สมุดงานเปิดในโหมดที่เข้ากันได้กับ Excel 2010 หรือ Excel 2007


sbs_small บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอน

อาการ


เมื่อคุณเปิดสมุดงานใหม่ใน Excel 2007 หรือ Excel 2010 สมุดงานเปิดใน [โหมดที่เข้ากันได้]สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเลือก สมุดงาน Excel 97-2003 เป็นรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นใน Excel

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:


  1. เริ่ม Excel 2007 หรือ Excel 2010 (เช่น ในบทความนี้ เราใช้ Excel 2010)

  2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก  3. ในหน้าต่าง ตัวเลือกของ Excel คลิก บันทึก  4. ใต้เมนูแบบหล่นลง บันทึกแฟ้มในรูปแบบนี้ เลือก สมุดงาน Excel (*.xlsx) แล้วคลิก ตกลง


  5. เปิดแฟ้ม Excel เพื่อยืนยันว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว