ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008: "แฟ้ม C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\[version_number]\mscorlib.tlb ไม่สามารถโหลดได้"

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 หรือ Microsoft SQL Server 2008 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
แฟ้ม C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\version_number\mscorlib.tlb ไม่สามารถโหลดได้ ความพยายามในการแก้ไขสภาวะนี้ล้มเหลวเพราะว่าหาแฟ้มไม่พบ โปรดติดตั้งโปรแกรมนี้ใหม่
หมายเหตุversion_number คือตัวยึดสำหรับหมายเลขรุ่นของ Microsoft .NET Framework เช่น v1.0.3705, v1.1.4870 หรือ v2.0.50727

หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 แล้ว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Microsoft SQL Server Management Studio

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะพาธของแฟ้ม Mscorlib.tlb ถูกแปลอย่างไม่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการตั้งค่า

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • หากปัญหาที่ได้อธิบายไปแล้วในบทความนี้ยังคงมีอยู่หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว คุณจะต้องเรียกใช้แพคเกจนี้อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สำหรับ SQL Server 2005

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องระบุพาธที่ถูกต้องของแฟ้ม Mscorlib.tlb ในรีจิสทรีด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\Shell\TlbAutoRepair\mscorlib.tlb
  หมายเหตุ
  • หากคุณติดตั้ง SQL Server 2005 บนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต ให้ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\Shell\TlbAutoRepair\mscorlib.tlb
  • หากคุณติดตั้ง SQL Server 2005 Express Edition พร้อม Advanced Services ให้ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\ShellSEM\TlbAutoRepair\mscorlib.tlb
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งที่รายการรีจิสทรี TlbPath กล่องโต้ตอบ แก้ไขสตริง จะปรากฏขึ้น
 4. ในกล่อง ข้อมูลของค่าแทนที่ %CLRVERSION% ด้วยค่าต่อไปนี้:
  v2.0.50727
  หมายเหตุ ค่า v2.0.50727 จะระบุรุ่นของ .NET Framework ที่ใช้โดย SQL Server 2005 รุ่นที่วางจำหน่ายดั้งเดิม
 5. คลิก ตกลง แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
สิ่งสำคัญ หากคุณติดตั้ง Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL Server 2005 ค่าที่คุณแทนที่ในขั้นที่ 4 นั้นจะถูก Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนเปลี่ยนกลับเป็น %CLRVERSION% หากปัญหาที่ได้อธิบายไปแล้วในบทความนี้ยังคงมีอยู่หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้

สำหรับ SQL Server 2008

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องระบุพาธที่ถูกต้องของแฟ้ม Mscorlib.tlb ในรีจิสทรีด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell\TlbAutoRepair\mscorlib.tlb Notes
  หากคุณติดตั้ง SQL Server 2008 รุ่น 32 บิตบนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell\TlbAutoRepair\mscorlib.tlb
  หากคุณติดตั้ง SQL Server 2008 Express Edition พร้อม Advanced Services ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\ShellSEM\TlbAutoRepair\mscorlib.tlb
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกสองครั้งที่ TlbPath
 4. ในกล่อง ข้อมูลของค่า แทนที่ %CLRVERSION% ด้วยค่าต่อไปนี้:
  v2.0.50727
  หมายเหตุ ค่า v2.0.50727 จะระบุรุ่นของ .NET Framework ที่ใช้โดย SQL Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่ายดั้งเดิม
 5. คลิก ตกลง แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
สิ่งสำคัญ หากคุณติดตั้ง Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL Server 2008 ค่าที่คุณแทนที่ในขั้นที่ 4 นั้นจะถูก Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนเปลี่ยนกลับเป็น %CLRVERSION% หากปัญหาที่ได้อธิบายไปแล้วในบทความนี้ยังคงมีอยู่หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลถึงเรา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในหัวข้อ "ใช้กับ"


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 918685 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม