แป้นพิมพ์ลัดใน Continuum สำหรับโทรศัพท์

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ สำหรับ Windows 10 Mobile เมื่อใช้ Continuum สำหรับโทรศัพท์


กดแป้นนี้ เพื่อทำสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหรือปิด เริ่ม
แป้นโลโก้ Windows  + A
เปิด ศูนย์ปฏิบัติการ
แป้นโลโก้ Windows+ C
เปิด Cortana ในโหมดฟัง
แป้นโลโก้ Windows + E
เปิด File Explorer
แป้นโลโก้ Windows + I
เปิดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows + K
เปิดการเชื่อมต่อการดำเนินการด่วน
แป้นโลโก้ Windows + L
ล็อกอุปกรณ์ของคุณหรือสลับบัญชี
แป้นโลโก้ Windows + O
ล็อกการวางแนวอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows + P
เปิดการตั้งค่าการแสดงผล
แป้นโลโก้ Windows + S
เปิด ค้นหา
แป้นโลโก้ Windows + U
เปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows + Tab
เปิดมุมมองงาน
แป้นโลโก้ Windows + Backspace
ย้อนกลับ
แป้นโลโก้ Windows + Spacebar
สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและเค้าโครงแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows + Print Screen
ถ่ายภาพหน้าจอ
Alt + Tab
 สลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่


แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม