แบบอักษรที่ได้รับการติดตั้งกับชุด Office 2007 และโปรแกรม Office 2007

รุ่นของบทความนี้สำหรับ Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP และ Microsoft Office 2000 โปรดดูที่837463 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).

บทนำ

เมื่อคุณติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2007 หรือโปรแกรม Office 2007 จะได้รับการติดตั้งแบบอักษรให้ด้วย บทความนี้อธิบายถึงแบบอักษรต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งพร้อมกับการติดตั้ง Office 2007

หมายเหตุ ตัวเลือกต่างๆ สำหรับการติดตั้งที่คุณเลือกจะกำหนดแบบอักษรเฉพาะที่ติดตั้ง แบบอักษรต่างๆ ทั้งหมดที่มีจะไม่ได้รับการติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้ง Office 2007 แบบทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงแบบอักษรต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งกับ Microsoft Office Professional Plus 2007

หมายเหตุ การติดตั้ง Office 2007 อื่นๆ เช่น Microsoft Office Basic 2007 และ Microsoft Word 2007 จะติดตั้งแบบอักษรน้อยกว่า

แฟ้มชื่อแบบอักษร
AGENCYB.TTFAgency FB Bold (TrueType)
AGENCYR.TTFAgency FB (TrueType)
ALGER.TTFAlgerian (TrueType)
ANTQUAB.TTFBook Antiqua Bold (TrueType)
ANTQUABI.TTFBook Antiqua Bold Italic (TrueType)
ANTQUAI.TTFBook Antiqua Italic (TrueType)
ARIALN.TTFArial Narrow (TrueType)
ARIALNB.TTFArial Narrow Bold (TrueType)
ARIALNBI.TTFArial Narrow Bold Italic (TrueType)
ARIALNI.TTFArial Narrow Italic (TrueType)
ARIALUNI.TTFArial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD.TTFArial Rounded MT Bold (TrueType)
BASKVILL.TTFBaskerville Old Face (TrueType)
BAUHS93.TTFBauhaus 93 (TrueType)
BELL.TTFBell MT (TrueType)
BELLB.TTFBell MT Bold (TrueType)
BELLI.TTFBell MT Italic (TrueType)
BERNHC.TTFBernard MT Condensed (TrueType)
BKANT.TTFBook Antiqua (TrueType)
BOD_B.TTFBodoni MT Bold (TrueType)
BOD_BI.TTFBodoni MT Bold Italic (TrueType)
BOD_BLAI.TTFBodoni MT Black Italic (TrueType)
BOD_BLAR.TTFBodoni MT Black (TrueType)
BOD_CB.TTFBodoni MT Condensed Bold (TrueType)
BOD_CBI.TTFBodoni MT Condensed Bold Italic (TrueType)
BOD_CI.TTFBodoni MT Condensed Italic (TrueType)
BOD_CR.TTFBodoni MT Condensed (TrueType)
BOD_I.TTFBodoni MT Italic (TrueType)
BOD_PSTC.TTFBodoni MT Poster Compressed (TrueType)
BOD_R.TTFBodoni MT (TrueType)
BOOKOS.TTFBookman Old Style (TrueType)
BOOKOSB.TTFBookman Old Style Bold (TrueType)
BOOKOSBI.TTFBookman Old Style Bold Italic (TrueType)
BOOKOSI.TTFBookman Old Style Italic (TrueType)
BRADHITC.TTFBradley Hand ITC
BRITANIC.TTFBritannic Bold (True Type)
BRLNSB.TTFBerlin Sans FB Bold (TrueType)
BRLNSDB.TTFBerlin Sans FB Demi Bold (TrueType)
BRLNSR.TTFBerlin Sans FB (TrueType)
BROADW.TTFBroadway (TrueType)
BRUSHSCI.TTFBrush Script MT Italic (TrueType)
BSSYM7.TTFBookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI.TTFCalibri (TrueType)
CALIBRIB.TTFCalibri Bold (TrueType)
CALIBRII.TTFCalibri Italic (TrueType)
CALIBRIZ.TTFCalibri Bold Italic (TrueType)
CALIFB.TTFCalifornian FB Bold (TrueType)
CALIFI.TTFCalifornian FB Italic (TrueType)
CALIFR.TTFCalifornian FB (TrueType)
CALIST.TTFCalisto MT (TrueType)
CALISTB.TTFCalisto MT Bold (TrueType)
CALISTBI.TTFCalisto MT Bold Italic (TrueType)
CALISTI.TTFCalisto MT Italic (TrueType)
CAMBRIA.TTCCambria & Cambria Math (TrueType)
CAMBRIAB.TTFCambria Bold (TrueType)
CAMBRIAI.TTFCambria Italic (TrueType)
CAMBRIAZ.TTFCambria Bold Italic (TrueType)
CANDARA.TTFCandara (TrueType)
CANDARAB.TTFCandara Bold (TrueType)
CANDARAI.TTFCandara Italic (TrueType)
CANDARAZ.TTFCandara Bold Italic (TrueType)
CASTELAR.TTFCalibri (TrueType)
CENSCBK.TTFCentury Schoolbook (TrueType)
CENTAUR.TTFCentaur (TrueType)
CENTURY.TTFCentury (TrueType)
CHILLER.TTFChiller (TrueType)
COLONNA.TTFColonna MT (TrueType)
CONSOLA.TTFConsolas (TrueType)
CONSOLAB.TTFConsolas Bold (TrueType)
CONSOLAI.TTFConsolas Italic (TrueType)
CONSOLAZ.TTFConsolas Bold Italic (TrueType)
CONSTAN.TTFContantia (TrueType)
CONSTANB.TTFContantia Bold (TrueType)
CONSTANI.TTFContantia Italic (TrueType)
CONSTANZ.TTFContantia Bold Italic (TrueType)
COOPBL.TTFCooper Black (TrueType)
COPRGTB.TTFCopperplate Gothic Bold (TrueType)
COPRGTL.TTFCopperplate Gothic Light (TrueType)
CORBEL.TTFCorbel (TrueType)
CORBELB.TTFCorbel Bold (TrueType)
CORBELI.TTFCorbel Italic (TrueType)
CORBELZ.TTFCorbel Bold Italic (TrueType)
CURLZ___.TTFCurlz MT (TrueType)
ELEPHNT.TTFElephant (TrueType)
ELEPHNTI.TTFElephant Italic (TrueType)
ENGR.TTFEngravers (TrueType)
ERASBD.TTFEras Bold ITC (TrueType)
ERASDEMI.TTFEras Demi ITC (TrueType)
ERASLGHT.TTFEras Light ITC (TrueType)
ERASMD.TTFEras Medium ITC (TrueType)
FELIXTI.TTFFelix Titling (TrueType)
FORTE.TTFForte (TrueType)
FRABK.TTFFranklin Gothic Book (TrueType)
FRABKIT.TTFFranklin Gothic Book Italic (TrueType)
FRADM.TTFFranklin Gothic Demi (TrueType)
FRADMCN.TTFFranklin Gothic Demi Cond (TrueType)
FRADMIT.TTFFranklin Gothic Demi Italic (TrueType)
FRAHV.TTFFranklin Gothic Heavy (TrueType)
FRAHVIT.TTFFranklin Gothic Heavy Italic (TrueType)
FRAMDCN.TTFFranklin Gothic Medium Cond (TrueType)
FREESCPT.TTFFreestyle Script (TrueType)
FRSCRIPT.TTFFrench Script MT (TrueType)
FTLTLT.TTFFootlight MT Light (TrueType)
GARA.TTFGaramond (TrueType)
GARABD.TTFGaramond Bold (TrueType)
GARAIT.TTFGaramond Italic (TrueType)
GIGI.TTFGigi (TrueType)
GILBI___.TTFGill Sans MT Bold Italic (TrueType)
GILB____.TTFGill Sans MT Bold (TrueType)
GILC____.TTFGill Sans MT Condensed (TrueType)
GILI____.TTFGill Sans MT Italic (TrueType)
GILLUBCD.TTFGill Sans Ultra Bold Condensed (TrueType)
GILSANUB.TTFGill Sans Ultra Bold (TrueType)
GIL_____.TTFGill Sans MT (TrueType)
GLECB.TTFGloucester MT Extra Condensed (TrueType)
GLSNECB.TTFGill Sans MT Ext Condensed Bold (TrueType)
GOTHIC.TTFCentury Gothic (TrueType)
GOTHICB.TTFCentury Gothic (TrueType)
GOTHICBI.TTFCentury Gothic Bold Italic (TrueType)
GOTHICI.TTFCentury Gothic Italic (TrueType)
GOUDOS.TTFGoudy Old Style (TrueType)
GOUDOSB.TTFGoudy Old Style Bold (TrueType)
GOUDOSI.TTFGoudy Old Style Italic (TrueType)
GOUDYSTO.TTFGoudy Stout (TrueType)
HARLOWSI.TTFHarlow Solid Italic (TrueType)
HARNGTON.TTFHarrington (TrueType)
HATTEN.TTFHaettenschweiler (TrueType)
HTOWERT.TTFHigh Tower Text (TrueType)
HTOWERTI.TTFHigh Tower Text Italic (TrueType)
IMPRISHA.TTFImprint MT Shadow (TrueType)
INFROMAN.TTFInformal Roman (TrueType)
ITCBLKAD.TTFBlackadder ITC (TrueType)
ITCEDSCR.TTFEdwardian Script ITC (TrueType)
ITCKRIST.TTFKristen ITC (TrueType)
JOKERMAN.TTFJokerman (TrueType)
JUICE___.TTFJuice ITC (TrueType)
KUNSTLER.TTFKunstler Script (TrueType)
LATINWD.TTFWide Latin (TrueType)
LBRITE.TTFLucida Bright (TrueType)
LBRITED.TTFLucida Bright Demibold (TrueType)
LBRITEDI.TTFLucida Bright Demibold Italic (TrueType)
LBRITEI.TTFLucida Bright Italic (TrueType)
LCALLIG.TTFLucida Calligraphy Italic (TrueType)
LFAX.TTFLucida Fax Regular (TrueType)
LFAXD.TTFLucida Fax Demibold (TrueType)
LFAXDI.TTFLucida Fax Demibold Italic (TrueType)
LFAXI.TTFLucida Fax Italic (TrueType)
LHANDW.TTFLucida Handwriting Italic (TrueType)
LSANS.TTFLucida Sans Regular (TrueType)
LSANSD.TTFLucida Sans Demibold Roman (TrueType)
LSANSDI.TTFLucida Sans Demibold Italic (TrueType)
LSANSI.TTFLucida Sans Italic (TrueType)
LTYPE.TTFLucida Sans Typewriter Regular (TrueType)
LTYPEB.TTFLucida Sans Typewriter Bold (TrueType)
LTYPEBO.TTFLucida Sans Typewriter Bold Oblique (TrueType)
LTYPEO.TTFLucida Sans Typewriter Oblique (TrueType)
MAGNETOB.TTFMagneto Bold (TrueType)
MAIAN.TTFMaiandra GD (TrueType)
MATURASC.TTFMatura MT Script Capitals (TrueType)
MISTRAL.TTFMistral (TrueType)
MOD20.TTFModern No. 20 (TrueType)
MSMINCHO.TTFMS Mincho (TrueType)
MTCORSVA.TTFMonotype Corsiva (TrueType)
MTEXTRA.TTFMT Extra (TrueType)
NIAGENG.TTFNiagara Engraved (TrueType)
NIAGSOL.TTFNiagara Solid (TrueType)
OCRAEXT.TTFOCR A Extended (TrueType)
OLDENGL.TTFOld English Text MT (TrueType)
ONYX.TTFOnyx (TrueType)
OUTLOOK.TTFMS Outlook (TrueType)
PALSCRI.TTFPalace Script MT (TrueType)
PAPYRUS.TTFPapyrus (TrueType)
PARCHM.TTFParchment (TrueType)
PERBI___.TTFPerpetua Bold Italic (TrueType)
PERB____.TTFPerpetua Bold (TrueType)
PERI____.TTFPerpetua Italic (TrueType)
PERTIBD.TTFPerpetua Titling MT Bold (TrueType)
PERTILI.TTFPerpetua Titling MT Light (TrueType)
PER_____.TTFPerpetua (TrueType)
PLAYBILL.TTFPlaybill (TrueType)
POORICH.TTFPoor Richard (TrueType)
PRISTINA.TTFPristina (TrueType)
RAGE.TTFRage Italic (TrueType)
RAVIE.TTFRavie (TrueType)
REFSAN.TTFMS Reference Sans Serif (TrueType)
REFSPCL.TTFMS Reference Specialty (TrueType)
ROCCB___.TTFRockwell Condensed (TrueType)
ROCC____.TTFRockwell Condensed Bold (TrueType)
ROCK.TTFRockwell (TrueType)
ROCKB.TTFRockwell Bold (TrueType)
ROCKBI.TTFRockwell Bold Italic (TrueType)
ROCKEB.TTFRockwell Extra Bold (TrueType)
ROCKI.TTFRockwell Italic (TrueType)
SCHLBKB.TTFCentury Schoolbook Bold (TrueType)
SCHLBKBI.TTFCentury Schoolbook Bold Italic (TrueType)
SCHLBKI.TTFCentury Schoolbook Italic (TrueType)
SCRIPTBL.TTFScript MT Bold (TrueType)
SEGOEUI.TTFSegoe UI (TrueType)
SEGOEUIB.TTFSegoe UI Bold (TrueType)
SEGOEUII.TTFSegoe UI Italic (TrueType)
SEGOEUIZ.TTFSegoe UI Bold Italic (TrueType)
SHOWG.TTFShowcard Gothic (TrueType)
SNAP____.TTFSnap ITC (TrueType)
STENCIL.TTFStencil (TrueType)
TCBI____.TTFTw Cen MT Bold Italic (TrueType)
TCB_____.TTFTw Cen MT Bold (TrueType)
TCCB____.TTFTw Cen MT Condensed Bold (TrueType)
TCCEB.TTFTw Cen MT Condensed Extra Bold (TrueType)
TCCM____.TTFTw Cen MT Condensed (TrueType)
TCMI____.TTFTw Cen MT Italic (TrueType)
TCM_____.TTFTw Cen MT (TrueType)
TEMPSITC.TTFTempus Sans ITC (TrueType)
VINERITC.TTFViner Hand ITC (TrueType)
VIVALDII.TTFVivaldi Italic (TrueType)
VLADIMIR.TTFVladimir Script (TrueType)
WINGDNG2.TTFWingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3.TTFWingdings 3 (TrueType)
หากคุณมองหาแบบอักษรฟรี ฟอนต์แบบแชร์แวร์ หรือแบบอักษรเชิงพาณิชย์ แวะไปที่เว็บไซต์แบบอักษรต่อไปนี้ของ Microsoft: เว็บไซต์นี้มีเชื่อมโยงไปยังข่าวพาดหัวของตัวพิมพ์และที่ติดต่อของตัวพิมพ์ เว็บไซต์นี้ยังมีฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงที่มีตัวพิมพ์กว่า 600 แบบ และเว็บไซต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวพิมพ์
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 924623 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ก.พ. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม