ข้อตกลงสำหรับบริการของ Microsoft

ท่านควรอ่านและพิมพ์เอกสารทั้งหมดนี้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อตกลงสำหรับบริการของ Microsoft

การซื้อหรือการใช้บริการนี้แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ และนโยบายต่างๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ ทั้งที่รวมอยู่ในและเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

นอกจากนี้ยังแสดงว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้แล้วหากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงฉบับนี้และข้อตกลงการบริการฉบับปัจจุบันของท่านที่ทำกับ Microsoft (หากม) ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงการบริการฉบับปัจจุบันของท่านที่ทำกับ Microsoft จะมีผลใช้ควบคุม หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับเงินคืนภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการซื้อ และห้ามใช้บริการดังกล่าว

ข้อตกลงสำหรับบริการของ Microsoft นี้ (“ข้อตกลง”) ทำขึ้นโดยและระหว่างนิติบุคคลที่สั่งซื้อบริการ (“ท่าน”หรือ“ของท่าน”) และบริษัทในเครือของ Microsoft ที่ใกล้ที่สุดในประเทศหรือภูมิภาคของท่าน เว้นแต่เราจะระบุไว้ในส่วนที่9ด้านล่าง (“เรา”หรือ“ของเรา”)  “บริษัทในเครือ” หมายถึงนิติบุคคลใดก็ตามที่ท่านหรือเราเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นเจ้าของท่านหรือเจ้าของเรา หรือที่ท่านหรือเราเป็นเจ้าของร่วมกัน  “ความเป็นเจ้าของ” หมายถึงความเป็นเจ้าของมากกว่า 50% 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บริการ เราตกลงที่จะใช้ความพยายามตามสมควรแก่เหตุผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการที่ท่านสั่งซื้อดังที่แสดงในเว็บไซต์บริการ (หรือที่เรียกว่า “คู่มือบริการ”) โดย URL ของเว็บไซด์สำหรับคู่มือบริการอยู่ที่ http://support.microsoft.com. หากมีการเปลี่ยนแปลง URL ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เราจะส่ง URL ใหม่ให้กับท่านตามคำขอ 

การใช้ของท่านจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงฉบับนี้และคู่มือบริการ ซึ่งให้มาเป็นเอกสารอ้างอิงในข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงฉบับนี้และคู่มือบริการข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้

ความสามารถในการให้บริการของเราจะขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างเต็มที่และทันต่อเวลาของท่าน เช่นเดียวกับความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่ท่านให้

2. ความเป็นเจ้าของและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ก. การแก้ไขข้อผิดพลาด เราอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด ถาวร และชำระเต็มจำนวน เพื่อใช้และทำซ้ำการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราหรือผู้ที่เราแต่งตั้งส่งมอบให้กับท่านเพื่อการใช้งานภายในองค์กรของท่านเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือแจกจ่ายการแก้ไขข้อผิดพลาดแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ สิทธิการใช้งานการแก้ไขข้อผิดพลาดจะถูกควบคุมโดยการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ เงื่อนไขการใช้งานอื่นใดที่เราให้ไว้หากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่านถูกควบคุมโดยการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการอนุญาตให้ใช้งานผลิตภัณฑ์  “ผลิตภัณฑ์” หมายถึงรหัสคอมพิวเตอร์ บริการบนเว็บ หรือข้อมูลที่ประกอบขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รุ่นก่อนวางจำหน่าย หรือรุ่น Beta (ไม่ว่าจะอนุญาตให้ใช้โดยคิดหรือไม่คิดค่าธรรมเนียม) และผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่พัฒนามาจากสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเราหรือผู้ที่เราแต่งตั้งเสนอให้ท่านตามใบอนุญาตให้ใช้งานซึ่งออกให้โดยเรา บริษัทในเครือของเรา หรือบุคคลอื่น  “การแก้ไขข้อผิดพลาด” หมายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ที่เราออกจำหน่ายโดยทั่วไป (เช่นService Pack สำหรับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์) หรือที่เราหรือผู้ที่เราแต่งตั้งเสนอให้กับท่านเมื่อให้บริการ (เช่น วิธีการแก้ไขทั่วไป,โปรแกรมแก้ไข,โปรแกรมแก้ไขด่วน,โปรแกรมปรับปรุง,การแก้ไขจุดบกพร่อง,การแก้ไขรุ่น Beta และรุ่น Beta) และการแก้ไขใดๆ ที่พัฒนามาจากสิ่งที่ระบุข้างต้น ห้ามท่านดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ แยกชิ้นส่วน เปลี่ยนชื่อแฟ้ม หรือรวมกับรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Microsoft สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่เราส่งมอบให้กับท่าน
ข. งานที่มีอยู่แล้ว สิทธิทั้งหมดในข้อมูลที่เขียนขึ้นจากรหัสคอมพิวเตอร์หรือไม่ใช่รหัสคอมพิวเตอร์ (“ข้อมูล") ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นหรือได้รับจากหรือสำหรับเราหรือบริษัทในเครือของเรา หรือท่านหรือบริษัทในเครือของท่านโดยอิสระจากข้อตกลงนี้ (“งานที่มีอยู่แล้ว”) จะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ที่จัดหางานที่มีอยู่แล้วนั้นแต่เพียงผู้เดียว ระหว่างการให้บริการ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอนุญาตให้อีกฝ่าย (และผู้ทำสัญญาของเราเมื่อจำเป็น) มีสิทธิชั่วคราวและไม่ผูกขาดที่จะใช้ ทำซ้ำ และดัดแปลงงานที่มีอยู่แล้วใดๆ ของตนเพื่อประสิทธิภาพของการให้บริการเท่านั้น เราอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด ถาวร และชำระเต็มจำนวน เพื่อใช้ ทำซ้ำ และดัดแปลง (หากเกี่ยวข้อง) งานที่มีอยู่แล้วของเรา โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบที่ส่งมอบแก่ท่านซึ่งเรามอบให้แก่ท่านเมื่อสิ้นสุดการให้บริการเพื่อใช้กับการพัฒนาใดๆ (หากเกี่ยวข้อง) สิทธิการใช้งานที่อนุญาตให้กับงานที่มีอยู่แล้วของเราจะจำกัดเพียงการใช้งานภายในองค์กรของท่านเท่านั้น และไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ
ค. การพัฒนา เราอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด ถาวร ในการใช้ ทำซ้ำ และดัดแปลงรหัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใดๆ (ยกเว้นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรืองานที่มีอยู่แล้ว) ซึ่งเรามอบแก่ท่านเมื่อสิ้นสุดการให้บริการของเรา (“การพัฒนา”) เพื่อการใช้งานภายในองค์กรของท่านเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือแจกจ่ายการพัฒนาแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ
ง. รหัสตัวอย่าง นอกจากสิทธิที่ระบุในส่วนการพัฒนาข้างต้น ท่านยังได้รับอนุญาตให้มีสิทธิแบบไม่ผูกขาดและถาวรในการทำซ้ำและแจกจ่ายรหัสออปเจ็กต์ของรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่เรามอบให้เพื่อเป็นตัวอย่าง (“รหัสตัวอย่าง”) หากท่านตกลงที่จะ: (I) ไม่ใช้ชื่อ โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของเราเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของท่านโดยที่มีรหัสตัวอย่างฝังอยู่; (II) แสดงคำประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องบนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของท่านที่มีรหัสตัวอย่างฝังอยู่;และ (III) ชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และคุ้มครองเราและผู้จัดหาสินค้าของเราจากการเรียกร้องสิทธิหรือการยื่นฟ้อง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการใช้หรือการแจกจ่ายรหัสตัวอย่าง
จ. ข้อจำกัดสิทธิการใช้งานสำหรับโอเพ่นซอร์ส เนื่องจากเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของบุคคลอื่นบางเงื่อนไขกำหนดให้รหัสคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปต้อง (I) เปิดเผยในรูปแบบโค้ดต้นฉบับแก่บุคคลอื่น (II) ให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานที่พัฒนาขึ้นมาจากรหัสนั้น หรือ (III) นำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม (เรียกโดยรวมว่า“เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับโอเพ่นซอร์ส”) สิทธิการใช้งานซึ่งแต่ละฝ่ายได้รับสำหรับรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ (หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องในที่นี้) ไม่รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ สิทธิ และอำนาจที่จะรวม ดัดแปลง ผสมผสาน และ/หรือแจกจ่าย รหัสคอมพิวเตอร์นั้นกับรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใดในลักษณะที่จะทำให้รหัสคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับโอเพ่นซอร์ส
นอกจากนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าจะไม่จัดหาหรือให้รหัสคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับโอเพ่นซอร์สแก่ผู้อื่น
ฉ. สิทธิของบริษัทในเครือ ท่านอาจอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แสดงในส่วนนี้แก่บริษัทในเครือของท่าน แต่ห้ามบริษัทในเครือของท่านอนุญาตให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ใด และการใช้งานของบริษัทในเครือของท่านจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แสดงในที่นี้
ช. การสงวนสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้ให้สิทธิไว้อย่างชัดแจ้งในส่วนนี้

3. การรักษาความลับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของข้อตกลงนี้เป็นความลับ และข้อมูลใดๆ ทั้งหมดที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำหนดว่าเป็น“ความลับ”และ/หรือ“เป็นกรรมสิทธิ์”หรือมีเหตุผลตามสมควรให้ถือว่าเป็นความลับและ/หรือเป็นกรรมสิทธิ์ภายใต้ทุกสถานการณ์ (“ข้อมูลลับ”) จะต้องไม่ถูกเปิดเผยโดยผู้ที่ได้รับแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้เป็นเวลาห้า (5) ปีนับจากวันที่เปิดเผย หน้าที่การรักษาความลับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลใดก็ตามที่ (i) คู่สัญญาที่ได้รับทราบมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาที่เปิดเผย นอกเหนือจากโดยการละเมิดหน้าที่การรักษาความลับของคู่สัญญาที่เปิดเผย (ii) เป็นข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้โดยมิได้เกิดจากการละเมิดหน้าที่โดยคู่สัญญาที่ได้รับ หรือ (iii) พัฒนาขึ้นโดยการดำเนินการโดยอิสระของคู่สัญญาที่ได้รับ เราอาจใช้ข้อมูลเชิงเทคนิคใดๆ ก็ตามที่เราได้รับจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อแก้ปัญหา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ และแก้ไขข้อผิดพลาด และสำหรับฐานความรู้ของเรา เราตกลงที่จะไม่ระบุชื่อท่านหรือเปิดเผยข้อมูลลับใดๆ ของท่านในบทความใดๆ ในฐานความรู้ของเรา

4. คำปฏิเสธการรับประกัน 

ก. การไม่รับประกัน ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราขอปฏิเสธและยกเว้นการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขของกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด สภาพหรือคุณภาพที่เป็นที่พอใจ ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน ที่เกี่ยวข้องกับบริการใดๆ หรือวัสดุหรือข้อมูลอื่นใดที่เราจัดหาให้ 
ข. การบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น หากกฎหมายที่ใช้บังคับได้ให้เงื่อนไขโดยนัยใดๆ ก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การชดเชยของท่านจะถูกจำกัด ในกรณีของการให้บริการเป็น (i) ให้บริการอีกครั้ง หรือ (ii) ต้นทุนของการให้บริการอีกครั้ง (หากมี) และในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่เป็น (i) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือ (ii) การแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เราจะเป็นผู้พิจารณาลำดับการให้การชดเชยแบบจำกัดดังกล่าว

5. ข้อจำกัดการรับผิด,ข้อยกเว้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต: 1) ความรับผิดชอบทั้งหมดของเราจะจำกัดอยู่เพียงจำนวนเงินที่ท่านชำระสำหรับบริการโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลในการอ้างสิทธิของท่าน 2) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายสำหรับความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อมหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียทางธุรกิจ สำหรับกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ บริการใดๆ หรือวัสดุหรือข้อมูลอื่นใดที่เราจัดหาให้ ถึงแม้ว่าจะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรือหากความเป็นไปได้นั้นอาจสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร และ (3) ในกรณีที่เราให้บริการท่านโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ความรับผิดชอบทั้งหมดของเราต่อท่านจะไม่สูงกว่า 5. 00 เหรียญสหรัฐ หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น การยกเว้นความรับผิดนี้ไม่นำมาใช้กับความรับผิดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่อกันสำหรับการละเมิดหน้าที่การรักษาความลับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่าย หรือในกรณีของการฉ้อโกง การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจให้เกิดความเสียหาย หรือสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อของคู่สัญญานั้น เนื่องจากบางรัฐและบางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดว่าด้วยการรับผิดต่อความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องหรือโดยอุบัติการณ์ ด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับท่าน

6. ภาษี จำนวนที่จะต้องชำระให้กับเราภายใต้ข้อบังคับนี้จะไม่รวมภาษีต่างประเทศ รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา รัฐ จังหวัด ท้องถิ่น เทศบาล หรือภาษีรัฐบาลอื่นๆ (รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีการขายหรือภาษีการใช้ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งท่านต้องชำระแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้ เราจะไม่รับผิดชอบภาษีใดๆ ที่ท่านต้องชำระตามกฎหมาย  ภาษีดังกล่าวทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีเงินได้สุทธิหรือภาษีรายรับรวม ภาษีแฟรนไชส์ และ/หรือภาษีทรัพย์สิน) จะเป็นความรับผิดชอบทางการเงินของท่าน

7. การยกเลิก คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้หากอีกฝ่าย (i) ละเมิดหรือละเลยหน้าที่ใดๆ โดยไม่แก้ไขภายใน30วันปฏิทินหลังจากได้รับแจ้งถึงการละเมิดดังกล่าว หรือ (ii) ไม่ชำระตามใบแจ้งหนี้ซึ่งค้างชำระเกิน60วันปฏิทิน ท่านตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับบริการที่ได้ดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

8. อื่นๆ ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ และมีผลแทนที่การสื่อสารอื่นใดก่อนหน้านี้และพร้อมกันนี้ คำประกาศ การอนุมัติ และคำขอทั้งหมดที่ให้หรือทำขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องถูกส่งโดยทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์ด่วน หรือแฟกซ์ ไปยังที่อยู่ที่คู่สัญญาทั้งสองระบุ คำประกาศจะถือว่าถูกส่งมอบ ณ วันที่ซึ่งแสดงบนแบบของไปรษณีย์ตอบกลับหรือผู้ส่ง หรือการยืนยันการส่งแฟกซ์ ห้ามท่านโอนข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา โดยเราจะไม่ปฏิเสธที่จะให้อนุญาตโดยไม่มีเหตุผลสมควร ท่านและเราตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายแห่งรัฐวอชิงตันหากซื้อบริการในสหรัฐอเมริกา กฎหมายประเทศไอร์แลนด์หากซื้อในประเทศหรือภูมิภาคใดในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา (“EMEA”) หรือกฎหมายที่มีเขตอำนาจศาล ณ ที่ที่บริษัทในเครือผู้ให้บริการนั้นตั้งอยู่หากซื้อนอกสหรัฐอเมริกาหรือ EMEA การดำเนินคดีใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะกระทำในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐในรัฐวอชิงตันหากซื้อบริการในสหรัฐอเมริกา ศาลประเทศไอร์แลนด์หากซื้อบริการในประเทศหรือภูมิภาค EMEA หรือศาลที่มีเขตอำนาจศาล ณ ที่ที่บริษัทในเครือผู้ให้บริการตั้งอยู่หากซื้อนอกสหรัฐอเมริกาหรือ EMEA อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขนี้ไม่ยับยั้งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการขอคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน้าที่การรักษาความลับในเขตอำนาจที่เหมาะสม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการใช้ ค่าธรรมเนียม การรักษาความลับ ความเป็นเจ้าของและสิทธิการใช้งาน การไม่รับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด การยกเลิก และอื่นๆ ของข้อตกลงนี้ จะยังมีผลบังคับใช้แม้ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง ในกรณีที่ศาลพิจารณาว่าข้อกำหนดข้อใดในข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่นที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ และคู่สัญญาจะแก้ไขข้อตกลงเพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวสามารถมีผลบังคับใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสละสิทธิของการละเมิดใดๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิของการละเมิดอื่นใด และการสละสิทธิจะไม่มีผลเว้นแต่กระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนคู่สัญญาที่สละสิทธิ นอกเหนือจากการชำระยอดที่ถึงกำหนดชำระ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าของบริการหรือต่อการไม่ให้บริการอันเนื่องจากเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแสดงความประสงค์อย่างชัดแจ้งให้ทำข้อตกลงนี้เป็นภาษาอังกฤษ  C’est la volonté exprèsse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.

9. นิติบุคคลที่ติดต่อของ MICROSOFT นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของ Microsoft สำหรับข้อตกลงนี้คือ Microsoft Regional Sales Corporation ถ้าคุณมีที่ตั้งอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้: ออสเตรเลีย บังกลาเทศ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของ Microsoft สำหรับข้อตกลงนี้คือ Microsoft Ireland Operations, Limited ถ้าคุณมีที่ตั้งอยู่ในประเทศใดก็ตามในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา

 

ปรับปรุงล่าสุด: มิถุนายน2007

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13946 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 เม.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม