การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า TCP/IP

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1Windows 10

TCP/IP กำหนดวิธีการที่พีซีของคุณสื่อสารกับพีซีเครื่องอื่น

เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการการตั้งค่า TCP/IP เราแนะนำให้ใช้ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) อัตโนมัติ DHCP จะกำหนดที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ หากเครือข่ายของคุณรองรับ หากคุณใช้ DHCP คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP หากคุณย้ายพีซีของคุณไปยังตำแหน่งอื่น และ DHCP ไม่ต้องการให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่า TCP/IP ด้วยตัวคุณเอง เช่น Domain Name System (DNS) และ Windows Internet Name Service (WINS)

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ (Windows 10)

 1. เลือก เริ่มต้น  จากนั้น เลือก การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  > Wi-Fi 
 2. เลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
 3. ภายใต้การกำหนดค่า IP เลือก แก้ไข
 4. ภายใต้ แก้ไขการตั้งค่า IP เลือก อัตโนมัติ (DHCP) หรือ ด้วยตนเอง
  • เมื่อคุณเลือก อัตโนมัติ (DHCP) เราเตอร์ของคุณหรือจุดเข้าใช้งานอื่นๆ (แนะนำ) จะกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และการตั้งค่าที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
  • เมื่อคุณเลือก ด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองได้
 5. เมื่อเสร็จ ให้เลือก บันทึก

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ (Windows 8.1 หรือ 7)

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Windows 8.1 เลือกปุ่ม เริ่มต้น เริ่มพิมพ์ ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้น เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย ในรายการ
  • ใน Windows 7 ให้เปิด การเชื่อมต่อเครือข่าย โดยเลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้น เลือก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นเลือก คุณสมบัติ หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
 3. เลือกแท็บ เครือข่าย ภายใต้ การเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ เลือก อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4) หรือ อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่น 6 (TCP/IPv6) จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
 4. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่ IPv4 IP ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการรับการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง
  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้เลือก ใช้ที่อยู่ IP ต่อไปนี้ จากนั้นใน ที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์ และกล่อง เกตเวย์เริ่มต้น ให้พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP
 5. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่ IP ของ IPv6 ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการรับการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับที่อยู่ IPv6 โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง
  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้เลือก ใช้อยู่ IPv6 ต่อไปนี้ จากนั้น ใน ที่อยู่ IPv6, ความยาว Subnet Prefix และกล่อง เกตเวย์เริ่มต้น ให้พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP
 6. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการรับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง
  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้เลือก ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ จากนั้น ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้อง และ เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง ให้ป้อนอยู่ของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรอง
 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า DNS, WINS และ IP ขั้นสูง ให้เลือก ขั้นสูง