ฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

นำไปใช้กับ: Windows 10

โปรแกรมผู้บรรยายอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอพีซีของคุณและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนหรือการนัดหมายในปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถใช้พีซีของคุณโดยไม่ต้องมีจอแสดงผลได้

หากต้องการเริ่มหรือหยุดโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Enter เมื่อต้องการดูคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยายทั้งหมด ให้กด Caps Lock + F1 หลังจากที่คุณเปิดโปรแกรมผู้บรรยาย หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส ให้แตะสามครั้งด้วยนิ้วสี่นิ้ว

ใช้โหมดการสแกนเพื่อความรวดเร็ว


โหมดการสแกนช่วยให้คุณนำทางแอปและเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว กด Caps lock + Spacebar เพื่อเปิดและปิด

เมื่อเปิดอยู่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายไปยังบรรทัดข้อความถัดไปหรือก่อนหน้าในแอปหรือเว็บเพจ และกดแป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่อย้ายไปยังอักขระถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อต้องการเปิดใช้รายการ เช่น ปุ่ม ให้กด Spacebar

คุณสามารถนำทางด้วยคำหรือย่อหน้า กด Ctrl + ลูกศรซ้าย และ Ctrl + ลูกศรขวา เพื่อย้ายตามคำ กดCtrl + ลูกศรขึ้นและ Ctrl + ลูกศรลง เพื่อย้ายตามย่อหน้า

การตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย