ไม่มีไอคอนของการ speakerphone ใน Lync 2010 ทั่วไป

นำไปใช้กับ: Lync 2010

อาการ


ไอคอนของการ speakerphone ใน Microsoft Lync 2010 ไม่ทั่วไป ไอคอนคล้ายคลึงกับไอคอนของตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะ speakerphone ซึ่งอาจสับสนผู้ใช้

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:
2467763 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Lync 2010:2011 มกราคม

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"