ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล Microsoft

ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation ฉบับนี้ (หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่พักอาศัยของคุณ) (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ "Microsoft") ระบุความสามารถของคุณในการแลกบัตรกำนัลและทำการซื้อที่ร้านที่เข้าร่วมรายการซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร้านค้าที่ร่วมรายการ") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Windows Store, Windows Mobile Store และ Xbox Store โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ยอดดุลบัญชีออกให้และจัดการโดย Microsoft Corporation, Washington Corporation และ/หรือบริษัทในเครือ

ข้อตกลงฉบับนี้มีข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา ข้อตกลงนี้รวม ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ของเราเข้าไว้ด้วย ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชี Microsoft ของคุณและ (สำหรับพลเมืองสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) มาตราการตัดสินชี้ขาดที่มีผลผูกพัน และการสละสิทธิการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อสิทธิของคุณในเรื่องที่ว่าจะยุติข้อพิพาทกับ Microsoft อย่างไร

1. ขอบเขตของข้อตกลงและการยอมรับเงื่อนไข

1.1ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการด้านใดบ้าง ข้อตกลงนี้ควบคุมการใช้งานบัญชี Microsoft เพื่อให้มีสิทธิ์ในการซื้อจาก Microsoft หรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต ("ผลิตภัณฑ์ทางการค้า") ผ่านอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต เราอาจเพิ่ม ยกเลิก ลบออก หรือระงับความพร้อมใช้งาน คุณลักษณะ ข้อมูลจำเพาะ และราคาที่เกี่ยวข้องกับยอดดุลบัญชีของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่จำหน่ายผ่านทางร้านที่ร่วมรายการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้

1.2 ฉันสามารถยอมรับข้อตกลงนี้ได้อย่างไร คุณสามารถยอมรับข้อตกลงนี้เมื่อคุณซื้อบัตรกำนัลหรือรหัส แลกใช้บัตรกำนัล Microsoft หรือรหัสกับบัญชี Microsoft หรือใช้เงินที่เก็บไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อซื้อสินค้าจากร้านต่างๆ ของ Microsoft

1.3 Microsoft สามารถเปลี่ยนข้อตกลงนี้หลังจากที่ฉันได้ยอมรับหรือไม่ เราอาจเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว หากเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสำคัญใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของคุณอย่างร้ายแรงตามที่แสดงต่อคุณในข้อตกลงฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางบัญชี Microsoft ของคุณ ทางอีเมล หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เหมาะสม

2. บัญชี Microsoft

2.1 ฉันต้องมีบัญชี Microsoft หรือไม่ ใช่ หากต้องการซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ คุณต้องมีบัญชี Microsoft ที่ใช้งานอยู่กับเรา คุณจึงจะสามารถแลกใช้บัตรกำนัลสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณ ดูยอดเงินบัญชีปัจจุบันของคุณและวันที่หมดอายุที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินของการส่งเสริมการขายในบัญชีของคุณ ซื้อบัตรกำนัลและดูประวัติการซื้อบัตรกำนัล หรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.2 ฉันจะเพิ่มเงินลงในยอดคงเหลือในบัญชี Microsoft ของฉันได้อย่างไร คุณสามารถเพิ่มเงินลงในบัญชี Microsoft โดยแลกใช้บัตรกำนัลหรือรหัส Microsoft ของคุณ เมื่อแลกใช้แล้ว ค่าเต็มของการ์ดหรือรหัสจะสามารถเพิ่มลงในยอดดุลบัญชีของคุณ คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกใช้มีมาให้พร้อมกับบัตรหรือรหัสแล้ว นอกจากนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมาพร้อมกับการ์ดหรือรหัสด้วย รหัสไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโหลดซ้ำได้ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากคุณอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้มี “ช่วงเวลาเปลี่ยนใจ” คุณอาจส่งคืนบัตรกำนัลที่ยังไม่ได้แลกเพื่อขอเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อบัตรกำนัลหรือรหัส อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการแลกใช้แล้ว จะถือว่าคุณยอมรับว่าจะไม่มีการคืนเงินเกิดขึ้น หากคุณซื้อบัตรของขวัญจากผู้ขายอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft นโยบายการคืนเงินของผู้ขายรายนั้นจะนำไปใช้ Microsoft จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากรหัสบัตรของคุณสูญหาย ถูกขโมย ไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ใด หรือมีการนำไปใช้โดยที่คุณไม่อนุญาต

2.3 มีวันหมดอายุหรือค่าธรรมเนียมใดๆ หรือไม่ ยอดดุลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายจะไม่หมดอายุ ยอดเงินของการส่งเสริมการขายในบัญชีของคุณเป็นไปตามวันหมดอายุที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรักษายอดเงินในบัญชีของคุณ ไม่ว่ายอดเงินนั้นจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายหรือไม่ก็ตาม

2.4 ฉันจะซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการได้อย่างไร คุณอาจใช้ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ยอดดุลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่ยังไม่หมดอายุจะถูกหักออก (ตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้ที่สุด) จากบัญชี Microsoft ก่อนที่จะหักยอดเงินอื่นๆ หากคุณมีจำนวนเงินในบัญชี Microsoft ไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกรรม คุณต้องใช้การชำระเงินรูปแบบอื่นที่ลงทะเบียนด้วยบัญชี Microsoft เพื่อให้ครอบคลุมยอดการซื้อที่เหลืออยู่ หรือใช้ตัวเลือกการชำระเงินอื่นแทนยอดคงเหลือในบัญชีของคุณเพื่อชำระยอดการซื้อทั้งหมด หรือเพิ่มมูลค่าเงินลงในบัญชี Microsoft ของคุณ

คุณอาจไม่สามารถใช้ยอดดุลบัญชีของคุณสำหรับการสมัครใช้งานในแอปหรือการซื้อบางรายการ หรือเพื่อรับเงินสดหรือสิ่งแทนเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ) เว้นเสียแต่ว่าจะถูกกำหนดไว้โดยกฎหมาย ร้านที่ร่วมรายการแต่ละร้านอาจจะกำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับการซื้อเพิ่มเติม Microsoft จะไม่ดำเนินการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่เราจำหน่ายในร้านที่ร่วมรายการ เว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้ หากเรารับการคืนสินค้า เราจะโอนเงินจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่คืนเข้าบัญชี Microsoft ของคุณ

2.5 มีข้อจำกัดใดๆ ที่ใช้กับการใช้เงินในบัญชี Microsoft ของฉันที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือไม่ มีการนำข้อจำกัดและข้อกำหนดมาใช้ดังต่อไปนี้

  • คุณสามารถแลกใช้บัตรกำนัล Microsoft กับบัญชี Microsoft ของคุณและใช้ยอดเงินนั้นที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บางประการ ซึ่งรวมถึงบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วย (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเวลาที่เชื่อมต่อ)

  • การกำหนดเป็นสกุลเงินที่แน่นอนอาจถูกเพิ่มไปยังบัญชี Microsoft ที่จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่รองรับสกุลเงินนั้นเป็นสกุลเงินที่เป็นทางการเท่านั้น และจึงอาจใช้ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีอยู่ในเขตอำนาจศาลนั้นเท่านั้น ยอดดุลบัญชีของคุณอาจไม่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้

  • ยอดดุลบัญชีของคุณไม่สามารถโอนได้

  • คุณสามารถแลกใช้บัตรกำนัลหรือรับเงินคืนในบัญชี Microsoft ของคุณ ใช้เงินดังกล่าวเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือเพื่อซื้อและส่งบัตรกำนัล โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของยอดดุลบัญชีเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ดังที่ Microsoft ได้อธิบายไว้โดยอยู่ในดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของยอดดุลบัญชีเพิ่มเติมนี้ โปรดเข้าไปที่ การจำกัดวงเงินในบัญชี Microsoft ของคุณ

เราอาจจำกัดความสามารถในการเข้าถึงหรือใช้ยอดดุลบัญชี Microsoft ของคุณเพิ่มเติม หรือกำหนดให้คุณใช้ตัวเลือกการชำระเงินอื่นในการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

3. การระงับ การยกเลิก การริบ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ เราอาจดำเนินการใดๆ ต่อคุณตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม รวมไปถึงการระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงยอดดุลบัญชีของคุณ การซื้อหรือแลกใช้บัตรกำนัล การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการค้า หรือการเข้าถึงบัญชี Microsoft ของคุณ ในระหว่างการระงับชั่วคราว คุณจะไม่สูญเสียเงินในบัญชีของคุณ ยกเว้นแต่มูลค่าเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายใดๆ ที่อาจจะหมดอายุลงในระหว่างช่วงเวลาการระงับชั่วคราวนั้น เราจะไม่โอนมูลค่าที่เป็นการส่งเสริมการขายใดๆ ที่หมดอายุลงในระหว่างช่วงเวลาการระงับชั่วคราวเข้าบัญชี Microsoft ของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

หากเราปิดบัญชี Microsoft ของคุณ เราจะคืนเงินให้คุณตามยอดเงินที่คงเหลือในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่คืนยอดดุลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือยอดดุลใดๆ ที่ยังไม่มีการแลกใช้ให้กับบัญชี Microsoft ของคุณ การคืนเงินเหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ Microsoft อาจบังคับใช้เป็นครั้งคราว

หากจำเป็นต้องคืนเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการอายัดยอดดุลใดๆ ในบัญชีของคุณเพื่อชดเชยให้ครอบคลุมค่าเสียหายใดๆ ที่เรามี หากคุณปิดบัญชี Microsoft ของคุณโดยสมัครใจ เราจะดำเนินการคืนยอดดุลที่คงเหลือใดๆ ในบัญชีของคุณให้แก่คุณตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นยอดดุลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการที่ Microsoft อาจบังคับใช้เป็นครั้งคราว เว้นเสียแต่ว่าเราสงสัยโดยสุจริตใจว่ามีการฉ้อโกงหรือการใช้บัญชี Microsoft ของคุณอย่างไม่ถูกต้องอันเป็นกรณีที่ทำให้คุณอาจจะไม่ได้รับการคืนเงิน

4. แจ้งให้ฝ่ายต่างๆ ทราบ

ข้อตกลงฉบับนี้ถูกจัดเตรียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คุณ ยอดดุลบัญชีของคุณ และข้อมูลใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดเตรียมไว้ เราอาจแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่คุณทางอีเมลตามที่อยู่ที่คุณได้ระบุไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณ หรือ บนเว็บไซต์ Microsoft บางแห่ง คำบอกกล่าวที่ส่งอีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับแล้วเมื่ออีเมลถูกส่งออกไป หากคุณไม่ยินยอมที่จะรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องหยุดการใช้ยอดดุลบัญชีของคุณ

5. การบริการลูกค้า

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการซื้อบัตรกำนัลของคุณ การเข้าถึง และการใช้ยอดดุลบัญชีของคุณ ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่ซื้อโดยใช้ยอดดุลบัญชีของคุณ หรือการรายงานการใช้งานยอดดุลบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อที่ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Microsoft

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10562 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม