KB2731068-การแก้ไข: "มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น" เมื่อคุณสอบถามข้อมูลการคำนวณบางส่วนของรูปแบบตาราง SSAS โดยใช้ SQL Server ๒๐๐๘ R2 PowerPivot สำหรับ Excel ๒๐๑๐หรือ SQL Server ๒๐๐๘ R2 PowerPivot สำหรับ SharePoint ๒๐๑๐

นำไปใช้กับ: SQL Server 2008 R2SQL Server 2008 R2 Service Pack 2SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

Microsoft แจก microsoft Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ R2 SP1 จะแก้ไขเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้หนึ่งไฟล์ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสมแต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๐๘ R2 SP1 รุ่นก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

อาการ


เมื่อคุณใช้ Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ R2 PowerPivot for Microsoft Excel ๒๐๑๐หรือ SQL Server ๒๐๐๘ R2 PowerPivot สำหรับ Microsoft SharePoint ๒๐๑๐เพื่อสอบถามข้อมูลการคำนวณบางส่วนของรูปแบบตาราง SQL Server Analysis Services (SSAS) คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น (ไฟล์ ' pfvector ', ฟังก์ชัน number line ' PFVectorBase<int>::D elete ')

การแก้ไข


ข้อมูลโปรแกรมอัปเดตสะสม

การอัปเดตที่สะสม4สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 SP2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน4การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 SP 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๗๗๗๓๕๘ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม4สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 SP 2 เวอร์ชันก่อนหน้า เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๗๓๐๓๐๑ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 2 ถูกเผยแพร่แล้ว

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม1สำหรับ SQL Server ๒๐๑๒ Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน1การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๑๒ Service Pack 1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๗๖๕๓๓๑ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม1สำหรับ SQL Server ๒๐๑๒ Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๑๒รุ่นก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๗๗๒๘๕๘ SQL Server ๒๐๑๒รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๑๒ Service Pack 1 ได้รับการเผยแพร่แล้ว

SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน8การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๗๒๓๗๔๓ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม8สำหรับ SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ในการแก้ไขรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๕๖๗๖๑๖ รุ่นของ SQL Server ๒๐๐๘ R2 รุ่นที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server ๒๐๐๘ R2 Service Pack 1 ได้รับการเผยแพร่แล้ว

SQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน4การอัปเดตที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับ SQL Server ๒๐๑๒ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๗๕๘๖๘๗ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม4สำหรับ SQL Server ๒๐๑๒
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสมแต่ละรุ่นของการแก้ไขใหม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่ใน SQL Server ๒๐๑๒รุ่นก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาใช้การแก้ไขการแก้ไขล่าสุดที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๖๙๒๘๒๘ SQL Server ๒๐๑๒รุ่นที่เผยแพร่หลังจากที่มีการเผยแพร่ SQL Server ๒๐๑๒

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"