Skapa formulär som används eller skrivs ut i Word

Om du vill skapa ett formulär i Word som andra kan fylla i börjar du med en mall eller ett dokument och lägger till innehållskontroller. Innehållskontroller omfattar till exempel kryssrutor, textrutor, datumväljare och listrutor. Om du är van vid databaser kan innehållskontrollerna även länkas till data.

Visa fliken Utvecklare

Om fliken Utvecklare inte visas i menyfliksområdet kan du gå till Visa fliken Utvecklare.

Öppna en mall eller ett tomt dokument som formuläret ska baseras på

Om du vill spara tid kan du utgå från en formulärmall eller börja från början med en tom mall.

 1. Gå till Arkiv > Nytt.

 2. Skriv Formulär eller dentyp av formulär du vill använda i Sök onlinemallar och tryck på RETUR.

 3. Välj en formulärmall och välj sedan Skapa eller Ladda ned.

 1. Gå till Arkiv > Nytt.

 2. Välj Tomt dokument.

Lägga till innehåll i formuläret

Gå till Utvecklareoch välj sedan de kontroller som du vill lägga till i dokumentet eller formuläret. Om du vill ta bort en innehållskontroll markerar du kontrollen och trycker på Delete. Du kan ange egenskaper för kontroller när de har infogats.

Obs!: Du kan skriva ut formulär som skapats med hjälp av innehållskontroller, men rutorna runt innehållskontrollerna skrivs inte ut.

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

 2. Välj Utvecklare > FÖR RTF-innehåll RTF-kontrollknapp eller Innehållskontroll för oformaterad text Kontrollknapp för oformaterad text .

Information om hur du anger specifika egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Bildkontroller används ofta i mallar, men du kan också lägga till en bildkontroll i ett formulär.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

 2. Välj > för bildinnehållskontroll Knappen Bildkontroll .

Information om hur du anger specifika egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Använd kontroller för byggblock om du vill att användarna ska välja ett visst textblock. Kontroller för byggblock är till exempel användbara när du behöver lägga till olika exempeltext beroende på kontraktets specifika krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan använda en kontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

 2. Gå till innehållskontrollenför byggblocksgalleriet för utvecklare kontroll för byggblocksgalleri innehållskontroll (eller innehållskontroll för byggblock).

 3. Välj Utvecklare och innehållskontroller för byggblocket.

  Fliken Utvecklare med innehållskontroller

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

Information om hur du anger specifika egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Gå till >för innehållskontroll i knappen kombinationsruta listrutor eller en innehållskontroll för Knappen Listruta .

 2. Markera innehållskontrollen och välj sedan Egenskaper.

 3. Om du vill skapa en lista med alternativ väljer du Lägg till under Egenskaper för listrutan.

 4. Ange ett alternativ i Visningsnamn,till exempel Ja,Nejeller Kanske.

  Upprepa det här steget tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 5. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

  Obs!: Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på det alternativet.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga datumväljarkontrollen.

 2. Välj > för innehållskontroll för Knappen Datumväljare .

Information om hur du anger specifika egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kryssringskontrollen.

 2. Välj innehållskontroll för > utvecklare och Knappen Kryssruta .

Information om hur du anger specifika egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Äldre formulärkontroller är för kompatibilitet med äldre versioner av Word och består av äldre formulär- och Active X-kontroller.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga en äldre kontroll.

 2. Gå till listrutan > För utvecklare Äldre kontrollknapp Formulär.

 3. Välj den äldre formulärkontroll eller Active X-kontroll som du vill ska ingå.

Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller

Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum.

 1. Markera den innehållskontroll som du vill ändra.

 2. Gå till Utvecklare > Egenskaper.

  Knappen Egenskaper för kontroller

 3. Ändra de egenskaper du vill använda.

Skydda ett formulär

Om du vill begränsa hur mycket andra användare ska kunna redigera eller formatera ett formulär använder du kommandot Begränsa redigering:

 1. Öppna det formulär som du vill låsa eller skydda.

 2. Välj Utvecklare > Begränsa redigering.

  Knappen Begränsa redigering

 3. När du har valt begränsningar väljer du Ja, starta tvingande skydd.

  Begränsa redigeringspanelen

Avancerat tips:

Om du bara vill skydda delar av dokumentet delar du in det i avsnitt och skyddar bara de avsnitt du vill använda.

Det gör du genom att välja Markera avsnitt i panelen Begränsa redigering. Mer information om avsnitt finns i Infoga en avsnittsbrytning.

Avsnittsväljaren på panelen Resrict sections

Visa fliken Utvecklare

Om fliken Utvecklare inte visas i menyfliksområdet kan du gå till Visa fliken Utvecklare.

Öppna en mall eller använda ett tomt dokument

Om du vill skapa ett formulär i Word som andra kan fylla i börjar du med en mall eller ett dokument och lägger till innehållskontroller. Innehållskontroller omfattar till exempel kryssrutor, textrutor och listrutor. Om du är van vid databaser kan innehållskontrollerna även länkas till data.

 1. Gå till Arkiv > Ny från mall.

  Alternativet Ny från mall

 2. Skriv ett formulär i Sök.

 3. Dubbelklicka på den mall som du vill använda.

 4. Välj > Spara somoch välj en plats där du vill spara formuläret.

 5. Ange ettfilnamn i Spara som och välj sedan Spara.

 1. Gå till Fil > Nytt dokument.

  Alternativet Nytt dokument

 2. Öppna Arkiv > Spara som.

 3. Ange ettfilnamn i Spara som och välj sedan Spara.

Lägga till innehåll i formuläret

Gå till Utvecklareoch välj sedan de kontroller som du vill lägga till i dokumentet eller formuläret. Om du vill ta bort en innehållskontroll markerar du kontrollen och trycker på Delete. Du kan ange alternativ för kontroller som har infogats. Från Alternativ kan du lägga till start- och utgångsmakro som ska köras när användarna interagerar med kontrollerna, samt listobjekt för kombinationsrutor.

 1. Klicka eller tryck där du vill lägga till en innehållskontroll i dokumentet.

 2. I Utvecklareväljer du Textruta,Kryssrutaeller Kombinationsruta.

  Fliken Utvecklare med innehållskontroller

 3. Om du vill ange särskilda egenskaper för kontrollen väljer duAlternativ och anger.

 4. Upprepa steg 1 till 3 för alla kontroller du vill lägga till.

Med alternativ kan du ange vanliga inställningar och styra specifika inställningar. Markera en kontroll och välj sedan Alternativ för att konfigurera eller göra ändringar.

 • Ange gemensamma egenskaper.

  • Om du väljer Makro att köra på kan du välja ett inspelat eller anpassat makro som ska köras när fältetmatas in eller avslutas.

  • Bokmärke Ange ett unikt namn eller bokmärke för varje kontroll.

  • Beräkna vid utgång Det här tvingar Word att köra eller uppdatera beräkningar, till exempel totalpriset när användaren avslutar fältet.

  • Lägga till hjälptext Ge tips eller instruktioner för varje fält.

  • OK Sparar inställningar och stänger panelen.

  • Avbryt Har glömt ändringarna och stänger panelen.

 • Ange specifika egenskaper för en textruta

  • Typ Välj formuläret Normal text, Tal, Datum, Aktuellt datum, Aktuell tid eller Beräkning.

  • Standardtexten anger valfri instruktionstext som visas i textrutan innan användaren skriver in fältet. Ange att textrutan ska vara aktiverad så att användaren kan skriva in text i fältet.

  • Maxlängd anger längden på text som en användare kan ange. Standardvärdet är Obegränsat.

  • Textformatet kan ange om text automatiskt formateras till versaler,gemener,första versalereller versal i rubrik.

  • Textruta aktiverad Användaren kan skriva in text i ett fält. Om det finns standardtext ersätter användartexten den.

 • Ange specifika egenskaper för en kryssruta.

  • Standardvärde Välj mellan Ej markerad eller markerad som standard.

  • Kryssrutas storlek Ange en storlek exakt ellerAutomatiskt om du vill ändra storlek efter behov.

  • Kryssruta aktiverad Låter användaren markera eller avmarkera textrutan.

 • Ange specifika egenskaper för en kombinationsruta

  • Listr listobjekt Skriv in strängar för listrådobjekten. Tryck på + eller Retur för att lägga till ett objekt i listan.

  • Objekt i listrutan Visar den aktuella listan. Markera ett objekt och använd upp- eller nedpilarna för att ändra ordningen genom att trycka på - för att ta bort ett markerat objekt.

  • Listrutan aktiverad Låter användaren öppna kombinationsrutan och göra val.

 1. Gå till Developer > Protect Form.

  Knappen Skydda formulär på fliken Utvecklare

  Obs!: Om du vill ta bort skyddet från formuläret och fortsätta redigera väljer du Skydda formulär igen.

 2. Spara och stäng formuläret.

Om du vill kan du testa formuläret innan du distribuerar det.

 1. Skydda formuläret.

 2. Öppna formuläret igen, fyll i det som en användare skulle ha gjort och spara sedan en kopia.

Visa fliken Utvecklare

 1. Till höger i menyfliksområdet väljer du Popup-menyn Åtgärd och sedan Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Välj Utvecklareunder Anpassa.

Öppna en mall eller ett dokument som du vill basera formuläret på

Du kan starta med ett tomt dokument och skapa ett eget formulär. Eller om du vill spara tid kan du utgå från en formulärmall.

 1. Gå till Arkiv > Ny från mall.

 2. I den vänstra rutan expanderar du Onlinemallaroch väljer sedan Formulär.

 3. Dubbelklicka på formulärmallen som du vill använda.

Lägga till innehållskontroller i formuläret

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga kontrollen.

 2. Välj Textruta,Kryssrutaeller Kombinationsrutaunder Formulärkontrollerfliken Utvecklare.

 3. Om du vill ange särskilda egenskaper för kontrollen väljer duAlternativ och konfigurerar sedan de egenskaper som du vill använda.

  Obs!: För att skapa en listruta av objekt i en kombinationsruta markerar du kombinationsrutans platshållare, klickar på Alternativ och lägger till de objekt som du vill ska visas i listrutan.

 4. Upprepa steg 1 till 3 för alla kontroller du vill lägga till.

Lägga till instruktionstext (valfritt)

Instruktionstext (till exempel "Skriv in förnamn") i en textruta kan göra formuläret lättare att använda. Som standard visas ingen text i en textruta, men du kan lägga till den.

 1. Markera den textrådkontroll där du vill lägga till instruktionstext.

 2. Välj Alternativ under Formulärkontroller på flikenUtvecklare.

 3. Skriv instruktionstexteni Standardtext.

 4. Kontrollera att Fyll är aktiverat och välj sedan OK.

Skydda formuläret

 1. Välj Skydda formulär under Formulärkontroller på flikenUtvecklare.

  Obs!: För att ta bort skyddet från formuläret och fortsätta redigera klickar du på Skydda Formulär igen.

 2. Spara och stäng formuläret.

Testa formuläret (valfritt)

Om du vill kan du testa formuläret innan du distribuerar det.

 1. Skydda formuläret.

 2. Öppna formuläret igen, fyll i det som en användare skulle ha gjort och spara sedan en kopia.

Det går inte att skapa ifyllbara formulär i Word för webben.

Du kan skapa formuläret med skrivbordsversionen av Word med instruktionerna i Skapa ett ifyllbart formulär.

När du sparar dokumentet och öppnar det Word för webben ser du de ändringar du har gjort.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×