วิธีการติดตั้ง ASP.NET จะใช้ลักษณะการทำงานของ Active Server Page (ASP) ในเว็บนิพจน์


ข้อความนำ


คุณต้องติดตั้ง Microsoft ASP.NET จะใช้ลักษณะการทำงานของ Microsoft Active Server Page (ASP) ในเว็บนิพจน์ของ Microsoft บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง ASP.NET ใน Microsoft Windows Server 2003 ใน Microsoft Windows XP Professional และ ใน Microsoft Windows 2000 หมายเหตุ ASP.NET จะได้รับการสนับสนุนในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Server ขั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม


วิธีการติดตั้ง ASP.NET

Windows Server 2003

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 มีการติดตั้ง ASP.NET เป็นบทบาทที่ระบบปฏิบัติการ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ASP.NET ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้
วิธีที่ 1: ใช้การตั้งค่าคอนฟิกตัวช่วยสร้างการเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 2. ในหน้าต่างจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คลิกเพิ่มหรือลบบทบาท
 3. ในการตั้งค่าคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์ตัวช่วยสร้าง คลิกถัดไป
 4. คลิกบทบาทเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน (IIS, ASP.NET)และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน ASP.NETและจากนั้น คลิกถัดไป
 6. คลิกถัดไปอีกครั้ง
 7. หากคุณได้รับพร้อมท์ ใส่ซีดี Windows Server 2003 ลงในไดรฟ์ซีดี และจากนั้น คลิกถัดไป
 8. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น
วิธีที่ 2: ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่'แผงควบคุม'และจากนั้น คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. คลิก'เพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก'
 3. ในตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windowsคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันภายใต้ส่วนประกอบและจากนั้น คลิกรายละเอียด
 4. ภายใต้เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันคลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์ย่อยที่คุณไม่จำเป็นต้องมี คลิกตกลงและจากนั้น คลิกถัดไป
 5. หากคุณได้รับพร้อมท์ ใส่ซีดี Windows Server 2003 ลง ในไดรฟ์ซีดี หรือ ในไดรฟ์ดีวีดี และจากนั้น คลิกถัดไป
 6. เมื่อตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกของ Windows Server 2003 คลิกเสร็จสิ้น
วิธีที่ 3: ใช้ตัวจัดการ IIS
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์inetmgrแล้ว คลิ กตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ แล้ว คลิ กส่วนขยายของการบริการเว็บ
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาASP.NETและจากนั้น คลิก'อนุญาต สถานะของ ASP.NET เปลี่ยนเป็น "อนุญาต"

Windows XP Professional หรือ Windows 2000

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Professional หรือ Windows 2000, ASP.NET มีการติดตั้ง โดยใช้ Microsoft .NET Framework เมื่อต้องการใช้ ASP.NET บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Professional หรือ Windows 2000 คุณต้องติดตั้ง.NET Framework หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้ง.NET Framework, Microsoft Internet Information Services (IIS) ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
วิธีการติดตั้ง IIS
เมื่อต้องการติดตั้ง IIS ใน Windows XP Professional ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก
 3. คลิก'เพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก'
 4. ในตัวช่วยสร้างของคอมโพเนนต์ของ Windows คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายInternet Information Services (IIS)ในกล่องส่วนประกอบและจากนั้น คลิกรายละเอียด
 5. คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์ย่อยที่ IIS ที่คุณไม่จำเป็นต้องมี คลิกตกลงและจากนั้น คลิกถัดไป
 6. หากคุณได้รับพร้อมท์ ใส่ซีดี Windows XP ลง ในไดรฟ์ซีดี หรือ ในไดรฟ์ดีวีดี และจากนั้น คลิกถัดไป
 7. เมื่อตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิก Windows XP คลิกเสร็จสิ้น
เมื่อต้องการติดตั้ง IIS ใน Windows 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. คลิก'เพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก'
 4. ในตัวช่วยสร้างของคอมโพเนนต์ของ Windows คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายInternet Information Services (IIS)ในกล่องส่วนประกอบและจากนั้น คลิกรายละเอียด
 5. คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์ย่อยที่ IIS ที่คุณไม่จำเป็นต้องมี คลิกตกลงและจากนั้น คลิกถัดไป
 6. หากคุณได้รับพร้อมท์ ใส่ซีดี Windows 2000 ลง ในไดรฟ์ซีดี หรือ ในไดรฟ์ดีวีดี และจากนั้น คลิกถัดไป
 7. เมื่อตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกของ Windows 2000 คลิกเสร็จสิ้น
วิธีการติดตั้ง.NET Framework
 1. เริ่มต้น IIS
 2. ดาวน์โหลด Microsoft .NET Framework 2.0 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 3. ทำตามคำแนะนำในโปรแกรมติดตั้ง