväljer du Språkinställningar.

 5. Under Aktivera att sidor och nyheter översätts till flera språkdrar du reglaget till .

 6. Under Lägg till eller ta bort webbplatsspråkbörjar du skriva ett språknamn i Välj eller skriv ett språk ,eller välj ett språk i listrutan. Du kan upprepa det här steget för att lägga till flera språk.

 7. Du kan lägga till eller ta bort språk från webbplatsen när som helst genom att gå tillbaka till den här sidan.

  Språkinställningar för webbplatsen

 8. Om du vill översätta sidor kan du tilldela en eller flera översättare för varje språk (utom webbplatsens standardspråk). I Translator börjar du skriva namnet på en person som du vill ska vara översättare och väljer sedan namnet i listan.

  Obs!: Alla i organisationens Active Directory kan tilldelas som översättare. Personer som tilldelas som översättare får inte automatiskt rätt behörighet. När någon utan redigeringsbehörighet på en webbplats försöker komma åt webbplatsen dirigeras de till en webbsida där de kan begära åtkomst.

 9. Välj Spara.

När du har lagt till språk ser du en listrutan på webbplatsen där du kan gå till de olika språkwebbplatserna som du väljer.

Obs!: Standardspråket för en webbplats anges till det språk som väljs när webbplatsen skapas. Men när engelska är bland de språk som stöds behandlas engelska som det föredragna språket om användarens föredragna språk inte stöds av webbplatsen. Det här är ett känt problem.

Skapa sidor för de språk du vill använda

När du har aktiverat flerspråkiga funktioner för webbplatsen och valt de språk du vill göra tillgängliga kan du skapa de översättningssidor du vill ha. Gör så här:

 1. Gå till den standardspråksida som du vill göra tillgänglig på ett annat språk.

 2. I det översta fältet väljer du Översättning.

 3. Översättningsknapp

 4. Om du vill skapa en sida för översättning på alla språk som är tillgängliga för webbplatsen väljer du Skapa för alla språk. Annars väljer du Skapa endast för de språk du vill använda.

  Fönstret Översättning

  Viktigt!: Om du skapar översättningssidor medan standardspråksidan har opublicerade ändringar måste du publicera om standardspråksidan för att säkerställa att:

  • Översättningssidor visas på motsvarande språkwebbplats

  • Översättningssidor visas korrekt i webbdelen Nyheter och webbdelarna för markerat innehåll

  • Listrutan för språk längst upp på webbplatsen innehåller alla språk du har aktiverat

När sidorna har skapats visas sidans status (utkast som sparats, publicerats och så vidare) i översättningsfönstret bredvid varje språk. Dessutom får de översättare du tilldelat ett e-postmeddelande om att en översättning begärs.

Visa en översättningssida på webbplatsen

Om du vill kontrollera att översättningssidorna visas på rätt språk går du till sidan för standardwebbplatsspråket och väljer listrutan högst upp på sidan. Välj språk för den översättningssida som du vill visa.

Obs!: När du ändrar språk i listrutan gäller det för alla sidor på webbplatsen under webbläsarsessionen. Det påverkar inte användarspråkinställningen (som bestämmer vilket språk som visas för objekt som webbplatsnamn, rubrik och navigering). 

Listrutan Språk

Kontrollera status för sidor

Status för varje sida (utkast som sparats, publicerats och så vidare) visas i översättningsfönstret bredvid varje språk. Så här visar du statusen:

 1. Gå till sidan för standardspråk.

 2. Välj Översättning högst upp på sidan.

  I fönstret Översättning till höger visas status för varje språksida, samt en länk för att visa sidan.

Översättningsstatus

Vad gör en översättare?

Översättare översätter manuellt kopiorna av standardspråksidan till det eller de språk som har angetts. När kopiorna av sidorna har skapats meddelas översättare via e-post om att en översättning begärs. E-postmeddelandet innehåller en länk till standardspråksidan och den nya översättningssidan. Mer information finns i avsnittet E-postaviseringar nedan. Översättaren gör följande:

 1. Välj knappen Börja översätta i e-postmeddelandet.

 2. Välj Redigera uppe till höger på sidan och översätt innehållet.

 3. När du är klar väljer du Spara som utkast (om du inte är redo att göra den synlig för läsarna) eller, om sidan är klar att visas för alla som använder det språket på webbplatsen, väljer du Publicera eller Publicera nyheter.

  Om godkännanden eller schemaläggning är på kan det hända att knapparna Skicka in för godkännande eller Publicera senare/Publicera senare visas.

 4. Ett e-postmeddelande skickas till personen som begärde översättningen.

E-postaviseringar

 • När en översättningssida skapas skickas ett e-postmeddelande till de tilldelade översättarena för att begära en översättning. E-postmeddelandet innehåller knappen Börja översätta.

  E-postmeddelande om översättningsförfrågan

 • När en översättningssida publiceras av en översättare skickas ett e-postmeddelande till personen som begärde översättningen.

 • När en uppdatering görs på standardspråksidan och sparas som ett utkast skickas ett e-postmeddelande till översättaren för att informera om att det kan krävas en uppdatering av översättningssidan.

E-postaviseringar grupperas i 30 minuters intervall efter behov. När till exempel det första e-postmeddelandet som är relaterat till en sida skickas och en uppdatering görs av standardspråksidan, skickas nästa meddelande via e-post eller andra meddelanden som ska skickas i grupper efter 30 minuter.

Sidgodkännanden

När sidgodkännanden är på måste standardspråksidan och översättningssidorna godkännas och publiceras innan översättningssidorna blir tillgängliga för alla som har åtkomst till sidan.

Uppdatera standardspråksidan

När standardspråksidan uppdateras måste sidan publiceras på nytt. Översättare för översättningssidorna meddelas via e-post om att en uppdatering har gjorts så att det går att uppdatera de enskilda översättningssidorna.

Översättningssidor i webbdelarna Nyheter och Markerat innehåll

Webbplatsens startsidor, inlägg och sidor visas enligt sidornas språk. Det innebär att:

 • Om webbplatsens startsida inte översätts till användarens valda språk visas allt innehåll på sidan (inklusive nyhetsinlägg och markerat innehåll) på standardspråket för webbplatsen.

 • Om ett enskilt nyhetsinlägg eller en enskild sida inte översätts till användarens föredragna språk används standardspråket för webbplatsen när det visas i webbdelen för nyheter eller webbdelen med markerat innehåll.

Obs!: Översättningssidor och nyhetsinlägg måste godkännas och publiceras innan de visas i webbdelarna Nyheter eller Markerat innehåll.

Ta bort en översättningssida

När du tar bort en översättningssida måste du utföra några ytterligare steg för att bryta kopplingen mellan standardsidan för språk och den borttagna översättningssidan, vilket omfattar att öppna standardspråksidan för redigering, öppna panelen Översättning och sedan publicera om den.

 1. Gå till biblioteket Sidor för webbplatsen.

 2. Leta reda på sidan som du vill ta bort i språkmappen intill sidan för standardspråket. Mappen kan identifieras med hjälp av språkkoden 2 eller 4 bokstäver. Den franska mappen identifieras till exempel som fr.

  Översättningsmappar

 3. Markera den sida du vill ha i mappen och klicka sedan på punkterna (...) till höger om den markerade sidan.

  Sidbibliotek med ellipser bredvid den valda filen.

 4. Klicka på Ta bort.

  Kommandot Ta bort bredvid den markerade sidan

 5. När du har tagit bort sidan går du till sidan för standardspråket och väljer Redigera längst upp till höger. Om du inte är i redigeringsläge fungerar inte resten av stegen.

 6. Välj Översättning högst upp på sidan.

 7. I panelen Översättning visas ett meddelande om att en koppling till sidan har åtgärdats.

 8. Publicera om standardspråksidan.

Hitta översättningssidor

Du kan använda språkrutan högst upp påsidan, översättningspaneleneller leta reda på sidan i biblioteket Sidor.

Så här hittar du det i biblioteket Sidor:

 1. Gå till biblioteket Sidor för webbplatsen.

 2. Leta reda på sidan som du vill ta bort i språkmappen intill sidan för standardspråket. Mappen kan identifieras med hjälp av språkkoden 2 eller 4 bokstäver. Den franska mappen identifieras till exempel som fr.

  Översättningsmappar

Konfigurera ett flerspråkigt namn, navigering och sidfot på en webbplats

Om du vill visa webbplatsens namn, navigering och sidfot på olika språk som du har gjort tillgängliga måste var och en översättas manuellt. Du kan lägga till eller uppdatera översättningar när du redigerar något av elementen.

Anta till exempel att du har skapat en kommunikationswebbplats med ett engelskt standardspråk och att du har aktiverat webbplatsen för franska och italienska språk. När du skapar en webbplats konfigureras webbplatsens namn och beskrivning på standardspråket (i det här fallet engelska). Du kan också uppdatera webbplatsens namn och beskrivning när webbplatsen har skapats. Sedan skapar du navigeringsnodernaoch sidfotsinnehållet på engelska, och under den tiden kan du också lägga till dina översättningar.

Meddelanden: 

 • Användare som översätter webbplatsinnehållet ska finnas i gruppen Ägareeller Medlemmar för webbplatsen eller ha motsvarande webbplatsbehörigheter.

 • Om det inte finns någon översättning för ett visst språk kommer en användare med det valda språket att se standardspråket. Om standardspråket till exempel är engelska och en franska översättning inte har lagts till för ett navigeringsvisningsnamn, kommer en användare med ett föredraget språk på franska att se det engelska visningsnamnet.

 • Hubb-navigering stöds också. Det kan ta upp till 2 timmar innan ändringar har återspeglas för alla navplatser.

 • När alternativet Aktivera att sidor och nyheter ska översättas till flera språk är på påverkar inte alternativet Skriva över webbplatsöversättningar de översatta webbplatsnamnen, beskrivningarna eller  navigeringsnamnen.  Den påverkar även fortsättningsvis andra objekt, till exempel listor. Mer information finns i Skriva över webbplatsöversättningar.

Lägga till ett översatt webbplatsnamn och en beskrivning

 1. På webbplatsens startsida väljer Inställningar högst upp på sidan.

 2. Välj Webbplatsinformation.

 3. Under Webbplatsnamnväljer du Översätt webbplatsens namn eller under Webbplatsbeskrivningväljer du Översätt webbplatsbeskrivning.

 4. Lägg till eller uppdatera dina översatta webbplatsnamn.

  Översätta webbplatsnamn

  Upprepa föregående steg för att lägga till eller uppdatera översatta webbplatsbeskrivningar.

  Översätta webbplatsbeskrivning

Lägga till eller uppdatera översatta visningsnamn för navigering

 1. Välj Redigera i det övre navigeringsfältet.

 2. Välj ellipsen (...) bredvid det namn du vill använda i redigera navigeringspanelen.

 3. Välj Redigera.

 4. Under Visningsnamnväljer du Översättningar.

  Översättning av navigering

 5. Lägg till eller uppdatera dina översatta visningsnamn.

  Översatt navigering

Lägga till eller uppdatera översatta visningsnamn för sidfotsnavigering

 1. Välj Redigera i webbplatsens sidfot.

  Sidfotens namn och knappen Redigera

 2. I panelen Redigera sidfot väljer du punkterna (...) bredvid det visningsnamn för sidfoten du vill använda.

 3.  Välj Redigera.

 4. Under Visningsnamnväljer du Översättningar.

  Översättning av sidfot

 5. Lägg till eller uppdatera dina översatta visningsnamn.

  Dialogrutan Översättningar

Tips: Du kan också lägga till eller uppdatera visningsnamnen för sidföttsföttsen genom att välja Inställningar överst och sedan välja Ändra utseende > sidfot.

Så här löser du vanliga problem

Här är några vanliga problem som kan uppstå:

 • Översättningssidor visas inte på motsvarande språkwebbplats

 • Översättningssidor visas inte korrekt i webbdelen Nyheter och webbdelarna för markerat innehåll

 • I listrutan för språk högst upp på webbplatsen ingår inte alla språk som du har aktiverat

Om du stöter på något av dessa problem kan det vara på grund av en sidassociatbrytning. Prova följande:

 1. Gå till sidan för standardspråk.

 2. Du måste vara i redigeringsläge, så välj Redigera längst upp till höger på sidan.

 3. Välj Översättning högst upp på sidan.

 4. Kontrollera om det finns ett meddelande på panelen Översättning som anger att en koppling till sidan har åtgärdats:

  Felmeddelande för översättning.

 5. Publicera om standardspråksidan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×