Utföra arbetet snabbare genom att skapa och använda ett index

Utföra arbetet snabbare genom att skapa och använda ett index

Om du ofta söker i en tabell i Access eller sorterar tabellens poster efter ett visst fält, kan du utföra arbetet snabbare genom att skapa ett index för fältet. I Access används index för att hitta information i tabeller på samma sätt som du använder ett index i en bok: informationen hittas av Access genom att placeringen letas upp i indexet. I vissa fall, exempelvis för en primärnyckel, skapas ett index automatiskt i Access. I andra fall kan du behöva skapa ett index själv.

I den här artikeln får du veta mer om index och hur du bestämmer vilka fält som ska indexeras samt hur du skapar, tar bort eller ändrar ett index. Du får också veta när index skapas automatiskt i Access.

I den här artikeln

Obs!: Du kan inte använda de metoder som beskrivs i denna artikel om du vill skapa ett index för en tabell i en webbaserad databas. En webbaserad databas prestanda avgörs av flera orsaker, till exempel prestanda på den SharePoint-server som är värd för den webbaserade databasen.

Vad är ett index?

Du kan använda ett index för att söka efter och sortera poster snabbare med Access. I ett index sparas platsen för poster baserat på det eller de fält som du väljer att indexera. När Access hämtar platsen från indexet kan data sedan hämtas genom att programmet direkt flyttar till rätt plats. Därför går det mycket snabbare än att söka igenom alla poster för att hitta rätt data.

Avgöra vilka fält som ska indexeras

Du kan skapa index som baseras på ett eller flera fält. Du vill förmodligen indexera fält som du ofta söker igenom, fält som du sorterar och fält som du ansluter till fält i andra tabeller i frågor för flera tabeller. Index kan öka snabbheten i sökningar och frågor, men de kan ge långsammare prestanda när du lägger till eller uppdaterar data. När du anger data i en tabell som innehåller ett eller flera indexerade fält, måste Access uppdatera indexen varje gång en post läggs till eller ändras. Om du lägger till poster med hjälp av en tilläggsfråga eller genom att lägga till importerade poster blir processen också sannolikt långsammare om måltabellen innehåller index.

Obs!: Primärnyckeln för en tabell indexeras automatiskt.

Du kan inte indexera fält som innehåller datatyperna OLE-objekt, Beräknad eller Bifogad fil. Övriga fält bör indexeras om följande villkor uppfylls:

 • Fältets datatyp är Kort text (Text i Access 2010), Lång text (PM i Access 2010), Tal, Datum/tid, Räknare, Valuta, Ja/Nej eller Hyperlänk.

 • Sökning efter värden kommer att ske i fältet.

 • Fältets värden ska sorteras.

 • Många olika värden kommer att lagras i fältet. Om fältet innehåller många identiska värden ökar dock inte indexet frågornas hastighet i någon större omfattning.

Flerfältsindex

Om du tror att du ofta behöver söka i eller sortera två eller fler fält åt gången kan du skapa ett index för fältkombinationen. Om du t.ex. ofta anger villkor för fälten Leverantör och Produktnamn i samma fråga är det klokt att skapa ett flerfältsindex baserat på båda fälten.

När du sorterar en tabell efter flerfältsindex sorteras tabellen först efter indexets första fält. Du anger själv fältens inbördes sorteringsordning när du skapar flerfältsindexet. Om det finns poster med dubbletter i det första fältet sorteras dessa efter det andra fältet i indexet o.s.v.

Upp till 10 fält kan ingå i ett flerfältsindex

Skapa ett index

Om du vill skapa ett index måste du först bestämma om du vill skapa ett index med ett eller flera fält. Du skapar ett index för ett enskilt fält genom att ange egenskapen Indexerad. I följande tabell visas möjliga inställningar för egenskapen Indexerad.

Inställningar för egenskapen Indexerad

Betydelse

Nej

Skapa inget index för det här fältet (eller ta bort befintligt index)

Ja (dubbletter tillåtna)

Skapa ett index för det här fältet

Ja (inga dubbletter)

Skapa ett unikt index för det här fältet

Om du har skapat ett unikt index kan du inte lägga till ett nytt värde i fältet om detta värde redan finns i en annan post i samma fält. Ett unikt index skapas automatiskt för primärnycklar i Access, men du vill kanske förhindra dubbletter även i andra fält. Du kan exempelvis skapa ett unikt index för ett fält som innehåller serienummer så att inte två produkter får samma serienummer.

Skapa index med ett fält    

 1. Högerklicka på namnet på den tabell i navigeringsfönstret som du vill skapa indexet i och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på Fältnamn för det fält som du vill indexera.

 3. Klicka på fliken Allmän under Fältegenskaper.

 4. I egenskapen Indexerad klickar du på Ja (dubbletter tillåtna) om du vill aktivera dubbletter, eller Ja (inga dubbletter) om du vill skapa ett unikt index.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller trycka på CTRL+S.

Skapa index med flera fält    

Om du vill skapa ett flerfältsindex för en tabell tar du med en rad för varje fält i indexet och tar bara med indexnamnet på den första raden. Alla rader behandlas som en del av samma index i Access tills det kommer till en rad som innehåller ett annat indexnamn. Om du vill infoga en rad högerklickar du på den plats där du vill infoga en rad och klickar sedan på Infoga rader på snabbmenyn.

 1. Högerklicka på namnet på den tabell i navigeringsfönstret som du vill skapa indexet i och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på Index i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Fönstret Index visas. Ändra storleken på fönstret så att några tomma rader och indexets egenskaper visas.

 3. Skriv ett namn för indexet på den första tomma raden i kolumnen Indexnamn. Du kan namnge indexet efter ett av indexfälten eller använda ett annat namn.

 4. Klicka på pilen i kolumnenFältnamn och sedan på det första fält som du vill använda för indexet.

 5. Lämna kolumnen Indexnamn tom på den följande raden och klicka på det andra fältet för indexet i kolumnen Fältnamn. Upprepa detta tills du har markerat alla fält som du vill ta med i indexet.

 6. Om du vill sortera fältvärdena i en annan ordning klickar du på Stigande eller Fallande i kolumnen Sorteringsordning i fönstret Index. Standardsorteringsordningen är Stigande.

 7. Under Indexegenskaper i fönstret Index anger du sedan indexegenskaper för raden i kolumnen Indexnamn som innehåller namnet på indexet. Välj egenskaper enligt följande tabell.

  Etikett

  Värde

  Primär

  Ja anger att indexet är primärnyckeln.

  Unik

  Ja anger att alla värden i indexet måste vara unika.

  Ignorera Null-värden

  Ja anger att poster med ett Null-värde i indexfältet ignoreras.

 8. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller trycka på CTRL+S.

 9. Stäng fönstret Index.

Ta bort ett index

Du kan ta bort indexet om du upptäcker att du inte längre behöver det eller om det påverkar prestandan för mycket. Det är då endast indexet som tas bort och inte det eller de fält som indexet baseras på.

 1. Högerklicka på namnet på den tabell i navigeringsfönstret som du vill ta bort indexet från och klicka på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på Index i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Fönstret Index visas. Ändra storleken på fönstret så att några tomma rader och indexets egenskaper visas.

 3. Markera den rad i indexfönstret som innehåller indexet du vill ta bort och tryck på DEL.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller trycka på CTRL+S.

 5. Stäng fönstret Index.

Visa och redigera index

Du kanske vill granska indexet för en tabell för att bedöma hur mycket det kan tänkas påverka arbetet eller för att kontrollera att vissa fält är indexerade.

 1. Högerklicka på namnet på den tabell i navigeringsfönstret som du vill ändra indexet för och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på Index i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Fönstret Index visas. Ändra storleken på fönstret så att några tomma rader och indexets egenskaper visas.

 3. Visa eller redigera index och indexegenskaper efter egna behov.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller trycka på CTRL+S.

 5. Stäng fönstret Index.

Automatiskt skapade index

I vissa fall skapas index automatiskt i Access. Index skapas exempelvis automatiskt för fältet med tabellens primärnyckel.

En annan källa till att automatiskt skapa index är alternativet Indexera automatiskt vid import/skapa i dialogrutan Access-alternativ. Alla fält indexeras automatiskt med namn som börjar eller slutar med de tecken som anges i rutan Indexera automatiskt när du importerar/skapar, t.ex. ID,nyckel,kod eller num. Gör så här om du vill visa eller ändra den aktuella inställningen:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ

 2. Klicka på Objektdesigner och lägg sedan till, ändra eller ta bort värdena i rutan Indexera automatiskt när du importerar/skapar under Tabelldesign. Avgränsa värdena med semikolon (;).

  Obs!: Om ett fältnamn börjar eller slutar med ett av de värden som finns i rutan indexeras fältet automatiskt.

 3. Klicka på OK.

För varje index du skapar måste Access arbeta mer vilket medför försämrade prestanda när information läggs till eller uppgraderas. Genom att ändra värdena i rutan Indexera automatiskt när du importerar/skapar eller minska antalet värden kan du minska det antal index som skapas och därmed minska problemet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×