คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณพยายามเล่นแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอใน Windows Media Player

อาการ

เมื่อคุณพยายามเล่นแฟ้มเสียงใน Windows Media Player 11 วิดีโอไม่เล่น แต่มีการเล่นเสียง

นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเล่นแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอใน Windows Media Player 11 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:
 • Windows Media Player ไม่สามารถเล่นแฟ้มได้เพราะตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่ต้องการไม่ได้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • Windows Media Player ไม่สามารถเล่น เขียน ริพ หรือทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกันได้ เพราะตัวแปลงสัญญาณเสียงที่ต้องการไม่ได้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • การเล่นแฟ้มนี้จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าตัวแปลงสัญญาณนี้มีพร้อมให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือไม่ ให้คลิกวิธีใช้บนเว็บ
 • รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อตัวแปลงสัญญาณที่ต้องการใช้เล่นแฟ้มไม่ได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

วิธีที่ 1

กำหนดค่า Windows Media Player ให้ดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณโดยอัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Windows Media Player 11:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิกแท็บ โปรแกรมเล่น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง
 3. ให้ลองเล่นแฟ้ม หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งตัวแปลงสัญญาณ คลิก ติดตั้ง
หากวิธีการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2

ขอรับและติดตั้งตัวแปลงสัญญาณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Windows Media Player 11:
 1. ตรวจสอบว่ามีตัวแปลงสัญญาณติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้เล่นแฟ้ม โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในพื้นที่ กำลังเล่น ให้คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณพยายามจะเล่น แล้วคลิก คุณสมบัติ
  2. คลิกแท็บ แฟ้ม จดบันทึกตัวแปลงสัญญาณที่ระบุไว้ในพื้นที่ ตัวแปลงสัญญาณเสียง และ ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ แล้วคลิก ตกลง หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง ให้ไปที่ขั้นที่ 2
   • ไม่มีตัวแปลงสัญญาณเสียงระบุไว้
   • ไม่มีตัวแปลงสัญญาณวิดีโอระบุไว้
  3. บนเมนู วิธีใช้ คลิก เกี่ยวกับ Windows Media Player
  4. คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิค
  5. หากคุณพยายามเล่นแฟ้มเสียง ให้ตรวจสอบว่าตัวแปลงสัญญาณเสียงที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นที่ 1b แสดงอยู่ในพื้นที่ ตัวแปลงสัญญาณ หรือไม่ หากคุณพยายามเล่นแฟ้มวิดีโอ ให้ตรวจสอบว่าตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นที่ 1b แสดงอยู่ในพื้นที่ ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ หรือไม่ หากไม่มีตัวแปลงสัญญาณแสดงไว้ ให้ไปที่ขั้นที่ 2
  6. ลองติดตั้งตัวแปลงสัญญาณใหม่ หากคุณไม่สามารถติดตั้งตัวแปลงสัญญาณใหม่ได้ ให้ไปที่ขั้นที่ 2
  7. ให้ลองเล่นแฟ้ม หากคุณเล่นแฟ้มได้ ให้ข้ามขั้นที่ 2 และ 3
 2. ติดตั้งตัวแปลง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเล่นแฟ้ม ให้คลิก วิธีใช้บนเว็บ หากคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเล่นแฟ้ม ให้ไปที่ขั้นที่ 3
  2. บนเว็บไซต์ของ Microsoft คลิกการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Wmplugins หากการเชื่อมโยงนี้ไม่มีอยู่ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  3. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแปลงสัญญาณสำหรับแฟ้ม หากเว็บไซต์ไม่ค้นหาตัวแปลงสัญญาณสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ และหากเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เป็นจริง ให้ไปที่ขั้นที่ 3:
   • คุณไม่ได้จดบันทึกตัวแปลงสัญญาณในขั้นที่ 1b
   • คุณไม่สามารถค้นหาตัวแปลงสัญญาณที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นที่ 1b บนเว็บไซต์
  4. ให้ลองเล่นแฟ้ม หากคุณสามารถเล่นแฟ้มได้ ให้ไปที่ขั้นที่ 3
 3. ขอรับตัวแปลงสัญญาณจากผู้จำหน่ายบริษัทอื่น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อผู้จำหน่ายบริษัทอื่น โปรดคลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในMicrosoft Knowledge Base:
  65416 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

  60781 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

  60782 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หมายเหตุ หากคุณใช้ Windows Media Player ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการโดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อขอดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแปลงสัญญาณได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ข้อมูลและการแก้ไขในบทความนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์ปัจจุบันของ Microsoft Corporation ต่อปัญหาเหล่านี้ ณ วันที่เผยแพร่ การแก้ไขนี้มีได้ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการอื่นๆ Microsoft ไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการอื่นๆ หรือการแก้ไขอื่นๆ ที่บทความนี้อาจกล่าวถึง และยังอาจมีผู้ให้บริการอื่นๆ หรือการแก้ไขอื่นๆ ที่บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเช่นกัน เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้จึงไม่ควรถือเป็นข้อสัญญาจาก Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใดๆ หรือวิธีการแก้ปัญหาใดๆ ที่นำเสนอโดย Microsoft หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ได้กล่าวถึง

Microsoft ไม่รับประกันและไม่รวมการเป็นตัวแทน รับประกันและเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อมหรือโดยข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การนำเสนอ รับประกันหรือเงื่อนไขของชื่อ การไม่ละเมิดสัญญา เงื่อนไขความพึงพอใจ การซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่ขึ้นกับบริการ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์หรือเอกสารหรือข้อมูลใดๆ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อโซลูชันของบริษัทอื่น ที่บทความนี้ได้กล่าวถึงไว้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926373 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 มิ.ย. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม