วิธีการสร้างปฏิทินรายเดือนใน Excel

สรุป

บทความนี้มีตัวอย่างแมโคร Microsoft Visual Basic for Applications (ขั้นตอนย่อย) ที่พร้อมท์เดือนและปี และสร้างปฏิทินรายเดือนโดยใช้แผ่นงาน

การแก้ไข

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถทางการค้า หรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้คาดว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาในการเขียนโปรแกรมที่แสดง รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สร้างและดีบักขั้นตอน วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แต่จะไม่แก้ไขตัวอย่างนี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันหรือสร้างขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะของคุณ

หากต้องการสร้างปฏิทิน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Microsoft Excel 2003

 1. สร้างสมุดงานใหม่
 2. ในเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ แมโคร แล้วคลิก Visual Basic Editor
 3. ในเมนู แทรก คลิก โมดูล
 4. คัดลอกรหัส Visual Basic for Applications ด้านล่างในกระดาษโมดูล
 5. บนเมนูแฟ้ม ให้คลิก "ปิดและกลับไปที่ Microsoft Excel"
 6. คลิกแท็บ Sheet1
 7. บนเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ แมโคร แล้วคลิก แมโคร
 8. คลิก CalendarMaker แล้วคลิก เรียกใช้ เพื่อสร้างปฏิทิน

Microsoft Excel 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

 1. สร้างสมุดงานใหม่
 2. บนริบบอนนักพัฒนา ให้คลิก Visual Basic
 3. ในเมนู แทรก คลิก โมดูล
 4. คัดลอกรหัส Visual Basic for Applications ด้านล่างในกระดาษโมดูล
 5. บนเมนูแฟ้ม ให้คลิก "ปิดและกลับไปที่ Microsoft Excel"
 6. คลิกแท็บ Sheet1
 7. บนริบบอนนักพัฒนา ให้คลิก แมโคร
 8. คลิก CalendarMaker แล้วคลิก เรียกใช้ เพื่อสร้างปฏิทิน

หมายเหตุ: หากริบบอนนักพัฒนาไม่แสดง ให้ไปที่ตัวเลือก Excel และเปิดใช้งาน ใน Excel 2007 คุณจะเห็นในเมนูที่ได้รับความนิยม และใน Excel 2010 คุณจะเห็นในเมนูปรับแต่งริบบอน

ตัวอย่างขั้นตอน Visual Basic

 Sub CalendarMaker()

' Unprotect sheet if had previous calendar to prevent error.
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=False, _
Scenarios:=False
' Prevent screen flashing while drawing calendar.
Application.ScreenUpdating = False
' Set up error trapping.
On Error GoTo MyErrorTrap
' Clear area a1:g14 including any previous calendar.
Range("a1:g14").Clear
' Use InputBox to get desired month and year and set variable
' MyInput
MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar")
' Allow user to end macro with Cancel in InputBox.
If MyInput = " Then Exit Sub "
' Get the date value of the beginning of inputted month.
StartDay = DateValue(MyInput)
' Check if valid date but not the first of the month
' -- if so, reset StartDay to first day of month.
If Day(StartDay) <> 1 Then
StartDay = DateValue(Month(StartDay) & "/1/" & _
Year(StartDay)
End If
' Prepare cell for Month and Year as fully spelled out.
Range("a1").NumberFormat = "mmmm yyyy"
' Center the Month and Year label across a1:g1 with appropriate
' size, height and bolding
With Range("a1:g1")
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
.VerticalAlignment = xlCenter
.Font.Size = 18
.Font.Bold = True
.RowHeight = 35
End With
' Prepare a2:g2 for day of week labels with centering, size,
' height and bolding.
With Range("a2:g2")
.ColumnWidth = 11
.VerticalAlignment = xlCenter
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.Orientation = xlHorizontal
.Font.Size = 12
.Font.Bold = True
.RowHeight = 20
End With
' Put days of week in a2:g2.
Range("a2") = "Sunday"
Range("b2") = "Monday"
Range("c2") = "Tuesday"
Range("d2") = "Wednesday"
Range("e2") = "Thursday"
Range("f2") = "Friday"
Range("g2") = "Saturday"
' Prepare a3:g7 for dates with left/top alignment, size, height
' and bolding.
With Range("a3:g8")
.HorizontalAlignment = xlRight
.VerticalAlignment = xlTop
.Font.Size = 18
.Font.Bold = True
.RowHeight = 21
End With
' Put inputted month and year fully spelling out into "a1".
Range("a1").Value = Application.Text(MyInput, "mmmm yyyy")
' Set variable and get which day of the week the month starts.
DayofWeek = WeekDay(StartDay)
' Set variables to identify the year and month as separate
' variables.
CurYear = Year(StartDay)
CurMonth = Month(StartDay)
' Set variable and calculate the first day of the next month.
FinalDay = DateSerial(CurYear, CurMonth + 1, 1)
' Place a "1" in cell position of the first day of the chosen
' month based on DayofWeek.
Select Case DayofWeek
Case 1
Range("a3").Value = 1
Case 2
Range("b3").Value = 1
Case 3
Range("c3").Value = 1
Case 4
Range("d3").Value = 1
Case 5
Range("e3").Value = 1
Case 6
Range("f3").Value = 1
Case 7
Range("g3").Value = 1
End Select
' Loop through range a3:g8 incrementing each cell after the "1"
' cell.
For Each cell In Range("a3:g8")
RowCell = cell.Row
ColCell = cell.Column
' Do if "1" is in first column.
If cell.Column = 1 And cell.Row = 3 Then
' Do if current cell is not in 1st column.
ElseIf cell.Column <> 1 Then
If cell.Offset(0, -1).Value >= 1 Then
cell.Value = cell.Offset(0, -1).Value + 1
' Stop when the last day of the month has been
' entered.
If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then
cell.Value = ""
' Exit loop when calendar has correct number of
' days shown.
Exit For
End If
End If
' Do only if current cell is not in Row 3 and is in Column 1.
ElseIf cell.Row > 3 And cell.Column = 1 Then
cell.Value = cell.Offset(-1, 6).Value + 1
' Stop when the last day of the month has been entered.
If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then
cell.Value = ""
' Exit loop when calendar has correct number of days
' shown.
Exit For
End If
End If
Next

' Create Entry cells, format them centered, wrap text, and border
' around days.
For x = 0 To 5
Range("A4").Offset(x * 2, 0).EntireRow.Insert
With Range("A4:G4").Offset(x * 2, 0)
.RowHeight = 65
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlTop
.WrapText = True
.Font.Size = 10
.Font.Bold = False
' Unlock these cells to be able to enter text later after
' sheet is protected.
.Locked = False
End With
' Put border around the block of dates.
With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _
7).Borders(xlLeft)
.Weight = xlThick
.ColorIndex = xlAutomatic
End With

With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _
7).Borders(xlRight)
.Weight = xlThick
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, 7).BorderAround _
Weight:=xlThick, ColorIndex:=xlAutomatic
Next
If Range("A13").Value = "" Then Range("A13").Offset(0, 0) _
.Resize(2, 8).EntireRow.Delete
' Turn off gridlines.
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
' Protect sheet to prevent overwriting the dates.
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
Scenarios:=True

' Resize window to show all of calendar (may have to be adjusted
' for video configuration).
ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
ActiveWindow.ScrollRow = 1

' Allow screen to redraw with calendar showing.
Application.ScreenUpdating = True
' Prevent going to error trap unless error found by exiting Sub
' here.
Exit Sub
' Error causes msgbox to indicate the problem, provides new input box,
' and resumes at the line that caused the error.
MyErrorTrap:
MsgBox "You may not have entered your Month and Year correctly." _
& Chr(13) & "Spell the Month correctly" _
& " (or use 3 letter abbreviation)" _
& Chr(13) & "and 4 digits for the Year"
MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar")
If MyInput = " Then Exit Sub "
Resume
End Sub
คุณสามารถเพิ่มรหัสอื่นๆ เพื่อปรับแต่งปฏิทินตามที่ต้องการได้ แทรกแถวเพิ่มเติมสำหรับรายการบนหน้าจอในแต่ละวัน หรือปรับขนาดหน้าจอเพื่อดูปฏิทินทั้งหมดตามขนาดและความละเอียดของหน้าจอ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 150774 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 มี.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม