Windows แกลเลอรี การเปิดรับสำหรับการส่งถูกปิด

เราทราบว่านี่ไม่ใช่ข่าวที่ดีที่สุด แต่โชคไม่ดีที่การโทรแบบเปิดแกลลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล Windows ถูกปิดในตอนนี้ ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่ยอมรับการส่งของน่ารักศิลปะหรือภาพถ่ายชิ้นใหม่ของคุณอีกต่อไป (และเราคิดถึงมันแล้ว) ส่งบางอย่างมาแล้วหรือ โปรดตรวจสอบ คำถามที่ถามบ่อย และ ข้อตกลงการใช้

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. สิทธิ์การใช้งาน การส่งภาพถ่าย ภาพ หรือผลงานศิลปะของคุณ (“ภาพ”) ให้กับ Microsoft หมายถึงคุณให้สิทธิ์ Microsoft (รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Microsoft) ในการใช้งานได้ทั่วโลกโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ได้รับการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แบบเต็มจำนวนตลอดชีพ สำหรับและที่เกี่ยวข้องกับบริการและคุณลักษณะการตั้งค่าส่วนบุคคลในผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ Windows (เช่น ชุดรูปแบบและพื้นหลังของ Windows) และเว็บไซต์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง แกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคลของ Windows และเอกสารทางการตลาดและการโฆษณาต่างๆ สำหรับบริการและคุณลักษณะการตั้งค่าส่วนบุคคลนั้น: (ก) การคัดลอก ใช้งานและสร้างงานที่มาจากภาพนั้น (ข) ดำเนินการและแสดงสำเนาของงานที่มาจากภาพนั้นต่อสาธารณะ และ (ค) เผยแพร่และอนุญาตให้มีการใช้งานสำเนาและงานที่มาจากภาพนั้นกับลูกค้าของ Microsoft ในการใช้งานเพื่อการส่วนตัว (“สิทธิ์การใช้งาน”) คุณสละสิทธิ์โดยไม่มีเงือนไข: การบังคับใช้ทั้งหมดของสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของงาน และสิทธิ์ที่เหมือนกันที่คุณอาจมีในภาพที่ใช้ได้ทั่วโลก และสิทธิ์ในการตรวจสอบหรืออนุมัติลักษณะของการใช้ภาพ และคุณได้อนุญาตไว้ในที่นี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเพิ่มหรือการลบส่วนต่างๆ ออกจากภาพ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของงานหรือสิทธิ์ที่เหมือนกันในลักษณะอื่นใด หากเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ
 2. ไม่มีข้อผูกมัด Microsoft ไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ภาพในลักษณะใดๆ และสามารถหยุดใช้ภาพได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดๆ หรือไม่ก็ตาม Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อเสียหายสำหรับการตัดสินใจไม่ใช้งาน (หรือจากการยกเลิกการใช้งาน) ภาพ และจะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งที่จะใช้ภาพแต่เพียงผู้เดียว
 3. การระบุแหล่งที่มา คุณให้สิทธิ์ Microsoft (รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Microsoft) ในการใช้ชื่อของคุณ ภาพ ภาพเหมือน หรือสิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมกันเพื่อระบุว่าคุณเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพ (รวมเรียกว่า “การระบุแหล่งที่มา”) หาก Microsoft บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือของ Microsoft ใช้ภาพ พวกเขาสามารถจัดทำการระบุแหล่งที่มาตามดุลยพิจนิจของตนเอง และมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเด่น รูปแบบและระยะเวลาที่จะแสดงและเผยแพร่ภาพนั้น
 4. ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน คุณรับทราบว่าคุณไม่สามารถคาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทน (ในรูปแบบของเงินหรือลักษณะอื่นใด) สำหรับสิทธิ์ที่ให้กับ และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Microsoft ตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ หรือการใช้งานภาพ (และภาพถ่ายหรือเนื้อหาที่อยู่ในการระบุแหล่งที่มา)
 5. การแสดงโดยไม่ได้เจตนา หาก Microsoft แสดง เผยแพร่ หรือดำเนินการกับภาพโดยไม่เจตนา ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของ Microsoft ที่ไม่รวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้างต้น คุณจะส่งหนังสือแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึง Microsoft และ Microsoft จะใช้ความพยายามอันสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อนำภาพออกจากผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์นั้นของ Microsoft คุณยอมรับว่านี่เป็นการเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับสำหรับการนำภาพไปแสดงโดยไม่เจตนา
 6. ความช่วยเหลือ Microsoft จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เมื่อให้คุณปฏิบัติและจัดส่งเอกสารและดำเนินการอื่นๆ ที่ Microsoft อาจร้องขอตามสมควรในการอนุญาตให้สามารถใช้สิทธิ์ที่ได้รับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่
 7. การประชาสัมพันธ์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ใน §§1 และ 3 แต่ละฝ่ายจะต้องไม่ติดต่อกับสำนักพิมพ์หรือสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานและข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน
 8. การรับประกัน คุณรับประกันและทำข้อตกลงว่า: (ก) คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพ (ข) คุณมีสิทธิ์และอำนาจอย่างเต็มที่ให้การให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (ค) การเผยแพร่หรือใช้งานภาพที่อนุญาตตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ความเป็นส่วนตัว การประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น หรือละเมิดกฎหมายในประเทศที่มีการจัดทำภาพ หรือจำเป็นต้องมีการขออนุมัติ ตรวจสอบ หรือชำระเงินค่าตอบแทนให้กับบุคคลใดๆ และ (ง) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบุคคลที่แสดงอยู่ภาพที่ใช้ในการสร้างภาพนั้นทั้งหมด
 9. การปฏิเสธความรับผิด ข้อยกเว้น ข้อจำกัด ตามข้อที่ §8 แต่ละฝ่ายจะไม่รับประกัน (โดยนัย โดยชัดแจ้ง หรือในลักษณะอื่นใด) รวมถึงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือกรรมสิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิ์ภาพการทำงานหรือลักษณะอื่นใดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ แต่ละฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาในลักษณะใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับภาพ การระบุแหล่งที่มา หรือสิทธิ์การใช้งาน แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวจะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลก็ตาม ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Microsoft และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้จะไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 10. การยกเลิก ผลของการยกเลิก แต่ละฝ่ายสามารถยกเลิกสิทธิ์การใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 60 วัน แต่ละฝ่ายสามารถยกเลิกสิทธิ์การใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 60 วัน Microsoft จะยกเลิกการเผยแพร่ภาพทันทีที่สามารถทำได้ตามความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อกำหนดในข้อที่ 9, 10 และ 11 จะยังคงมีผลอยู่หลังการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สิทธิ์ของลูกค้า Microsoft ในภาพที่มีการเผยแพร่ให้กับลูกค้ารายนั้นก่อนที่สิทธิ์การใช้งานจะสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกจะยังคงอยู่หลังจากการสิ้นสุดลงหรือการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน
 11. ประกาศ ประกาศทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็น (i) จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร (ii) เป็นภาษาอังกฤษ (เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น); (iii) จะถือว่ามีการแจ้งประกาศให้ทราบแล้วเมื่อคุณได้รับประกาศนั้น (iv) มีการส่งทางอีเมล บริการจัดส่ง พนักงานส่งเอกสาร หรือจดหมายลงทะเบียน (การส่งไปรษณีย์ที่ไม่ต้องติดตราไปรษณียากร จดหมายที่มีการร้องขอใบรับ); (v) หากเป็นทางอีเมล ให้ส่งไปที่ winpgal@microsoft.com หรือทางไปรษณีย์ ให้ส่งไปที่ “ถึง: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (พร้อมส่งสำเนาแฟกซ์ไปยัง Legal ' Corporate Affairs ที่หมายเลข (425) 936-7329)
 12. เขตอำนาจศาลและอำนาจสิทธิ์ขาด ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้กำกับดูแลโดยกฎหมายวอชิงตัน และทั้งสองฝ่ายยินยอมให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลและอำนาจสิทธิ์ขาดของศาลรัฐบาลกลางแห่งคิงเคาน์ตีหรือศาลมลรัฐ

คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการส่งผลงานศิลปะหรือภาพถ่ายของคุณไปยังแกลเลอรีของ Windows

 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลงานของฉันได้รับเลือก
ฉันจะได้รับแจ้งให้ทราบใช่หรือไม่
ฉันจะได้รับการระบุชื่อไว้หรือไม่
ลิขสิทธิ์ในผลงานของฉันจะยังคงอยู่หรือไม่
คุณจะปรับเปลี่ยนภาพของฉันหรือไม่
คุณจะทำอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน
หากฉันเปลี่ยนใจในภายหลัง ฉันสามารถนำภาพถ่ายหรือผลงานศิลปะของฉันออกจากแกลเลอรีได้หรือไม่

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17776 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม