ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้คำสั่ง eseutil /p หรือ edbutil /d /r ใน Exchange

สรุป

การซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้คำสั่ง eseutil /p หรือ edbutil /d /r กับไฟล์ฐานข้อมูลของ Exchange Server เช่น ฐานข้อมูล Priv.edb, Pub.edb หรือ Dir.edb การซ่อมแซมจะเข้าตรวจดูฐานข้อมูล แล้วตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างสำคัญภายในฐานข้อมูล (เช่นตารางระบบ ตารางเอกสารแนบ และอื่นๆ) พร้อมกับตรวจดูหน้าข้อมูลที่เสียหายในฐานข้อมูล

หากการซ่อมแซมเจอหน้าข้อมูลที่เสียหาย (ตัวอย่าง checksum ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ใช้ Jet ในการแก้ใขหน้าข้อมูล) การซ่อมแซมจะลบหน้าข้อมูลดังกล่าว (-1018) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ข้อมูลที่สำคัญอาจสูญหายหลังการซ่อมแซมเสร็จสิ้น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อความในอีเมล ปฎิทินนัดหมาย บันทึกย่อ เอกสารแนบ หรือข้อมูลส่วนหนึ่งของตารางระบบ ในกรณีที่แย่ที่สุด

ถ้าตารางระบบคือตารางเอกสารแนบ ผู้ใช้ทุกคนบนเซิร์ฟเวอร์อาจสูญเสียเอกสารแนบที่อยู่ในข้อความได้ นี่เป็นเพียงกรณีหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้น แต่ถ้ามีหน้าข้อมูลที่เสียหายอยู่ในฐานข้อมูล ข้อมูลจะสูญหายหลังจากการซ่อมแซมแบบล้างข้อมูล

ข้อสำคัญ หากเป็นไปได้ ทางที่ดีที่สุดคือการคืนค่าจากสำเนาสำรอง

หากคุณคืนค่าจากสำเนาสำรอง คุณแน่ใจได้ว่ามีฐานข้อมูลที่ดี สมบูรณ์ และเสถียร ซึ่งจะเริ่มต้นและทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ในแทบทุกสถานการณ์ การคืนค่าจากข้อมูลสำรอง จะรวดเร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าการซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลของฐานข้อมูล เนื่องจากการซ่อมแซมดังกล่าวจะทำงานที่ความเร็วประมาณ 4 ถึง 6 กิกะไบต์ (GB) ต่อชั่วโมง และคุณต้องเรียกใช้กระบวนการ Isinteg หลังการซ่อมแซม ซึ่งจะทำงานที่ความเร็วประมาณ 3 ถึง 6 GB ต่อชั่วโมง (อัตราเหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการซ่อมแซมฐานข้อมูลและความเร็วของฮาร์ดแวร์)

ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ที่เร็วที่สุดที่เป็นไปได้ ฐานข้อมูลขนาด 50 GB จะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงในการซ่อมแซม และอีกประมาณ 8 ชั่วโมงสำหรับกระบวนการ Isinteg รวมทั้งหมดจะใช้เวลา 16 ชั่วโมง หากคุณใช้เทปลิเนียร์ดิจิทัล (DLT) 35/70 ที่เชื่อมต่อกับ Wide SCSI ซึ่งมีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 3 เมกกะไบต์ (MB) ต่อวินาทีสำหรับการคืนค่า ด้วยฐานข้อมูลที่มีขนาดเท่ากัน จะใช้เวลาในการคืนค่าประมาณ 5 ชั่วโมง การดำเนินการดังดล่าวจะประหยัดเวลาได้ 11 ชั่วโมง ระบบการสำรองข้อมูลแบบ "snapshot" ที่มีความเร็วสูงมาก เช่น ระบบจาก EMC Corporation สามารถคืนค่าฐานข้อมูลขนาดดังกล่าวได้ภายในไม่กี่นาที

ถ้าคุณไม่มีสำเนาสำรอง และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลบนฐานข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เรียกใช้การซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลบนฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Eseutil /p หรือ Eseutil /d /r
 2. จัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Eseutil /d การจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ จะสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลแบบฟิสิคัลใหม่ และย้ายข้อมูลที่มีอยู่เข้าไว้ในโครงสร้างดังกล่าว
 3. ตรวจสอบความสอดคล้องกันของฐานข้อมูลโดยการใช้ Isinteg -fix คุณอาจต้องเรียกใช้ Isinteg หลายครั้งจนกระทั่งไม่มีข้อผิดพลาดปรากฎอยู่ในรายงานสรุป
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

192185 วิธีการจัดเรียงข้อมูลโดยใช้อรรถประโยชน์ Eseutil (Eseutil.exe) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
182081 คำอธิบายของอรรถประโยชน์ Isinteg (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

อรรถประโยชน์ Isinteg จะแก้ปัญหาทางลอจิคัลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณซ่อมแซมแบบล้างข้อมูล
 • สำหรับที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของ Exchange Server 4.0 และ 5.0 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  isinteg -fix -pri
 • สำหรับที่เก็บข้อมูลสาธารณะของ Exchange Server 4.0 and 5.0 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  isinteg -fix -pub
 • สำหรับที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของ Exchange Server 5.5 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  isinteg -pri -fix -test alltests
 • สำหรับที่เก็บข้อมูลสาธารณะของ Exchange Server 5.5 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  isinteg -pub -fix -test alltests
หมายเหตุ คุณไม่สามารถเรียกใช้คำสั่ง Isinteg -fix กับฐานข้อมูล Dir.edb ได้ นอกจากนี้ เราไม่แนะนำให้คุณซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลกับรายชื่อผู้ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนความเสียหาย Exchange ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

162353 การคืนค่ารายชื่อผู้ใช้ของ Exchange (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หลังจากคุณเรียกใช้คำสั่ง eseutil /p หรือ edbutil /d /r กับฐานข้อมูล Priv.edb หรือ Pub.edb ฐานข้อมูลอาจแสดงอาการต่อไปนี้
 • ที่เก็บข้อมูลไม่หยุดทำงานหรือไม่มีการตอบสนอง
 • ที่เก็บข้อมูลหยุดการรับจดหมายจากเอเจนต์การถ่ายโอนข้อความ (MTA)
 • อีเมลยังคงอยู่ในกล่องขาออกของผู้ใช้
 • โปรแกรม Store.exe จะทำงานกับ CPU สูงๆ ซึ่งไม่มีโหลดอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
 • โปรแกรม Store.exe ทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่มีโหลดจำนวนมาก
 • ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเอกสารแนบหรือดูข้อความในอีเมลได้
หลังจากคุณซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เสียหายอย่างรุนแรง ฐานข้อมูลดังกล่าวจะไม่เหมาะสำหรับการใช้งานจริง จนกว่าคุณจะจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ แล้วตามด้วยการใช้อรรถประโยชน์ isinteg ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้การซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลกับฐานข้อมูลเป็นทางเลือกสุดท้าย ให้ทำการคืนค่าจากสำเนาสำรองเสมอ

หากมีการเรียกใช้ Isinteg หลายครั้งและไม่สามารถแก้ไขความเสียหายของฐานข้อมูลได้ คุณต้องใช้อรรถประโยชน์ Exmerge เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งและใส่ลงในฐานข้อมูลอื่น:
259688 วิธีการใช้อรรถประโยชน์ Exmerge เพื่อดึงข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่เสียหาย (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการซ่อมแซมแบบล้างข้อมูลบนฐานข้อมูลคุณหรือไม่ ให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนหัวโดยใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ (จำนวนครั้งในการซ่อมแซมจะเท่ากับศูนย์ หากยังไม่มีการซ่อมแซมฐานข้อมูล):
eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb |more


eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\pub.edb |more
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างส่วนหัวของ Priv.edb:
Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Utilities
Version 5.5
Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1999. All Rights Reserved.

Initiating FILE DUMP mode...
Database: d:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb

Format ulMagic: 0x89abcdef
Engine ulMagic: 0x89abcdef
Format ulVersion: 0x620,2
Engine ulVersion: 0x620,2
DB Signature: Create time:4/5/2000 17:48:52 Rand:769046 Computer:
cbDbPage: 4096
dbtime: 556457
State: Consistent
Shadowed: Yes
Last Objid: 184
Scrub Dbtime: 0
Scrub Date: 00/00/1900 00:00:00
Repair Count: 1
Repair Date: 2/20/2000 10:48:50
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 259851 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ธ.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม