ฉันจะสร้างแมโครได้อย่างไร

นำไปใช้กับ: Microsoft accessories

แมโครคือลำดับของเหตุการณ์ต่างๆ (เช่น การกดแป้นพิมพ์ การคลิกเมาส์ และความล่าช้า) ที่สามารถเล่นเพื่อช่วยในงานที่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเล่นลำดับของเหตุการณ์ที่ยาวและใช้งานยากอีกด้วย คุณสามารถกำหนดแมโครที่บันทึกไว้ใน Microsoft Mouse and Keyboard Center ให้กับแป้นพิมพ์หรือปุ่มเมาส์ได้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติ Macro Repeat เพื่อเล่นและทำซ้ำแมโครอย่างต่อเนื่อง แล้วหยุดใช้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย

แมโครใน Microsoft Mouse and Keyboard Center ใช้นามสกุล .mhm และจะบันทึกเป็นไฟล์แต่ละรายการในโฟลเดอร์ย่อย Documents\Microsoft Hardware\Macros ตามค่าเริ่มต้น แมโครที่บันทึกไว้ในแป้นพิมพ์และเมาส์สามารถใช้แทนกันได้ คุณสามารถใช้หรือแก้ไขแมโครจากโปรแกรมใดก็ได้

 1. ใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า เริ่มต้น Microsoft Mouse and Keyboard Center

 2. ในรายการใต้ปุ่มที่คุณต้องการกำหนดใหม่ เลือก แมโคร

 3. คลิก สร้างแมโครใหม่

  แมโครเปล่าจะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงในรายการแมโคร

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของแมโครใหม่

 5. คลิก ตัวแก้ไข แล้วป้อนแมโครของคุณ

  คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การกดแป้นพิมพ์ การคลิกเมาส์ และความล่าช้า ในระหว่างการดำเนินการต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเมาส์หรือการดำเนินการผ่านแมโครซึ่งกำหนดให้กับแป้นที่สามารถกำหนดใหม่ได้

 6. ในรายการ แมโครที่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแมโครใหม่แล้ว

เมื่อต้องการบันทึกเหตุการณ์อย่างน้อยสองเหตุการณ์พร้อมกัน

 1. ป้อนเหตุการณ์แรก (ตัวอย่างเช่น: กดแป้น SHIFT)

 2. คลิกขวาเหตุการณ์ที่เลือก จากนั้นเลือก แยก เหตุการณ์จะแยกออกเป็นสามเหตุการณ์ ได้แก่ การกดปุ่มค้างไว้ การหน่วงเวลา และการปล่อยปุ่ม

 3. คลิกระหว่างสองเหตุการณ์ที่แยกกันนั้น (ก่อนหรือหลังการหน่วงเวลา)

 4. ป้อนเหตุการณ์ที่สอง (ตัวอย่างเช่น: ปุ่มเมาส์ 1)

เมื่อต้องการแก้ไขแมโคร

 1. ใช้เมาส์ที่คุณต้องการกำหนดค่า เริ่มต้น Microsoft Mouse and Keyboard Center

 2. ในรายการใต้ปุ่มที่คุณต้องการกำหนดใหม่ เลือก แมโคร

 3. จากรายการ แมโครที่พร้อมใช้งาน เลือกแมโครที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิก ตัวแก้ไข แล้วแก้ไขแมโครหรือป้อนเหตุการณ์ใหม่

เมื่อต้องการเล่นแมโคร

 • คลิกปุ่มที่กำหนดให้เป็นแมโคร

เมื่อต้องการยกเลิกแมโครในระหว่างการเล่น

 • คลิกปุ่มที่กำหนดให้เป็นแมโครอีกครั้ง หรือเริ่มใช้แมโครอื่น

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Macro Repeat (เล่นแมโครซ้ำ)

 1. ในตัวแก้ไขแมโคร เลือกแมโครจาก แมโครที่พร้อมใช้งาน

 2. คลิกไอคอน แก้ไขแมโคร

 3. เปิด ทำซ้ำ

เมื่อต้องการสลับแมโครที่ทำซ้ำ

 • หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน Macro Repeat สำหรับแมโครแล้ว ให้กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครเพื่อเริ่มต้น

กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดแมโครไม่ให้ทำซ้ำ
หรือเพื่อหยุดแมโครที่ทำซ้ำและเริ่มต้นแมโครอื่น ให้กดแป้นที่กำหนดให้กับแมโครอื่น