คุณอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม .pst หรือแฟ้ม .ost ขนาดใหญ่ใน Outlook 2007

อาการ

Microsoft Office Outlook 2007 หยุดตอบสนองชั่วขณะระหว่างการดำเนินการตามปกติ ซึ่งรวมถึงเมื่อคุณอ่านข้อความอีเมล ย้ายข้อความอีเมล หรือลบข้อความอีเมล

คุณอาจสังเกตอาการเหล่านี้ได้ชัดเจนที่สุดระหว่างการส่งเมลหรือการทำข้อมูลให้ตรงกัน อาการเหล่านี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อขนาดของที่เก็บเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อแฟ้ม .pst หรือ .ost มีขนาดเกือบ 2 กิกะไบต์ (GB) นอกจากนี้ จะชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยหากแฟ้ม .pst หรือ .ost มีขนาดใหญ่มากกล่าวคือ 4 GB หรือใหญ่กว่าหมายเหตุ เมื่อคุณดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ใน Outlook รุ่นก่อน ปัญหาด้านประสิทธิภาพแบบเดียวกันนี้จะไม่เกิดขึ้นหากแฟ้ม .pst หรือ .ost มีขนาดใหญ่

สาเหตุ

หากต้องการใช้งานคุณลักษณะใหม่ Outlook 2007 ขอแนะนำโครงสร้างข้อมูลใหม่สำหรับแฟ้ม .pst และ .ost ในโครงสร้างข้อมูลใหม่นี้ ความถี่ของการเขียนข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนรายการในแฟ้ม .pst หรือ .ost

หมายเหตุ หากไม่ใช้โครงสร้างข้อมูลใหม่นี้ คุณจะไม่สามารถสร้างแฟ้ม .pst หรือ .ost ได้

การแก้ไข

หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
933493 คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Outlook 2007: 13 เมษายน 2550 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
มีโปรแกรมปรับปรุง 933493 เพื่อปรับปรุงการตอบสนองทั่วไปของ Outlook 2007 ระหว่างการดำเนินการทั่วไป การดำเนินการเหล่านี้รวมถึงการอ่าน ย้าย ลบ และดาวน์โหลดข้อความอีเมลสำหรับผู้ใช้ที่มีแฟ้มกล่องจดหมายขนาดใหญ่ (แฟ้ม .pst และ .ost) ซึ่งเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ จากมุมมองทางด้านเทคนิค โปรแกรมปรับปรุงนี้จะปรับรูปแบบซึ่ง Outlook 2007 เขียนข้อมูลลงแฟ้ม .pst หรือ .ost ขนาดใหญ่ให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีผลต่อการลดการเข้าถึงดิสก์

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Outlook 2007 นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่อันต่อเนื่องของเราที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าดียิ่งขึ้น เราตระหนักดีว่าลูกค้าบางรายประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อเรียกใช้โปรแกรม Outlook 2007 โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรวมการพัฒนาประสิทธิภาพหลายอย่างเข้าด้วยกัน โปรแกรมปรับปรุงนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วย:
 • ลดเวลาที่ต้องใช้ในการคัดลอกหรือย้ายข้อความจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง
 • เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดเมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความ
 • ลดเวลาที่ต้องใช้ในการลบข้อความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ในการแก้หรือลดปัญหานี้

วิธีที่ 1: ลดขนาดกล่องจดหมาย Exchange

หากคุณลดขนาดกล่องจดหมาย Exchange ขนาดของแฟ้ม .ost ก็จะลดลงด้วย หากต้องการลดขนาดกล่องจดหมาย Exchange ให้ทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ลบรายการต่างๆ ในกล่องจดหมาย
 • เก็บถาวรรายการต่างๆ ในกล่องจดหมายของคุณไปยังแฟ้ม .pst แฟ้มหนึ่งหรือมากกว่า
คุณสามารถลบรายการหรือเก็บถาวรรายการได้ด้วยตนเอง หรืออาจใช้ 'ล้างกล่องจดหมาย' หากต้องการใช้ 'ล้างกล่องจดหมาย' ใน Outlook 2007 ให้คลิก ล้างกล่องจดหมาย ในเมนู เครื่องมือ ในกล่องโต้ตอบ ล้างกล่องจดหมาย คุณอาจใช้คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ดูขนาดกล่องจดหมาย
 • หารายการที่เก่ากว่าจำนวนวันที่ระบุ
 • หารายการที่ใหญ่กว่าขนาดที่ระบุ
 • ย้ายรายการเก่าไปยังแฟ้มเก็บถาวรโดยคลิก เก็บถาวรอัตโนมัติ
 • ลบข้อมูลในโฟลเดอร์รายการที่ลบออก
 • ลบรุ่นทั้งหมดของรายการในกล่องจดหมาย

วิธีที่ 2: ใช้โหมดโปรไฟล์แบบออนไลน์แทนโหมดโปรไฟล์ที่แคช

โหมดโปรไฟล์ที่แคชจะใช้แฟ้ม .ost เพื่อเก็บกล่องจดหมายไว้ภายในฮาร์ดดิสก์ หากคุณมีกล่องจดหมาย Exchange ขนาดใหญ่ คุณจะมีแฟ้ม .ost ที่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น หากกล่องจดหมายมีขนาด 350 เมกะไบต์ (MB) ขนาดของแฟ้ม .ost จะเป็น 475 MB หรือใหญ่กว่านี้

วิธีที่ 3: แยกแฟ้ม .pst ขนาดใหญ่เป็นแฟ้ม .pst ขนาดเล็กหลายแฟ้ม

Outlook 2007 ไม่มีฟังก์ชันภายในเพื่อแยกแฟ้ม .pst เป็นแฟ้ม .pst หลายแฟ้ม ดังนั้น คุณต้องทำตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแยกแฟ้ม .pst ที่มีขนาดใหญ่:
 1. ใช้คุณลักษณะ 'เก็บถาวร' เพื่อย้ายรายการต่างๆ ไปยังแฟ้ม .pst ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน Outlook 2007 ให้เลือกแฟ้ม .pst ในบานหน้าต่างนำทาง
  2. ในเมนู แฟ้ม คลิก เก็บถาวร
  3. ในกล่องโต้ตอบ เก็บถาวร ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เก็บถาวรโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด แล้วคลิกโฟลเดอร์จากรายการ
  4. คลิกวันที่ในกล่องแบบหล่นลง เก็บถาวรรายการที่เก่ากว่า
  5. คลิก เรียกดู ระบุเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ แฟ้ม .pst ใหม่จะแสดงอยู่ในรายการ โฟลเดอร์จดหมาย เป็น โฟลเดอร์เก็บถาวร
  หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับแฟ้ม .pst นี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่ โฟลเดอร์เก็บถาวร แล้วคลิก คุณสมบัติ
  2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของโฟลเดอร์เก็บถาวร คลิก ขั้นสูง
  3. ในกล่องโต้ตอบ โฟลเดอร์ส่วนตัว ให้ใส่ชื่อที่แสดงใหม่ในกล่อง ชื่อ
  4. คลิก ตกลง สองครั้งเพื่อกลับไปที่ Outlook
 2. ใช้คุณลักษณะ ย้ายไปยังโฟลเดอร์ เพื่อย้ายรายการไปยังแฟ้ม .pst ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในเมนู แฟ้ม เลือก สร้าง แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook
  2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแฟ้มข้อมูล Outlook คลิก Office Outlook Personal Folders File (.pst) แล้วคลิก ตกลง
  3. ระบุเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม .pst ใหม่
  4. ในกล่องโต้ตอบ การสร้าง Microsoft Personal Folders ระบุชื่อที่แสดงของแฟ้ม .pst ในกล่อง ชื่อ ชื่อนี้เป็นชื่อที่ Outlook ใช้ในรายการ โฟลเดอร์จดหมาย
  5. ในโฟลเดอร์ที่มีรายการที่คุณต้องการย้ายไปยังแฟ้ม .pst ใหม่ ให้คลิกรายการใดรายการหนึ่งหรือมากกว่าเพื่อย้าย
  6. ในเมนู แก้ไข คลิก ย้ายไปยังโฟลเดอร์
  7. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายรายการ คลิก สร้าง
  8. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ในกล่อง ชื่อ
  9. ใน เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโฟลเดอร์ คลิกแฟ้ม .pst ใหม่แล้วคลิก ตกลง
  10. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายรายการ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกโฟลเดอร์ใหม่ในแฟ้ม .pst ใหม่แล้ว แล้วคลิก ตกลง

วิธีที่ 4: ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดรายการที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันจาก Exchange ไปยังแฟ้ม .ost

หากต้องการกำหนดค่าตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันในโฟลเดอร์กล่องจดหมาย Exchange ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ดังกล่าว แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ คลิกแท็บ การทำข้อมูลให้ตรงกัน
 3. ในแท็บ การทำข้อมูลให้ตรงกัน คลิก ตัวกรอง
 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการทำรายการใหม่ที่คุณต้องการให้ตรงกันมาไว้ในโฟลเดอร์นี้
 5. คลิก ตกลง สองครั้งเพื่อกลับไปที่ Outlook
หมายเหตุ วิธีนี้จะลดขนาดปัจจุบันของแฟ้ม .ost จะมีการลบรายการที่ได้รับการทำให้ตรงกันก่อนหน้านี้ในโฟลเดอร์นี้จากสำเนาแฟ้ม .ost ในครั้งต่อไปที่ Outlook ทำข้อมูลในโฟลเดอร์นี้ให้ตรงกัน รายการเหล่านี้จะถูกลบออกหากไม่ตรงตามเกณฑ์ของตัวกรอง คุณอาจต้องรอให้มีการกระชับข้อมูลในพื้นหลังก่อนที่จะเห็นขนาดของแฟ้ม .ost ลดลง หรือคุณอาจกระชับแฟ้ม .ost ด้วยตนเองโดยคลิกปุ่ม กระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้ ในการตั้งค่าขั้นสูงของบัญชี Exchange

หากคุณใช้ตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกัน คุณสามารถดูรายการที่ยังไม่ทำให้ตรงกันกับแฟ้ม .ost ได้โดยใช้ Microsoft Office Outlook Web Access หรือใช้ไคลเอ็นต์ Outlook ที่ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้โหมดแบบออนไลน์ในโปรไฟล์ของ Outlook

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา คุณอาจประสบปัญหาเหล่านี้เร็วกว่าในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากโดยทั่วไปฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์แบบพกพาจะช้ากว่าฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ปัญหาด้านประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเร็วของฮาร์ดดิสก์ หากคุณเพิ่มหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ในคอมพิวเตอร์ จะไม่มีผลต่อปัญหานี้

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม .pst ของ Outlook ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความต่างๆ ในฐานความรู้ของ Microsoft:

830336 แฟ้ม .pst มีรูปแบบและขนาดจำกัดของโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันใน Outlook 2007 และ Outlook 2003

832925 วิธีกำหนดค่าขนาดจำกัดของแฟ้ม (.pst) และ (.ost) ใน Outlook 2007 และใน Outlook 2003
หมายเหตุ เส้นทางรีจิสทรีที่ใช้ในบทความ 832925 นั้นสำหรับ Outlook 2003 แต่สำหรับ Outlook 2007 ให้ใช้เส้นทาง \12.0 แทน \11.0 ซึ่งได้กล่าวถึงในบทความนี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932086 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม