กฎการใช้งานสำหรับสินค้าดิจิทัล ("กฎ")

นำไปใช้กับ: Windows 10

ข้อกำหนดที่ฉบับภาษาอังกฤษแสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ("MSA") หรือ ข้อกำหนดการขายของ Microsoft (พร้อมกับ MSA "ข้อกำหนด") เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น กฎเหล่านี้รวมถึงที่ระบุไว้ในส่วนแรกด้านล่าง ซึ่งใช้ได้กับสินค้าดิจิทัลหลายชนิด ("กฎทั่วไป") และที่ระบุในตารางด้านล่าง ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับสินค้าดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (หรือบริการในการจัดหาสินค้าดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง) ("กฎเพิ่มเติมเฉพาะการบริการ") หากไม่มีการประกาศไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกฎเพิ่มเติมเฉพาะการบริการ กฎทั่วไปจะบังคับใช้กับสินค้าดิจิทัลทั้งหมด เราสามารถแก้ไขกฎเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

กฎทั่วไป

สินค้าดิจิทัลทั้งหมดจะได้รับสิทธิในการใช้งาน ไม่ได้จำหน่าย สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานสินค้าดิจิทัลใดๆ ของคุณจะขึ้นอยู่กับการที่คุณปฏิบัติตาม (ก) เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อจำกัดสิทธิการใช้งาน แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดการชำระเงินทั้งหมดในข้อกำหนด (ข) การชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (ค) กฎเหล่านี้ และ (ง) ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่แสดงไว้ในขณะที่คุณได้รับสิทธิการใช้งานของคุณ สินค้าดิจิทัลสามารถใช้งานได้ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งไว้ในข้อกำหนดหรือกฎเหล่านี้เท่านั้น ห้ามใช้งานอื่นๆ ทั้งหมด (เว้นแต่คุณได้ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทำการที่ขัดแย้งดังกล่าวได้) ข้อกำหนดและกฎเหล่านี้จะบังคับใช้ถึงแม้ว่าราคาหรือการชำระเงินสำหรับสินค้าดิจิทัลนั้นจะเป็นศูนย์ก็ตาม หากกฎเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนด (หรือเงื่อนไขอื่นๆ) กฎเหล่านี้จะควบคุมสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับสินค้าดิจิทัลโดยมีข้อยกเว้นหนึ่ง กล่าวคือ หากเว็บเพจหรือเพจอื่นใน Store หรือบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าดิจิทัลบางอย่างระบุจำนวนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน หรือมิฉะนั้น ระบุสิทธิ์หรือข้อจำกัดบางอย่างที่แตกต่างกันไปจากกฎเหล่านี้ เว็บเพจหรือเพจอื่นนั้นจะควบคุมตามคำสั่งที่ขัดแย้งกันไว้อย่างชัดแจ้งดังกล่าว แต่จะมีผลสำหรับสินค้าดิจิทัลชนิดนั้นเท่านั้น

สินค้าดิจิทัลจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานเพื่อการส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการค้า (ซึ่งไม่รวมการใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย) ที่ระดับปกติสำหรับการใช้งานดังกล่าวเท่านั้น Microsoft สามารถหยุดแจกจ่ายสินค้าดิจิทัลใดๆ หรือเพิ่ม หรือลดความสามารถของสินค้าดิจิทัลใดๆ ได้ตลอดเวลา คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงหรือความสามารถของสินค้าดิจิทัล หรือถูกเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเข้าถึง (เช่น สูญเสียการเข้าถึงแบบครอบครัว ถ้ามี) หาก (ก) คุณละเมิดข้อกำหนดหรือกฎเหล่านี้ (ข) คุณใช้ หรือพยายามใช้สินค้าดิจิทัลในลักษณะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเหล่านี้ หรือสิทธิการใช้งานแบบจำกัดที่คุณได้รับ (ค) คุณหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคนิคใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงหรือบังคับใช้ข้อจำกัดสิทธิการใช้งาน (ง) คุณไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร (จ) คุณไม่ได้รักษาวิธีชำระเงินปัจจุบันสำหรับบัญชีของคุณ (ฉ) คุณเปลี่ยนแปลงประเทศหรือภูมิภาคของคุณ (ช) คุณไม่ได้รักษาที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณไว้ (ซ) คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบของบริการดังกล่าวบ่อยครั้งพอที่จะรีเฟรชสิทธิการใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าดิจิทัลของคุณตามที่อธิบายไว้ในกฎเพิ่มเติมเฉพาะการบริการด่านล่าง (ฌ) เรายกเลิกหรือยุติการบริการที่เกี่ยวข้อง หรือสิ้นสุดการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น หรือ (ญ) เราสูญเสียสิทธิ์ในการแจกจ่ายสินค้าดิจิทัลดังกล่าวให้แก่คุณ หรือในการแจกจ่ายให้กับคุณในลักษณะเดิมต่อไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตดังที่ระบุด้านล่าง คุณจะไม่สามารถนำสิทธิ์การใช้งานสินค้าดิจิทัลไปถ่ายโอนหรือจำหน่ายต่อได้ หากคุณขายอุปกรณ์ที่มีสินค้าดิจิทัลอยู่ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในการใช้สินค้าดิจิทัลนั้น เราอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ของคุณ

บริการบางอย่างจำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เข้าถึงสินค้าดิจิทัล และในการเข้าถึงบริการดังกล่าวจากอุปกรณ์นั้นเพื่อรักษาการเข้าถึงไว้ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนอาจรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป แท็บเล็ต คอนโซล Xbox และอุปกรณ์แบบพกพาหรือเคลื่อนที่บางอย่าง เท่าที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเข้ากันได้กับสินค้าดิจิทัลที่ระบุ สิทธิการใช้งานสำหรับสินค้าดิจิทัลบางอย่าง (เช่น เนื้อหา Groove เพลง) อาจได้รับการต่ออายุหากคุณกลับเข้าสู่บริการและไม่เกินขีดจำกัดของอุปกรณ์ ณ ขณะนั้น คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับพีซีเพื่อรีเฟรชสิทธิการใช้งานสำหรับสินค้าดิจิทัลอื่นๆ การสูญหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่ Microsoft กำหนด หากคุณลงทะเบียนอุปกรณ์หลายเครื่องเกินไป Microsoft อาจยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มที่ว่างให้อุปกรณ์ใหม่ Microsoft อาจจำกัดจำนวนครั้งที่คุณสามารถลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกินขีดจำกัดจำนวนอุปกรณ์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนของคุณในหน้าการตั้งค่าสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณหรือสำหรับบริการนั้นๆ อุปกรณ์ทุกชนิดไม่ได้มีความสามารถเหมือนกัน และสินค้าดิจิทัลหรือบริการทั้งหมด (หรือฟังก์ชันบางอย่างของทั้งสองรายการ) อาจไม่พร้อมให้บริการบนอุปกรณ์ที่ระบุใดๆ บริการแต่ละอย่างอาจรวมถึงรายการของชนิดอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหน้าที่ของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากันได้กับสินค้าดิจิทัลที่คุณต้องการซื้อหรือไม่ก่อนที่จะซื้อ หากบริการดังกล่าวรวมถึงความสามารถในการสตรีมสินค้าดิจิทัล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ที่คุณต้องการสตรีม และนอกเหนือจากข้อจำกัดในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ความสามารถในการดาวน์โหลดและสตรีมของคุณจำเป็นต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีแบนด์วิดท์เพียงพอ ซึ่งคุณต้องจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สินค้าดิจิทัลบางอย่างอาจได้รับอนุญาตให้ใช้งานในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณเท่านั้น คุณอาจดาวน์โหลดหรือสตรีม (ตามที่มีให้บริการ) สินค้าดิจิทัลเหล่านั้นไม่ได้เมื่ออยู่นอกพื้นที่นั้น

สินค้าดิจิทัลบางอย่างสามารถดาวน์โหลดหรือสตรีม ตามที่มีให้บริการ ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้เท่านั้น กฎในตารางนี้ทั้งหมดมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากกฎทั่วไปข้างต้น

กฎและคำอธิบายเพิ่มเติมเฉพาะการบริการ

 

อุปกรณ์สูงสุด / ผู้ใช้
(เว้นแต่ว่าหน้า Store หรือเว็บเพจอื่นๆ สำหรับสินค้าดิจิทัลที่คุณซื้อ เช่า หรือสมัครใช้งานระบุจำนวนที่แตกต่างกัน)
การยกเลิกการลงทะเบียน
(จำนวนครั้งที่คุณสามารถลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์)
การเข้าถึงที่ต้องการ
(ความถี่ที่คุณต้องเข้าถึงบริการที่กำหนดจากอุปกรณ์ที่มีเพื่อรักษาหรือรีเฟรชไฟล์สิทธิการใช้งานของคุณบนอุปกรณ์นั้น)
ถ่ายโอน/ คัดลอก / อื่นๆ
Groove Music Pass อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน 10 เครื่อง ไม่เกินหนึ่งครั้งทุกๆ 30 วันสำหรับแต่ละอุปกรณ์ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 30 วัน การสมัครใช้งานบริการ Groove Music Pass ช่วยให้คุณสามารถสตรีมหรือดาวน์โหลดเพลงจำนวนได้มากตามที่ต้องการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัครใช้งานสำหรับค่าบริการรายเดือนแบบตายตัว โปรดดูรายการปัจจุบันของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Groove ใน Microsoft.com/groove คุณไม่สามารถเขียนซีดีจากเพลงใน Groove Music Pass นอกเหนือจากกฎข้างต้นแล้ว เรายังสามารถสิ้นสุดหรือระงับการสมัครใช้งานของคุณได้ หากพบว่าคุณกำลัง: (ก) สตรีมเพลงไปยังอุปกรณ์ครั้งละหลายเครื่อง (ข) เขียนหรือการส่งออกเพลง (ไม่ว่าจะเป็นซีดีหรืออย่างอื่น) หรือ (ค) ใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือ
เพลง MP3

 จำนวนอุปกรณ์ที่เหมาะสม

ไม่ระบุ 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ
เกมดิจิทัล Xbox One คอนโซล Xbox One "หลัก" 1 เครื่องและผู้ใช้สำหรับการใช้งานข้ามเขต 1 ราย ไม่ระบุ ไม่ระบุ แต่ละเกมที่คุณดาวน์โหลดจาก Store มีสิทธิการใช้งานตามอุปกรณ์และสิทธิการใช้งานตามผู้ใช้ คุณสามารถกำหนดให้คอนโซลหนึ่งเครื่องเป็นคอนโซล "หลัก" และสิทธิการใช้งานอุปกรณ์จะติดกับคอนโซลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะซื้อจากคอนโซลคนละเครื่องกันก็ตาม สิทธิการใช้งานของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ คอนโซลหนึ่งเครื่องสามารถเป็นคอนโซล "หลัก" ให้ผู้ใช้หลายคนได้ คุณสามารถเปลี่ยนคอนโซลหลักของคุณได้สูงสุด 5 ครั้งต่อปี เมื่อคุณทำเช่นนั้น สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณจะถูกย้ายไป และทำงานเฉพาะบนคอนโซลหลักเครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ ทุกคนสามารถใช้เกมของคุณ (หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อุปกรณ์นั้นมีสิทธิใช้) บนคอนโซลหลักของคุณภายใต้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ที่คุณมี คุณสามารถใช้งานเกมทั้งหมดที่คุณมีสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ในคอนโซลอื่นใด โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ตราบเท่าที่คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในคอนโซลหลักของคุณพร้อมกัน กฎเหล่านี้เรียกว่า "กฎการใช้งานคอนโซลหลัก" Add-on เกมบางอย่างและเนื้อหาที่มีที่สามารถดาวน์โหลดได้อื่นๆ อาจถูกจำกัดการใช้งานส่วนบุคคล

เกม Xbox 360

คอนโซล Xbox 360 1 เครื่อง ไม่ระบุ ไม่ระบุ คุณ (และบุคคลอื่น) สามารถใช้เกมหรือเนื้อหาอื่นๆ ในคอนโซล Xbox 360 เครื่องแรกที่คุณดาวน์โหลดไว้ได้ คุณสามารถถ่ายโอนเกมหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังคอนโซล Xbox 360 อื่นโดยใช้หน่วยความจำหรือที่เก็บข้อมูลอื่นๆ แต่คุณสามารถเล่นเกมหรือเนื้อหาอื่นๆ บนคอนโซลเครื่องนั้นได้เฉพาะขณะที่คอนโซลนั้นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
เกม Xbox Play Anywhere Xbox One คอนโซล "หลัก" 1 เครื่อง พีซี Windows 10 ที่กำหนด 1 เครื่อง และพีซี Windows 10 และคอนโซล Xbox One ไม่จำกัดจำนวนเครื่องเมื่อลงชื่อเข้าใช้ (และไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลหลักหรือพีซีที่มอบหมายพร้อมกัน) ไม่ระบุ ไม่ระบุ โปรแกรม Xbox Play Anywhere ใช้ได้กับเกมดิจิทัลที่เข้าร่วมบางเกมเท่านั้น รวมถึงเกมที่มีไอคอน Xbox Play Anywhere บน www.xbox.com หรือใน Store (ดู www.xboxplayanywhere.com สำหรับรายการทั้งหมด) สามารถซื้อ Xbox Play Anywhere ได้ใน Store หรือผ่านรหัสดิจิทัลของร้านค้าปลีกที่เข้าร่วม ก่อนที่จะดาวน์โหลดเกม Xbox Play Anywhere ในพีซีของคุณ ให้ตรวจสอบความต้องการขั้นต่ำของระบบของผู้เผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าพีซีของคุณเข้ากันได้ ไม่ว่าจะติดตั้งเกมไว้บนอุปกรณ์กี่เครื่องก็ตาม คุณสามารถเข้าสู่ระบบเกมจากอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น "กฎการใช้งานคอนโซลหลัก" ของ Xbox One ข้างต้นมีผลบังคับใช้กับเกม Xbox Play Anywhere เช่นกัน
เกมระดับ Gold คอนโซล Xbox One "หลัก" 1 เครื่องและผู้ใช้สำหรับการใช้งานข้ามเขต 1 ราย ไม่ระบุ ไม่ระบุ ข้อมูลการใช้งานสำหรับเกมสำหรับสมาชิกที่เป็น เกมระดับ Gold เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Xbox Live Gold
Xbox Game Pass คอนโซล Xbox One "หลัก" 1 เครื่องและผู้ใช้สำหรับการใช้งานข้ามเขต 1 ราย ไม่ระบุ ไม่ระบุ กฎการใช้สำหรับเกมเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Xbox Game Pass
บริการวิดีโอ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ แม้ว่าคุณได้ซื้อวิดีโอที่มีความละเอียดสูงไว้ก็ตาม ความละเอียดของวิดีโอที่คุณรับชมก็อาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหา ฮาร์ดแวร์ และแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบบริการวิดีโอจากคอนโซล Xbox ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
วิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาด ดาวน์โหลดบนพีซีได้สูงสุด 5 เครื่อง คอนโซล Xbox 2 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้ที่เข้ากันได้ 3 เครื่อง ไม่เกินหนึ่งครั้งทุกๆ 30 วันสำหรับแต่ละอุปกรณ์ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 90 วัน คุณต้องเข้าสู่ระบบบริการวิดีโอเพื่อสตรีมวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาด และสามารถสตรีมไปยังอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น คุณสามารถสตรีมรายการของวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวได้เพียงครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น แม้ว่าคุณสามารถสตรีมวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดได้สูงสุด 3 รายการพร้อมกันก็ตาม คุณอาจดาวน์โหลดวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดลงในคอนโซล Xbox ที่รองรับการดาวน์โหลดได้สองเครื่อง คุณอาจดูวิดีโอดังกล่าวในคอนโซลแรกได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบริการวิดีโอ แต่คุณต้องเข้าสู่ระบบบริการวิดีโอบนคอนโซลเครื่องที่สองเพื่อดูวิดีโอบนคอนโซลดังกล่าว คุณไม่สามารถคัดลอกหรือโยกย้ายเนื้อหาออกจากคอนโซลเครื่องที่สอง ในบางประเทศ เราอาจนำเสนอ Pass ของซีซันซึ่งประกอบด้วยรายการทีวีหนึ่งซีซัน ไม่ว่าจะเป็นตอนปัจจุบันหรือตอนที่จะออกฉายต่อไป คุณไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดจากตำแหน่งที่ตั้งแรกที่จัดเก็บไว้
วิดีโอตามความต้องการ ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์เครื่องเดียวเท่านั้น ไม่ระบุ ไม่ระบุ คุณต้องเริ่มดูรายการของวิดีโอ VOD ภายใน 14 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ และดูให้จบภายใน 24 ชั่วโมงต่อมา (เว้นแต่มีการระบุช่วงเวลาอื่นไว้ ณ เวลาที่ซื้อ) หลังจากที่ช่วงเวลานี้หมดอายุลง คุณจะไม่สามารถดูวิดีโอ VOD ได้หากไม่ซื้อสิทธิการใช้งานอื่น วิดีโอ VOD ที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์สามารถดูได้เฉพาะบนอุปกรณ์นั้น และไม่สามารถดาวน์โหลดหรือสตรีมไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้ หากไม่ได้ดาวน์โหลดไว้ วิดีโอ VOD สามารถสตรีมไปยังอุปกรณ์ใดๆ ที่เข้ากันได้ แต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งเครื่อง คุณไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายวิดีโอ VOD จากตำแหน่งที่ตั้งแรกที่จัดเก็บไว้ได้
หนังสือ ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ Windows 10 ที่ลงทะเบียนไว้สูงสุด 6 เครื่อง ไม่เกินสองครั้ง (อุปกรณ์ละสองครั้งหรือหนึ่งครั้งในอุปกรณ์สองเครื่อง) ทุกๆ 30 วัน ไม่ระบุ ความพร้อมใช้งานของความสามารถบางอย่างของบริการ (เช่นการคัดลอกและวาง หรือการพิมพ์ข้อความที่ตัดตอนมา ตลอดจนความยาวของข้อความที่ตัดตอนมา) อาจแตกต่างกันไปในหนังสือแต่ละเล่มตามการตั้งค่าของผู้เผยแพร่ ความสามารถที่พร้อมใช้งานจะแสดงไว้ใน Store ในบางกรณี คุณไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือที่เคยซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้อีกครั้ง โดยเราอาจเสนอการทดแทนหรือการปรับปรุงเป็นตัวเลือกให้ในสถานการณ์เหล่านั้น คุณไม่สามารถเขียนบางส่วนหรือทั้งหมดของหนังสือไปยังดิสก์
แอป อุปกรณ์ Windows 10 10 เครื่อง ไม่ระบุ ไม่ระบุ แม้ว่าจะมีกฎทั่วไปข้างต้น ก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปที่ให้บริการฟรีไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยบัญชี Microsoft ของคุณได้