Windows XP อาจทำงานช้าและคุณเห็นอาการหลายอย่างในตัวจัดการงานของ Windows

อาการ

หากคุณเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คอมพิวเตอร์อาจทำงานช้า นอกจากนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ในตัวจัดการงานของ Windows:
  • มีการใช้งาน CPU สูงในขณะนี้
  • แฟ้มเพจอาจมีขนาดใหญ่ 1.2 GB หรือมากกว่า
  • กระบวนการ Cidaemon.exe ใช้พื้นที่ของแฟ้มเพจมากและใช้เวลาของ CPU นาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากบริการการทำดัชนีกำลังทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ บริการการทำดัชนีจะใช้กระบวนการ Cidaemon.exe เพื่อทำดัชนีแฟ้ม กระบวนการ Cidaemon.exe จะสร้างและปรับปรุงแค็ตตาล็อกดัชนี นอกจากนี้ โดยทั่วไปกระบวนการ Cidaemon.exe ยังใช้พื้นที่แฟ้มเพจมากและใช้เวลาของ CPU นาน

การแก้ไข

หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ปิดบริการการทำดัชนี หากต้องการปิดบริการการทำดัชนี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกสองครั้งที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน เลือก แถบสำรวจ ในเมนู มุมมอง แล้วคลิก ค้นหา
  2. คลิก เปลี่ยนการกำหนดลักษณะ แล้วคลิก ไม่ใช้บริการการทำดัชนี
  3. คลิก ไม่ ไม่เปิดใช้บริการการทำดัชนี แล้วคลิก ตกลง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 899869 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม