การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

โปรดทราบ!การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “Nokia”, “Lumia” และ “Asha” รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุที่นี่และเอกสารในกล่องผลิตภัณฑ์ขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกล่องผลิตภัณฑ์

ของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคที่ใช้บังคับในประเทศของคุณ

Microsoft Mobile ("ผู้ผลิต") มอบการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ("ผลิตภัณฑ์") ผู้ผลิตรับประกันว่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ของคุณภายในเวลาที่เป็นเหตุผลอันควรทางการค้า หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบกพร่องในวัสดุ การออกแบบ หรือฝีมือของช่างในระยะสิบสองเดือนแรกหลังจากที่ซื้อ ยกเว้นแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จซึ่งจะมีระยะในการรับประกันหกเดือน การรับประกันแบบมีเงื่อนไขจะมีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ในประเทศที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนี้เท่านั้น และมีผลต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรกเท่านั้น

วิธีขอรับบริการการรับประกัน

เมื่อต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันคุณภาพอย่างจำกัด คุณต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้ ก) ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา) ข) หลักฐานการซื้อต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขและสามารถอ่านออกได้ ที่มีการระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียล

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติและรอยขาด ค่าจัดส่ง หรือการชำรุดที่เกิดจาก

ก) การโดนของเหลวหรือความชื้น

ข) หล่นหรือใช้เครื่องอย่างไม่ถนอม

ค) อาหารหรือเคมีภัณฑ์หกใส่

ง) ใช้ในทางที่ผิดหรือใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้

จ) การที่อยู่ในอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

ฉ) การกัดกร่อนหรือออกซิไดซ์

ช) การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการที่ไม่ได้จัดจำหน่ายหรือรับรองโดยผู้ผลิต

ซ) ทุบทำลายแบตเตอรี่

ฌ) มีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเปิด ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อง

คำชี้แจงที่สำคัญอื่นๆ

ผู้ให้บริการรายอื่นจะเป็นผู้จัดหาซิมการ์ดและเครือข่ายเซลลูลาร์ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานอยู่ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน ความพร้อมใช้งาน ความครอบคลุม หรือบริการเครือข่ายเซลลูลาร์

คุณควรเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเนื้อหาและข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ของคุณเสมอ เนื้อหาและข้อมูลอาจสูญหายระหว่างการซ่อมหรือไม่ได้โอนย้ายไปยังผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทน ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดยนัย สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียอันเกิดจากเนื้อหาหรือข้อมูลสูญหาย ล้มเหลว หรือได้รับความเสียหาย

รายการทั้งหมดที่เปลี่ยนให้ภายในการรับประกันนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ผลิต ผู้ผลิตอาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ เทียบเท่าของใหม่ หรือที่ปรับสภาพใหม่ เมื่อมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจะได้รับการรับประกันตามระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิมที่เหลืออยู่ หรือหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ซ่อมแซม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบของผู้ผลิต

การรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะประการเดียวของคุณต่อผู้ผลิต และเป็นความรับผิดเฉพาะประการเดียวของผู้ผลิตที่มีต่อข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ การประกันอย่างจำกัดนี้จะใช้แทนที่ความรับผิดและการประกันคุณภาพของผู้ผลิตอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยปากเปล่า ลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนด โดยข้อสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงื่อนไขโดยนัยหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความล้มเหลวของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียทางอ้อม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตจะจำกัดตามมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่ใช้กับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เป็นผลจากความละเลยของผู้ผลิตที่พิสูจน์ได้

การประกันอย่างจำกัดนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยนัยซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยน ในกรณีที่ข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ความรับผิดของผู้ผลิตตามข้อกำหนดดังกล่าวจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าหรือสิ่งของที่เทียบเท่าสินค้า หรือชำระราคาค่าเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่เท่าเทียมกัน หรือชำระค่าซ่อมสินค้า

คุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13394 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม