ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งซื้อใน Microsoft Dynamics AX: "Voucher [หมายเลขใบสำคัญ] ไม่สมดุล"


Microsoft Business Solutions-Axapta ๓.๐เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Dynamics AX ๓.๐ การอ้างอิงทั้งหมดไปยัง Microsoft Business Solutions-Axapta และ Microsoft Axapta เกี่ยวข้องกับ Microsoft Dynamics AX

อาการ


เมื่อคุณพยายามที่จะลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งซื้อที่มีความแตกต่างเศษสตางค์ของ๐.๑๐ใน Microsoft Dynamics AX คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ใบสำคัญ<หมายเลขใบสำคัญ>' ไม่สมดุล ความแตกต่างคือ X XX USD
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ข้อมูล PostingVoucher <หมายเลขใบสำคัญ>วันที่<วันที่>บัญชีผู้ใช้<หมายเลขบัญชี>ยอดเงินสกุลเงิน<สกุลเงินที่ใช้ในสมุดรายวัน>ยอดเงินของสกุลเงินฐาน<จำนวนสกุลเงินฐาน>จำนวนเงิน๐.๐๐, สกุลเงิน<สกุลเงิน>, ใบแจ้งหนี้การซื้อข้อความ<หมายเลขใบแจ้งหนี้>วันที่< (สกุลเงินของบริษัท: ๐.๑๐-สกุลเงินรอง: ๐.๐๐) ข้อผิดพลาดในการโพสต์การโพสต์ถูกยกเลิก การดำเนินการการโพสต์ข้อผิดพลาดถูกยกเลิก

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Microsoft Dynamics AX ยังไม่ได้รับการตั้งค่าเพื่อจัดการปัญหาการปัดเศษที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือปัญหาการปัดเศษทั่วไป ในตัวอย่างนี้พารามิเตอร์ความ แตกต่างเศษสตางค์สูงสุด ถูกตั้งค่าเป็นน้อยกว่าความแตกต่างของ๐.๑๐ซึ่งจะระบุไว้ที่จุดสิ้นสุดของข้อความแสดงข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่นพารามิเตอร์ความ แตกต่างเศษสตางค์สูงสุด ถูกตั้งค่าเป็น๐.๐๕

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้เปลี่ยนพารามิเตอร์ความ แตกต่างเศษสตางค์สูงสุด เป็นจำนวนที่สูงกว่าเพื่ออนุญาตให้มีการลงรายการบัญชี โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกบัญชีแยกประเภททั่วไปขยายการตั้งค่าคลิกพารามิเตอร์คลิกแท็บบัญชีแยกประเภทแล้วพิมพ์ยอดเงินที่สูงกว่าความแตกต่างในสมุดรายวันในเขตข้อมูลความแตกต่างเศษสตางค์สูงสุด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถพิมพ์๐.๒๐ หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้สกุลเงินรองให้พิมพ์จำนวนเดียวกันในเขตข้อมูลสกุลเงินรองสูงสุดในเขตข้อมูลสกุลเงินทุติยภูมิ
  2. คลิกบัญชีแยกประเภททั่วไปขยายการตั้งค่าขยายการลงรายการบัญชีแล้วคลิกบัญชีผู้ใช้ระบบ
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่หมายเลขบัญชีสำหรับชนิดการลงรายการบัญชี "ค่าความแตกต่างในสกุลเงินเริ่มต้น" และสำหรับชนิดการลงรายการบัญชี "การปัดเศษสตางค์สูงสุดในสกุลเงินรอง" ถ้าคุณกำลังใช้สกุลเงินทุติยภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหา

  1. ตั้งค่าพารามิเตอร์ความ แตกต่างเศษสตางค์สูงสุด เป็น๐.๐๕
  2. ตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มีทศนิยมหลายค่า ตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนสามารถ113.7759978155 ได้
  3. ใส่ใบสั่งซื้อที่มีบรรทัด๕๐ในสกุลเงินต่างประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าสี่ทศนิยม
  4. คลิกแท็บ ตั้งค่า แล้วใส่อัตราแลกเปลี่ยนอื่น ตัวอย่างเช่นเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนจาก113.7759978155 เป็น113.6751165517
  5. ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งซื้อ