Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst dem eller svara på en kommentar.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du lägger till kommentarer i Word dokument, men använder inte en skärmläsare? Se Infoga eller ta bort en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vid användning av en skärmläsare använder du skärmläsarens låstangent, ibland tillsammans med andra relaterade tangenter, för att navigera och interagera i appen samt för att köra kommandon. I vår dokumentation indikeras detta ibland med ”SR-knapp”.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Gå till den plats i brödtexten där du vill infoga kommentaren. Mer information finns i Läsa ett dokument.

 2. Om du vill markera orden i brödtexten som ska markeras som kommenterad text håller du ned Ctrl +Skift och trycker på högerpilen (för att markera ord efter den aktuella markörens plats) eller vänsterpilen (om du vill markera ord före den aktuella markörens plats). Du hör varje markerat ord.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+M för att lägga till den nya kommentaren. I Skärmläsaren hör du: "Kommentar" följt av ditt användarnamn. Med JAWS hör du: "Infogar kommentar."

 4. Skriv din kommentar. Om du vill avsluta kommentarsfönstret och återgå till den plats där du slutade i brödtexten trycker du på Esc.

Visa kommentarer i ett dokument

Kommentarens infogningspunkter markeras i dokumentets brödtext när du använder läget All markering.

 1. Om du vill ändra till läget All markering trycker du på Alt+R, T, D. Markeringsmenyn expanderas och du hör namnet på den markerade markeringen.

 2. I markeringslistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "All markering" och trycker sedan på Retur. Fokus återgår till brödtexten.

Hitta infogade kommentarer

Skärmläsaren läser upp kommentarerna vid uppläsning av brödtexten.

 1. Kontrollera att du har markerat alternativet All markering enligt instruktionerna ovan i Visa kommentarer i ett dokument.

 2. Gör något av följande:

  • I Skärmläsaren trycker du på SR-tangenten+ nedåtpilen för att starta löpande läsning. Du kan också använda andra kortkommandon för Skärmläsaren för att navigera, till exempel rad för rad. Skärmläsaren meddelar när en kommentar hittas i texten. Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl. Om du vill läsa kommentaren går du till Navigera mellan kommentarer.

  • Med JAWS trycker du på nedåtpilen för att läsa texten rad för rad. JAWS meddelar när en kommentar hittas i texten. Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl. Om du vill läsa kommentaren går du till Navigera mellan kommentarer.

Läsa en lista över alla kommentarer

Ibland kanske du vill öppna en lista med alla kommentarer i stället för att läsa brödtexten tills du hittar dem.

Läs listan med Skärmläsaren

 1. Tryck på Alt+R+T, P, H. Granskningsrutan öppnas och fokus flyttas dit.

 2. Tryck på upp- eller nedpil för att bläddra bland ändringarna i fönstret. Du hör namnet på varje person först och sedan själva kommentaren. Om kommentaren tar flera rader måste du trycka på nedåtpilen flera gånger för att läsa den rad för rad.

  Obs!: Förutom kommentarer visas även andra ändringar i granskningsrutan om Spåra ändringar är på. Mer information om Spåra ändringar finns i Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word.

 3. Tryck på Esc två gånger för att fokus återgår till brödtexten.

Läs listan med JAWS

 1. Tryck på Ctrl + Skift + Apostrof (') för att öppna listan med kommentarer. Du hör: "Vänta, bearbetning".

 2. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att flytta i kommentarslistan i dialogrutan Granskarens kommentarer. JAWS läser kommentarerna och berättar vem som har lämnat kommentaren och när.

 3. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen OK". Tryck sedan på Retur för att stänga dialogrutan och återgå fokus till brödtexten.

Navigera mellan kommentarer

Oavsett var i dokumentet du befinner dig kan du snabbt hoppa till nästa eller föregående kommentar.

 1. Tryck på Alt+R, N för att gå till nästa kommentar från din aktuella plats. Fokus flyttas till nästa kommentar. Tryck på Alt+R, V för att gå till föregående kommentar.

 2. Om du vill höra kommentaren och information om vem som har lämnat kommentaren och när, använder du skärmläsarens tangentbordskommandon. Tryck till exempel på SR-tangenten+ nedåtpilen för att läsa hela kommentaren.

Ta bort eller svara på kommentarer

Du kan ta bort kommentarerna i dokumentet en och en eller alla samtidigt.

Ta bort eller svara på en kommentar

 1. Gå till den kommentar som du vill ta bort eller svara på enligt anvisningarna i Navigera mellan kommentarer.

 2. Tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort kommentaren trycker du på nedåtpilen i snabbmenyn tills du hör "Ta bort kommentar" och trycker sedan på Retur. Den aktuella kommentaren tas bort. Du kan därefter gå till nästa kommentar i dokumentet.

  • Om du vill svara på en kommentar trycker du på nedåtpilen tills du hör: "Svara på kommentar". Skriv svaret och gå sedan till nästa kommentar.

  Tips: Du kan också svara på en kommentar när du har navigerat till den genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

Ta bort alla kommentarer

 1. Tryck på Alt+R, D, O.

Lösa kommentarer

Du löser en kommentar genom att markera kommentaren som färdig. Den lösta kommentaren är nedtonad och inga fler svar kan läggas till. Du kan ta bort eller öppna en löst kommentar igen. När du löser en kommentar tas den inte bort.

 1. Gå till den kommentar som du vill lösa enligt anvisningarna i Navigera mellan kommentarer.

 2. Tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Lös kommentaren" och tryck sedan på Retur. Den aktuella kommentaren är nu nedtonad.

 4. Om du vill öppna en löst kommentar igen går du till kommentaren och trycker på Skift+F10. I snabbmenyn trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "Öppna kommentaren igen." Kommentaren är redigerbar igen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till kommentarer i Word dokument. Hitta kommentarer i dokumentet och skriv svar på befintliga kommentarer. När du är klar kan du markera kommentarerna som lösta eller ta bort dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+A för att börja läsa dokumentet.

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att hitta rätt rad för att sluta där du vill infoga en kommentar.

  Tips: Om du vill markera fler ord som du vill kommentera håller du ned Skift+Alt och trycker på vänster- eller högerpilen tills de ord du vill ha är markerade. Du hör de markerade orden.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+M, I för att gå till menyn Infoga på menyraden. Om du vill lägga till en ny kommentar trycker du på nedåtpilen tills du hör "Kommentar" och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

Visa kommentarer i ett dokument

Kommentarernas infogningspunkter är markerade i dokumentets brödtext i markeringsläge.

 1. Gå till menyn Visa på menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M, V.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Markering" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Fokus återgår till brödtexten och kommentarerna visas.

Gå igenom kommentarer

Den faktiska kommentarstexten och informationen visas i en kommentarsruta i marginalen i dokumentet.

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan. Gå till kommentarsfönstret i marginalen genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil i brödtexten i dokumentet.

 2. Om du vill höra kommentarerna trycker du på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger.

Svara på kommentarer

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan.

 2. När du hör en kommentar som du vill svara på trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil. Du hör: "Svara, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Skriv in ditt svar. Tryck på Ctrl+Alt+höger piltangent för att gå till nästa kommentar.

Lösa eller ta bort kommentarer

När en kommentar har lösts markeras den som klar och nedtonad i marginalen. När du löser en kommentar tas den inte bort, men inga fler svar kan läggas till. Du kan öppna eller ta bort en löst kommentar. Du kan också ta bort kommentarer utan att markera dem som lösta.

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan.

 2. När du hör en kommentar som du vill lösa eller ta bort trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil två gånger. Du hör namnet på användaren som har lämnat kommentaren och "Du är för närvarande på ett textelement".

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+M. Snabbmenyn öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lös kommentaren" eller "Ta bort kommentar" och välj genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg. Kommentaren matchas eller tas bort och fokus återgår till dokumentets brödtext.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till kommentarer i Word dokument. Gå till kommentarerna i dokumentet, skriv svar och ta bort kommentarer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en kommentar

 1. I Word dokumentet sveper du åt höger eller vänster för att gå till den plats där du vill lägga till kommentaren och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger flera gånger tills du hör "Ny kommentar, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv kommentaren med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig trycker du på skärmen och sveper åt vänster. Du hör: ”Klart.” Dubbeltryck på skärmen.

 4. Kommentaren läggs till i dokumentet. Om du vill stänga kommentarsfönstret och återgå till dokumentet sveper du åt vänster. Du hör: "Stäng, knapp". Dubbeltryck på skärmen.

Gå igenom kommentarer

Varje kommentar i Word dokument anges med en pratbubbla i dokumentets högermarginal. Om du vill höra en kommentar navigerar du först till kommentarsfönstret i marginalen och öppnar sedan popup-fönstret för kommentaren.

 1. Gå till kommentarsfönstret i dokumentmarginalen genom att svepa åt höger flera gånger tills du hör: "Kommentar, tips."

 2. Gå till den första kommentaren genom att svepa åt höger igen och dubbeltrycka på skärmen. Kommentarsmenyn öppnas. Svep åt höger tills du hör kommentaren.

 3. Om du vill flytta till nästa kommentar sveper du åt vänster tills du hör "Knappen Nästa kommentar" och dubbeltrycker på skärmen. TalkBack läser upp nästa kommentar.

Svara på kommentarer

 1. Om du vill svara på en kommentar navigerar du först till kommentaren enligt anvisningarna i Gå igenom kommentarerna ovan.

 2. Svep åt vänster flera gånger tills du hör "Ny kommentar, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv kommentaren med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig trycker du på skärmen och sveper åt vänster tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta bort kommentarer

 1. Om du vill ta bort en kommentar navigerar du först till kommentaren enligt anvisningarna i Gå igenom kommentarerna ovan.

 2. Svep åt vänster flera gånger tills du hör "Ta bort, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Kommentaren tas bort och fokus återgår till dokumentets brödtext.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word Mobile och Skärmläsaren, den inbyggda funktionen i Windows, för att lägga till kommentarer i ett Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du kan enkelt ta bort kommentarer efter att ha läst dem eller svara på en kommentar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Gå till fliken Granska

Du hittar kommentarsfunktionerna som beskrivs i det här avsnittet på fliken Granska.

 1. Svep uppåt eller nedåt i Word Mobile-dokumentet på skärmen med fingret tills du hör: ”Objekt.”

 2. Svep åt höger med fingret tills du hör: "Knappen Fler alternativ." Dubbeltryck på skärmen. Menyn Fler alternativ expanderas.

 3. Svep åt vänster med fingret tills du hör: "Knappen Start, komprimerad." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Start", följt av antalet tillgängliga flikar och plats för den aktuella fliken i menylistan. Huvudmenyn expanderas nu.

 4. Svep åt höger med fingret i menyn tills du hör: "Granska", följt av antalet tillgängliga flikar och plats för den aktuella fliken i menylistan. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Word-fönstret." Alternativen på fliken Granska är nu tillgängliga.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word Mobile-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Om du vill påbörja löpande läsning från den aktuella platsen i dokumentet sveper du nedåt med tre fingrar.

 2. Tryck på skärmen för att stoppa Skärmläsaren på ett ställe där du vill infoga en kommentar.

 3. Navigera till fliken Granska enligt anvisningarna i Gå till fliken Granska.

 4. Tryck på skärmen på fliken Granska och svep sedan åt vänster eller höger tills du hör: "Knappen Ny kommentar". Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Popout-fönstret Kommentar, redigera." Skärmtangentbordet visas.

 5. Skriv kommentaren och avsluta kommentarsmenyn genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör : "Knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till huvudinnehållsområdet. Du hör dokumentnamnet, följt av ".docx-redigering".

Gå till kommentarer

Du kan gå till en kommentar antingen från brödtexten när Skärmläsaren läser dokumentet, eller så kan du använda knapparna Nästa och Föregående i menyfliksområdet Granska för att förflytta dig mellan kommentarer.

Gå till en kommentar från brödtexten

Skärmläsaren läser upp de infogade kommentarerna tillsammans med brödtexten. När du hör kommentarslandmärket i läget för löpande läsning kan du sluta läsa och flytta till kommentaren.

 1. Om du vill påbörja löpande läsning från den aktuella platsen i dokumentet sveper du nedåt med tre fingrar. När Skärmläsaren stöter på en kommentar hör du: "Kommentar, <kommentarens infogningspunkt i texten>. Avsluta kommentaren.”

 2. Om du vill stoppa den löpande läsningen vid kommentaren trycker du en gång med två fingrar.

 3. Gå till kommentarstexten genom att svepa åt vänster eller höger med ett finger tills du hör: "Kommentarstips, innehåller <antal kommentarer> objekt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fästmarginalen för kommentarer öppnas.

 4. Svep uppåt eller nedåt med fingret tills du hör "Landmärken och behållare" och tryck en gång med ett finger för att markera. Svep sedan åt vänster eller höger med fingret tills du hör: "Kommentarer, fästmarginal. Innehåller <antal kommentarer> objekt." Tryck en gång med ett finger för att markera.

 5. Svep uppåt eller nedåt tills du hör: ”Objekt.” Tryck en gång med ett finger för att markera. Svep åt vänster eller höger tills du hör "gruppen Kommentar, kommentar <antal kommentarer>" och tryck sedan en gång för att välja den.

 6. Svep åt höger om du vill höra Skärmläsaren läsa kommentarsrutan.

 7. Svep åt vänster tills du hör: "Knappen Nästa" och dubbeltryck sedan för att flytta till nästa kommentar.

Gå till en kommentar med hjälp av menyfliksområdet Granska

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: "Gruppen Kommentarer." Fortsätt att svepa i gruppen Kommentarer tills du hör: "Knappen Nästa, dubbeltryck för att aktivera." Dubbeltryck sedan på objektet med ett finger.

 2. Svep uppåt eller nedåt med fingret tills du hör: "Landmärken och behållare." Tryck en gång med ett finger för att markera.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör: "Kommentar, fästmarginal, innehåller <antal objekt> objekt." Fokus flyttas till kommentarstextrutan. Kommentarsmenyn visas.

 4. Svep uppåt eller nedåt tills du hör: ”Objekt.” Tryck en gång med ett finger för att markera. Svep åt vänster eller höger tills du hör: "Gruppen Kommentar, kommentar <antal kommentarer>" och tryck sedan en gång för att välja kommentaren.

 5. Svep åt höger om du vill höra Skärmläsaren läsa kommentarsrutan.

 6. Svep åt vänster tills du hör: "Knappen Nästa" och dubbeltryck sedan på skärmen för att gå till nästa kommentar.

Svara på en kommentar

Du kan svara på en annan användares kommentar så att det blir lättare för alla att följa hela konversationen.

 1. Gå till den kommentar som du vill svara på enligt anvisningarna i Gå till kommentarer.

 2. Svep åt vänster med fingret tills du hör "knappen Ny kommentar" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "<Användarnamn>, kommentar, redigera." Skärmtangentbordet visas.

 3. Skriv kommentaren och avsluta kommentaren genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Stäng, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fokus återgår till huvudinnehållsområdet. Du hör: "<Dokumentnamn>.docx, redigera.”

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort kommentarerna i dokumentet en och en eller alla samtidigt.

Ta bort en enstaka kommentar

 1. Gå till den kommentar som du vill ta bort enligt anvisningarna i Gå till kommentarer.

 2. Svep åt vänster med fingret tills du hör "Knappen Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen. Den aktuella kommentaren tas bort och fokus flyttas till nästa kommentar i dokumentet.

Ta bort alla kommentarer

 1. Svep åt höger med fingret på fliken Granska tills du hör: ”Ta bort. Dold, delningsknapp, dubbeltryck för att aktivera, trippeltryck för att expandera." Trippeltryck på skärmen. Svep nedåt med fingret tills du hör "Objekt" och tryck sedan på skärmen. Du hör: "Knappen Ta bort".

 2. Svep åt höger tills du hör "Knappen Ta bort alla kommentarer i dokumentet" och dubbeltryck sedan på skärmen för att ta bort alla kommentarer.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att stavningskontrollera ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Hitta befintliga kommentarer i dokumentet och skriv svar. När du är klar kan du markera kommentarerna som lösta eller ta bort dem.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du lägger till kommentarer i Word dokument, men använder inte en skärmläsare? Se Infoga eller ta bort en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Lägga till en kommentar

 1. Gå till Word för webben i webbläsaren och öppna det dokument som du vill kommentera. Instruktioner finns i Öppna Word för webben och starta ett nytt dokument.

 2. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör "Redigera dokument, knapp" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Redigera i webbläsare. Gör snabba ändringar direkt här med Word för webben " och tryck på Retur. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

 4. Tryck på Ctrl+F6 tills du kommer till dokumentets brödtext. Tryck på SR-tangenten+Ctrl+R för att börja läsa.

 5. När du kommer till den text du vill lägga till en kommentar i trycker du på Ctrl för att stoppa Skärmläsaren.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+M för att lägga till en kommentar. Kommentarsfönstret öppnas och du kan skriva din kommentar. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör: "Publicera, knapp". Tryck på Retur för att lägga till kommentaren i dokumentet.

 7. Tryck på Esc för att stänga kommentarsfönstret och återgå till dokumentets brödtext.

Gå igenom kommentarer

Varje kommentar i Word för webben dokument anges med en pratbubbla i dokumentets högermarginal. När du läser dokumentet meddelar Skärmläsaren när det finns en kommentar och du kan öppna kommentarsfönstret för att lyssna på kommentaren.

 1. Kontrollera att dokumentet öppnas i redigeringsvyn. Anvisningar om hur du öppnar den i redigeringsvyn finns i avsnittet Lägga till en kommentar ovan.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du kommer till dokumentets brödtext. Tryck på SR-tangenten+Ctrl+R för att börja läsa.

 3. När du hör "Bild, klicka för att se den här kommentaren" finns det en kommentar i dokumentet. Tryck på Retur för att öppna kommentaren. Kommentarsfönstret öppnas och Skärmläsaren läser upp namnet på den användare som har lagt till kommentaren, när kommentaren lades till och kommentarstexten.

 4. Du kan navigera mellan kommentarerna i kommentarsfönstret. Tryck på Tabb-tangenten flera gånger för att höra nästa kommentar. Om du vill höra föregående kommentar trycker du på Skift+Tabb flera gånger. Tryck på Esc för att stänga kommentarsfönstret och återgå till dokumentet.

Svara på kommentarer

 1. Gå till och öppna den kommentar som du vill svara på. Instruktioner finns i avsnittet Navigera genom kommentarerna ovan.

 2. Tryck på Tabb. Du hör: "Svara, knapp". Tryck på Retur och skriv ditt svar.

 3. När du är klar trycker du på Tabb. Du hör: "Publicera, knapp". Tryck på Retur för att lägga till svaret.

Lösa kommentarer

När en kommentar har lösts markeras den som klar och nedtonad i kommentarsfönstret, men den tas inte bort.

 1. Navigera till och öppna den kommentar som du vill lösa. Instruktioner finns i avsnittet Navigera genom kommentarerna ovan.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Markera som klart, knapp" och tryck sedan på Retur. Kommentaren är löst.

Ta bort kommentarer

 1. Gå till och öppna den kommentar som du vill ta bort. Instruktioner finns i avsnittet Navigera genom kommentarerna ovan.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Ta bort, knapp" och tryck på Retur. Kommentaren tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×