Windows Anytime Upgrade ไม่พร้อมใช้งาน

นำไปใช้กับ: Windows 7

Windows Anytime Upgrade ไม่มีวางจำหน่ายทางออนไลน์อีกต่อไป


Windows Anytime Upgrade ไม่มีวางจำหน่ายทางออนไลน์ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณอีกต่อไป หากต้องการยกระดับเป็น Windows รุ่นที่มีคุณลักษณะมากขึ้น ให้เยี่ยมชมร้านค้าปลีกใกล้บ้านหรือเยี่ยมชมเราที่ Windows.com