คำอธิบายโครงร่างลำดับเลขสำหรับ GUID ของรหัสผลิตภัณฑ์ใน Office 2003

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office 2007 โปรดดูที่ 928516 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 โปรดดูที่ 230848 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).


หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่ 302663 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

สรุป

ถ้าคุณต้องการดูผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ออกวางจำหน่ายของ Microsoft Office 2003 หรือโปรแกรมหรืออรรถประโยชน์ใดๆ ของ Microsoft Office 2003 ที่คุณได้ติดตั้งไว้ ให้อ่าน GUID ของผลิตภัณฑ์จากรีจิสทรีของ Microsoft Windows

บทนำ

บทความนี้อธิบายโครงร่างลำดับเลขที่ใช้โดยโปรแกรมและอรรถประโยชน์ของ Microsoft Office 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 หรือโปรแกรม Office 2003 แบบสแตนด์อะโลน จะมีการสร้างรหัสผลิตภัณฑ์ (หรือ GUID) ในส่วนของรีจิสทรีของ Microsoft Windows ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
รูปแบบที่แต่ละ GUID ใช้คือ:
{WXYYZZZZ-6000-11D3-8CFE-0150048383C9
ตัวเลขแปดหลักแรกของ GUID ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของรุ่นที่ปล่อย ชนิดของรุ่น store-keeping unit (SKU) และภาษาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์

ตัวเลขที่เหลือใน GUID (6000-11D3-8CFE-0150048383C9) ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ ที่สามารถนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ได้ง่าย

ตารางต่อไปนี้อธิบายอักขระแปดตัวแรกของ GUID
อักขระข้อกำหนดเลขฐานสิบหก
Wชนิดของรุ่นที่ปล่อย0-9, A-F
Xชนิดของรุ่น0-2
YYSKU ของผลิตภัณฑ์10-35
ZZZZตัวระบุภาษาของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดอื่นๆ
คุณสามารถดู GUID ของโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
  3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
GUID ควรเป็นรายการแรกที่แสดงภายใต้ ถอนการติดตั้ง เพราะว่าชื่อจะเริ่มต้นด้วยวงเล็บ

แต่ละบานหน้าต่างข้อมูล GUID ประกอบด้วยหลายค่า รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก (DisplayName) วันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ (InstallDate) ID ของผลิตภัณฑ์ (Product ID) แหล่งการติดตั้ง (InstallSource) และชื่อบริษัทและผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (RegCompany, RegOwner)

ชนิดของรุ่นที่ปล่อย

ค่าของชนิดรุ่นที่ปล่อยระบุถึงระดับของการปล่อย เช่น รุ่นเบต้า หรือ การปล่อยเข้าสู่กระบวนการผลิต โปรดดูรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้
ค่ารุ่น
0รุ่นใดๆ ที่ออกมาก่อนเบต้า 1
1เบต้า 1
2เบต้า 2
3Release Candidate 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1)/OEM Preview Release
5-8ค่าที่สำรองไว้
9รุ่นที่ปล่อยเข้าสู่กระบวนการผลิต รุ่นนี้คือรุ่นแรกที่ถูกจัดส่ง (รุ่นที่ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรก)
AService Pack 1 (SP1) (ไม่ใช้ถ้ารหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกเปลี่ยนหลังจากเข้าสู่กระบวนการผลิต)
BService Pack 2 (SP2) (ไม่ใช้ถ้ารหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกเปลี่ยนหลังจากเข้าสู่กระบวนการผลิต)
CService Pack 3 (SP3) (ไม่ใช้ถ้ารหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกเปลี่ยนหลังจากเข้าสู่กระบวนการผลิต)
D-Fค่าที่สำรองไว้

ชนิดของรุ่น

ชนิดของรุ่นจะระบุกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Office 2003 เช่น Enterprise หรือ Retail โปรดดูรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้
ค่ารุ่น
0Enterprise
1Retail/OEM
2รุ่นทดลอง

Office SKU

Office SKU คือรุ่นผลิตภัณฑ์ของ Office 2003 เช่น Professional หรือ Standard โปรดดูรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้
ค่าSKU
11Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
12Microsoft Office Standard Edition 2003
13Microsoft Office Basic Edition 2003
14Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
15Microsoft Office Access 2003
16Microsoft Office Excel 2003
17Microsoft Office FrontPage 2003
18Microsoft Office PowerPoint 2003
19Microsoft Office Publisher 2003
1AMicrosoft Office Outlook Professional 2003
1BMicrosoft Office Word 2003
1CMicrosoft Office Access 2003 Runtime
1EMicrosoft Office 2003 User Interface Pack
1FMicrosoft Office 2003 Proofing Tools
23Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack
24Microsoft Office 2003 Resource Kit
26Microsoft Office XP Web Components
2EMicrosoft Office 2003 Research Service SDK
44Microsoft Office InfoPath 2003
83Microsoft Office 2003 HTML Viewer
92Windows SharePoint Services 2.0 English Template Pack
93Microsoft Office 2003 English Web Parts and Components
A1Microsoft Office OneNote 2003
A4Microsoft Office 2003 Web Components
A5Microsoft SharePoint Migration Tool 2003
AAMicrosoft Office PowerPoint 2003 Presentation Broadcast
ABMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 1
ACMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 2
ADMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 3
AEMicrosoft Organization Chart 2.0
CAMicrosoft Office Small Business Edition 2003
D0Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
DCMicrosoft Office 2003 Smart Document SDK
E0Microsoft Office Outlook Standard 2003
E3Microsoft Office Professional Edition 2003 (ที่มี InfoPath 2003)
FDMicrosoft Office Outlook 2003 (กระจายโดย MSN)
FFMicrosoft Office 2003 Edition Language Interface Pack
F8Remove Hidden Data Tool
3AMicrosoft Office Project Standard 2003
3BMicrosoft Office Project Professional 2003
32Microsoft Office Project Server 2003
51Microsoft Office Visio Professional 2003
53Microsoft Office Visio Standard 2003
5EMicrosoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack
52Microsoft Office Visio Viewer 2003

ตัวระบุภาษา

ตัวระบุภาษา หรือ LCID แปรเปลี่ยนไปตามภาษา เนื่องจาก LCID ถูกจัดเก็บใน GUID ในรูปแบบเลขฐานสิบหก คุณอาจต้องแปลงให้เป็นเลขฐานสิบเพื่อกำหนดภาษาของ GUID

ตัวอย่างเช่น เลขฐานสิบหก 0409 แปลงเป็นเลขฐานสิบ 1033 ซึ่งหมายถึงภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง GUID

ถ้าแปดหลักแรกของ GUID คือ 9117-0407 คุณก็จะทราบว่า GUID ถูกสร้างโดยรุ่นที่ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรก (9) ของรุ่น Retail หรือ OEM (1) ของ Microsoft Office 2003 Professional ที่มี Microsoft FrontPage (17) และภาษาของผลิตภัณฑ์คือเยอรมัน (เลขฐานสิบหก 0407 แปลงเป็นเลขฐานสิบ 1031 ซึ่งหมายถึง ภาษาเยอรมัน)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 832672 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 19 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม