Varför uppmanas jag att ange ett parametervärde i Access?

Ibland när du öppnar ett Access-objekt (t.ex. en tabell, en fråga, ett formulär eller en rapport) visar Access dialogrutan Enter Parametervärde. Access visar den här dialogrutan när du öppnar ett objekt som innehåller en identifierare eller uttryck som Access inte kan tolka.

I vissa fall är det här ett beteende som du vill ha. Till exempel kan skaparen av databasen ha skapat en fråga där du kan ange information varje gång som frågan körs, som startdatum eller en anställds ID-nummer. En sådan uppmaning kan se ut så här:

Visar ett exempel på en förväntad dialogruta av typen Ange parametervärde med en identifierare som heter "Anställnings-ID", ett fält där du kan ange ett värde och knapparna OK och Avbryt.

Men i andra fall vill du inte att den här dialogrutan ska visas. Du kan till exempel ha gjort några ändringar i databasens design. När du öppnar ett objekt visas dialogrutan oväntat med ett meddelande som du inte förstår.

Visar ett exempel på en oväntad dialogruta av typen Ange parametervärde med en identifierare som heter "SomeIdentifier", ett fält där du kan ange ett värde och knapparna OK och Avbryt.

I den här artikeln beskrivs procedurer för att undersöka varför Access kan begära ett parametervärde och hur du kan stoppa dessa begäranden.

Obs!:  Den här artikeln gäller inte för Access-webbappar – den typ av databas du utformar med Access och publicerar online på Microsoft 365 eller SharePoint.

Stoppa begäran om parametervärde

Om du inte vill att dialogrutan Ange parametervärde ska visas måste du inspektera uttryck som är associerade med objektet du arbetar med och hittar identifieraren som orsakar att dialogrutan visas. Sedan måste du korrigera identifieraren eller uttryckets syntax som innehåller identifieraren.

Länkar till mer information om uttryckssyntax finns under Se även.

När dialogrutan Ange parametervärde visas noterar du identifieraren eller uttrycket som visas i dialogrutan. Exempel: "SomeIdentifier" enligt följande skärmbild.

Visar ett exempel på en oväntad dialogruta av typen Ange parametervärde med en rosa kontur kring en identifierare som heter "SomeIdentifier", ett fält där du kan ange ett värde och knapparna OK och Avbryt.

Välj sedan Avbryt och fortsätt med någon av följande procedurer, beroende vilken typ av objekt du öppnar när dialogrutan visas. Procedurerna ger allmänna riktlinjer för att inspektera uttrycken i olika typer av objekt. Men de specifika ändringarna du måste göra beror på databasens struktur.

Typografiska fel i frågor är en vanlig orsak till oönskade parameteruppmaningar. Som vi nämnt tidigare visas dialogrutan Ange parametervärde som standard när en fråga har utformats för att be om ett parametervärde när den körs. Om du däremot är säker på att frågan inte bör begära ett parametervärde, kan du inspektera frågan och identifiera felaktiga uttryck genom att följa stegen nedan.

 1. Högerklicka på frågan i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Inspektera identifierarna och uttrycken på raden Fält och på Villkor-raderna och kontrollera om någon del av texten matchar texten i dialogrutan Ange parametervärde. Notera särskilt om någon av cellerna på raden Fält innehåller ett värde som Uttr1: [identifierare] eftersom det kan vara orsaken till parameteruppmaningen.

  Fråga som innehåller ett uttryck som gör att dialogrutan Ange parametervärde visas

Länkar till mer information om hur du skapar parameterfrågor finns under Se även.

Överst på sidan

Om dialogrutan Ange parametervärde visas när du öppnar en rapport inspekterar du rapportens egenskaper genom att följa dessa steg:

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka på Design.

  Obs!: Innan du fortsätter fastställer du om någon av kontrollerna på rapporten visar en grön triangel i det övre vänstra hörnet. Triangeln betyder att Access inte kan utvärdera en identifierare eller ett uttryck i egenskapen Kontrollkälla för den kontrollen. Om några kontroller visar den gröna triangeln ska du vara särskilt uppmärksam på de kontrollerna när du fortsätter med dessa steg.

  Rapport som innehåller en textruta med en felstavad identifierare

 2. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida visas inte, trycker du på F4 för att visa det.

 3. I åtgärdsfönstret Egenskapssida väljer du fliken Alla.

 4. Välj en kontroll som visar data på rapporten (t.ex. en textruta, kryssruta eller kombinationsruta). Om några kontroller visar den gröna triangeln som nämns i steg 1 klickar du på av de kontrollerna först.

 5. Titta på egenskapen Kontrollkälla i åtgärdsfönstret Egenskapssida, leta efter identifieraren som visades i dialogrutan Ange parametervärde och ändra uttrycket om det behövs.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för andra kontroller på rapporten, tills du hittar uttrycket som orsakar problemet.

 7. Om du fortfarande inte kan identifiera orsaken till problemet kontrollerar du om fönstret Gruppera, sortera och summera innehåller några felaktiga uttryck.

  • Om fönstret Gruppera, sortera och summera inte visas går du till fliken Design. I gruppen Gruppering och summor väljer du Gruppera och sortera.

  • Om "Gruppera efter uttryck" eller "Sortera efter uttryck" visas på en rad i fönstret Gruppera, sortera och summera väljer du ordet "uttryck" för att öppna uttrycksverktyget, där du kan undersöka uttrycket och ändra det om det behövs.

Överst på sidan

Om dialogrutan Ange parametervärde visas varje gång du öppnar ett formulär kan det felaktiga uttrycket finnas i den underliggande frågan. Undersök den underliggande frågan för att hitta det felaktiga uttrycket.

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och välj sedan designvyn.

 2. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida visas inte, trycker du på F4 för att visa det.

 3. Kontrollera att Formulär är markerat i listan överst i åtgärdsfönstret Egenskapssida och välj fliken Alla.

 4. Undersök egenskapen Datakälla. Om den innehåller namnet på en fråga, eller ett SQL-uttryck, kan en av identifierarna i uttrycket vara felaktigt och orsaka att dialogrutan Ange parametervärde visas. Markera egenskapsrutan Datakälla och klicka sedan på knappen Skapa Knappen Verktyg .

 5. Leta upp det felaktiga uttrycket genom att följa stegen i avsnittet Inspektera uttryck i en fråga.

  Viktigt!: Om du vill spara ändringarna i frågan när du är klar stänger du frågan och sparar formuläret innan du växlar tillbaka till formulärvyn. Annars går de ändringar som du gör i frågan förlorade.

Överst på sidan

Ett felaktigt uttryck i egenskapen Radkälla för en kombinationsrutekontroll eller listrutekontroll kan göra att dialogrutan Ange parametervärde visas. Ibland visas inte dialogrutan förrän du försöker använda kontrollen. Inspektera egenskapen Radkälla för kontrollen genom att följa stegen nedan.

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och välj sedan designvyn.

 2. Klicka på den kombinationsruta eller listruta som du vill inspektera.

 3. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida visas inte, trycker du på F4 för att visa det.

 4. Välj fliken Data, undersök egenskapen Radkälla och kontrollera om någon del av texten matchar texten i dialogrutan Ange parametervärde.

Överst på sidan

Om dialogrutan Ange parametervärde visas varje gång du öppnar en tabell finns det felaktiga uttrycket troligen i egenskapen Radkälla för ett uppslagsfält i den tabellen.

 1. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och välj sedan designvyn.

 2. För att fastställa om ett fält är ett uppslagsfält väljer du fältnamnet. Om fliken innehåller egenskapsrutan Radkälla är fältet ett uppslagsfält. Undersök egenskapen Radkälla. Om den innehåller ett SQL-uttryck kan en av identifierarna vara felaktiga och orsakar att dialogrutan Ange parametervärde visas.

Obs!: Eftersom en tabell kan ha flera uppslagsfält måste du kontrollera fliken Uppslag för varje fält.

Överst på sidan

Mer information finns i

Guide till uttryckssyntax

Lägga till funktioner i Access-uttryck

Använda parametrar för att begära indata när en fråga körs

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×