ใช้เมาส์คีย์เพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์

นำไปใช้กับ: Windows 7

เมื่อใช้เมาส์คีย์ คุณสามารถใช้แป้นตัวเลขบนแป้นพิมพ์เพื่อย้ายตัวชี้แทนการใช้เมาส์ได้

เมื่อต้องการเปิดใช้ 'เมาส์คีย์'

  1. เปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง โดยคลิกปุ่ม เริ่ม 
    รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
    คลิก แผงควบคุม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
  2. คลิก ทำให้เมาส์ใช้งานได้ง่ายขึ้น
  3. ใต้ ควบคุมเมาส์ด้วยแป้นพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้เมาส์คีย์

การเลื่อนตัวชี้โดยใช้เมาส์คีย์

หลังจากเปิดเมาส์คีย์ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อเลื่อนเมาส์

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์กด
เลื่อนขึ้นไปทางซ้าย7
ขึ้น8
เลื่อนขึ้นไปทางขวา9
ซ้าย4
ขวา6
เลื่อนลงไปทางซ้าย1
ลง2
เลื่อนลงไปทางขวา3

เลือกปุ่มเมาส์

ก่อนที่คุณจะใช้เมาส์คีย์เพื่อคลิกรายการต่างๆ บนหน้าจอของคุณ คุณต้องเลือกปุ่มเมาส์ที่คุณต้องการให้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ว่าจะใช้ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา หรือทั้งสองปุ่ม

ถึงกด
เลือกปุ่มเมาส์ด้านซ้ายเครื่องหมายทับ (/)
เลือกทั้งสองปุ่มเครื่องหมายดอกจัน (✲)
เลือกปุ่มเมาส์ด้านขวาเครื่องหมายลบ (-)


การคลิกที่รายการโดยใช้เมาส์คีย์

หลังจากที่คุณเลือกปุ่ม คุณสามารถคลิกรายการต่างๆ บนหน้าจอได้

ถึงให้ดำเนินการดังนี้
คลิกที่รายการใช้ปุ่มซ้ายที่เลือกไว้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ชี้ไปที่รายการ แล้วกด 5 
คลิกขวาที่รายการใช้ปุ่มขวาที่เลือกไว้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ชี้ไปที่รายการ แล้วกด 5 
ดับเบิลคลิกที่รายการใช้ปุ่มซ้ายที่เลือกไว้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ชี้ไปที่รายการ แล้วกดเครื่องหมายบวก (+)

การลากรายการโดยใช้เมาส์คีย์

คุณสามารถใช้แป้นตัวเลขเพื่อกดปุ่มเมาส์ที่ใช้งานอยู่ค้างไว้แล้วปล่อยออก วิธีนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการลากรายการ

ถึงให้ดำเนินการดังนี้ 
ลากรายการชี้ไปรายการ แล้วกดเลขศูนย์ 0)
ปล่อยรายการชี้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายรายการ จากนั้นกดทศนิยม (.)