ภาคผนวก B: คำสั่งคีย์บอร์ดของโปรแกรมผู้บรรยายและรูปแบบลายเส้นการสัมผัส

ภาคผนวกนี้แสดงคำสั่งคีย์บอร์ดและรูปแบบลายเส้นสำหรับสัมผัสทั้งหมดที่โปรแกรมผู้บรรยายรองรับในการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10

เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดแป้นพิมพ์ลัดใน Windows ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดใน Windows

เมื่อต้องการดูรายการของแป้นพิมพ์ลัดในแอป Windows ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดในแอป

คำสั่งคีย์บอร์ของโปรแกรมผู้บรรยาย

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows  + Enterเริ่มต้น หรือออกจากโปรแกรมผู้บรรยาย
Caps lock + Escออกจากโปรแกรมผู้บรรยาย
Caps lock + Mเริ่มอ่าน
Ctrlหยุดอ่าน
Caps lock + Spacebarเริ่มใช้โหมดการสแกน
Caps lock + ลูกศรขวาย้ายไปยังรายการถัดไป
Caps lock + ลูกศรซ้ายย้ายไปยังรายการก่อนหน้า
Caps lock + ลูกศรขึ้นหรือลงเปลี่ยนมุมมอง
Caps lock + F1แสดงรายการคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยาย
Caps lock + F2แสดงคำสั่งของรายการปัจจุบัน
Caps lock + Enterดำเนินการการกระทำหลัก
Caps lock + Shift + Enterเปิดโหมดค้นหา
Caps lock + Aเปลี่ยนโหมดละเอียด
Caps lock + Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)เพิ่มการใช้คำฟุ่มเฟือย
Caps lock + Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)ลดการใช้คำฟุ่มเฟือย
Caps lock + Alt + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)เปลี่ยนโหมดเครื่องหมายวรรคตอน
Caps lock + Y
ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ
Caps lock + Zล็อกแป้นโปรแกรมผู้บรรยาย (Caps Lock) เพื่อให้คุณไม่ต้องกดแป้นนี้สำหรับทุกแป้นพิมพ์ลัด
Caps lock + Xให้โปรแกรมผู้บรรยายไม่สนใจแป้นพิมพ์ลัดถัดไปที่คุณใช้
Caps lock + F12ปิดหรือเปิดการอ่านแป้นพิมพ์
Caps lock + Vทวนวลีซํ้า
Caps lock + Page up หรือ Page downเพิ่มหรือลดระดับเสียง
Caps lock + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)เพิ่มหรือลดความเร็วเสียง
Caps lock + D
อ่านรายการ
Caps lock + Fอ่านข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับรายการ
Caps lock + Sอ่านรายการแบบทีละตัวอักษร
Caps lock + Wอ่านหน้าต่าง
Caps lock + Rอ่านรายการทั้งหมดในพื้นที่ที่มี
Caps lock + Num Lockเปิดหรือปิดโหมดเมาส์
Caps lock + Qย้ายไปยังรายการสุดท้ายในพื้นที่ที่มี
Caps lock + Gย้ายเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ
Caps lock + Tย้ายเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายไปเป็นตัวชี้
Caps lock + เครื่องหมายตัวหนอน (~)ตั้งโฟกัสไปที่รายการ
Caps lock + Backspaceถอยกลับไปหนึ่งรายการ
Caps lock + Insertข้ามไปยังรายการที่เชื่อมโยงไว้
Caps lock + F10อ่านส่วนหัวของแถวปัจจุบัน
Caps lock + F9อ่านส่วนหัวของคอลัมน์ปัจจุบัน
Caps lock + F8อ่านแถวปัจจุบัน
Caps lock + F7อ่านคอลัมน์ปัจจุบัน
Caps lock + F5อ่านตำแหน่งที่ตั้งของแถวและคอลัมน์ปัจจุบัน
Caps lock + F6ข้ามไปยังเซลล์ตาราง
Caps lock + Shift + F6ข้ามไปยังเนื้อหาเซลล์
Caps lock + F3ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในแถวปัจจุบัน
Caps lock + Shift + F3ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถวปัจจุบัน
Caps lock + F4ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์ปัจจุบัน
Caps lock + Shift + F4ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในคอลัมน์ปัจจุบัน
Caps lock + วงเล็บเหลี่ยมปิด (])อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์
Caps lock + ศูนย์ (0)อ่านแอตทริบิวต์ของข้อความ
Caps lock + Hอ่านเอกสาร
Caps lock + Ctrl + Uอ่านหน้าปัจจุบัน
Caps lock + Uอ่านหน้าถัดไป
Caps lock + Shift + Uอ่านหน้าก่อนหน้า
Caps lock + Ctrl + Iอ่านย่อหน้าปัจจุบัน
Caps lock + Iอ่านย่อหน้าถัดไป
Caps lock + Shift + Iอ่านย่อหน้าก่อนหน้า
Caps lock + Ctrl + Oอ่านบรรทัดปัจจุบัน
Caps lock + Oอ่านบรรทัดถัดไป
Caps Lock + Shift + Oอ่านบรรทัดก่อนหน้า
Caps lock + Ctrl + Pอ่านคำปัจจุบัน
Caps lock + Pอ่านคำถัดไป
Caps lock + Shift + Pอ่านคำก่อนหน้า
Caps lock + Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)อ่านอักขระปัจจุบัน
Caps lock + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)อ่านอักขระถัดไป
Caps lock + Shift + วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([)อ่านอักขระก่อนหน้า
Caps lock + Yย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ
Caps lock + Bย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ
Caps lock + Jข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไป
Caps lock + Shift + Jข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้า
Caps lock + Kข้ามไปยังตารางถัดไป
Caps lock + Shift + Kข้ามไปยังตารางก่อนหน้า
Caps lock + Lข้ามไปยังลิงก์ถัดไป
Caps lock + Shift + Lข้ามไปยังลิงก์ก่อนหน้า
Caps Lock + C    
อ่านวันที่และเวลาปัจจุบัน
กด Caps lock สองครั้งติดกันอย่างรวดเร็วเปิดหรือปิด Caps lock
Caps lock + Eส่งคำติชมแง่ลบ
Caps lock + Shift + Eส่งคำติชมแง่บวก
Caps lock + E แตะสองครั้งติดกันอย่างรวดเร็วเปิดกล่องโต้ตอบคำติชม
Caps lock + Ctrl + ลูกศรขึ้นไปที่โหนดแม่ (เฉพาะเมื่อแอปสามารถใช้งานการนำทางแบบโครงสร้างเท่านั้น)
Caps lock + Ctrl + ลูกศรขวาไปที่โหนดพี่น้องถัดไป (เฉพาะเมื่อแอปสามารถใช้งานการนำทางแบบโครงสร้างเท่านั้น)
Caps lock + Ctrl + ลูกศรซ้ายไปที่โหนดพี่น้องก่อนหน้า (เฉพาะเมื่อแอปสามารถใช้งานการนำทางแบบโครงสร้างเท่านั้น)
Caps lock + Ctrl + ลูกศรลงไปที่โหนดลูกแรก (เฉพาะเมื่อแอปสามารถใช้งานการนำทางแบบโครงสร้างเท่านั้น)
Caps lock + N
ย้ายไปยังจุดสังเกตหลัก


คำสั่งบนคีย์บอร์ดของโหมดสแกน

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ลูกศรขึ้นและลูกศรลงย้ายไปยังบรรทัดข้อความถัดไปหรือก่อนหน้าในแอปหรือเว็บเพจ
ลูกศรขวาและลูกศรซ้ายย้ายไปยังอักขระถัดไปหรือก่อนหน้าในแอปหรือเว็บเพจ
Spacebarเปิดใช้งานรายการที่คุณต้องการใช้ เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ
Enterหากรองรับ จะทำการดำเนินการรองในรายการ
Ctrl+ ลูกศรซ้าย และ Ctrl + ลูกศรขวาเลื่อนไปที่คำถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรขึ้น และ Ctrl + ลูกศรลงเลื่อนไปยังย่อหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า
H หรือ Shift + H และ Alt + ลูกศรลง หรือ Alt + ลูกศรขึ้นเลื่อนไปยังส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้า
T หรือ Shift + Tเลื่อนไปยังตารางถัดไปหรือก่อนหน้า
P หรือ Shift + Pเลื่อนไปยังย่อหน้าถัดไป
K หรือ Shift + K และ Alt + ลูกศรขวา หรือ Alt + ลูกศรซ้ายเลื่อนไปยังลิงก์ถัดไปหรือก่อนหน้า
D หรือ Shift + Dเลื่อนไปยังจุดสังเกตถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl+ Alt + ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเลื่อนไปยังเซลล์ในแถวเซลล์ถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl+ Alt + ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลงเลื่อนไปยังเซลล์ในคอลัมน์เซลล์ถัดไปหรือก่อนหน้า
Caps lock + F5ประกาศตำแหน่งในตาราง
Caps lock + F9ประกาศส่วนหัวของคอลัมน์
Caps lock + F10 ประกาศส่วนหัวของแถว
Caps lock + F7อ่านคอลัมน์ในตารางปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนจบ
Caps lock + F8อ่านแถวในตารางปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนจบ


รูปแบบการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

ใช้รูปแบบลายเส้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แตะหรือลากนิ้วเดียวอ่านสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณ
แตะสองครั้งหรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะที่ตำแหน่งใดๆ ในหน้าจอด้วยนิ้วอีกนิ้วเปิดใช้งานการทำงานหลัก
แตะสามครั้งหรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะสองครั้งที่ตำแหน่งใดๆ ในหน้าจอด้วยนิ้วอีกนิ้วเปิดใช้งานการทำงานรอง
กดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะที่ตำแหน่งใดๆ ในหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้วเริ่มต้นลากหรือใช้ตัวเลือกแป้นพิเศษ
ตวัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียวย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียวเปลี่ยนมุมมอง
แตะครั้งเดียวด้วยสองนิ้วหยุด ผู้บรรยาย ไม่ให้อ่าน
แตะครั้งเดียวด้วยสามนิ้วเปลี่ยนโหมดละเอียด
แตะครั้งเดียวด้วยสี่นิ้วแสดงคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยายสำหรับรายการปัจจุบัน
แตะสองครั้งด้วยสองนิ้วแสดงเมนูบริบท
แตะสองครั้งด้วยสามนิ้วอ่านแอตทริบิวต์ของข้อความ
แตะสองครั้งด้วยสี่นิ้วเปิดโหมดค้นหา
แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้วแสดงรายการคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมผู้บรรยาย
ปัดไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลงด้วยสองนิ้วเลื่อน
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้วแท็บไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
ปัดสามนิ้วขึ้นอ่านหน้าต่างปัจจุบัน
ปัดสามนิ้วลงเริ่มอ่านข้อความที่สามารถสืบค้นได้
ปัดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้วเปิดหรือปิดการย่อ/ขยายข้อมูลภาพรวมหากรองรับ
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสี่นิ้วย้ายเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของหน้า


ถัดไป: ภาคผนวก C: เสียงพูดจากการแปลงข้อความเป็นคำพูด

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 22806 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม