วิธีการเอา Linux ออก และการติดตั้ง Windows XP

สำหรับรุ่น Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ โปรดดูที่
247804 .

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเอาระบบปฏิบัติการ Linux ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้ง Windows XP โดยสมมติว่าคุณมี Linux ติดตั้งอยู่บนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และมีการใช้พาร์ติชัน Linux Native และ Linux Swap (ซึ่งไม่เข้ากันกับ Windows XP) และไม่มีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์

หมายเหตุ: Windows XP และ Linux สามารถมีอยู่ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับ Linux ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP ในคอมพิวเตอร์ที่มี Linux ติดตั้งอยู่ (และสมมติว่าคุณต้องการเอา Linux ออก) คุณต้องลบพาร์ติชันออกด้วยตนเองโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux พาร์ติชันที่เข้ากันได้กับ Windows สามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง Windows XP

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีดิสก์หรือซีดีรอมที่สามารถบูตได้สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux เนื่องจากขั้นตอนเหล่านี้จะเอาระบบปฏิบัติการ Linux ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสมบูรณ์ หากคุณต้องการคืนค่าระบบปฏิบัติการ Linux ในภายหลัง ให้ตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลสำรองที่ใช้งานได้สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องมี Windows XP รุ่นเต็มเพื่อใช้ในระหว่างการติดตั้งนี้ หากคุณจะใช้ซีดีรอมการปรับรุ่น Windows XP คุณจะต้องมีซีดีรอมผลิตภัณฑ์ Windows ที่เหมาะสม โปรแกรมติดตั้งจากซีดีรอมการปรับรุ่น Windows XP จะพร้อมท์ให้คุณใส่ซีดีรอมนี้

ระบบแฟ้ม Linux ใช้ superblock ที่จุดเริ่มต้นพาร์ติชันของดิสก์ในการระบุขนาดพื้นฐาน รูปร่าง และสถานะของระบบแฟ้ม

โดยทั่วไปจะมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux บนพาร์ติชันชนิด 83 (Linux Native) หรือ 82 (Linux Swap) คุณสามารถกำหนดค่าให้ตัวจัดการการเริ่มระบบ Linux (LILO) เริ่มต้นระบบจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้:
 • Master Boot Record (MBR) บนฮาร์ดดิสก์

  หรือ
 • โฟลเดอร์รากของพาร์ติชัน Linux
คุณสามารถใช้เครื่องมือ Fdisk ที่มาพร้อมกับ Linux ในการลบพาร์ติชัน (นอกจากนี้ยังมียูทิลิตีอื่นที่สามารถใช้งานได้ เช่น Fdisk จาก MS-DOS 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า หรือคุณสามารถลบพาร์ติชันในระหว่างการติดตั้งได้)

เมื่อต้องการเอา Linux ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้ง Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เอา Linux Naive, Linux Swap และพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบที่ Linux ใช้ออก:
  1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Linux พิมพ์ fdisk ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Fdisk ให้พิมพ์ m ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER
  2. พิมพ์ p ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER เพื่อแสดงข้อมูลของพาร์ติชัน รายการแรกที่แสดงคือ hard disk 1, partition 1 information และรายการที่สองที่แสดงคือ hard disk 1, partition 2 information
  3. พิมพ์ d ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับหมายเลขพาร์ติชันที่คุณต้องการลบ พิมพ์ 1 แล้วกด ENTER เพื่อลบพาร์ติชันหมายเลข 1 ทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งจนกว่าพาร์ติชันทั้งหมดจะถูกลบ
  4. พิมพ์ w แล้วกด ENTER เพื่อเขียนข้อมูลนี้ลงในตารางพาร์ติชัน อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่างปรากฏขึ้น (เนื่องจากมีการเขียนข้อมูลลงในตารางพาร์ติชัน) ซึ่งไม่มีความหมายใดๆ ในขณะนี้ เนื่องจากคุณจะต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในขั้นตอนต่อไป แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
  5. พิมพ์ q ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER เพื่อออกจากเครื่องมือ Fdisk
  6. ใส่ฟลอปปีดิสก์หรือซีดีรอม Windows XP ที่สามารถบูตได้ แล้วกด CTRL+ALT+DELETE เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอในการติดตั้ง Windows XP

  กระบวนการติดตั้งจะช่วยคุณในการสร้างพาร์ติชันที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวอย่างตารางพาร์ติชัน Linux

ไดรฟ์ SCSI หนึ่งตัว


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

ไดรฟ์ SCSI หลายตัว


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

ไดรฟ์ IDE หนึ่งตัว


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

ไดรฟ์ IDE หลายตัว


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
นอกจากนี้ Linux ยังรู้จักพาร์ติชันที่แตกต่างถึง 40 ชนิด ดังต่อไปนี้:
 • FAT 12 (Type 01)
 • FAT 16 > 32 M Primary (Type 06)
 • FAT 16 Extended (Type 05)
 • FAT 32 w/o LBA Primary (Type 0b)
 • FAT 32 w/LBA Primary (Type 0c)
 • FAT 16 w/LBA (Type 0e)
 • FAT 16 w/LBA Extended (Type 0f)
โปรดทราบว่า เรายังมีวิธีอื่นในการเอาระบบปฏิบัติการ Linux ออกและติดตั้ง Windows XP วิธีการก่อนหน้าที่อธิบายไว้ในบทความนี้อยู่ภายใต้ข้อสมมติที่ว่ามีการใช้งานระบบปฏิบัติ Linux อยู่แล้ว และไม่มีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์เหลืออยู่ เรายังมีวิธีการเปลี่ยนขนาดของพาร์ติชันโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการพาร์ติชัน ซอฟต์แวร์การแบ่งพาร์ติชันอาจทำให้การติดตั้ง Windows XP ไม่เสถียร Microsoft ไม่สนับสนุนการติดตั้ง Windows XP บนพาร์ติชันที่มีการจัดการในลักษณะนี้

คุณยังสามารถใช้ MS-DOS รุ่น 5.0 หรือดิสก์สำหรับบูตระบบรุ่นที่ใหม่กว่า ดิสก์เริ่มต้นระบบของ Microsoft Windows 95 หรือดิสก์เริ่มต้นระบบของ Microsoft Windows 98 ที่มียูทิลิตี Fdisk ในการเอาระบบปฏิบัติการออกจากฮาร์ดดิสก์และติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่น เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Fdisk และมีการติดตั้งหลายไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะมีตัวเลือกให้เลือก 5 ตัวเลือก ให้ใช้ตัวเลือกที่ 5 ในการเลือกฮาร์ดดิสก์ที่มีพาร์ติชันที่จะลบ หลังจากนั้น (หรือในกรณีที่คุณมีฮาร์ดดิสก์เพียงตัวเดียว) ให้เลือกตัวเลือกที่ 3 (Delete partition or logical DOS drive) แล้วเลือกตัวเลือกที่ 4 (Delete non-DOS partition) คุณจะเห็นพาร์ติชันที่ไม่ใช่ระบบ MS-DOS ที่คุณต้องการลบ โดยทั่วไป ระบบปฏิบัติการ Linux จะมีพาร์ติชันที่ไม่ใช่ระบบ MS-DOS สองพาร์ติชัน แต่อาจมีมากกว่านั้น หลังจากที่คุณลบพาร์ติชันหนึ่ง ให้ใช้ขั้นตอนเดียวกันในการลบพาร์ติชันที่ไม่ใช่ระบบ MS-DOS อื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานยูทิลิตี Fdisk ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
255867 วิธีการใช้เครื่องมือ Fdisk และเครื่องมือฟอร์แมตดิสก์ในการแบ่งพาร์ติชันหรือแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่
หลังจากที่คุณลบพาร์ติชัน คุณสามารถสร้างพาร์ติชัน และติดตั้งระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างพาร์ติชันหลักได้เพียงหนึ่งพาร์ติชันและพาร์ติชันเสริมที่มีไดรฟ์แบบลอจิคัลหลายไดรฟ์โดยใช้คำสั่ง Fdisk จาก MS-DOS รุ่น 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า, Windows 95 และ Windows 98 พาร์ติชันหลักในระบบ FAT16 มีขนาดสูงสุด 2 กิกะไบต์ (GB) ไดรฟ์แบบลอจิคัลในระบบ FAT16 มีขนาดสูงสุด 2 กิกะไบต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
105074 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ติชันโดยใช้ MS-DOS 6.2 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP คุณจะสามารถเอาพาร์ติชัน Linux ออก รวมทั้งสร้างพาร์ติชันใหม่และฟอร์แมตดิสก์ให้อยู่ในระบบแฟ้มที่เหมาะสมได้ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP อนุญาตให้คุณสร้างพาร์ติชันหลักได้มากกว่าหนึ่งพาร์ติชันได้ Windows XP จะรู้จักระบบแฟ้ม FAT32 ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP คุณสามารถสร้างไดรฟ์ FAT32 ขนาดใหญ่มากได้ คุณสามารถแปลงไดรฟ์ FAT32 เป็น NTFS ได้หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หากเหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างมัลติบูตด้วย Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
306559 วิธีการ: สร้างระบบมัลติบูตด้วย Windows XP
 
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314458 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 เม.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม