คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 มีนาคม 2012

นำไปใช้กับ: Project Server 2010

 

สรุป


บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft โครงการ Server 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 คือวันที่ 9 มีนาคม 2012

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงหน้าศูนย์กลางโครงการในโครงการ Web Apps (PWA), โหลดเพจ และคุณได้รับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก" นอกจากนี้ เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลโครงการบนหน้าเป็นโครงการรายละเอียด (PDP), มากกว่าหนึ่งค่าจะแสดงสำหรับฟิลด์แบบกำหนดเองโครงการขององค์กร

การแก้ปัญหา


โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้มีให้จาก Microsoft ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อตรวจหา และลบระเบียนซ้ำกันที่ทำให้เกิดปัญหานี้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องรันสคริปต์การล้างข้อมูลต่อไปนี้ คุณต้องการเรียกใช้สคริปต์การล้างข้อมูลหนึ่งครั้งเท่านั้น

สคริปต์ดำเนินการต่อไปนี้:
  • สคริปต์ 1 ตรวจพบว่า คุณกำลังประสบปัญหานี้ และแสดงโครงการที่ได้รับผลกระทบและเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง
  • สคริปต์ 2 สำรองข้อมูลตารางได้รับผลกระทบ
  • สคริปต์ 3 เอาระเบียนซ้ำกันออก
  • สคริปต์ 4 เลิกทำการลบ ด้วยการเรียกคืนระเบียนจากตารางการสำรองข้อมูล
  • สคริปต์ 5 เอาตารางการสำรองข้อมูล
เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบสคริปต์การล้างข้อมูลในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนที่คุณจะนำสคริปต์ไปใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต นอกจากนี้ คุณควรเท่านั้นดำเนินการนี้เมื่อมีกิจกรรมของผู้ใช้ในเครือข่าย

สคริปต์ 1

แบบสอบถาม SQL ต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ปัญหานี้มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ ถ้าไม่มีแถวจะถูกส่งกลับ คุณกำลังประสบปัญหานี้ แทนที่ชื่อของฐานข้อมูลที่ประกาศ Project Server ในตัวยึดค่าในบรรทัดแรกของแบบสอบถาม

USE <ProjectServer_Published>
SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
where CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC

สคริปต์ 2

สคริปต์ที่ 2 สร้างตารางที่มีชื่อว่า MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup และสำรองเรกคอร์ดในตาราง MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเรียกใช้สคริปต์นี้หนึ่งครั้งก่อนที่คุณรันสคริปต์ 3 ถ้าคุณต้องการเลิกทำการดำเนินการล้างข้อมูลที่ดำเนินการ โดยสคริปต์ 3 คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ 2

USE <ProjectServer_Published>
SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


สคริปต์ที่ 3

สคริปต์ที่ 3 ก่อนตรวจพบว่า คุณกำลังประสบกับปัญหานี้ ถ้าคุณไม่พบปัญหานี้ ไม่มีการดำเนินการ ถ้าคุณประสบปัญหานี้ สคริปต์ลบระเบียนซ้ำกัน

USE <ProjectServer_Published>
DECLARE @ITERATIONS AS INT
SET @ITERATIONS=
(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1

IF @ITERATIONS IS NULL
BEGIN
PRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'

END
ELSE
BEGIN

PRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: '
PRINT @ITERATIONS

WHILE @ITERATIONS <>0
BEGIN
PRINT 'ITERATION COUNT: '
PRINT @ITERATIONS

DECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MOD_DATE AS DATETIME
DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR

SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN
(
SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)
AND MD_PROP_UID IN
(
SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)

GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UID
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY PROJ_UID

OPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS
FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE
WHILE @@FETCH_STATUS =0

BEGIN

DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
WHERE PROJ_UID=@PROJ_UID
AND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UID
AND MOD_DATE=@MOD_DATE

FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE

END

CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS
DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS

SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1
END
END

สคริปต์ที่ 4

เรียกใช้สคริปต์ 4 เท่านั้น ถ้าคุณต้องการเลิกทำการดำเนินการล้างข้อมูลที่ถูกทำ โดยสคริปต์ 3 ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สคริปต์นี้ อย่างไรก็ตาม สคริปต์ไว้ให้ในกรณีที่จำเป็น 4 สคริปต์ที่ทำงาน ด้วยการเรียกคืนข้อมูลที่สำรองข้อมูลสคริปต์ 2

หมายเหตุ รันสคริปต์ 4 หลังจากที่ระบบจะกลับไปยังการผลิต การสำรองข้อมูลคือ snapshot ในเวลา และถ้าคุณคืนค่าการสำรองข้อมูลนี้หลังจากที่ทำการแก้ไขใหม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะหายไป

USE <ProjectServer_Published>
DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
INSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
SELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

สคริปต์ที่ 5

การเอาตารางการสำรองข้อมูล เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้

USE <ProjectServer_Published>
DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีโครงการ Server 2010 หรือโครงการ Server 2010 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x64-glb.exe14.0.6117.500211,110,5767-Mar-129:15

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Pjsrvwfe-x-none.mspไม่มีข้อมูล11,213,3127-Mar-1216:12

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้มเป็น ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

Pjsrvwfe-x-none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113:43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113:43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113:43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113:43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113:41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113:41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113:43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113:41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113:41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113:41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113:41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122:05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113:43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113:43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113:41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113:41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113:43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113:43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113:43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113:43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113:43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113:43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113:43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113:41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113:41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113:41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113:42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113:42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113:42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113:43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124:02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113:42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113:41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113:43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113:43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113:43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113:43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113:41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113:41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113:41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113:41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113:41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113:42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113:41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113:41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113:41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113:42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113:41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113:43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113:43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113:41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113:44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113:44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113:43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113:43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113:42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113:43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113:41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113:41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113:42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113:42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113:42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6117.50027,256,88029-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6117.50002,067,2967-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6117.5000494,3847-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219:11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113:43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113:43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113:43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113:43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113:42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113:42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113:41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113:43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113:43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113:43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113:43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113:44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113:43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113:43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113:44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113:42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113:42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113:42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113:42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113:43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113:43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113:43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113:44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113:42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113:43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113:44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113:43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113:43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113:43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113:43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113:42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113:42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113:43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113:43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113:43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113:43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113:43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113:43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113:44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113:42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113:43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113:44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113:44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113:43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113:42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113:43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429-Aug-1113:44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113:43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113:42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113:42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113:42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113:42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113:42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113:42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113:42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113:42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113:42

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft