วิธีการหมุนตารางใน SQL Server


สรุป


บทความนี้จะอธิบายวิธีการหมุนตาราง SQL Server สมมติว่าคุณมีตารางที่ชื่อQTRSALES ตารางมีคอลัมน์ปีไตรมาสและจำนวนที่มีข้อมูลในรูปแบบต่อไปนี้ (โปรดสังเกตว่าไม่มีแถวสำหรับไตรมาสที่สี่ของ๑๙๙๖):
  Year   Quarter   Amount  -------------------------------  1995   1      125,000.90  1995   2      136,000.75  1995   3      212,000.34  1995   4      328,000.82  1996   3      728,000.35  1996   2      422,000.13  1996   1      328,000.82 
ในตอนนี้สมมติว่าคุณต้องการหมุนตารางเพื่อที่คุณจะสามารถเห็นข้อมูลในรูปแบบต่อไปนี้:
  YEAR    Q1       Q2       Q3       Q4  -------------------------------------------------------------------  1995   125,000.90   136,000.75   212,000.34   328,000.82  1996   328,000.82   422,000.13   728,000.35      0.00 
คิวรีที่คุณจะใช้ในการหมุนตารางจะอยู่ในส่วนถัดไปของบทความนี้

คิวรีตัวอย่างเพื่อหมุนตาราง

ต่อไปนี้คือคิวรีที่คุณจะใช้ในการหมุนตารางดังนี้
SELECT YEAR,    Q1= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 1 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q2= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 2 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q3= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 3 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q4= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 4 AND YEAR = Q.YEAR),0)   FROM QTRSALES Q   GROUP BY YEAR

คิวรีสำหรับตารางขนาดใหญ่

สำหรับตารางขนาดใหญ่คิวรีนี้จะเร็วขึ้น:
year=q.year,SUM(CASE quarter WHEN 1 THEN amount ELSE 0 END) as Q1,SUM(CASE quarter WHEN 2 THEN amount ELSE 0 END) as Q2,SUM(CASE quarter WHEN 3 THEN amount ELSE 0 END) as Q3,SUM(CASE quarter WHEN 4 THEN amount ELSE 0 END) as Q4FROM qtrsales qGROUP BY year