วิธีคืนค่าคอมพิวเตอร์ไปยังการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการคืนค่าการติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้เพื่อแทนที่การติดตั้ง Windows Vista ในปัจจุบัน

โดยคุณต้องใช้พร้อมท์รับคำสั่ง และคุณต้องพิมพ์คำสั่งเฉพาะที่พร้อมท์รับคำสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อ และย้ายโฟลเดอร์ระหว่าง Windows รุ่นต่างๆ

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

วิธีการคืนค่าคอมพิวเตอร์ไปยังการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบว่ามีโฟลเดอร์ Windows.OLD อยู่หรือไม่ และมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ Windows เพียงพอหรือไม่

 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์
 2. บนเมนู มุมมอง คลิก รายละเอียด
 3. ในคอลัมน์ เนื้อที่ว่าง ให้สังเกตจำนวนเนื่อที่ว่างของ Local Disk (C:) ภายใต้ส่วน โปรแกรมควบคุมฮาร์ดดิสก์
 4. ในส่วน โปรแกรมควบคุมฮาร์ดดิสก์ คลิกสองครั้งที่ Local Disk (C:) แล้วดูว่ามีโฟลเดอร์ Windows.OLD อยู่หรือไม่

  สิ่งสำคัญ หากไม่มีโฟลเดอร์ Windows.OLD อยู่ คุณจะไม่สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้เพื่อคืนค่าการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้มายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้
 5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Windows.OLD
 6. Windows Vista จะตรวจสอบขนาดของโฟลเดอร์นี้ภายในไม่กี่วินาที

ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ Windows.OLD มีขนาดเล็กกว่าเนื้อที่ว่างที่มีอยู่บน Local Disk (C:) หรือไม่ ในขั้นที่ 2

หมายเหตุ หากโฟลเดอร์ Windows.OLD มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเนื้อที่ว่างที่มีอยู่บน Local Disk (C:) คุณอาจจะไม่สามารถคืนค่าการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ได้

ขั้นที่ 2: เริ่ม Windows Recovery Environment

 1. ใส่ดิสก์การติดตั้ง Windows Vista ลงในไดร์ฟดีวีดี แล้วเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. กดแป้นเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากดิสก์อีกครั้ง
 3. ในหน้าต่าง การติดตั้ง Windows ให้เลือกภาษา เวลา สกุลเงิน วิธีการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์ หรือวิธีการป้อนข้อมูลแบบอื่น แล้วคลิก ถัดไป
 4. ในหน้าต่าง การติดตั้ง Windows ให้คลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ในหน้าต่าง ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิกรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows Vista ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก ถัดไป
 6. ในหน้าต่าง ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิก พร้อมท์รับคำสั่ง
หน้าต่าง 'พร้อมท์รับคำสั่ง' จะปรากฏขึ้น และแสดงพร้อมท์รับคำสั่ง พร้อมท์รับคำสั่งเป็นที่ซึ่งคุณจะพิมพ์คำสั่งต่างๆ ดังที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 3 เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Windows Vista

หมายเหตุ เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งหนึ่งคำสั่งหรือมากกว่านั้นที่พร้อมท์รับคำสั่งในขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ในส่วนนี้ แล้วคุณกด ENTER คุณอาจจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ
หากคุณได้รับข้อความนี้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไปในส่วนนี้ แล้วพิมพ์คำสั่งที่อยู่ในขั้นตอนถัดไป

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  c:
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  cd\
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ren"Program Files""Program Files.Vista"
 5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ren"Users" "Users.Vista"
 6. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ren"Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

ขั้นที่ 4: คัดลอกหรือย้ายเนื้อหาต่างๆ ของโฟลเดอร์ Windows.OLD

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  move /y"c:\windows.old\program files" c:\
พิมพ์คำสั่งใดคำสั่งใดหนึ่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

เมื่อการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้เป็น Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows 2000
 • พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  move /y"c:\windows.old\documents and settings" c:\
เมื่อการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้เป็น Windows Vista รุ่นอื่น
 • พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

ขั้นที่ 5: คืนค่าเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบของการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้

พิมพ์คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

หมายเหตุ D: หมายถึงไดรฟ์ดีวีดีในคำสั่งต่างๆ ต่อไปนี้ หากมีการแสดงไดรฟ์ดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวอักษรตัวอื่น เช่น E: ให้ใช้ตัวอักษรนั้นในคำสั่ง
 • เมื่อการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้เป็น Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows 2000

  พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • เมื่อการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้เป็น Windows Vista รุ่นอื่น

  พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

ขั้นที่ 6: คืนค่าแฟ้ม Boot.ini สำหรับการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ของ Windows XP หรือของ Windows 2000

หมายเหตุ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้นหากการติดตั้งก่อนหน้านี้เป็น Windows XP หรือ Windows 2000

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  c:
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  cd\
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

ขั้นที่ 7: ปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์รับคำสั่ง' แล้วคลิก 'เริ่มระบบใหม่'

 1. ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง: แล้วกด ENTER:
  ออก
 2. คลิก เริ่มระบบใหม่
การติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้จะเริ่มขึ้น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 933168 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม