ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ สำหรับ Lumia 730 Dual SIM และ Lumia 735

ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ อุปกรณ์เครื่องนี้อาจมีสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีขึ้นอันเนื่องจากความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของเอกสารนี้ Microsoft Mobile ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารฉบับนี้หรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติการณ์ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile ไม่ได้เป็นตัวแทน ไม่ได้รับประกัน หรือไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้ปลายทางจากแอปภายนอกที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ การใช้แอปแสดงว่าคุณยอมรับว่าแอปให้บริการตามที่เป็น

การดาวน์โหลดแผนที่ เกม เพลง และวิดีโอ รวมถึงการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโออาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และฟีเจอร์บางอย่างอาจแตกต่างไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

ประกาศของ FCC/เม็กซิโก

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC การดำเนินการจะเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov (ภาษาอังกฤษ) การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

TM © 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Windows, โลโก้ Windows และ Lumia เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ 

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นไปตามใบอนุญาตการใช้งาน

Dolby และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

โดยจัดทำภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10921 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม