Växla mellan olika uppsättningar av värden med hjälp av scenarier

Ett scenario är en uppsättning värden som sparas i Excel och kan infogas automatiskt i kalkylbladet. Du kan skapa och spara olika grupper med värden som scenarier och sedan växla mellan scenarier för att visa olika resultat.

Om flera personer har specifik information som du vill använda i scenarierna kan du samla in informationen i olika arbetsböcker och koppla scenarier från de olika arbetsböcker.

När du har alla scenarier du behöver kan du skapa en sammanfattningsrapport som innehåller information från alla scenarier.

Du hanterar scenarier med hjälp av guiden Scenariohanteraren i gruppen Konsekvensanalys på fliken Data.

Tre typer av konsekvensanalysverktyg medföljer Excel: Scenarier, Datatabeller och Målsökning. Scenarier och Datatabeller använder uppsättningar av värden och projekt för att förutspå möjliga resultat. Målsökning skiljer sig från Scenarier och Datatabeller då detta verktyg tar ett resultat och prognosticerar bakåt för att avgöra vilka inmatade värden som ger just detta resultat.

Varje scenario kan innehålla upp till 32 variabla värden. Använd Datatabeller om du vill analysera fler än 32 värden och om värdena representerar endast en eller två variabler. Även om Datatabeller är begränsade till endast en eller två variabler (en för radens indatacell och en för kolumnens indatacell) kan Datatabeller innehålla hur många olika variabla värden du vill. Ett scenario kan ha maximalt 32 olika värden, men du kan skapa hur många scenarier du vill.

Utöver dessa tre verktyg kan du dessutom installera tillägg som hjälper dig att utföra konsekvens analyser, till exempel tillägget problemlösa ren. Tillägget Problemlösaren liknar Målsökning men kan hantera fler variabler. Du kan även skapa prognoser genom att använda fyllningshandtaget och olika kommandon som är inbyggda i Excel. För mer avancerade modeller kan du använda tillägget Analysis ToolPak.

Anta att du vill skapa en budget men är osäker på dina intäkter. Med hjälp av scenarier kan du ange möjliga värden för intäkter och sedan växla mellan scenarier och utföra konsekvensanalyser.

Anta att ditt värsta tänkbara scenario för budgeten är en bruttointäkt på 50 000 USD och att du har säljkostnader på 13 200 USD – bruttovinsten blir då 36 800 USD. Om du vill använda denna uppsättning värden i ett scenario matar du först in värdena i ett kalkylblad enligt bilden:

Scenario – Konfigurera ett scenario med justerbara celler och resultatceller

Justerbara celler innehåller värden som du skriver in, medan resultatcellen innehåller en formel som baseras på justerbara celler (i den här bilden innehåller cellen B4 formeln =B2-B3).

Använd sedan Scenariohanteraren för att spara värdena som ett scenario. Gå till fliken Data > Konsekvensanalys > Scenariohanteraren > Lägg till.

Vill du gå till Scenariohanteraren från Data > Prognos? Konsekvensanalys

Guiden Scenariohanteraren

I dialog rutan scenario namn namnger du scenariot med värsta tänkbara Skift läge och anger att cellerna B2 och B3 är de värden som ändras mellan scenarier. Om du markerar de justerbara cellerna i kalkyl bladet innan du lägger till ett scenario infogas cellerna automatiskt i scenario hanteraren, annars kan du skriva dem manuellt, eller använda dialog rutan cell markering till höger om rutan justerbara celler.

Konfigurera ett värsta tänkbara scenario

Obs!: Även om det här exemplet endast innehåller två justerbara celler (B2 och B3) kan ett scenario innehålla upp till 32 celler.

Skydd – Du kan skydda dina scenarier. I avsnittet Skydd kan du markera önskade alternativ eller avmarkera dem om du inte vill ha skydd.

  • Markera Inga ändringar för att hindra att någon redigerar scenariot när kalkylbladet är skyddat.

  • Markera Dold för att hindra att någon visar scenariot när kalkylbladet är skyddat.

Obs!: De här alternativen gäller endast för skyddade kalkylblad. Mer information om skyddade kalkyl blad finns i skydda ett kalkyl blad

Anta att ditt bästa tänkbara scenario för budgeten är en bruttointäkt på 150 000 USD och att du har säljkostnader på 26 000 USD – bruttovinsten blir då 124 000 USD. Om du vill använda de här värdena som ett scenario skapar du ett nytt scenario, ger den ett namn och anger olika värden för cell B2 (150 000) och cell B3 (26 000). Eftersom bruttovinsten (cell B4) är en formel – skillnaden mellan intäkter (B2) och kostnader (B3) – får du inte ändra cell B4 i det här scenariot.

Växla mellan scenarier

När du har sparat ett scenario blir det tillgängligt i listan över scenarier som du kan använda i dina konsekvensanalyser. Om du använder värdena i bilden ovan och väljer bästa tänkbara scenario ändras värdena i kalkylbladet så att de liknar värdena i bilden nedan:

Bästa tänkbara scenario

Det kan finnas tillfällen då du har all information i ett kalkyl blad eller en arbets bok som behövs för att skapa alla scenarier du vill tänka på. Men det kan vara bra att samla in scenario information från andra källor. Anta till exempel att du försöker skapa en företags budget. Du kan samla scenarier från olika avdelningar, som försäljning, löne lista, produktion, marknadsföring och juridiskt, eftersom varje källa har olika uppgifter att använda vid skapandet av budgeten.

Du kan samla in scenarier i ett kalkylblad med hjälp av kommandot Koppla. Varje källa kan ange så många eller så få justerbara cellvärden som du vill. Det kan vara bra att få utgiftsprognoser från varje avdelning, men det är bara några av dem som behöver lämna in intäktsprognoser.

När du väljer att koppla öppnar Scenariohanteraren en guide för koppling av scenarier som visar alla kalkylblad i den aktiva arbetsboken samt en lista med andra arbetsböcker som du kanske har öppna samtidigt. Guiden tar reda på många scenarier som finns på varje källkalkylblad som du väljer.

Dialogrutan Kombinera scenarier

När du samlar in olika scenarier från olika källor bör du använda samma cellstruktur i alla arbetsböcker. Intäkter bör t.ex. alltid ligga i cell B2 och utgifter bör alltid ligga i cell B3. Om du använder olika strukturer för scenarier från olika källor kan det vara svårt att koppla samman resultaten.

Tips: Överväg att skapa ett scenario själv och sedan skicka dina kollegor en kopia av arbetsboken som innehåller detta scenario. Det gör det enklare att se till att alla scenarier är strukturerade på samma sätt.

Om du vill jämföra flera scenarier kan skapa du en rapport som sammanfattar dem på samma sida. Rapporten kan visa scenarierna sida vid sida eller presentera dem i en Pivottabellrapport.

Dialogrutan Sammanfattningsrapport

En sammanfattningsrapport baserad på de båda föregående exempelscenariona skulle se ut ungefär så här:

Sammanfattningsrapport med cellreferenser

Du kommer att märka att Excel har lagt till grupperingsnivåer automatiskt. Du visar och döljer vyn genom att klicka på de olika väljarna.

I slutet av sammanfattningsrapporten visas en anteckning som förklarar att kolumnen Aktuella värden motsvarar värdena från de justerbara cellerna vid den tidpunkt då sammanfattningsrapport skapades och att de celler som ändras för varje scenario markeras med grått.

Meddelanden: 

  • Som standard används cellreferenser i sammanfattningsrapporten för att identifiera justerbara celler och resultatceller. Om du skapar namngivna områden för cellerna innan du kör sammanfattningsrapporten visas namnen istället för cellreferenserna.

  • Scenario rapporter beräknas inte automatiskt. Om du ändrar värdena för ett scenario visas inte dessa ändringar i en befintlig sammanfattnings rapport, men visas om du skapar en ny sammanfattnings rapport.

  • Du behöver inte resultatceller för att kunna generera en sammanfattningsrapport, men du behöver dem till pivottabellrapporten.

Sammanfattningsrapport med namngivna områden

Pivottabellrapport (scenario)

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Data tabeller

Målsökning

Introduktion till konsekvensanalys

Definiera och lösa ett problem med Problemlösaren

Utföra komplexa dataanalyser med Analysis ToolPak

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×