Windows 8.1

ฉันจะย้ายอีเมลของฉันจาก Outlook Express ไปที่พีซีของฉันที่ใช้งาน Windows 8.1 ได้อย่างไร

Outlook Express ไม่สามารถใช้งานหรือได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อีกต่อไป เราสามารถช่วยคุณย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณไปยัง Outlook.com ได้

Outlook.com เป็นบริการอีเมลฟรีส่วนบุคคลแบบใช้เว็บที่ใช้ง่าย โดยมีคุณลักษณะยอดเยี่ยมมากมายเหมือน Outlook Express พร้อมกับคุณลักษณะใหม่อีกหลายอย่าง คุณสามารถเก็บที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณ ส่งรูปถ่ายและไฟล์ในอีเมล แล้วจัดกล่องขาเข้าของคุณให้เป็นระเบียบ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงอีเมลของคุณได้จากพีซี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ใดๆ ที่เชื่อมต่อ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ จากนั้น Add-on ของ Mail Migration จะย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณมาจาก Outlook Express

ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com แล้วย้ายอีเมลและรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook Express ของคุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้ Outlook.com อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณก็คือ บัญชี Microsoft ถ้าคุณมีอีเมลแอดเดรสที่ลงท้ายด้วย msn.com, hotmail.com, live.com หรือ outlook.com แสดงว่าคุณมีบัญชี Microsoft แล้ว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้พีซีที่มีอีเมลและผู้ติดต่อ Outlook Express ของคุณแล้ว ขณะที่คุณใช้พีซีเครื่องนั้น ให้คลิกปุ่มด้านล่างที่เขียนว่า เริ่มต้นใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งาน Add-on ของ Mail Migration ที่จะย้ายจดหมายและผู้ติดต่อของคุณ
 2. คุณจะไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft ให้คลิก ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ บริเวณด้านล่างของหน้า (ซึ่งจะถามว่าคุณมีบัญชี Microsoft หรือไม่) ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณเพื่อสร้างบัญชี Outlook.com
  • หากคุณมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
 3. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว Add-on ของ Mail Migration จะย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณไปยังบัญชี Outlook.com ของคุณโดยอัตโนมัติ


เริ่มต้นใช้งาน

ใช้นามแฝงเพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในบัญชีของคุณ

Windows RT 8.1

ฉันจะย้ายอีเมลของฉันจาก Outlook Express ไปที่พีซีของฉันที่ใช้งาน Windows RT 8.1 ด้อย่างไร

Outlook Express ไม่สามารถใช้งานหรือได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อีกต่อไป เราสามารถช่วยคุณย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณไปยัง Outlook.com ได้

Outlook.com เป็นบริการอีเมลฟรีส่วนบุคคลแบบใช้เว็บที่ใช้ง่าย โดยมีคุณลักษณะยอดเยี่ยมมากมายเหมือน Outlook Express พร้อมกับคุณลักษณะใหม่อีกหลายอย่าง คุณสามารถเก็บที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณ ส่งรูปถ่ายและไฟล์ในอีเมล แล้วจัดกล่องขาเข้าของคุณให้เป็นระเบียบ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงอีเมลของคุณได้จากพีซี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ใดๆ ที่เชื่อมต่อ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ จากนั้น Add-on ของ Mail Migration จะย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณมาจาก Outlook Express

ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com แล้วย้ายอีเมลและรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook Express ของคุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้ Outlook.com อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณก็คือ บัญชี Microsoft ถ้าคุณมีอีเมลแอดเดรสที่ลงท้ายด้วย msn.com, hotmail.com, live.com หรือ outlook.com แสดงว่าคุณมีบัญชี Microsoft แล้ว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้พีซีที่มีอีเมลและผู้ติดต่อ Outlook Express ของคุณแล้ว ขณะที่คุณใช้พีซีเครื่องนั้น ให้คลิกปุ่มด้านล่างที่เขียนว่า เริ่มต้นใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งาน Add-on ของ Mail Migration ที่จะย้ายจดหมายและผู้ติดต่อของคุณ
 2. คุณจะไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft ให้คลิก ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ บริเวณด้านล่างของหน้า (ซึ่งจะถามว่าคุณมีบัญชี Microsoft หรือไม่) ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณเพื่อสร้างบัญชี Outlook.com
  • หากคุณมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
 3. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว Add-on ของ Mail Migration จะย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณไปยังบัญชี Outlook.com ของคุณโดยอัตโนมัติ


เริ่มต้นใช้งาน

ใช้นามแฝงเพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในบัญชีของคุณ

Windows 7

ฉันจะย้ายอีเมลของฉันจาก Outlook Express ไปที่พีซีของฉันที่ใช้งาน Windows 7 ได้อย่างไร

Outlook Express ไม่สามารถใช้งานหรือได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อีกต่อไป เราสามารถช่วยคุณย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณไปยัง Outlook.com ได้

Outlook.com เป็นบริการอีเมลฟรีส่วนบุคคลแบบใช้เว็บที่ใช้ง่าย โดยมีคุณลักษณะยอดเยี่ยมมากมายเหมือน Outlook Express พร้อมกับคุณลักษณะใหม่อีกหลายอย่าง คุณสามารถเก็บที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณ ส่งรูปถ่ายและไฟล์ในอีเมล แล้วจัดกล่องขาเข้าของคุณให้เป็นระเบียบ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงอีเมลของคุณได้จากพีซี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ใดๆ ที่เชื่อมต่อ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ จากนั้น Add-on ของ Mail Migration จะย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณมาจาก Outlook Express

ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com แล้วย้ายอีเมลและรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook Express ของคุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้ Outlook.com อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณก็คือ บัญชี Microsoft ถ้าคุณมีอีเมลแอดเดรสที่ลงท้ายด้วย msn.com, hotmail.com, live.com หรือ outlook.com แสดงว่าคุณมีบัญชี Microsoft แล้ว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้พีซีที่มีอีเมลและผู้ติดต่อ Outlook Express ของคุณแล้ว ขณะที่คุณใช้พีซีเครื่องนั้น ให้คลิกปุ่มด้านล่างที่เขียนว่า เริ่มต้นใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งาน Add-on ของ Mail Migration ที่จะย้ายจดหมายและผู้ติดต่อของคุณ
 2. คุณจะไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft ให้คลิก ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ บริเวณด้านล่างของหน้า (ซึ่งจะถามว่าคุณมีบัญชี Microsoft หรือไม่) ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณเพื่อสร้างบัญชี Outlook.com
  • หากคุณมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
 3. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว Add-on ของ Mail Migration จะย้ายอีเมลและผู้ติดต่อของคุณไปยังบัญชี Outlook.com ของคุณโดยอัตโนมัติ


เริ่มต้นใช้งาน

ใช้นามแฝงเพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในบัญชีของคุณ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14026 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม