รหัสเหตุการณ์ 4107 หรือรหัสเหตุการณ์ 11 ถูกบันทึกลงในบันทึกโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Vista, Windows Server 2008 และ Windows และ Windows Server รุ่นหลังจากนั้น

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 มีข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้บันทึกลงในบันทึกโปรแกรมประยุกต์:
ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
แหล่ง: Microsoft-Windows-CAPI2
วันที่: วันที่และเวลา
รหัสเหตุการณ์: 4107
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิก
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
การแตกรายการรากจากบริษัทอื่นล้มเหลวจาก cab การปรับปรุงอัตโนมัติที่: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> ด้วยข้อผิดพลาด: ใบรับรองที่ต้องการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่มีผลใช้งาน เมื่อตรวจสอบกับนาฬิกาปัจจุบันของระบบหรือการประทับเวลาในแฟ้มที่ได้รับการรับรองแล้ว
หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 มีข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้บันทึกลงในบันทึกโปรแกรมประยุกต์:
ชื่อบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
แหล่ง: Microsoft-Windows-CAPI2
วันที่: วันที่และเวลา
รหัสเหตุการณ์: 11
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิก
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
การแตกรายการรากจากบริษัทอื่นล้มเหลวจาก cab การปรับปรุงอัตโนมัติที่: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> ด้วยข้อผิดพลาด: ใบรับรองที่ต้องการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่มีผลใช้งาน เมื่อตรวจสอบกับนาฬิกาปัจจุบันของระบบหรือการประทับเวลาในแฟ้มที่ได้รับการรับรองแล้ว

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากใบรับรอง Microsoft Certificate Trust List Publisher หมดอายุแล้ว สำเนาของ CTL พร้อมด้วยใบอนุญาตที่ลงชื่อที่หมดอายุแล้วมีอยู่ในโฟลเดอร์ CryptnetUrlCache

การแก้ปัญหา

ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหาหมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ถ้าต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดพรอมต์คำสั่ง โดยการคลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วจึงคลิก พรอมต์คำสั่ง
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  หมายเหตุ จะต้องเรียกใช้คำสั่ง certutil สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในเวร์กสเตชั่น ผู่้ใช้แต่ละรา่ยจะต้องเ้ข้าสู่ระบบและทำตามขั้นที่ 1 และ 2 ด้านบน
 3. หากใบอนุญาตที่หมดอายุถูกแคชไว้ในโปรไฟล์ระบบในเครื่อง คุณจะต้องลบเนื้อหาของบางไดเรกทอรีออกโดยใช้ Windows Explorer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด Windows Explorer โดยการคลิกเริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก Windows Explorer

   หมายเหตุ คุณต้องเปิดใช้งานโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ เพื่อดูไดเรกทอรีซึ่งมีเนื้อหาที่คุณจะต้องลบ ในการเปิดใช้งานแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิก จัดระบบ แล้วคลิก โฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหา
   2. คลิกที่แท็บ มุมมอง
   3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
   4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนนามสกุลสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก
   5. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มในระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกัน
   6. คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกการเตือน แล้วคลิก ตกลง เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงและปิดกล่องโต้ตอบ
  2. ลบเนื้อหาของไดเรกทอรีที่ระบุไว้ที่นี่ (%windir% คือไดเรกทอรีของ Windows)

   หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีสิทธิในการเข้าถึงโฟลเดอร์ ถ้าคุณได้รับข้อความนี้ ให้คลิก ดำเนินการต่อ

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกเหนือจากนี้ รหัสเหตุการณ์ 4107 ยังถูกบันทึกลงได้ด้วยข้อผิดพลาด “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” แทนที่จะเป็นข้อผิดพลาด “ใบรับรองที่ต้องการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่มีผลใช้งาน เมื่อตรวจสอบกับนาฬิกาปัจจุบันของระบบหรือการประทับเวลาในแฟ้มที่ได้รับการรับรองแล้ว”

ข้อผิดพลาด “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” นี้ ระบุว่า วัตถุที่ส่งกลับมาจากเครือข่ายไม่ใช่แฟ้ม cab ที่ถูกต้อง ดังนั้น Windows จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อการพยายามดึงข้อมูลเครือข่ายสำหรับแฟ้ม cab ไม่สามารถผ่านพร็อกซีได้ ถ้าพร็อกซีส่งข้อมูลหรือข้อความบางส่วน แทนที่จะเป็นรหัส HTTP มาตรฐาน Windows จะพยายามวิเคราะห์ข้อความที่ได้รับจากพร็อกซีที่คาดหวังว่าจะเป็น cab ซึ่งจะล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด "ข้อมูลไม่ถูกต้อง”

ในการจัดการกับข้อผิดพลาดนี้ คุณจะต้องลบรายการที่ไม่ถูกต้องในแคชด้วยการล้างแคช โดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีแก้ไขปัญหา”


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2328240 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม