Word-alternativ (avancerade)

Använd avancerade alternativ i Word för att anpassa redigeringsåtgärder, dokumentvisning, utskriftsinställningar och mycket mer.

Öppna de avancerade alternativen i Word genom att välja Arkiv > Alternativ och sedan Avancerat i vänster fönsterruta.

Redigeringsalternativ

Konfigurera hur du markerar, ersätter och formaterar ord och stycken.

Redigeringsalternativ i Word 2013

Klipp ut, kopiera och klistra in

Välj hur du vill klistra in innehåll och formatera i ett dokument eller mellan olika dokument och program.

Alternativen klipp ut, kopiera och klistra in i Word 2013

Bildstorlek och -kvalitet

Tillämpa inställningar för bildstorlek och -kvalitet i ett öppet dokument eller i alla nya dokument.

Alternativ för bildstorlek och bildkvalitet i Word 2013

Diagram

Tillåt anpassad formatering och etiketter för att bevara datapunkterna, även om diagrammet ändras.

Word 2013-diagramalternativ

Visa dokumentinnehåll

Välj formaterings-, text- och bildalternativ.

Visa alternativ för dokumentinnehåll i Word 2013

Visa

Välj måttenhet, visa rullningslister och välj hur många dokument som ska visas i listan med senast använda dokument.

Visningsalternativ i Word 2013

Skriv ut

Optimera utseendet på papperskopieversionen av dokumentet eller ändra utskriftspappersstorleken.

Utskriftsalternativ i Word 2013

Spara

Spara säkerhetskopior, spara ändringar automatiskt, spara ändringar i mallar och tillåt att säkerhetskopior sparas.

Word 2013-alternativ för att spara

Behåll återgivningen när dokumentet delas

Se till att dokumentets utseende bevaras när du delar det med någon som använder en annan version av Word.

Alternativ för att bevara återgivning i Word 2013

Allmänt

Bland alternativen i det här avsnittet kan du ändra var Word sparar dina ändringar genom att välja Sökvägar. Du kan även välja att öppna dokument i vyn Utkast.

Allmänna alternativ för Word 2013

Layoutalternativ för:

Ändra layouten, till exempel teckenavstånd, i ett öppet dokument eller alla nya dokument.

Word 2013-layoutalternativ för: val

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Öppna de avancerade alternativen i Word genom att välja Arkiv > Alternativ och sedan Avancerat i vänster fönsterruta.

Artikelinnehåll

Redigeringsalternativ

Inmatning ersätter markerad text     Välj det här alternativet om du vill att markerad text ska tas bort när du börjar skriva. Om du avmarkerar den här kryssrutan infogar Microsoft Office Word ny text framför den markerade texten i stället för att den tas bort.

Automatisk markering av hela ord     Välj det här alternativet om du vill att hela ord ska markeras när du markerar en del av ett ord och sedan en del av nästa ord. Om du aktiverar det här alternativet markerar Word också ett ord och mellanslaget efter ordet när du dubbelklickar på ordet.

Tillåt dra och släpp     Välj det här alternativet om du vill kunna flytta eller kopiera markerad text genom att dra den. Om du vill flytta text markerar du texten och drar den till den nya platsen. Om du vill kopiera text markerar du texten och håller ned Ctrl-tangenten medan du drar markeringen till den nya platsen.

Ctrl-klicka för att följa hyperlänk     Välj det här alternativet om du vill göra det enklare att redigera texten i hyperlänkar. När alternativet är aktiverat måste du hålla ned Ctrl medan du klickar på länken för att följa länken. När alternativet är inaktiverat och du klickar på länken går Word till länkens mål, och det blir därför svårare att redigera texten i länken.

Skapa arbetsyta automatiskt när figurer infogas     Välj det här alternativet om du vill placera en arbetsyta runt ritobjekt eller pennanteckningar och text när du infogar dem i ett dokument. Med en arbetsyta kan du enkelt ordna ritade objekt och bilder, och flytta dem som en enhet.

Anpassa styckemarkering     Välj det här alternativet om du vill att stycketecknet ska markeras när du markerar ett helt stycke. Om du tar med stycketecknet när du klipper ut och klistrar in ett stycke, skapas inte något tomt stycke och formateringen bevaras automatiskt i det stycke du klipper ut.

Använd smart markör     Välj det här alternativet om du vill att markören ska flyttas med när du rullar upp eller ned. När du trycker på vänsterpil, högerpil, uppåtpil eller nedåtpil när du har rullat aktiveras markören på den sida som visas, och inte vid markörens tidigare position.

Styr överskrivningsläge med Insert-tangenten     Välj det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera överskrivningsläge genom att trycka på Insert.

 • Använd överskrivningsläge     Välj det här alternativet om du vill att befintlig text ska ersättas när du skriver, ett tecken i taget. Om Styr överskrivningsläge med Insert-tangenten har markerats kan du aktivera eller inaktivera det här alternativet genom att trycka på Insert.

Lägg till dubbelt citattecken vid numrering med det hebreiska alfabetet     Välj det här alternativet om du vill lägga till dubbla citattecken (") vid numrering.

Alternativet är bara tillgängligt om hebreiska har aktiverats för textredigering.

Uppmana att uppdatera formatmallar     Välj det här alternativet om du vill få en uppmaning när du direkt ändrar text som är formaterad med en formatmall och sedan tillämpar formatmallen på den ändrade texten igen. När du får uppmaningen kan du antingen uppdatera formatmallen baserat på de senaste ändringarna eller tillämpa formateringen i formatmallen på nytt.

Använd formatmallen Normal för punktlistor och numrerade listor     Välj det här alternativet om du vill att listformat ska baseras på styckeformatet Normal i stället för på listformatmallen Stycke.

Spåra formatering     Välj det här alternativet om du vill att formateringen ska spåras medan du skriver. Det gör det enkelt att använda samma formatering på andra ställen. Det här alternativet måste vara aktiverat innan du kan använda kommandot Markera text med liknande formatering på snabbmenyn som visas när du högerklickar på markerad text. Du kan visa en lista med den formatering som du använt genom att klicka på Alternativ i rutan Format, och sedan markera kryssrutorna Styckenivåformatering, Teckenformatering och Formatering av punkter och nummer.

 • Markera formateringsinkonsekvenser     Välj detta alternativ för att markera formatering med en vågig blå understrykning när den liknar, men inte är exakt samma, som annan formatering i dina dokument. Om du vill använda det här alternativet måste du även markera kryssrutan Spåra formatering.

Uppdatera formatmall enligt markering    I listan klickar du på Behåll föregående mönster för punkter och numrering så att alla stycken med den formatmallen som inte är numrerade fortsätter vara onumrerade. Klicka på Lägg till numrering eller punkter i alla stycken med den här formatmallen för att numrera alla stycken som den här formatmallen tillämpas på.

Aktivera klicka och skriv     Välj det här alternativet för att infoga text, bilder, tabeller och andra objekt i ett tomt område i ett dokument genom att dubbelklicka i det tomma området. Klicka och skriv-funktionen infogar automatiskt stycken och utför nödvändiga justeringar för att placera objektet där du dubbelklickade. Denna funktion är endast tillgänglig i Utskriftslayout och Webblayout.

 • Standardstyckeformat Välj den formatmall som ska tillämpas på text när du använder Klicka och skriv.

Visa Komplettera automatiskt-förslag    Välj det här alternativet om du vill visa fullständiga autotextposter när du har skrivit de första fyra bokstäverna i posten. Du kan trycka på Retur för att lägga till den fullständiga autotextposten i ditt dokument eller fortsätta skriva. Om du inte vill se autotextförslag avmarkerar du den här kryssrutan.

Markörrörelse     Med det här alternativet anger du i vilken riktning markören ska röra sig när du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Logisk Välj det här alternativet för att markören ska röra sig i samma riktning som den identifierade texten. Om du till exempel använder piltangenterna för att gå igenom text på arabiska och sedan på svenska i samma mening, flyttas markören från höger till vänster i den arabiska texten, och börjar sedan med tecknet längst till vänster i det svenska ordet och fortsätter från vänster till höger.

 • Visuell Välj det här alternativet för att markören ska flytta sig till nästa visuella tecken. Om du till exempel använder piltangenterna för att flytta från höger till vänster i text på arabiska och sedan på svenska i samma mening, flyttar piltangenterna från höger till vänster oavsett textens riktning.

Visuell markering med markören     Med det här alternativet anges hur texten markeras när du utökar markeringen.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Block Välj det här alternativet för att radbryta text från rad till rad när du markerar nedåt, med samma bredd för alla markerade rader.

 • Löpande Välj det här alternativet för att radbryta text från rad till rad när du markerar nedåt och varierar bredden på den sista raden i textblocket.

Använd sekventiell kontroll     Välj det här alternativet om du vill kontrollera om tecken som du skrivit förekommer i rätt sekvens för att användas som tonmarkering, diakritiskt tecken eller vokal som ska placeras ovanför, nedanför, framför eller bakom tillhörande konsonant.

Alternativet är bara tillgängligt om ett komplicerat skriftspråk har aktiverats för textredigering.

 • Skriv och ersätt Välj det här alternativet om du vill ersätta det tecken du skrivit tidigare med det nya tecknet om de två tecknen inte kan ingå i samma textkluster.

Asiatiska teckensnitt för latinsk text     Välj det här alternativet om du vill att latinska tecken ska ändras till det valda asiatiska teckensnittet när du tillämpar det asiatiska teckensnittet på markerad text. Avmarkera kryssrutan om du vill att latinska tecken ska ha kvar det latinska teckensnittet när du tillämpar det asiatiska teckensnittet på resten av dokumentet.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text     Välj det här alternativet om du vill ändra språk och teckensnitt för tangentbordet baserat på språket i texten där markören är placerad. Om du avmarkerar alternativet ändras enbart teckensnittet.

Obs!: Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

IME aktiv kontroll     Välj det här alternativet om du vill starta en IME (Input Method Editor). Avmarkera kryssrutan om du vill stoppa en IME.

Obs!: Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

IME-inställningar     Klicka här om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för IME-namn. I dialogrutan kan du ställa in eller ändra text, tangentbord, teckenkonvertering och andra alternativ för aktiv IME.

Obs!: Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

Överst på sidan

Klippa ut, kopiera och klistra in

Klistrar in i samma dokument     Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll i samma dokument som du kopierade innehållet från. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering (standard)      Med det här alternativet bevaras teckenformat och direkt formatering som tillämpats på den kopierade texten. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som inte ingår i styckeformatet.

 • Slå samman formatering     Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde för den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering eller teckenegenskaper för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistrar in mellan dokument     Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll som har kopierats från ett annat dokument i Word. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet bevaras den kopierade textens ursprungliga formatering. Alla formatmallsdefinitioner som är kopplade till den kopierade texten kopieras till måldokumentet.

 • Slå samman formatering     Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering eller teckenegenskaper för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistrar in mellan dokument när formatmallsdefinitioner är i konflikt     Detta alternativ visar standardbeteendet när du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat dokument i Word och den formatmall som är kopplad till den kopierade texten har en annan definition än den i dokumentet där den klistras in. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering     Med det här alternativet används formatmallen Normal och direkt formatering för den kopierade texten, och på så sätt bevaras textens ursprungliga utformning. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som behövs för att den kopierade textens formatmallsdefinition ska efterliknas.

 • Använd målformat (standard)     Med det här alternativet bevaras det formatmallsnamn som är kopplat till den kopierade texten, men formatmallsdefinitionen för dokumentet där texten klistras in används. Anta att du kopierar Rubrik 1-text från ett dokument till ett annat. I källdokumentet är Rubrik 1 definierad som Arial, Fet, 14 punkter, och i måldokumentet är Rubrik 1 definierad som Cambria, Fet, 16 punkter. När du väljer alternativet Använd målformatmallar tilldelas den inklistrade texten Rubrik 1-formatmallen för Cambria, Fet och 16 punkter.

 • Slå samman formatering     Detta alternativ tar bort formatdefinitionen och de flesta av den kopierade textens direktformateringsformatering, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av markeringen. Texten får samma formatdefinition som i dokumentet där den klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistrar in från andra program     Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll som har kopierats från ett annat program. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet bevaras den kopierade textens formatering.

 • Slå samman formatering     Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Infoga/klistra in bilder som     Detta alternativ visar hur Word infogar bilder i relation till texten i ditt dokument. Du kan infoga bilder i nivå med texten, låta bilderna följa med texten eller bryta text runt, framför eller efter bilder. Välj något av följande i listrutan:

 • I nivå med text     Med det här alternativet infogas bilden i ett stycke som om den var text. Alternativet används som standard. Bilden flyttas när du lägger till eller tar bort text. Du kan flytta bilden genom att dra den på samma sätt som du drar text.

 • Rektangulärt     Med det här alternativet flyter texten runt alla sidor av en fyrkant runt grafiken. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Tätt     Med det här alternativet flyter texten runt bilden i en oregelbunden form runt själva bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Bakom text     Med det här alternativet infogas bilden så att den flyter i ett eget lager bakom texten. Det finns ingen ram runt bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Framför text     Med det här alternativet infogas bilden så att den flyter i ett eget lager framför texten. Det finns ingen ram runt bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Genom     Med det här alternativet radbryts texten runt bilden. Även utrymmet som en konkav form, till exempel en halvmåne, fylls med. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Över och under     Med det här alternativet flyter inte texten runt bildens sidor. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

Behåll punkter och nummer när du klistrar in text med alternativet Behåll endast text     Välj det här alternativet om du vill konvertera numrering och punktlistor till textsymboler.

Lägg till styrtecken i Klipp och kopiera    Välj det här alternativet om du vill bevara markörrörelsen från höger till vänster när du klipper ut eller kopierar text från ett Word-dokument och klistrar in den som oformaterad text (till exempel i Anteckningar).

Använd Insert-tangenten för att klistra in     Välj detta alternativ för att använda tangenten Insert för att infoga innehållet i Urklipp i ett dokument.

Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in     Välj det här alternativet om du vill visa knappen Inklistringsalternativ när du klistrar in innehållet. Med knappen Inklistringsalternativ kan du åsidosätta eller ändra inställningar som du gör i det här området i dialogrutan Word-alternativ.

Använd Anpassa urklipp och inklistring     Välj det här alternativet om du vill justera formatering automatiskt när du klistrar in text. När du har markerat kryssrutan kan du klicka på Inställningar och göra fler inklistringsinställningar.

 • Inställningar     Klicka på detta alternativ för att öppna dialogrutan Inställningar. Använd denna dialogruta för att ange standardbeteende vid sammanslagning, urklippning och inklistring av text. Du kan använda knappen Inklistringsalternativ som visas när du klistrar in innehåll från Urklipp i ditt dokument för att åsidosätta standardbeteendet. Denna knapp är endast tillgänglig när alternativet Anpassa urklipp och inklistring är aktiverat.

  • Använd standardalternativ för     Klicka på ett objekt i listan om du vill förvälja en uppsättning alternativ i dialogrutan. Om du vill välja egna alternativ klickar du på Egen i den här listan.

  • Justera menings- och ordavstånd automatiskt     Välj det här alternativet om du vill att extra blanksteg ska tas bort när du tar bort text och att nödvändiga blanksteg ska läggas till när du klistrar in text från Urklipp.

  • Justera styckeavstånd vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill förhindra oregelbundna styckeavstånd och att tomma stycken skapas.

  • Anpassa formatering och justering av tabell vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill anpassa formatering och justering av tabeller. När alternativet är aktiverat klistras enstaka celler in som text, delar av tabeller klistras in som rader i en befintlig tabell (i stället för som en kapslad tabell), och tabeller som läggs till i en befintlig tabell anpassas efter den befintliga tabellen.

  • Smarta formatmallsegenskaper     Det gör ingen skillnad att markera det här alternativet. Använd alternativen Inklistring i avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in i Avancerat om du vill anpassa formatmallsegenskaper för inklistring av innehåll.

  • Koppla formatering vid klistra in från Microsoft PowerPoint     Välj det här alternativet om du vill styra resultatet när du klistrar in innehåll från en PowerPoint-presentation. När alternativet är aktiverat tillämpas den omgivande textens eller tabellens formatering på den klistrade texten. Det senast använda formatet för punktlistor och nummerlistor tillämpas på den klistrade listan och utseendet på objekt som tabeller, hyperlänkar, bilder, OLE-objekt och figurer bevaras från källan i PowerPoint.

  • Justera formatering vid inklistring från Microsoft Excel     Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet när du klistrar in data från Excel. När alternativet är aktiverat placeras den inklistrade informationen i en tabell och diagram klistras in som bilder, inte som OLE-objekt.

  • Sammanfoga inklistrade listor med omgivande listor     Välj det här alternativet om du vill att listobjekts formatering ska anpassas efter den omgivande listan när du klistrar in objekt i en lista.

Överst på sidan

Bildstorlek och -kvalitet

Bildstorlek och -kvalitet    Välj dokumentet som de här inställningarna ska gälla för. I listan klickar du på namnet på ett dokument som redan är öppet, eller på Alla nya dokument så att inställningen tillämpas på alla dokument som du skapar.

Ignorera redigeringsdata    Välj det här alternativet om du vill spara enbart den redigerade bilden. Data från den ursprungliga bilden innan den redigerades blir inte tillgänglig.

Komprimera inte bilder i filen    Välj det här alternativet om du vill bevara bildernas fullständiga storlek. Det här alternativet kan göra dokumentet större.

Ange följande standardmålformat    Med det här alternativet bestäms upplösningen för komprimerade bilder. Välj ett värde för bildpunkter per tum i listan.

 • 220 bildpunkter per tum    Välj det här alternativet om du ska skriva ut dokumentet.

 • 150 bildpunkter per tum    Välj det här alternativet för dokument som ska läsas på skärmen.

 • 96 bildpunkter per tum    Välj det här alternativet för dokument som ska skickas via e-post.

Överst på sidan

Visa dokumentinnehåll

Visa bakgrundsfärger och bilder i Utskriftslayoutvy     Välj det här alternativet om du vill visa bakgrundsfärger och bilder.

Visa figursatt text i dokumentfönstret     Välj det här alternativet om du vill att texten ska brytas efter dokumentfönstret, så att det blir lättare att läsa på skärmen.

Visa bildplatshållare     Välj detta alternativ för att visa en tom ruta i stället för bilder i dina dokument. Detta alternativ gör att det går snabbare att bläddra i ett dokument som innehåller många bilder.

Visa ritade objekt och textrutor på skärmen     Välj detta alternativ för att visa objekt som skapats med ritverktygen i Word i Utskriftslayout eller Webblayout. Avmarkera kryssrutan för att dölja ritade objekt och göra visningen av dokument som innehåller många ritningar snabbare. Ritade objekt skrivs ut även om du avmarkerar denna kryssruta.

Visa textanimering     Välj det här alternativet om du vill visa textanimeringar på skärmen. Avmarkera kryssrutan om du vill se hur texten ser ut när den skrivs ut.

Obs!: Använd detta alternativ när du visar animerad text i dokument som skapades i en tidigare version av Word än Word 2007. Den aktuella versionen av Word har inte längre möjlighet att skapa animerad text.

Visa styrtecken     Välj det här alternativet om du vill visa styrtecken från höger till vänster.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

Visa bokmärken     Välj detta alternativ för att visa bokmärken på skärmen. Om du tilldelar ett bokmärke till ett objekt visas det inom hakparenteser ([…]). Om du tilldelar ett bokmärke till en plats, visas bokmärket som ett markörtecken. Hakparenteserna och markörtecknet skrivs inte ut.

Visa textgränser     Välj det här alternativet om du vill visa prickade linjer runt textmarginaler, kolumner och stycken. Gränserna används i layoutsyfte och skrivs inte ut.

Visa skärmärken     Välj det här alternativet om du vill visa marginalernas hörn.

Visa fältkoder i stället för deras värden     Välj detta alternativ för att visa fältkoder i stället för fältresultat i dina dokument. Du kan exempelvis se { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } i stället för 4 februari 2008. Avmarkera denna kryssruta för att se fältresultat.

Oberoende av den här inställningen kan du alltid växla mellan att visa fältkoder och fältkodsresultaten genom att trycka på Alt+F9.

Mönster i fält     Med det här alternativet visas om och när fält är skuggade. I listan väljer du Alltid eller Vid markering för att skugga fälten. Skuggade fält är enklare att identifiera. Skuggning visas på skärmen, men inte i det utskrivna dokumentet.

Siffra     Med det här alternativet anges hur siffror visas i dokument. Välj ett objekt i listan.

Alternativet är bara tillgängligt om ett arabiskt språk har aktiverats för textredigering.

 • Arabiska Välj det här alternativet om siffror ska visas i ett format som är bekant för personer som talar svenska och andra europeiska språk.

 • Hindi Välj det här alternativet om siffror ska visas i ett format som är bekant för personer som talar arabiska eller hindi.

 • Sammanhang Välj det här alternativet om siffror ska visas enligt språket i den omgivande texten.

 • System Välj det här alternativet om siffror ska visas enligt de nationella inställningarna på Kontrollpanelen.

Månadsnamn     Med det här alternativet anges hur västerländska (gregorianska) månadsnamn ska visas i arabisk text. Välj ett objekt i listan.

Alternativet är bara tillgängligt om ett arabiskt språk har aktiverats för textredigering.

 • Arabiska Välj det här alternativet om ursprungliga arabiska månadsnamn ska användas.

 • Translittererad till engelska Välj det här alternativet om västerländska (gregorianska) månadsnamn ska skrivas ut med engelskt uttal och arabisk text.

 • Translittererad till franska Välj det här alternativet om västerländska (gregorianska) månadsnamn ska skrivas ut med fransk uttal och arabisk text.

Diakritiska tecken     Med det här alternativet visas diakritiska tecken i dokumentet.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som använder diakritiska tecken har aktiverats för textredigering.

 • Använd den här färgen för diakritiska tecken Välj det här alternativet för att ange en färg för att visa alla diakritiska tecken, oberoende av vilken färg de har i det ursprungliga dokumentet. Välj en färg i listan.

Använd utkastteckensnitt i utkast- och dispositionsvyer      På datorer med extremt begränsade resurser snabbar det här alternativet upp dokumentvisning på skärmen.

 • Namn     Välj ett teckensnitt som ska användas i utkast av dokument. Det här alternativet är endast tillgängligt när du markerar kryssrutan Använd utkastteckensnitt i utkast- och dispositionsvyer.

 • Storlek     Välj teckenstorlek för utkastteckensnittet. Det här alternativet är endast tillgängligt när du markerar kryssrutan Använd utkastteckensnitt i utkast- och dispositionsvyer.

Dokumentvisning     Detta alternativ anger textriktningen för nya dokument.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Höger till vänster Välj detta alternativ för att skapa dokument som skrivs från höger till vänster. Stycken inleds exempelvis på höger sida av dokumentet och texten går mot vänster.

 • Vänster till höger Välj detta alternativ för att skapa dokument som skrivs från vänster till höger. Stycken inleds exempelvis på vänster sida av dokumentet och texten går mot höger.

Teckenersättning     Klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan Teckenersättning. Använd detta alternativ för att ta reda på om det aktiva dokumentet använder något teckensnitt som inte är tillgängligt på din dator. Om dokumentet använder teckensnitt du inte har kan du använda dialogrutan för att ange ett ersättningsteckensnitt.

Överst på sidan

Visa

Visa detta antal dokument i listan Senast använda dokument     Ange ett antal mellan 1 och 50 som ska visas i listan Senast använda dokument.

Obs!: Endast de nio första filerna i listan tilldelas ett kortkommando. Du kan öppna dessa dokument genom att trycka på 1 till 9 när du har tryckt på Alt+F.

Visa mått i enheten     Välj den måttenhet som ska användas för den vågräta linjalen och för mått som du skriver i dialogrutor.

Bredd på formatmallsfält i utkast- och dispositionsvyer     Ange ett positivt decimaltal (t.ex. 0,5) i rutan för att öppna formatmallsfältet, så visas namnen på formatmallarna som tillämpats på texten. Ange 0 för att stänga formatmallsfältet.

Visa i teckenbreddsmått     Välj det här alternativet om du vill använda teckenbredden som grund för textjustering, till exempel på den lodräta och vågräta linjalen.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

Visa bildpunkter för HTML-funktioner     Välj det här alternativet om du vill att bildpunkter ska vara standardmåttet i dialogrutor som hör till HTML-funktioner.

Visa alla fönster i Aktivitetsfältet     Välj det här alternativet om du vill visa en ikon i Aktivitetsfältet i Microsoft Windows för varje fönster som är öppet i ett Microsoft Office-program. Om du avmarkerar den här kryssrutan placeras en ikon för varje program som är öppet i Aktivitetsfältet.

Visa kortkommandon i knappbeskrivningar     Välj det här alternativet om kortkommandon ska visas i skärmtips.

Visa vågrät rullningslist     Välj det här alternativet om den vågräta rullningslisten ska visas längst ned i dokumentfönstret.

Visa lodrät rullningslist     Välj det här alternativet om den lodräta rullningslisten ska visas på sidan i dokumentfönstret.

 • Vänster rullningslist Välj det här alternativet om du vill placera en lodrät rullningslist på vänster sida i dokumentfönstret. Använd det här alternativet när du arbetar med dokument som huvudsakligen innehåller höger till vänster-text.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

Visa lodrät linjal i Utskriftslayoutvy     Välj detta alternativ för att visa den lodräta linjalen i sidan av dokumentfönstret. Kontrollera att du även markerar kryssrutan Linjal i gruppen Visa/dölj på fliken Visa i menyfliksområdet, en komponent i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 • Visa höger linjal i Utskriftslayoutvy Välj detta alternativ för att visa den lodräta linjalen på höger sida av dokumentfönstret.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

Optimera teckenpositionering för layout snarare än läsbarhet      Välj detta alternativ för att visa text korrekt enligt hur den visas i ett utskrivet dokument. Avståndet mellan tecken kan förvrängas när det här alternativet är aktiverat. Inaktivera det här alternativet för bästa läsbarhet på skärmen.

Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik    Välj det här alternativet om du vill sluta använda datorns grafikkort för att återge tredimensionella figurer, figureffekter och texteffekter.

Överst på sidan

Skriv ut

Använd utkastkvalitet     Välj det här alternativet om du vill skriva ut dokumentet med minimal formatering, vilket kan göra utskriftsprocessen snabbare. Den här funktionen kan inte användas med många skrivare.

Skriva ut i bakgrunden     Välj det här alternativet om du vill skriva ut dokument i bakgrunden, så att du kan fortsätta arbeta medan du skriver ut. Det här alternativet kräver mer tillgängligt minne så att du kan arbeta och skriva ut samtidigt. Om det går för långsamt att arbeta med dokumentet medan du skriver ut kan du inaktivera det här alternativet.

Skriva ut sidor i omvänd ordning     Välj det här alternativet om du vill skriva ut sidor i omvänd ordning, med början från den sista sidan i dokumentet. Använd inte det här alternativet när du skriver ut kuvert.

Skriv ut XML-taggar     Välj det här alternativet om du vill skriva ut XML-taggarna för de XML-element som används i ett XML-dokument. Du måste ha ett schema kopplat till dokumentet, och du måste tillämpa element som finns i schemat. Taggarna visas i det utskrivna dokumentet.

Skriv ut fältkoder i stället för deras värden     Välj det här alternativet om du vill skriva ut fältkoder i stället för fältresultat, till exempel { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } i stället för 4 februari 2008.

Tillåt att fält som innehåller spårade ändringar uppdateras före utskrift    Välj det här alternativet för att se till så att de fältkoder som infogades när spårade ändringar var aktiverat skrivs ut med den ändrade texten.

Skriv ut på bladets framsida för dubbelsidig utskrift     Välj det här alternativet för att skriva ut på bladens framsida när du skriver ut på en skrivare som inte har stöd för dubbelsidig utskrift. Sidorna skrivs ut i omvänd ordning, så att när du vänder bunten för att skriva ut på baksidan skrivs sidorna ut i rätt ordning.

Skriv ut på bladets baksida för dubbelsidig utskrift     Välj det här alternativet för att skriva ut på bladens baksida när du skriver ut på en skrivare som inte har stöd för dubbelsidig utskrift. Sidorna skrivs ut i stigande ordning, så att de motsvarar en bunt papper som har skrivits ut på framsidan i omvänd ordning.

Skala innehållet för pappersstorlekarna A4 och 8,5 x 11 tum     Välj det här alternativet om du vill anpassa dokument automatiskt som är avsedda för 8,5 x 11 tums papper till A4-papper, och anpassa dokument som är avsedda för A4-papper till 8,5 x 11 tums papper. Det här alternativet tillämpas bara om A4-papperet eller 8,5 x 11 tums papperet i skrivaren inte matchar den pappersstorlek som angetts på fliken Sidlayout i Word. Det här alternativet påverkar endast utskrifter, och inte formateringen.

Standardkassett     Med det här alternativet visas vilket skrivarfack som används som standard. Om du vill använda inställningarna i skrivaren väljer du Använd skrivarens inställningar. Om du vill välja ett visst fack gör du det i listan. Vilka alternativ som ingår i listan beror på skrivarens konfiguration.

Överst på sidan

När det här dokumentet skrivs ut

När det här dokumentet skrivs ut     Välj dokumentet som de här utskriftsinställningarna ska gälla för. I listan väljer du namnet på ett dokument som redan är öppet, eller så väljer du Alla nya dokument så att inställningen tillämpas på alla dokument som du skapar.

Skriv PostScript över text     Välj det här alternativet om du vill skriva ut PostScript-kod när ett dokument innehåller utskriftsfält.

Skriv bara ut data från ett formulär     Välj det här alternativet om du vill skriva ut data som angetts i ett onlineformulär utan att skriva ut själva formuläret.

Överst på sidan

Spara

Fråga innan dokumentmallen Normal sparas     Välj det här alternativet om du vill att det ska visas ett meddelande när du stänger Word där du tillfrågas om du vill spara ändringar som gjorts i standardmallen. Eftersom ändringar i standardmallen påverkar alla nya dokument som du skapar, kan det vara bra att få en avisering när mallen har ändrats. Om du avmarkerar kryssrutan sparas ändringarna automatiskt utan att du tillfrågas.

Skapa alltid säkerhetskopia     Välj det här alternativet om du vill skapa en säkerhetskopia av ett dokument varje gång du sparar det. Varje säkerhetskopia ersätter den föregående säkerhetskopian. Word lägger till frasen ”Säkerhetskopia av” i filnamnet och filtillägget .wbk på alla säkerhetskopior. Säkerhetskopior sparas i samma mapp som originaldokumentet.

Kopiera fjärrlagrade filer till datorn och uppdatera fjärrfilen när den sparas     Välj det här alternativet om du vill spara en lokal kopia av filen tillfälligt i ett nätverk eller på en flyttbar enhet. När du sparar den lokala kopian sparar Word dina ändringar i originalfilen. Om originalfilen inte är tillgänglig tillfrågas du om du vill spara filen på en annan plats för att undvika dataförlust.

Tillåt bakgrundssparning     Välj det här alternativet om du vill att dokumentet sparas medan du arbetar. En förloppsindikator visas i statusfältet när Word sparar i bakgrunden.

Överst på sidan

Behåll återgivningen när dokumentet delas

Behåll återgivningen när dokumentet delas     Välj dokumentet som de här inställningarna ska gälla för. I listan väljer du namnet på ett dokument som redan är öppet, eller så väljer du Alla nya dokument så att inställningen tillämpas på alla dokument som du skapar.

Spara formulärdata som en avgränsad textfil     Välj det här alternativet om du vill spara data som angetts i ett onlineformulär som en tabbavgränsad textfil med oformaterad text. Sedan kan du importera innehållet i filen till en databas.

Bädda in lingvistiska data     Välj det här alternativet om du vill spara lingvistiska data, till exempel tal eller handskriven text.

Överst på sidan

Allmänt

Ge feedback med ljud     Välj det här alternativet om du vill lägga till ljud för vissa åtgärder eller händelser i Word och andra program i Microsoft Office 2007-systemet. Word kan till exempel spela upp ett ljud när en process är klar. Om du vill ändra ljudet för en viss händelse öppnar du mappen för ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen. Datorn måste ha ett ljudkort för att kunna spela upp de flesta ljud.

Ge feedback med animering     Välj det här alternativet om du vill animera pekarens rörelse i Word och andra Office-program. Med det här alternativet kan du också använda animerade markörer för åtgärder som att skriva ut, spara, automatisk formatering och sök och ersätt.

Bekräfta filformatskonvertering vid öppning     Välj det här alternativet om du vill välja vilken filkonverterare Word ska använda för att öppna filer som skapats i ett annat program. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att Word ska välja konverterare automatiskt.

Uppdatera automatiska länkar vid öppning     Välj det här alternativet om du vill uppdatera innehåll automatiskt som är länkat till andra filer varje gång du öppnar ett dokument.

Tillåt att dokument öppnas i utkastvy     Välj det här alternativet om du vill kunna öppna ett dokument i utkastvy.

Obs!: Om du vill öppna dokument i utkastvy som standard måste du aktivera det här alternativet, och sedan klicka på Utkast i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa. Gör en ändring i dokumentet och spara det sedan.

Aktivera automatisk sidbrytning     Välj det här alternativet om du vill att dokument ska sidbrytas automatiskt när du arbetar. Det här alternativet är endast tillgängligt i utkast- och dispositionsvyerna. Om du avmarkerar den här kryssrutan uppdateras inte sidnumren (när de visas i statusfältet) förrän du växlar till vyn Utskriftslayout.

Visa användargränssnittsfel i tillägget     Välj det här alternativet för att visa felmeddelanden från program som anpassar användargränssnittet. Det här alternativet är i synnerhet användbart för författare av programvarulösningar, eftersom det ger information för felsökning av anpassningar i användargränssnittet.

Visa Office-innehåll från kunder    Välj det här alternativet om du vill visa mallar och bilder som skapats av kunder som ett komplement till innehåll som tillhandahålls av Microsoft Office.

Postadress     Ange den adress som du vill ska tillämpas av Word som standardavsändaradress för kuvert och brev.

Sökvägar     Klicka på det här alternativet om du vill visa standardlagringsplatsen för dokument, mallar och andra objekt som du skapar och använder i Word. I dialogrutan Sökvägar klickar du på det objekt som du vill ändra, och sedan på Ändra för att ange en ny standardplats.

Standardplatser för mallar och startmappen hanteras som betrodda platser. Om du ändrar platsen måste du se till att den nya mappen är en säker plats.

Webbalternativ     Klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan Webbalternativ. I den här dialogrutan kan du ange alternativ för att skapa webbsidor med hjälp av Word.

Överst på sidan

Kompatibilitet

Word 6.0/95-dokument på engelska     Det här alternativet anger inställningar för textkonvertering. Tidigare versioner av Word användes ibland tillsammans med program från tredje part som utformats för att stödja kinesiska eller koreanska på engelska versioner av Microsoft Windows. Om de här tilläggen leder till att felaktig text visas i ett dokument som du försöker öppna kan du använda de här alternativen till att konvertera dokumentet så att texten visas korrekt. När du har öppnat filen återställer du det här alternativet till Öppna normalt. Annars kan korrekt lagrade filer öppnas felaktigt.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

 • Innehåller asiatisk text Välj det här alternativet om du vet att dokumentet innehåller östasiatisk text så att texten visas korrekt.

 • Öppna normalt Välj det här alternativet när filen har öppnats så att texten visas korrekt.

 • Identifiera asiatisk text automatiskt Välj det här alternativet om du är osäker på om dokumentet innehåller östasiatisk text. Word försöker identifiera östasiatisk text och visa den korrekt.

Överst på sidan

Kompatibilitetsalternativ för

Kompatibilitetsalternativ för     Välj dokumentet som de här inställningarna ska gälla för. I listan väljer du namnet på ett dokument som redan är öppet, eller så väljer du Alla nya dokument så att inställningen tillämpas på alla dokument som du skapar.

Anpassa dokumentets layout som om det skapats i     Välj det ordbehandlingsprogram som du anser ska användas för att öppna dokumentet. Inställningarna i listan över Layoutalternativ ändras beroende på vilket ordbehandlingsprogram du väljer. Om du vill ange dina egna konfigurationsinställningar väljer du Egen.

Layoutalternativ     Visar alternativ för att utforma dokumentet. Markera kryssrutorna för de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Öppna avancerade alternativ i Word genom att klicka på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen > Word-alternativ och sedan på Avancerat i vänstra rutan.

Artikelinnehåll

Redigeringsalternativ

Inmatning ersätter markerad text     Välj det här alternativet om du vill att markerad text ska tas bort när du börjar skriva. Om du avmarkerar den här kryssrutan infogar Microsoft Office Word ny text framför den markerade texten i stället för att den tas bort.

Automatisk markering av hela ord     Välj det här alternativet om du vill att hela ord ska markeras när du markerar en del av ett ord och sedan en del av nästa ord. Om du aktiverar det här alternativet markerar Word också ett ord och mellanslaget efter ordet när du dubbelklickar på ordet.

Tillåt dra och släpp     Välj det här alternativet om du vill kunna flytta eller kopiera markerad text genom att dra den. Om du vill flytta text markerar du texten och drar den till den nya platsen. Om du vill kopiera text markerar du texten och håller ned Ctrl-tangenten medan du drar markeringen till den nya platsen.

Ctrl-klicka för att följa hyperlänk     Välj det här alternativet om du vill göra det enklare att redigera texten i hyperlänkar. När alternativet är aktiverat måste du hålla ned Ctrl medan du klickar på länken för att följa länken. När alternativet är inaktiverat och du klickar på länken går Word till länkens mål, och det blir därför svårare att redigera texten i länken.

Skapa arbetsyta automatiskt när figurer infogas     Välj det här alternativet om du vill placera en arbetsyta runt ritobjekt eller pennanteckningar och text när du infogar dem i ett dokument. Med en arbetsyta kan du enkelt ordna ritade objekt och bilder, och flytta dem som en enhet.

Anpassa styckemarkering     Välj det här alternativet om du vill att stycketecknet ska markeras när du markerar ett helt stycke. Om du tar med stycketecknet när du klipper ut och klistrar in ett stycke, skapas inte något tomt stycke och formateringen bevaras automatiskt i det stycke du klipper ut.

Använd smart markör     Välj det här alternativet om du vill att markören ska flyttas med när du rullar upp eller ned. När du trycker på vänsterpil, högerpil, uppåtpil eller nedåtpil när du har rullat aktiveras markören på den sida som visas, och inte vid markörens tidigare position.

Styr överskrivningsläge med Insert-tangenten     Välj det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera överskrivningsläge genom att trycka på Insert.

 • Använd överskrivningsläge     Välj det här alternativet om du vill att befintlig text ska ersättas när du skriver, ett tecken i taget. Om Styr överskrivningsläge med Insert-tangenten har markerats kan du aktivera eller inaktivera det här alternativet genom att trycka på Insert.

Lägg till dubbelt citattecken vid numrering med det hebreiska alfabetet     Välj det här alternativet om du vill lägga till dubbla citattecken (") vid numrering.

Alternativet är bara tillgängligt om hebreiska har aktiverats för textredigering.

Uppmana att uppdatera formatmallar     Välj det här alternativet om du vill få en uppmaning när du direkt ändrar text som är formaterad med en formatmall och sedan tillämpar formatmallen på den ändrade texten igen. När du får uppmaningen kan du antingen uppdatera formatmallen baserat på de senaste ändringarna eller tillämpa formateringen i formatmallen på nytt.

Använd formatmallen Normal för punktlistor och numrerade listor     Välj det här alternativet om du vill att listformat ska baseras på styckeformatet Normal i stället för på listformatmallen Stycke.

Spåra formatering     Välj det här alternativet om du vill att formateringen ska spåras medan du skriver. Det gör det enkelt att använda samma formatering på andra ställen. Det här alternativet måste vara aktiverat innan du kan använda kommandot Markera text med liknande formatering på snabbmenyn som visas när du högerklickar på markerad text. Du kan visa en lista med den formatering som du använt genom att klicka på Alternativ i rutan Format, och sedan markera kryssrutorna Styckenivåformatering, Teckenformatering och Formatering av punkter och nummer.

 • Markera formateringsinkonsekvenser     Välj detta alternativ för att markera formatering med en vågig blå understrykning när den liknar, men inte är exakt samma, som annan formatering i dina dokument. Om du vill använda det här alternativet måste du även markera kryssrutan Spåra formatering.

Aktivera klicka och skriv     Välj det här alternativet för att infoga text, bilder, tabeller och andra objekt i ett tomt område i ett dokument genom att dubbelklicka i det tomma området. Klicka och skriv-funktionen infogar automatiskt stycken och utför nödvändiga justeringar för att placera objektet där du dubbelklickade. Denna funktion är endast tillgänglig i Utskriftslayout och Webblayout.

 • Standardstyckeformat Välj den formatmall som ska tillämpas på text när du använder Klicka och skriv.

Markörrörelse     Med det här alternativet anger du i vilken riktning markören ska röra sig när du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Logisk Välj det här alternativet för att markören ska röra sig i samma riktning som den identifierade texten. Om du till exempel använder piltangenterna för att gå igenom text på arabiska och sedan på svenska i samma mening, flyttas markören från höger till vänster i den arabiska texten, och börjar sedan med tecknet längst till vänster i det svenska ordet och fortsätter från vänster till höger.

 • Visuell Välj det här alternativet för att markören ska flytta sig till nästa visuella tecken. Om du till exempel använder piltangenterna för att flytta från höger till vänster i text på arabiska och sedan på svenska i samma mening, flyttar piltangenterna från höger till vänster oavsett textens riktning.

Visuell markering med markören     Med det här alternativet anges hur texten markeras när du utökar markeringen.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Block Välj det här alternativet för att radbryta text från rad till rad när du markerar nedåt, med samma bredd för alla markerade rader.

 • Löpande Välj det här alternativet för att radbryta text från rad till rad när du markerar nedåt och varierar bredden på den sista raden i textblocket.

Använd sekventiell kontroll     Välj det här alternativet om du vill kontrollera om tecken som du skrivit förekommer i rätt sekvens för att användas som tonmarkering, diakritiskt tecken eller vokal som ska placeras ovanför, nedanför, framför eller bakom tillhörande konsonant.

Alternativet är bara tillgängligt om ett komplicerat skriftspråk har aktiverats för textredigering.

 • Skriv och ersätt Välj det här alternativet om du vill ersätta det tecken du skrivit tidigare med det nya tecknet om de två tecknen inte kan ingå i samma textkluster.

Asiatiska teckensnitt för latinsk text     Välj det här alternativet om du vill att latinska tecken ska ändras till det valda asiatiska teckensnittet när du tillämpar det asiatiska teckensnittet på markerad text. Avmarkera kryssrutan om du vill att latinska tecken ska ha kvar det latinska teckensnittet när du tillämpar det asiatiska teckensnittet på resten av dokumentet.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text     Välj det här alternativet om du vill ändra språk och teckensnitt för tangentbordet baserat på språket i texten där markören är placerad. Om du avmarkerar alternativet ändras enbart teckensnittet.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

Aktivera bakåtkompatibelt IME-läge om du vill aktivera överskrivningsläge     Välj det här alternativet om du vill att de tecken du skriver ska ersätta befintliga tecken (överskrivning) när du använder en IME (Input Method Editor) på en dator med operativsystemet Microsoft Windows XP. Om Word är installerat på en dator med Windows Vista, visas inte det här alternativet eftersom överskrivningsläge stöds automatiskt.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

IME aktiv kontroll     Välj det här alternativet om du vill starta en IME (Input Method Editor). Avmarkera kryssrutan om du vill stoppa en IME.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

IME TrueInline     Välj det här alternativet om du vill använda ett gränssnitt för naturliga språk på IME-anslutna datorer.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

IME-inställningar     Klicka här om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för IME-namn. I dialogrutan kan du ställa in eller ändra text, tangentbord, teckenkonvertering och andra alternativ för aktiv IME.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering och en IME (Input Method Editor) för att skriva östasiatiska tecken har installerats.

Överst på sidan

Klippa ut, kopiera och klistra in

Klistrar in i samma dokument     Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll i samma dokument som du kopierade innehållet från. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering (standard)      Med det här alternativet bevaras teckenformat och direkt formatering som tillämpats på den kopierade texten. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som inte ingår i styckeformatet.

 • Matcha målformatering     Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde för den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering eller teckenegenskaper för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistrar in mellan dokument     Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll som har kopierats från ett annat dokument i Word. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet bevaras den kopierade textens ursprungliga formatering. Alla formatmallsdefinitioner som är kopplade till den kopierade texten kopieras till måldokumentet.

 • Matcha målformatering     Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering eller teckenegenskaper för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistrar in mellan dokument när formatmallsdefinitioner är i konflikt     Detta alternativ visar standardbeteendet när du klistrar in innehåll som kopierats från ett annat dokument i Word och den formatmall som är kopplad till den kopierade texten har en annan definition än den i dokumentet där den klistras in. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering     Med det här alternativet används formatmallen Normal och direkt formatering för den kopierade texten, och på så sätt bevaras textens ursprungliga utformning. Direkt formatering omfattar till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som behövs för att den kopierade textens formatmallsdefinition ska efterliknas.

 • Använd målformat (standard)     Med det här alternativet bevaras det formatmallsnamn som är kopplat till den kopierade texten, men formatmallsdefinitionen för dokumentet där texten klistras in används. Anta att du kopierar Rubrik 1-text från ett dokument till ett annat. I källdokumentet är Rubrik 1 definierad som Arial, Fet, 14 punkter, och i måldokumentet är Rubrik 1 definierad som Cambria, Fet, 16 punkter. När du väljer alternativet Använd målformatmallar tilldelas den inklistrade texten Rubrik 1-formatmallen för Cambria, Fet och 16 punkter.

 • Matcha målformatering     Detta alternativ tar bort formatdefinitionen och de flesta av den kopierade textens direktformateringsformatering, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av markeringen. Texten får samma formatdefinition som i dokumentet där den klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistrar in från andra program     Med det här alternativet visas standardbeteendet när du klistrar in innehåll som har kopierats från ett annat program. Välj något av följande i listrutan:

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet bevaras den kopierade textens formatering.

 • Matcha målformatering     Detta alternativ tar bort den mesta av den formatering som gällde den kopierade texten, men behåller betonande formatering, som fetstil och kursivering, när den bara tillämpats på en del av texten. Texten antar formatmallen för stycket där den klistras in. Texten antar även eventuell direktformatering för text som finns precis innan markören där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla element som inte är text, till exempel bilder och tabeller. Texten får de formategenskaper som gäller i stycket där den klistras in och tilldelas eventuell direkt formatering eller teckenformat för texten omedelbart framför markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element tas bort och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Infoga/klistra in bilder som     Detta alternativ visar hur Word infogar bilder i relation till texten i ditt dokument. Du kan infoga bilder i nivå med texten, låta bilderna följa med texten eller bryta text runt, framför eller efter bilder. Välj något av följande i listrutan:

 • I nivå med text     Med det här alternativet infogas bilden i ett stycke som om den var text. Alternativet används som standard. Bilden flyttas när du lägger till eller tar bort text. Du kan flytta bilden genom att dra den på samma sätt som du drar text.

 • Rektangulärt     Med det här alternativet flyter texten runt alla sidor av en fyrkant runt grafiken. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Tätt     Med det här alternativet flyter texten runt bilden i en oregelbunden form runt själva bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Bakom text     Med det här alternativet infogas bilden så att den flyter i ett eget lager bakom texten. Det finns ingen ram runt bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Framför text     Med det här alternativet infogas bilden så att den flyter i ett eget lager framför texten. Det finns ingen ram runt bilden. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Genom     Med det här alternativet radbryts texten runt bilden. Även utrymmet som en konkav form, till exempel en halvmåne, fylls med. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

 • Över och under     Med det här alternativet flyter inte texten runt bildens sidor. Bilden flyttas inte när du lägger till eller tar bort text, men du kan flytta bilden genom att dra i den.

Behåll punkter och nummer när du klistrar in text med alternativet Behåll endast text     Välj det här alternativet om du vill konvertera numrering och punktlistor till textsymboler.

Använd Insert-tangenten för att klistra in     Välj detta alternativ för att använda tangenten Insert för att infoga innehållet i Urklipp i ett dokument.

Visa knappen Inklistringsalternativ     Välj det här alternativet om du vill att knappen Inklistringsalternativ ska visas när du klistrar in innehåll. Med knappen Inklistringsalternativ kan du åsidosätta eller ändra inställningar som du gör i det här området i dialogrutan Word-alternativ.

Använd Anpassa urklipp och inklistring     Välj det här alternativet om du vill justera formatering automatiskt när du klistrar in text. När du har markerat kryssrutan kan du klicka på Inställningar och göra fler inklistringsinställningar.

 • Inställningar     Klicka på detta alternativ för att öppna dialogrutan Inställningar. Använd denna dialogruta för att ange standardbeteende vid sammanslagning, urklippning och inklistring av text. Du kan använda knappen Inklistringsalternativ som visas när du klistrar in innehåll från Urklipp i ditt dokument för att åsidosätta standardbeteendet. Denna knapp är endast tillgänglig när alternativet Anpassa urklipp och inklistring är aktiverat.

  • Använd standardalternativ för     Klicka på ett objekt i listan om du vill förvälja en uppsättning alternativ i dialogrutan. Om du vill välja egna alternativ klickar du på Egen i den här listan.

  • Justera menings- och ordavstånd automatiskt     Välj det här alternativet om du vill att extra blanksteg ska tas bort när du tar bort text och att nödvändiga blanksteg ska läggas till när du klistrar in text från Urklipp.

  • Justera styckeavstånd vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill förhindra oregelbundna styckeavstånd och att tomma stycken skapas.

  • Anpassa formatering och justering av tabell vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill anpassa formatering och justering av tabeller. När alternativet är aktiverat klistras enstaka celler in som text, delar av tabeller klistras in som rader i en befintlig tabell (i stället för som en kapslad tabell), och tabeller som läggs till i en befintlig tabell anpassas efter den befintliga tabellen.

  • Smarta formatmallsegenskaper     Det gör ingen skillnad att markera det här alternativet. Använd alternativen för Inklistring i avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in under Avancerat om du vill anpassa formatmallsegenskaper för inklistring av innehåll.

  • Koppla formatering vid klistra in från Microsoft Office PowerPoint     Välj det här alternativet om du vill styra resultatet när du klistrar in innehåll från en PowerPoint-presentation. När alternativet är aktiverat tillämpas den omgivande textens eller tabellens formatering på den klistrade texten. Det senast använda formatet för punktlistor och nummerlistor tillämpas på den klistrade listan och utseendet på objekt som tabeller, hyperlänkar, bilder, OLE-objekt och figurer bevaras från källan i PowerPoint.

  • Justera formatering vid inklistring från Microsoft Office Excel     Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet när du klistrar in data från Excel. När alternativet är aktiverat placeras den inklistrade informationen i en tabell och diagram klistras in som bilder, inte som OLE-objekt.

  • Sammanfoga inklistrade listor med omgivande listor     Välj det här alternativet om du vill att listobjekts formatering ska anpassas efter den omgivande listan när du klistrar in objekt i en lista.

Överst på sidan

Visa dokumentinnehåll

Visa bakgrundsfärger och bilder i Utskriftslayoutvy     Välj det här alternativet om du vill visa bakgrundsfärger och bilder.

Visa figursatt text i dokumentfönstret     Välj det här alternativet om du vill att texten ska brytas efter dokumentfönstret, så att det blir lättare att läsa på skärmen.

Visa bildplatshållare     Välj detta alternativ för att visa en tom ruta i stället för bilder i dina dokument. Detta alternativ gör att det går snabbare att bläddra i ett dokument som innehåller många bilder.

Visa ritade objekt och textrutor på skärmen     Välj detta alternativ för att visa objekt som skapats med ritverktygen i Word i Utskriftslayout eller Webblayout. Avmarkera kryssrutan för att dölja ritade objekt och göra visningen av dokument som innehåller många ritningar snabbare. Ritade objekt skrivs ut även om du avmarkerar denna kryssruta.

Visa textanimering     Välj det här alternativet om du vill visa textanimeringar på skärmen. Avmarkera kryssrutan om du vill se hur texten ser ut när den skrivs ut.

Använd detta alternativ när du visar animerad text i dokument som skapades i en tidigare version av Word än Word 2007. Den aktuella versionen av Word har inte längre möjlighet att skapa animerad text.

Visa styrtecken     Välj det här alternativet om du vill visa styrtecken från höger till vänster.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

Visa bokmärken     Välj detta alternativ för att visa bokmärken på skärmen. Om du tilldelar ett bokmärke till ett objekt visas det inom hakparenteser ([…]). Om du tilldelar ett bokmärke till en plats, visas bokmärket som ett markörtecken. Hakparenteserna och markörtecknet skrivs inte ut.

Visa smarta etiketter     Välj det här alternativet om du vill visa en lila prickad linje under text som känns igen som en smart etikett.

Visa textgränser     Välj det här alternativet om du vill visa prickade linjer runt textmarginaler, kolumner och stycken. Gränserna används i layoutsyfte och skrivs inte ut.

Visa skärmärken     Välj det här alternativet om du vill visa marginalernas hörn.

Visa fältkoder i stället för deras värden     Välj detta alternativ för att visa fältkoder i stället för fältresultat i dina dokument. Du kan exempelvis se { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } i stället för 4 februari 2008. Avmarkera denna kryssruta för att se fältresultat.

Oberoende av den här inställningen kan du alltid växla mellan att visa fältkoder och fältkodsresultaten genom att trycka på Alt+F9.

Mönster i fält     Med det här alternativet visas om och när fält är skuggade. I listan väljer du Alltid eller Vid markering för att skugga fälten. Skuggade fält är enklare att identifiera. Skuggning visas på skärmen, men inte i det utskrivna dokumentet.

Siffra     Med det här alternativet anges hur siffror visas i dokument. Välj ett objekt i listan.

Alternativet är bara tillgängligt om ett arabiskt språk har aktiverats för textredigering.

 • Arabiska Välj det här alternativet om siffror ska visas i ett format som är bekant för personer som talar svenska och andra europeiska språk.

 • Hindi Välj det här alternativet om siffror ska visas i ett format som är bekant för personer som talar arabiska eller hindi.

 • Sammanhang Välj det här alternativet om siffror ska visas enligt språket i den omgivande texten.

 • System Välj det här alternativet om siffror ska visas enligt de nationella inställningarna på Kontrollpanelen.

Månadsnamn     Med det här alternativet anges hur västerländska (gregorianska) månadsnamn ska visas i arabisk text. Välj ett objekt i listan.

Alternativet är bara tillgängligt om ett arabiskt språk har aktiverats för textredigering.

 • Arabiska Välj det här alternativet om ursprungliga arabiska månadsnamn ska användas.

 • Translittererad till engelska Välj det här alternativet om västerländska (gregorianska) månadsnamn ska skrivas ut med engelskt uttal och arabisk text.

 • Translittererad till franska Välj det här alternativet om västerländska (gregorianska) månadsnamn ska skrivas ut med fransk uttal och arabisk text.

Diakritiska tecken     Med det här alternativet visas diakritiska tecken i dokumentet.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som använder diakritiska tecken har aktiverats för textredigering.

 • Använd den här färgen för diakritiska tecken Välj det här alternativet för att ange en färg för att visa alla diakritiska tecken, oberoende av vilken färg de har i det ursprungliga dokumentet. Välj en färg i listan.

Använd utkastteckensnitt i utkast- och dispositionsvyer      På datorer med extremt begränsade resurser snabbar det här alternativet upp dokumentvisning på skärmen.

 • Namn     Välj ett teckensnitt som ska användas i utkast av dokument. Det här alternativet är endast tillgängligt när du markerar kryssrutan Använd utkastteckensnitt i utkast- och dispositionsvyer.

 • Storlek     Välj teckenstorlek för utkastteckensnittet. Det här alternativet är endast tillgängligt när du markerar kryssrutan Använd utkastteckensnitt i utkast- och dispositionsvyer.

Dokumentvisning     Detta alternativ anger textriktningen för nya dokument.

Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

 • Höger till vänster Välj detta alternativ för att skapa dokument som skrivs från höger till vänster. Stycken inleds exempelvis på höger sida av dokumentet och texten går mot vänster.

 • Vänster till höger Välj detta alternativ för att skapa dokument som skrivs från vänster till höger. Stycken inleds exempelvis på vänster sida av dokumentet och texten går mot höger.

Teckenersättning     Klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan Teckenersättning. Använd detta alternativ för att ta reda på om det aktiva dokumentet använder något teckensnitt som inte är tillgängligt på din dator. Om dokumentet använder teckensnitt du inte har kan du använda dialogrutan för att ange ett ersättningsteckensnitt.

Överst på sidan

Visa

Visa detta antal dokument i listan Senast använda dokument     Ange ett antal mellan 1 och 50 som ska visas i listan Senast använda dokument.

Endast de nio första filerna i listan tilldelas ett kortkommando. Du kan öppna dessa dokument genom att trycka på 1 till 9 när du har tryckt på Alt+F.

Visa mått i enheten     Välj den måttenhet som ska användas för den vågräta linjalen och för mått som du skriver i dialogrutor.

Bredd på formatmallsfält i utkast- och dispositionsvyer     Ange ett positivt decimaltal (t.ex. 0,5) i rutan för att öppna formatmallsfältet, så visas namnen på formatmallarna som tillämpats på texten. Ange 0 för att stänga formatmallsfältet.

Visa i teckenbreddsmått     Välj det här alternativet om du vill använda teckenbredden som grund för textjustering, till exempel på den lodräta och vågräta linjalen.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

Visa bildpunkter för HTML-funktioner     Välj det här alternativet om du vill att bildpunkter ska vara standardmåttet i dialogrutor som hör till HTML-funktioner.

Visa alla fönster i Aktivitetsfältet     Välj det här alternativet om du vill visa en ikon i Aktivitetsfältet i Microsoft Windows för varje fönster som är öppet i ett Microsoft Office-program. Om du avmarkerar den här kryssrutan placeras en ikon för varje program som är öppet i Aktivitetsfältet.

Visa kortkommandon i knappbeskrivningar     Välj det här alternativet om kortkommandon ska visas i skärmtips.

Visa vågrät rullningslist     Välj det här alternativet om den vågräta rullningslisten ska visas längst ned i dokumentfönstret.

Visa lodrät rullningslist     Välj det här alternativet om den lodräta rullningslisten ska visas på sidan i dokumentfönstret.

 • Vänster rullningslist Välj det här alternativet om du vill placera en lodrät rullningslist på vänster sida i dokumentfönstret. Använd det här alternativet när du arbetar med dokument som huvudsakligen innehåller höger till vänster-text.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

Visa lodrät linjal i Utskriftslayoutvy     Välj detta alternativ för att visa den lodräta linjalen i sidan av dokumentfönstret. Kontrollera att du även markerar kryssrutan Linjal i gruppen Visa/dölj på fliken Visa i menyfliksområdet, en komponent i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 • Visa höger linjal i Utskriftslayoutvy Välj detta alternativ för att visa den lodräta linjalen på höger sida av dokumentfönstret.

  Alternativet är bara tillgängligt om ett språk som skrivs från höger till vänster har aktiverats för textredigering.

Optimera teckenpositionering för layout snarare än läsbarhet      Välj detta alternativ för att visa text korrekt enligt hur den visas i ett utskrivet dokument. Avståndet mellan tecken kan förvrängas när det här alternativet är aktiverat. Inaktivera det här alternativet för bästa läsbarhet på skärmen.

Överst på sidan

Skriv ut

Använd utkastkvalitet     Välj det här alternativet om du vill skriva ut dokumentet med minimal formatering, vilket kan göra utskriftsprocessen snabbare. Den här funktionen kan inte användas med många skrivare.

Skriva ut i bakgrunden     Välj det här alternativet om du vill skriva ut dokument i bakgrunden, så att du kan fortsätta arbeta medan du skriver ut. Det här alternativet kräver mer tillgängligt minne så att du kan arbeta och skriva ut samtidigt. Om det går för långsamt att arbeta med dokumentet medan du skriver ut kan du inaktivera det här alternativet.

Skriva ut sidor i omvänd ordning     Välj det här alternativet om du vill skriva ut sidor i omvänd ordning, med början från den sista sidan i dokumentet. Använd inte det här alternativet när du skriver ut kuvert.

Skriv ut XML-taggar     Välj det här alternativet om du vill skriva ut XML-taggarna för de XML-element som används i ett XML-dokument. Du måste ha ett schema kopplat till dokumentet, och du måste tillämpa element som finns i schemat. Taggarna visas i det utskrivna dokumentet.

Skriv ut fältkoder i stället för deras värden     Välj det här alternativet om du vill skriva ut fältkoder i stället för fältresultat, till exempel { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } i stället för 4 februari 2008.

Skriv ut på bladets framsida för dubbelsidig utskrift     Välj det här alternativet för att skriva ut på bladens framsida när du skriver ut på en skrivare som inte har stöd för dubbelsidig utskrift. Sidorna skrivs ut i omvänd ordning, så att när du vänder bunten för att skriva ut på baksidan skrivs sidorna ut i rätt ordning.

Skriv ut på bladets baksida för dubbelsidig utskrift     Välj det här alternativet för att skriva ut på bladens baksida när du skriver ut på en skrivare som inte har stöd för dubbelsidig utskrift. Sidorna skrivs ut i stigande ordning, så att de motsvarar en bunt papper som har skrivits ut på framsidan i omvänd ordning.

Skala innehållet för pappersstorlekarna A4 och 8,5 x 11 tum     Välj det här alternativet om du vill anpassa dokument automatiskt som är avsedda för 8,5 x 11 tums papper till A4-papper, och anpassa dokument som är avsedda för A4-papper till 8,5 x 11 tums papper. Det här alternativet tillämpas bara om A4-papperet eller 8,5 x 11 tums papperet i skrivaren inte matchar den pappersstorlek som angetts på fliken Sidlayout i Word. Det här alternativet påverkar endast utskrifter, och inte formateringen.

Standardkassett     Med det här alternativet visas vilket skrivarfack som används som standard. Om du vill använda inställningarna i skrivaren väljer du Använd skrivarens inställningar. Om du vill välja ett visst fack gör du det i listan. Vilka alternativ som ingår i listan beror på skrivarens konfiguration.

Överst på sidan

När det här dokumentet skrivs ut

När det här dokumentet skrivs ut     Välj dokumentet som de här utskriftsinställningarna ska gälla för. I listan väljer du namnet på ett dokument som redan är öppet, eller så väljer du Alla nya dokument så att inställningen tillämpas på alla dokument som du skapar.

Skriv PostScript över text     Välj det här alternativet om du vill skriva ut PostScript-kod när ett dokument innehåller utskriftsfält.

Skriv bara ut data från ett formulär     Välj det här alternativet om du vill skriva ut data som angetts i ett onlineformulär utan att skriva ut själva formuläret.

Överst på sidan

Spara

Fråga innan dokumentmallen Normal sparas     Välj det här alternativet om du vill att det ska visas ett meddelande när du stänger Word där du tillfrågas om du vill spara ändringar som gjorts i standardmallen. Eftersom ändringar i standardmallen påverkar alla nya dokument som du skapar, kan det vara bra att få en avisering när mallen har ändrats. Om du avmarkerar kryssrutan sparas ändringarna automatiskt utan att du tillfrågas.

Skapa alltid säkerhetskopia     Välj det här alternativet om du vill skapa en säkerhetskopia av ett dokument varje gång du sparar det. Varje säkerhetskopia ersätter den föregående säkerhetskopian. Word lägger till frasen ”Säkerhetskopia av” i filnamnet och filtillägget .wbk på alla säkerhetskopior. Säkerhetskopior sparas i samma mapp som originaldokumentet.

Kopiera fjärrlagrade filer till datorn och uppdatera fjärrfilen när den sparas     Välj det här alternativet om du vill spara en lokal kopia av filen tillfälligt i ett nätverk eller på en flyttbar enhet. När du sparar den lokala kopian sparar Word dina ändringar i originalfilen. Om originalfilen inte är tillgänglig tillfrågas du om du vill spara filen på en annan plats för att undvika dataförlust.

Tillåt bakgrundssparning     Välj det här alternativet om du vill att dokumentet sparas medan du arbetar. En förloppsindikator visas i statusfältet när Word sparar i bakgrunden.

Överst på sidan

Behåll återgivningen när dokumentet delas

Behåll återgivningen när dokumentet delas     Välj dokumentet som de här inställningarna ska gälla för. I listan väljer du namnet på ett dokument som redan är öppet, eller så väljer du Alla nya dokument så att inställningen tillämpas på alla dokument som du skapar.

Spara smarta etiketter som XML-egenskaper i webbsidor     Välj det här alternativet om du vill spara alla smarta etiketter i ett dokument som XML (Extensible Markup Language) inom en HTML-fil (Hypertext Markup Language).

Spara formulärdata som en avgränsad textfil     Välj det här alternativet om du vill spara data som angetts i ett onlineformulär som en tabbavgränsad textfil med oformaterad text. Sedan kan du importera innehållet i filen till en databas.

Bädda in lingvistiska data     Välj det här alternativet om du vill spara lingvistiska data, till exempel tal eller handskriven text.

Bädda in smarta etiketter     Välj det här alternativet om du vill spara smarta etiketter som en del av dokumentet.

Överst på sidan

Allmänt

Ge feedback med ljud     Välj det här alternativet om du vill lägga till ljud för vissa åtgärder eller händelser i Word och andra program i Microsoft Office 2007-systemet. Word kan till exempel spela upp ett ljud när en process är klar. Om du vill ändra ljudet för en viss händelse öppnar du mappen för ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen. Datorn måste ha ett ljudkort för att kunna spela upp de flesta ljud.

Ge feedback med animering     Välj det här alternativet om du vill animera pekarens rörelse i Word och andra Office-program. Med det här alternativet kan du också använda animerade markörer för åtgärder som att skriva ut, spara, automatisk formatering och sök och ersätt.

Bekräfta filformatskonvertering vid öppning     Välj det här alternativet om du vill välja vilken filkonverterare Word ska använda för att öppna filer som skapats i ett annat program. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att Word ska välja konverterare automatiskt.

Uppdatera automatiska länkar vid öppning     Välj det här alternativet om du vill uppdatera innehåll automatiskt som är länkat till andra filer varje gång du öppnar ett dokument.

Tillåt att dokument öppnas i utkastvy     Välj det här alternativet om du vill kunna öppna ett dokument i utkastvy.

Om du vill öppna dokument i utkastvy som standard måste du aktivera det här alternativet, och sedan klicka på Utkast i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa. Gör en ändring i dokumentet och spara det sedan.

Tillåt öppning av webbsidor i bakgrunden     Välj det här alternativet om du tillåter att webbsidedokument öppnas i bakgrunden när du arbetar. En förloppsindikator visas i statusfältet när Word öppnar sidan i bakgrunden.

Aktivera automatisk sidbrytning     Välj det här alternativet om du vill att dokument ska sidbrytas automatiskt när du arbetar. Det här alternativet är endast tillgängligt i utkast- och dispositionsvyerna. Om du avmarkerar den här kryssrutan uppdateras inte sidnumren (när de visas i statusfältet) förrän du växlar till vyn Utskriftslayout.

Visa användargränssnittsfel i tillägget     Välj det här alternativet för att visa felmeddelanden från program som anpassar användargränssnittet. Det här alternativet är i synnerhet användbart för författare av programvarulösningar, eftersom det ger information för felsökning av anpassningar i användargränssnittet.

Postadress     Ange den adress som du vill ska tillämpas av Word som standardavsändaradress för kuvert och brev.

Sökvägar     Klicka på det här alternativet om du vill visa standardlagringsplatsen för dokument, mallar och andra objekt som du skapar och använder i Word. I dialogrutan Sökvägar klickar du på det objekt som du vill ändra, och sedan på Ändra för att ange en ny standardplats.

Standardplatser för mallar och startmappen hanteras som betrodda platser. Om du ändrar platsen måste du se till att den nya mappen är en säker plats.

Webbalternativ     Klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan Webbalternativ. I den här dialogrutan kan du ange alternativ för att skapa webbsidor med hjälp av Word.

Tjänstalternativ     Klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan Tjänstalternativ. Använd den här dialogrutan om du vill ange alternativ för delade arbetsytor.

Överst på sidan

Kompatibilitet

Word 6.0/95-dokument på engelska     Det här alternativet anger inställningar för textkonvertering. Tidigare versioner av Word användes ibland tillsammans med program från tredje part som utformats för att stödja kinesiska eller koreanska på engelska versioner av Microsoft Windows. Om de här tilläggen leder till att felaktig text visas i ett dokument som du försöker öppna kan du använda de här alternativen till att konvertera dokumentet så att texten visas korrekt. När du har öppnat filen återställer du det här alternativet till Öppna normalt. Annars kan korrekt lagrade filer öppnas felaktigt.

Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

 • Innehåller asiatisk text Välj det här alternativet om du vet att dokumentet innehåller östasiatisk text så att texten visas korrekt.

 • Öppna normalt Välj det här alternativet när filen har öppnats så att texten visas korrekt.

 • Identifiera asiatisk text automatiskt Välj det här alternativet om du är osäker på om dokumentet innehåller östasiatisk text. Word försöker identifiera östasiatisk text och visa den korrekt.

Överst på sidan

Kompatibilitetsalternativ för

Kompatibilitetsalternativ för     Välj dokumentet som de här inställningarna ska gälla för. I listan väljer du namnet på ett dokument som redan är öppet, eller så väljer du Alla nya dokument så att inställningen tillämpas på alla dokument som du skapar.

Anpassa dokumentets layout som om det skapats i     Välj det ordbehandlingsprogram som du anser ska användas för att öppna dokumentet. Inställningarna i listan över Layoutalternativ ändras beroende på vilket ordbehandlingsprogram du väljer. Om du vill ange dina egna konfigurationsinställningar väljer du Egen.

Layoutalternativ     Visar alternativ för att utforma dokumentet. Markera kryssrutorna för de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×