ข้อมูลกฎข้อบังคับ

นำไปใช้กับ: Surface

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานในแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องจักร การแพทย์ หรืออุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก Microsoft สามารถทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้กับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงรายการใน NRTL (UL, CSA, ETL เป็นต้น) และ/หรือที่ตรงตาม IEC/EN 60950-1 หรือ IEC/EN 62368-1 (ทำเครื่องหมาย CE) ไม่รวมชิ้นส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ อุปกรณ์นี้ได้รับการจัดอันดับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าสำหรับการดำเนินการที่ 32ºF (+ 0ºC) ถึง 95ºF (+ 35ºC)

การทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสีย

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หรือแบตเตอรี่ หรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้และแบตเตอรี่ใดๆ ต้องไม่ถูกนำไปทิ้งร่วมกับขณะในภายในบ้านของคุณ คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียนี้ไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรกวมแยกกันและการรีไซเคิลนี้จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันผลเสียที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของบุคคลและสภาพแวดล้อมเนื่องจากอาจมีสารที่เป็นอันตรายในแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการทิ้งที่ไม่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่สำหรับทิ้งแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของคุณนั้น โปรดติดต่อสำนักงานเทศบาล/เมืองของคุณ ศูนย์บริการกำจัดของเสียในครัวเรือนของคุณ หรือร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ติดต่อ eRecycle@microsoft.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WEEE และแบตเตอรี่ที่เสีย ผลิตภัณฑ์ที่สามารถชาร์จใหม่ได้มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

รุ่น: 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832

ข้อมูลสำหรับติดต่อ: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
อีเมล: regcomp@microsoft.com

อุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B นี้สอดคล้องตามความเหมะสมกับหัวข้อ 15 ของกฎของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) สหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน RSS ที่ว่าด้วยยกเว้นสิทธิ์การใช้งานของสำนักการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ (ISED) ของแคนาดา การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ต่ออุปกรณ์นี้ที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก Microsoft สามารถทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

กฎข้อบังคับเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนของวิทยุและโทรทัศน์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Microsoft สามารถก่อให้เกิดพลังงานความถี่วิทยุ (RF) หากไม่ติดตั้ง และใช้อย่างจำกัดตามคำแนะนำที่กำหนดในเอกสารสิ่งพิมพ์และ/หรือไฟล์วิธีใช้บนหน้าจอ อุปกรณ์อาจทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณวิทยุเครื่องอื่นๆ เป็นอันตราย (ตัวอย่างเช่น วิทยุ AM/FM, โทรทัศน์, กล้องดูแลเด็ก, โทรศัพท์ไร้สาย เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสัญญาณรบกวน RF จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบเฉพาะ เมื่อต้องการพิจารณาว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์การสื่อสารวิทยุอื่นหรือไม่ ให้ปิด และถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก ถ้าไม่มีสัญญาณรบกวน อาจเป็นไปได้ว่าสัญญาณรบกวนนั้นเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน ให้ลองทำตามมาตรการต่อไปนี้เพื่อแก้ไข:

  • ย้ายตำแหน่งวางเสาอากาศของอุปกรณ์การสื่อสารวิทยุอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น วิทยุ AM/FM, โทรทัศน์, กล้องดูแลเด็ก, โทรศัพท์ไร้สาย เป็นต้น) จนกว่าสัญญาณรบกวนจะหมดไป
  • ย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ออกห่างจากวิทยุหรือทีวีมากขึ้น หรือย้ายไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือด้านอื่นของวิทยุหรือทีวี
  • เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบสายไฟอื่น เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และวิทยุ หรือทีวีอยู่ในวงจนที่ควบคุมโดยตัวตัดวงจร หรือฟิวส์ที่แตกต่างกัน
  • ถ้าจำเป็น สอบถามผู้จำหน่ายอุปกรณ์ของคุณหรือช่างเทคนิควิทยุ-ทีวีที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณรบกวน ไปที่เว็บไซต์ FCC ที่: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html นอกจากนี้คุณสามารถโทรไปยัง 1-888-CALL FCC เพื่อขอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนและสัญญาณรบกวนของโทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์นี้จำกัดการใช้งานภายในอาคารเท่านั้นเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตในช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 กิกะเฮิร์ตซ์

การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก Microsoft สามารถทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

การแพร่พลังงานความถี่วิทยุ (RF)

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้ตรงกับแนวทางของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC), สำนักการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจของแคนาดาและแนวทางของยุโรปสำหรับการแผ่ RF และอัตราการดูดซับพลังงานจำเพาะ

รุ่น 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832: เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับพลังงาน RF ที่เกิดจากคลื่นวิทยุในระดับที่ไม่เกินขีดจำกัดที่ได้รับการกำหนดไว้ในแนวทางเหล่านี้ ให้จัดวางอุปกรณ์โดยให้ด้านจอแสดงผลไม่สัมผัสกับร่างกายของคุณโดยตรง เช่น การวางด้านจอแสดงผลลงบนตักของคุณ หรือร่างกายส่วนบน

รุ่น 1707: อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งและใช้งานภายในระยะห่างระหว่างตัวแพร่สัญญาณและร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.

คุณสามารถดูข้อมูล SAR ของผลิตภัณฑ์ที่ sar.microsoft.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ RF สามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่าง:

เว็บไซต์ FCC ที่ https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
เว็บไซต์ ISED ที่ https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

การทำงานของอุปกรณ์ที่แถบความถี่ 5150‑5250 เมกะเฮิร์ตซ์มีการใช้ภายในอาคารเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบดาวเทียมสำหรับผู้ใช้บริการเคลื่อนที่แบบช่องสัญญาณร่วม ผู้ใช้จะได้รับการแนะนำว่าระบบเรดาร์กำลังสูงมีการจัดสรรให้เป็นผู้ใช้หลัก (เช่น ผู้ใช้ที่มีความสำคัญ) ของแถบความถี่ 5250‑5350 เมกะเฮิร์ตซ์และ 5650‑5850 เมกะเฮิร์ตซ์ และเรดาร์เหล่านี้อาจทำให้มีการรบกวนและ/หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ LE‑LAN