Summera värden i en pivottabell

Om du vill aggregera (summera) värden i en pivottabell kan du använda summeringsfunktioner som Summa, Antal och Medel.

Funktionen Summa används som standard för numeriska värdefält som du placerar i pivottabellen, men du kan välja en annan summeringsfunktion:

 1. Högerklicka i pivottabellen på det värdefält som du vill ändra och klicka sedan på Summera värden efter.

  Ett numeriskt värdefält i en pivottabell använder Summa som standard

 2. Klicka på den summeringsfunktion du vill använda.

  Obs!:  Summeringsfunktioner är inte tillgängliga i Pivottabeller som baseras på källdata från Online Analytical Processing (OLAP).

  Använd den här summeringsfunktionen:

  Så här beräknar du:

  Summa

  De summerade värdena. Den används som standard för värdefält som har numeriska värden. Om fältet innehåller blankvärden eller icke-numeriska värden (text, datum eller booleska värden) när du placerar det i området Värden i fältlistan använder pivottabellen funktionen Antal för fältet.

  När du har placerat fältet i området Värden kan du ändra summeringsfunktionen till Summa och alla tomma eller icke-numeriska värden ändras till 0 i pivottabellen så att de kan summeras.

  Antal

  Antalet värden som inte är tomma. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som funktionen ANTALV. Antal används som standard för värdefält med ickenumeriska värden eller tomma fält.

  Medel

  Värdenas medelvärde.

  Max

  Det största värdet.

  Min

  Det minsta värdet.

  Produkt

  Produkten av värdena.

  STDAV

  En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  STDAVP

  Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

  VARIANS

  En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  VARIANSP

  Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

  Distinct Count

  Antalet unika värden. Den här summeringsfunktionen fungerar bara när du använder datamodellen i Excel.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Mer information finns i

en pivottabell

data

data

summor

delsummor

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×