คำสั่งการรู้จำเสียงของ Windows

Windows 10

การรู้้จำเสียงของ Windows ช่วยให้คุณสามารถควบคุมพีซีด้วยเสียงของคุณอย่างเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคำสั่งที่คุณสามารถใช้กับการรูู้้จำเสียง

ถ้าคำหรือวลีเป็นตัวหนา นั่นคือตัวอย่าง แทนที่ด้วยคำที่คล้ายกันเพื่อรับผลลัพธ์คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการรู้จำเสียงเป็นครั้งแรก ดู ใช้การรู้จำเสียง


คำสั่งการรู้จำเสียงทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

เปิด เริ่ม

เริ่ม

เปิด Cortana


กด Windows C

เปิด ค้นหา

กด Windows S

ดำเนินการในแอป

คลิกขวา กด Windows Z กด ctrl B

เลือกรายการตามชื่อ

ไฟล์; เริ่ม; มุมมอง

เลือกรายการหรือไอคอน

คลิก ถังรีไซเคิล คลิก คอมพิวเตอร์ คลิก ชื่อไฟล์

ดับเบิลคลิกที่รายการ

ดับเบิลคลิก ถังรีไซเคิล; ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์; ดับเบิลคลิก ชื่อไฟล์

สลับไปใช้แอปหนึ่งที่เปิดอยู่

สลับไปยัง ระบายสี; สลับไปยัง WordPad; สลับไปยัง ชื่อโปรแกรม; สลับแอปพลิเคชัน

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้น; เลื่อนลง; เลื่อนไปทางซ้าย; เลื่อนไปทางขวา

แทรกย่อหน้าใหม่หรือบรรทัดใหม่ในเอกสาร

ย่อหน้าใหม่; บรรทัดใหม่

เลือกคำในเอกสาร

เลือก คำ

เลือกคำแล้วเริ่มแก้ไขคำนั้น

แก้ไข คำ

เลือกและลบคำที่ระบุ

ลบ คำ

แสดงรายการของคำสั่งที่สามารถใช้ได้

ฉันจะพูดว่าอย่างไร

อัปเดตรายการของคำสั่งด้วยเสียงซึ่งพร้อมให้ใช้งานได้ในขณะนี้

รีเฟรชคำสั่งด้วยเสียง

เปิดโหมดการฟัง

เริ่มฟัง

ปิดโหมดการฟัง

เลิกฟัง

ย้ายแถบไมโครโฟนสำหรับ 'การรู้จำเสียง'

ย้ายการรู้จำเสียง

ย่อแถบไมโครโฟนให้เล็กสุด

ย่อการรู้จำเสียงให้เล็กสุด

คำสั่งสำหรับการเขียนตามคำบอก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

แทรกบรรทัดใหม่ในเอกสาร

บรรทัดใหม่

แทรกย่อหน้าใหม่ในเอกสาร

ย่อหน้าใหม่

แทรกแท็บ

แท็บ

แทรกคำสัญพจน์ (ตัวอย่างเช่น คุณอาจแทรกคำว่า "comma" แทนที่จะแทรกเครื่องหมายวรรคตอน)

คำ สัจพจน์

แทรกรูปแบบตัวเลขของหมายเลข (ตัวอย่างเช่น แทรก 3 แทนที่จะใช้คำว่าสาม)

ตัวเลข หมายเลข

วางเคอร์เซอร์หน้าคำที่ระบุ

ไปที่ คำ

วางเคอร์เซอร์หลังคำที่ระบุ

ไปหลัง คำ

อย่าแทรกช่องว่างหน้าคำถัดไป

ไม่มีช่องว่าง

ไปที่จุดเริ่มต้นของประโยคปัจจุบัน

ไปที่จุดเริ่มต้นของประโยค

ไปจุดเริ่มต้นของย่อหน้าปัจจุบัน

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า

ไปจุดเริ่มต้นของเอกสารปัจจุบัน

ไปจุดเริ่มต้นของเอกสาร

ไปที่จุดสิ้นสุดของประโยคปัจจุบัน

ไปที่จุดสิ้นสุดของประโยค

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าปัจจุบัน

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้า

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสารปัจจุบัน

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

เลือกคำในเอกสารปัจจุบัน

เลือก คำ

เลือกช่วงของคำในเอกสารปัจจุบัน

เลือก ช่วงของคำ เลือก ตลอด ทั้ง คำ

เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารปัจจุบัน

เลือกทั้งหมด

เลือกคำตามจำนวนก่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์

เลือกคำก่อนหน้า 20 คำ; เลือกคำก่อนหน้า 10 คำ

เลือกคำตามจำนวนหลังตำแหน่งของเคอร์เซอร์

เลือกคำถัดไป 20 คำ; เลือกคำถัดไป 10 คำ

เลือกข้อความสุดท้ายที่คุณบอก

เลือกส่วนนั้น

ล้างสิ่งที่เลือกบนหน้าจอ

ล้างสิ่งที่เลือก

ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ คำ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ทั้ง คำ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ไม่ต้องทำให้ คำ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไป 10 คำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไป 10 คำเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ลบประโยคก่อนหน้า

ลบประโยคก่อนหน้า

ลบประโยคถัดไป

ลบประโยคถัดไป

ลบย่อหน้าก่อนหน้า

ลบย่อหน้าก่อนหน้า

ลบย่อหน้าถัดไป

ลบย่อหน้าถัดไป

ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความสุดท้ายที่บอก

เลือกข้อความนั้น

คำสั่งสำหรับคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

กดแป้นเดียวหรือกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน

กด แป้นบนแป้นพิมพ์; กด A; กด B ตัวพิมพ์ใหญ่; กด Shift + A; กด Ctrl + A

กดบางแป้นบนแป้นพิมพ์โดยไม่พูดคำว่า "press" ก่อน

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


คำสั่งของเครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้ ให้พูดว่า

,

จุลภาค

;

อัฒภาค

.

มหัพภาค จุด จุดทศนิยม

:

ทวิภาค

"

อัญประกาศเปิดคู่; อัญประกาศเปิด

"

อัญประกาศปิดคู่่; อัญประกาศปิดเดี่ยว

'

อัญประกาศเดี่ยว

'

อัญประกาศเปิดเดี่ยว

'

อัญประกาศปิดเดี่ยว

>

เครื่องหมายมากกว่า

<

เครื่องหมายน้อยกว่า

/

เครื่องหมายทับ

\

เครื่องหมายทับขวา (\)

~

เครื่องหมายตัวหนอน

@

At sign

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

?

ปรัศนี

#

เครื่องหมายตัวเลข

$

เครื่องหมายดอลลาร์

%

เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์

^

สัญลักษณ์รูปตัววีควํ่า

(

วงเล็บเปิด

)

วงเล็บปิด

_

ขีดล่าง

-

ยัติภังค์; เครื่องหมายลบ; เส้นประ

-

เส้นประสั้น

-

เส้นประยาว

=

เครื่องหมายเท่ากับ

+

เครื่องหมายบวก

{

วงเล็บปีกกาเปิด; วงเล็บปีกกาหยักเปิด

}

วงเล็บปีกกาปิด; วงเล็บปีกกาหยักปิด

[

วงเล็บใหญ่เปิด; วงเล็บเหลี่ยมเปิด

]

วงเล็บใหญ่ปิด; วงเล็บเหลี่ยมปิด

|

แถบแนวตั้ง

:-)

ใบหน้ายิ้ม

:-(

ใบหน้าบึ้ง

;-)

ใบหน้าขยิบตา

เครื่องหมายการค้า

¾

เครื่องหมายเศษสามส่วนสี่

¼

เครื่องหมายเศษหนึ่งส่วนสี่

½

เครื่องหมายเศษหนึ่งส่วนสอง

£

เครื่องหมายเงินปอนด์

&

เครื่องหมายและ

*

เครื่องหมายดอกจัน

//

เครื่องหมายทับคู่

`

แบ็กโควต

<

วงเล็บมุมเปิด

>

วงเล็บมุมปิด

±

เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ

«

วงเล็บภูเขา 2 ชั้นเปิด

»

วงเล็บภูเขา 2 ชั้นปิด

×

เครื่องหมายคูณ

÷

เครื่องหมายหาร

¢

เครื่องหมายเซนต์

¥

เครื่องหมายเยน

§

เครื่องหมายเซกชั่น

©

เครื่องหมายลิขสิทธิ์

®

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

°

เครื่องหมายองศา

เครื่องหมายย่อหน้า

...

จุดไข่ปลา; จุดสามจุด

ƒ

เครื่องหมายฟังก์ชั่น


คำสั่งสำหรับ Windows และแอป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

เลือกรายการตามชื่อ

ไฟล์; เริ่ม; มุมมอง

เลือกรายการหรือไอคอน

คลิก ถังรีไซเคิล คลิก คอมพิวเตอร์ คลิก ชื่อไฟล์

ดับเบิลคลิกที่รายการ

ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์; ดับเบิลคลิก ถังรีไซเคิล; ดับเบิลคลิก ชื่อโฟลเดอร์

คลิกขวาที่รายการ

คลิกขวา คอมพิวเตอร์; คลิกขวา ถังรีไซเคิล; คลิกขวา ชื่อโฟลเดอร์

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุดเพื่อแสดงเดสก์ท็อปของคุณ

แสดงเดสก์ท็อป

เลือกรายการใดๆ หากคุณไม่ทราบชื่อเรียก

แสดงหมายลข (หมายเลขจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอสำหรับทุกรายการในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ พูดหมายเลขของรายการนั้นเพื่อเลือกรายการ)

เลือกรายการที่มีหมายเลขกำกับ

19 ตกลง; 5 ตกลง

ดับเบิลคลิกที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

ดับเบิลคลิก 19; ดับเบิลคลิก 5

คลิกขวาที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

คลิกขวา 19; คลิกขวา 5

เปิดแอป

เปิด ระบายสี; เปิด WordPad; เปิด ชื่อแอป

สลับไปใช้แอปหนึ่งที่เปิดอยู่

สลับไปยัง ระบายสี; สลับไปยัง WordPad; สลับไปยัง ชื่อแอป; สลับแอปพลิเคชัน

ปิดแอป

ปิดแอปนั้น; ปิด ระบายสี; ปิด เอกสาร

ย่อเล็กสุด

ย่อสิ่งนั้นให้เล็กสุด; ย่อ ระบายสี ให้เล็กสุด; ย่อ เอกสาร ให้เล็กสุด

ย่อเล็กสุด

ขยายสิ่งนั้นให้ใหญ่สุด; ขยาย ระบายสี ให้ใหญ่สุด; ขยาย เอกสาร ให้ใหญ่สุด

คืนค่า

คืนค่าสิ่งนั้น; คืนค่า ระบายสี; คืนค่า เอกสาร

ตัด

ตัดสิ่งนั้น; ตัด

คัดลอก

คัดลอกสิ่งนั้น; คัดลอก

วาง

วาง

ลบ

ลบสิ่งนั้น; ลบ

เลิกทำ

เลิกทำสิ่งนั้น; ลบสิ่งนั้นออกt; เลิกทำ

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้น; เลื่อนลง; เลื่อนไปทางขวา; เลื่อนไปทางซ้าย

เลื่อนตามจำนวนหน้าที่ระบุ

เลื่อนลง 2 หน้า; เลื่อนขึ้น 10 หน้า

เลื่อนตามจำนวนหน่วยอื่นๆ ที่ระบุ

เลื่อนขึ้น 5; เลื่อนลง 7

ไปยังเขตข้อมูลในแบบฟอร์มหรือแอป

ไปที่ ชื่อเขตข้อมูล; ไปที่ ชื่อเรื่อง; ไปที่ ที่อยู่; ไปที่ cc


คำสั่งสำหรับการใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

แสดงตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่จุดกึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมในตารางที่มีหมายเลขกำกับ

หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยม; 1; 7; 9

เลือกช่องสี่เหลี่ยมในตารางที่มีหมายเลขกำกับ

คลิก หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยม

เลือกรายการที่จะลากโดยใช้เมาส์

หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยมที่มีรายการปรากฏ (ตามด้วย) เครื่องหมาย 3 เครื่องหมาย; 7 เครื่องหมาย; 9 เครื่องหมาย

เลือกพื้นที่ในตารางที่มีหมายเลขกำกับที่คุณต้องการลากรายการ

หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยมที่คุณต้องการลากรายการ (ตามด้วย) คลิก 4 คลิก 5 คลิก 6 คลิก


Windows 7

คุณสามารถพิมพ์หัวข้อนี้สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็วขณะที่คุณใช้การรู้จำเสียงของ Windows

ฉันสามารถใช้การรู้จำเสียงได้อย่างไร

เมื่อต้องการใช้การรู้จำเสียง สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้การรู้จำเสียง คุณต้องพูดด้วยคำสั่งง่าย ๆ สั้น ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งที่ใช้ทั่วไป

หากต้องการเปิดการรู้จำเสียง

  1. เปิดการรู้จำเสียงโดยคลิกปุ่ม เริ่ม 

    รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
    คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

  2. พูดว่า "start listening" หรือคลิกปุ่ม ไมโครโฟน เพื่อเริ่มโหมดการฟัง


คำสั่งการรู้จำเสียงทั่วไป

คำสั่งที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงคำสั่งต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดของ 'การรู้จำเสียง' คำที่เป็นตัวเอียงหมายความว่า คุณสามารถพูดอย่างอื่นแทนคำหรือข้อความที่อยู่ในคำตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

เลือกรายการตามชื่อ

คลิก ไฟล์; เริ่ม; มุมมอง

คลิกที่รายการ

คลิก ถังรีไซเคิล; คลิก คอมพิวเตอร์; คลิก ชื่อไฟล์

ดับเบิลคลิกที่รายการใดๆ ก็ได้

ดับเบิลคลิก ถังรีไซเคิล; ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์; ดับเบิลคลิก ชื่อไฟล์

สลับไปใช้โปรแกรมที่เปิดอยู่

สลับไปยัง ระบายสี; สลับไปยัง WordPad; สลับไปยัง ชื่อโปรแกรม; สลับแอปพลิเคชัน

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้น; เลื่อนลง; เลื่อนไปทางซ้าย; เลื่อนไปทางขวา

แทรกย่อหน้าใหม่หรือบรรทัดใหม่ในเอกสาร

ย่อหน้าใหม่; บรรทัดใหม่

เลือกคำในเอกสาร

เลือก คำ

เลือกคำแล้วเริ่มแก้ไขคำนั้น

แก้ไข คำ

เลือกและลบคำที่ระบุ

ลบ คำ

แสดงรายการของคำสั่งที่สามารถใช้ได้

ฉันจะพูดว่าอย่างไร

อัปเดตรายการของคำสั่งด้วยเสียงซึ่งพร้อมให้ใช้งานได้ในขณะนี้

รีเฟรชคำสั่งด้วยเสียง

ทำให้คอมพิวเตอร์ฟังสิ่งที่คุณพูด

เริ่มฟัง

ทำให้คอมพิวเตอร์เลิกฟัง

เลิกฟัง

ย้ายแถบไมโครโฟนสำหรับ 'การรู้จำเสียง'

ย้ายการรู้จำเสียง

ย่อแถบไมโครโฟนให้เล็กสุด

ย่อการรู้จำเสียงให้เล็กสุด

ดูเนื้อหาในวิธีใช้และการสนับสนุนของ Windows เกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง

ฉันจะทำอะไรได้บ้าง

ตัวอย่าง พูดว่า "ฉันจะติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้อย่างไร" และรายการหัวข้อวิธีใช้ก็จะปรากฏขึ้น

โปรดทราบว่า คำสั่งนี้จะใช้งานได้เมื่อคุณใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ตัวรู้จำเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การตั้งค่าตัวเลือกการสั่งงานด้วยเสียง

การเขียนตามคำบอก

คำสั่งสำหรับการทำงานกับข้อความ

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งสำหรับการใช้การรู้จำเสียงในการทำงานกับข้อความ คำที่เป็นตัวเอียงหมายความว่า คุณสามารถพูดอย่างอื่นแทนคำหรือข้อความที่อยู่ในคำตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

แทรกบรรทัดใหม่ในเอกสาร

บรรทัดใหม่

แทรกย่อหน้าใหม่ในเอกสาร

ย่อหน้าใหม่

แทรกแท็บ

แท็บ

แทรกคำสัญพจน์สำหรับคำสั่งถัดไป (ตัวอย่างเช่น คุณอาจแทรกคำว่า "comma" แทนที่จะแทรกเครื่องหมายวรรคตอน)

คำ สัจพจน์

แทรกหมายเลขในรูปแบบตัวเลข

ตัวเลข หมายเลข

วางเคอร์เซอร์หน้าคำที่ระบุ

ไปที่ คำ

วางเคอร์เซอร์หลังคำที่ระบุ

ไปหลังคำ

อย่าแทรกช่องว่างหน้าคำถัดไป

ไม่มีช่องว่าง

ไปที่จุดเริ่มต้นของประโยคซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ไปที่จุดเริ่มต้นของประโยค

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า

ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

ไปจุดเริ่มต้นของเอกสาร

ไปที่จุดสิ้นสุดของประโยคซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ไปที่จุดสิ้นสุดของประโยค

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้า

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสารปัจจุบัน

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

เลือกคำในเอกสารปัจจุบัน

เลือก คำ

เลือกช่วงของคำในเอกสารปัจจุบัน

เลือก ช่วงของคำ; เลือก ตลอด ทั้ง คำ

เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารปัจจุบัน

เลือกทั้งหมด

เลือกคำตามจำนวนก่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์

เลือกคำก่อนหน้า 20 คำ; เลือกคำก่อนหน้า 10 คำ

เลือกคำตามจำนวนหลังตำแหน่งของเคอร์เซอร์

เลือกคำถัดไป 20 คำ; เลือกคำถัดไป 10 คำ

เลือกข้อความสุดท้ายที่คุณบอก

เลือกส่วนนั้น

ล้างสิ่งที่เลือกบนหน้าจอ

ล้างส่วนที่เลือก

ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ คำ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ทั้ง คำ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ไม่ต้องทำให้ คำ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไป 10 คำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไป 10 คำเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ลบประโยคก่อนหน้า

ลบประโยคก่อนหน้า

ลบประโยคถัดไป

ลบประโยคถัดไป

ลบย่อหน้าก่อนหน้า

ลบย่อหน้าก่อนหน้า

ลบย่อหน้าถัดไป

ลบย่อหน้าถัดไป

ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความสุดท้ายที่บอก

ลบข้อความนั้น

แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์

คำสั่งสำหรับแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งสำหรับการใช้การรู้จำเสียงเพื่อสั่งกดแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์ คำที่เป็นตัวเอียงหมายความว่า คุณสามารถพูดอย่างอื่นแทนคำหรือข้อความที่อยู่ในคำตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

กดแป้นใดๆ บนแป้นพิมพ์

กด แป้นบนแป้นพิมพ์; กด A; กด B ตัวพิมพ์ใหญ่; กด Shift + A; กด Ctrl + A

กดบางแป้นบนแป้นพิมพ์โดยไม่พูดคำว่า "press" ก่อน

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


เครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษ

คำสั่งของเครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษ

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งต่างๆ สำหรับใช้กับการรู้จำเสียง เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษ คำที่เป็นตัวเอียงหมายความว่า คุณสามารถพูดอย่างอื่นแทนคำหรือข้อความที่อยู่ในคำตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

หากต้องการใช้คำสั่งนี้ ให้พูดว่า

,

จุลภาค

;

อัฒภาค

.

มหัพภาค จุด จุดทศนิยม

:

ทวิภาค

"

อัญประกาศเปิดคู่; อัญประกาศเปิด

"

อัญประกาศปิดคู่่; อัญประกาศปิดเดี่ยว

'

อัญประกาศเดี่ยว

'

อัญประกาศเปิดเดี่ยว

'

อัญประกาศปิดเดี่ยว

>

เครื่องหมายมากกว่า

<

เครื่องหมายน้อยกว่า

/

เครื่องหมายทับ

\

เครื่องหมายทับขวา (\)

~

เครื่องหมายตัวหนอน

@

At sign

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

?

ปรัศนี

#

เครื่องหมายตัวเลข

$

เครื่องหมายดอลลาร์

%

เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์

^

สัญลักษณ์รูปตัววีควํ่า

(

วงเล็บเปิด

)

วงเล็บปิด

_

ขีดล่าง

-

ยัติภังค์; เครื่องหมายลบ; เส้นประ

เส้นประสั้น

เส้นประยาว

=

เครื่องหมายเท่ากับ

+

เครื่องหมายบวก

{

วงเล็บปีกกาเปิด; วงเล็บปีกกาหยักเปิด

}

วงเล็บปีกกาปิด; วงเล็บปีกกาหยักปิด

[

วงเล็บใหญ่เปิด; วงเล็บเหลี่ยมเปิด

]

วงเล็บใหญ่ปิด; วงเล็บเหลี่ยมปิด

|

แถบแนวตั้ง

:-)

ใบหน้ายิ้ม

:-(

ใบหน้าบึ้ง

;-)

ใบหน้าขยิบตา

เครื่องหมายการค้า

¾

เครื่องหมายเศษสามส่วนสี่

¼

เครื่องหมายเศษหนึ่งส่วนสี่

½

เครื่องหมายเศษหนึ่งส่วนสอง

£

เครื่องหมายเงินปอนด์

&

เครื่องหมายและ

*

เครื่องหมายดอกจัน

//

เครื่องหมายทับคู่

`

แบ็กโควต

<

วงเล็บมุมเปิด

>

วงเล็บมุมปิด

±

เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ

«

วงเล็บภูเขา 2 ชั้นเปิด

»

วงเล็บภูเขา 2 ชั้นปิด

×

เครื่องหมายคูณ

÷

เครื่องหมายหาร

¢

เครื่องหมายเซนต์

¥

เครื่องหมายเยน

§

เครื่องหมายเซกชั่น

©

เครื่องหมายลิขสิทธิ์

®

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

°

เครื่องหมายองศา

เครื่องหมายย่อหน้า

...

จุดไข่ปลา; จุดสามจุด

ƒ

เครื่องหมายฟังก์ชั่น

ตัวควบคุม

คำสั่งสำหรับการใช้ตัวควบคุมทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งสำหรับการใช้การรู้จำเสียงเพื่อสั่งกดแป้นต่างๆ ใน Windows คำที่เป็นตัวเอียงหมายความว่า คุณสามารถพูดอย่างอื่นแทนคำหรือข้อความที่อยู่ในคำตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

คลิกที่รายการใด ๆ ด้วยการพูดชื่อรายการนั้น

ไฟล์; แก้ไข; มุมมอง; บันทึก; ตัวหนา

คลิกที่รายการ

คลิก ไฟล์; คลิก ตัวหนา; คลิก บันทึก; คลิก ปิด

ดับเบิลคลิกที่รายการใดๆ ก็ได้

ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์; ดับเบิลคลิก ถังรีไซเคิล; ดับเบิลคลิก ชื่อโฟลเดอร์

คลิกขวาที่รายการใดๆ ก็ได้

คลิกขวา คอมพิวเตอร์; คลิกขวา ถังรีไซเคิล; คลิกขวา ชื่อโฟลเดอร์

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุดเพื่อแสดงเดสก์ท็อปของคุณ

แสดงเดสก์ท็อป

คลิกสิ่งที่คุณไม่ทราบชื่อ

แสดงหมายเลข (หมายเลขจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอสำหรับทุกรายการในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ พูดหมายเลขของรายการนั้นเพื่อคลิกที่รายการ)

คลิกรายการที่มีหมายเลขกำกับ

19 ตกลง; 5 ตกลง

ดับเบิลคลิกที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

ดับเบิลคลิก 19 แล้วดับเบิลคลิก 5

คลิกขวาที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

คลิกขวา 19 แล้วคลิกขวา 5

Windows

คำสั่งสำหรับการทำงานกับ Windows

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งสำหรับการใช้การรู้จำเสียงในการทำงานกับ Windows และข้อความ คำที่เป็นตัวเอียงหมายความว่า คุณสามารถพูดอย่างอื่นแทนคำหรือข้อความที่อยู่ในคำตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

เปิดโปรแกรม

เปิด ระบายสี; เปิด WordPad; เปิด ชื่อโปรแกรม

สลับไปใช้โปรแกรมที่เปิดอยู่

สลับไปยัง ระบายสี; สลับไปยัง WordPad; สลับไปยัง ชื่อโปรแกรม; สลับแอปพลิเคชัน

การปิดโปรแกรม

ปิดแอปนั้น; ปิด ระบายสี; ปิด เอกสาร

ย่อเล็กสุด

ย่อสิ่งนั้นให้เล็กสุด; ย่อ ระบายสี ให้เล็กสุด; ย่อ เอกสาร ให้เล็กสุด

ย่อเล็กสุด

ขยายสิ่งนั้นให้ใหญ่สุด; ขยาย ระบายสี ให้ใหญ่สุด; ขยาย เอกสาร ให้ใหญ่สุด

คืนค่า

คืนค่าสิ่งนั้น; คืนค่า ระบายสี; คืนค่า เอกสาร

ตัด

ตัดสิ่งนั้น; ตัด

คัดลอก

คัดลอกสิ่งนั้น; คัดลอก

วาง

วาง

ลบ

ลบสิ่งนั้น; ลบ

เลิกทำ

เลิกทำสิ่งนั้น; ลบสิ่งนั้นออกt; เลิกทำ

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้น; เลื่อนลง; เลื่อนไปทางขวา; เลื่อนไปทางซ้าย

เลื่อนตามจำนวนหน้าที่ระบุ

เลื่อนลง 2 หน้า; เลื่อนขึ้น 10 หน้า

เลื่อนตามจำนวนหน่วยอื่นๆ ที่ระบุ

เลื่อนขึ้น 5; เลื่อนลง 7

ไปยังเขตข้อมูลในแบบฟอร์มหรือโปรแกรม

ไปที่ ชื่อเขตข้อมูล; ไปที่ ชื่อเรื่อง; ไปที่ ที่อยู่; ไปที่ cc

แตะหรือคลิกที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอ

คำสั่งสำหรับการคลิกที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

ตารางต่อไปนี้แสดงคำสั่งสำหรับการใช้การรู้จำเสียงเพื่อสั่งคลิกแป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์ คำที่เป็นตัวเอียงหมายความว่า คุณสามารถพูดอย่างอื่นแทนคำหรือข้อความที่อยู่ในคำตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พูดว่า

แสดงตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่จุดกึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมในตารางที่มีหมายเลขกำกับ

เลข หรือ หมายเลขของกำลังสอง; 1; 7; 9; 1, 7, 9

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมในตาราง

คลิก หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยม

เลือกรายการที่จะลากด้วยตารางที่มีหมายเลขกำกับ

หมายเลข หรือ หมายเลข ของช่องสี่เหลี่ยมที่มีรายการปรากฏ; 3, 7, 9 (ตามด้วย) mark

เลือกพื้นที่ในตารางที่มีหมายเลขกำกับที่คุณต้องการลากรายการ

หมายเลข หรือ หมายเลข ของช่องสี่เหลี่ยมที่คุณต้องการลาก; 4, 5, 6 (ตามด้วย) คลิก


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 12427 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม