ไฟร์วอลล์บนอินเทอร์เน็ตสามารถป้องกันการเรียกดูและการใช้แฟ้มร่วมกัน

อาการ

เมื่อคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์แล้ว คุณอาจไม่สามารถค้นหา หรือ "เรียกดู" ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงาน และคุณอาจไม่สามารถใช้แฟ้มร่วมกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงานได้ เช่น เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ Internet Connection Firewall (ICF) ใน Microsoft Windows XP คุณจะพบว่าคุณไม่สามารถเรียกดูเครือข่ายของคุณโดยใช้ 'ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน' ได้ และหากคุณใช้คำสั่ง net view \\computername เพื่อดูการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันบนเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 6118 ขึ้น รายการเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Workgroup นี้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณใช้สำหรับเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์จะปิดพอร์ตที่ใช้สำหรับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ไฟร์วอลล์เฉพาะกับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณใช้เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เช่น ใช้ไฟร์วอลล์กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม โมเด็ม DSL หรือโมเด็มผ่านสายโทรศัพท์โดยตรง หากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันสำหรับเชื่อมต่อทั้งอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงาน ให้ใช้เราเตอร์หรือไฟร์วอลล์ที่ป้องกันคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตจากการเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ภายในบ้านหรือสำนักงาน


ห้ามใช้ไฟร์วอลล์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงาน เว้นแต่จะสามารถกำหนดค่าให้ไฟร์วอลล์เปิดพอร์ตเฉพาะกับเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงานเท่านั้น หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงาน อาจใช้ไฟร์วอลล์เฉพาะกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น เช่น เราเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายที่คุณจัดการ และเครือข่ายนั้นใช้การเชื่อมต่อร่วมกันเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถติดตั้งหรือเปิดใช้งานไฟร์วอลล์เฉพาะกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานร่วมกันได้ หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายที่คุณไม่ได้จัดการ ควรตรวจสอบว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณกำลังใช้งานไฟร์วอลล์อยู่

สถานะ

การทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟร์วอลล์คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่สร้างการป้องกันระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายบนอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์จะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนไวรัสและหนอนต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์อื่น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

308127 วิธีเปิดพอร์ตด้วยตนเองใน Internet Connection Firewall ใน Windows XP
สิ่งสำคัญ หากคุณตั้งค่าไฟร์วอลล์ให้ช่วยป้องกันพอร์ตคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เราไม่แนะนำให้คุณเปิดพอร์ตดังกล่าว เนื่องจากพอร์ตอาจเปิดต่อความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงพอร์ตที่เปิดได้

พอร์ตต่อไปนี้เชื่อมโยงกับการใช้แฟ้มร่วมกันและ Server Message Block (SMB)
  • SMB การใช้แฟ้มร่วมกันของ Microsoft: พอร์ต User Datagram Protocol (UDP) จาก 135 ถึง 139 และพอร์ต Transmission Control Protocol (TCP) จาก 135 ถึง 139
  • ปริมาณการใช้ SMB ที่มีแม่ข่ายโดยตรงโดยไม่มีระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐานของเครือข่าย (NetBIOS): พอร์ต 445 (TCP และ UPD)

การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Windows x64 edition

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณมีบริการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows x64 edition ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณมีบริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจมีการกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ Microsoft Windows Server 2003 x64 edition โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

283673 ิวิธีการเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ใน Windows XP
324731 WebCast สนับสนุน: Microsoft Windows XP: Internet Connection Firewall (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายภายในบ้านและสำนักงานขนาดเล็กของ Windows XP โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุณลักษณะ Internet Connection Firewall โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 298804 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม