บางโปรแกรมอาจไม่เริ่มต้นทำงาน และคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows XP Service Pack 2: "การโยกย้าย DLL ระบบที่ไม่ถูกต้อง"

ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าเว็บนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

อาการของปัญหา

บางโปรแกรมอาจไม่เริ่มต้นทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 925902 (MS07-017) และโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 928843 (MS07-008) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้ Microsoft Windows XP ที่มี Service Pack 2 (SP2) นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
application_executable_name - การโยกย้าย DLL ระบบที่ไม่ถูกต้อง

DLL user32.dll ของระบบถูกโยกย้ายในหน่วยความจำ โปรแกรมประยุกต์จะทำงานอย่างไม่ถูกต้อง การโยกย้ายเกิดขึ้นเนื่องจาก DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx อยู่ในช่วงที่อยู่ที่สงวนไว้สำหรับ Windows system DLLs ผู้ผลิตที่จำหน่าย DLL ควรได้รับการติดต่อเพื่อเปลี่ยน DLL ใหม่

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

คุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญทั้งหมดจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

 2. ทดลองเรียกใช้โปรแกรมที่ไม่เริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ถ้าโปรแกรมเริ่มต้นทำงาน และถ้าคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในส่วน "อาการของปัญหา" แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง โปรดดำิเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ถึง 5
 3. โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 4. คลิก Download แล้วคลิก Run ถ้าปุ่ม Download ไม่สามารถใช้งานได้ คุณต้องคลิกที่ Validate เสียก่อนเพื่อตรวจสอบ Windows ของคุณ
 5. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อติดตั้งการปรับปรุง 935448

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกัน ซึ่งอ้างอิงถึง Shell32.dll เมื่อคุณเรียกใช้ AVG Anti-Virus Control Center จาก Grisoft, Inc. ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณเรียกใช้ BricoPack Vista Inspirat จาก CrystalXP อยู่เช่นกัน เมื่อต้องการแ้ก้ไขปัญหานี้ ให้ถอนการติดตั้ง BricoPack Vista Inspirat

หมายเหตุ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับ AVG Anti-Virus Control Center หรือ Windows ปัญหานี้จะไม่ถูกแก้ไขถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุง 935448

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

สาเหตุของปัญหา

แฟ้ม Hhctrl.ocx ที่มีอยู่ในการปรับปรุงความปลอดภัย 928843 และแฟ้ม User32.dll ที่มีอยู่ในการปรับปรุงความปลอดภัย 925902 มีที่อยู่พื้นฐานที่ขัดแย้งกัน ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมโหลดแฟ้ม Hhctrl.ocx ก่อนที่โปรแกรมจะโหลดแ้ฟ้ม User32.dll Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้มีผลกับโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นดังต่อไปนี้
โปรแกรมรุ่นผู้ผลิต
Realtek HD Audio Control Panel 1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc
หมายเหตุ
 • ถ้าคุณได้รับข้อความที่คล้ายกันเมื่อคุณใช้โปรแกรมอื่น ให้ติดตั้งการปรับปรุงที่ระบุไว้ในบทความนี้ ถ้าเรายืนยันว่าโปรแกรมอื่นไ้ด้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราจะปรับปรุงบทความนี้พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปัญหานี้ไม่เกิดกับ Realtek HD Audio Control Panel รุ่น 1.64

ข้อมูลการใช้งานการปรับปรุง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ

ข้อสำคัญ Windows Update และ Microsoft Update ตรวจพบเฉพาะ Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip และ CD-Tag รุ่นที่มีผลกระทบเท่านั้น แต่โปรแกรมอื่นอาจไ้ด้รับผลกระทบจากปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้น ถ้าไม่มีการติดตั้งการอัปเดต 935448 ในคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการที่ 1 หรือด้วยการใช้ Windows Server Update Services (WSUS) ในวิธีการที่ 2 ให้ใช้วิธีการที่ 3

วิธีที่ 1: ติดตั้งการปรับปรุง 935448 ด้วยการใช้ 'ปรับปรุงอัตโนมัติ' หรือใช้ Microsoft Update

เมื่อต้องการใช้ Microsoft Update โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:วิธีที่ 2: ใช้การปรับปรุง 935448 ในองค์กรโดยใช้ Windows Server Update Services (WSUS) หรือ Microsoft Systems Management Server (SMS)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถใช้ WSUS หรือ SMS เพื่อปรับใช้การปรับปรุงนี้ในองค์กรได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WSUS หรือ SMS โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีที่ 3: ติดตั้งการปรับปรุง 935448 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ 935448 ตอนนี้

วันที่วางจำหน่าย: 3 เมษายน 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


ปัญหาที่ทราบ

การปรับปรุงความปลอดภัย 928843 (MS07-008) และการปรับปรุง 935448 มีแฟ้ม Hhctrl.ocx ที่มีหมายเลขรุ่นเดียวกัน ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 928843 (MS07-008) หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 935448 คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 935448 อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องมีก่อน

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) ไว้ในคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้โดยไม่ต้องใ้ห้ผู้ใช้ดำเนินการและไม่ต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
หมายเหตุ เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ จากนั้นยืนยันว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณใช้สวิตช์ /quiet หรือ /restart นอกจากนี้ คุณควรดูแฟ้ม KB935448.log สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อคุณใช้สวิตช์ /quietสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งที่การปรับปรุงนี้สนับสนุน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

262841 สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแ็พคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่ คุณอาจต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในรายการ Date and Time ใน Control Panel

สำหรับสาขาบริการ SP2GDR
File nameHhctrl.ocx
File version5.2.3790.2847
File size546,304
Date (UTC)02-Apr-2007
Time (UTC)05:58
Service branchSP2GDR
สำหรับสาขาบริการ SP2QFE

File nameHhctrl.ocx
File version5.2.3790.2847
File size546,304
Date (UTC)02-Apr-2007
Time (UTC)05:53
Service branchSP2QFE
หมายเหตุ เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ ตัวติดตั้งจะตรวจสอบว่าแฟ้มที่ได้รับการปรับปรุงในระบบนี้ถูกปรับปรุงโดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft ก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อปรับปรุงแฟ้มเหล่านี้ไว้ก่อนหน้านี้ ตัวติดตั้งจะคัดลอกแฟ้ม SP2QFE ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ มิฉะนั้น ตัวติดตั้งจะคัดลอกแฟ้ม SP2GDR ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824994 คำอธิบายของเนื้อหาของแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


ยืนยันว่ามีการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงนี้หรือไม่ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1: เปรียบเทียบรุ่นของแฟ้มที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณกับรุ่นที่มีรายละเอียดในเอกสารในหัวข้อ "ข้อมูลแฟ้ม"
 • วิธีที่ 2: ตรวจสอบแฟ้มที่มีการติดตั้งการปรับปรุงด้วยการดูคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  หมายเหตุ คีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้อาจไม่มีรายชื่อทั้งหมดของแฟ้มที่ติดตั้ง และคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้อาจถูกสร้างอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าผู้ดูแลระบบหรือ OEM รวมหรือติดตั้งการปรับปรุงนี้กับแฟ้มต้นฉบับของการติดตั้ง Windows


ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงความปลอดภัยนี้ ให้ใช้รายการ Add or Remove Programs ใน Control Panel ผู้ดูแลระบบสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe เพื่อลบการปรับปรุงความปลอดภัยนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ และไม่ต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart

สถานะของปัญหา

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

อ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 925902 (MS07-017) และโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 928843 (MS07-008) ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

928843 MS07-008: ช่องโหว่ในตัวควบคุม ActiveX วิธีใช้ HTML อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
925902 MS07-017: ช่องโหว่ใน GDI อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

262841 การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

การตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิค

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิคที่มีความสำคัญในบทความนี้ จำนวนการตรวจทานแก้ไขและวันที่ตรวจสอบล่าสุดในบทความนี้อาจระบุการตรวจทานแ้ก้ไขบทบรรณาธิการหรือการตรวจทานแก้ไขด้านโครงสร้างที่มีขึ้นเพียงเล็กน้อยในบทความนี้ ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในตาราง
วันที่การตรวจทานแก้ไข
20 เมษายน 2550ในบทความนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
 • ปรับปรุงหัวข้อ "สาเหตุ" เพื่อลบ AVG Anti-Virus Control Center (ผลิตโดย Grisoft, Inc) และ BricoPack Vista Inspirat (ผลิตโดย CrystalXP) จากรายชื่อของโปรแกรมที่ได้รับผลกระทบ Microsoft ยืนยันว่าโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้
 • เพิ่มหัวข้อ "ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน" เพื่อระบุปัญหาที่คล้ายกับ AVG Anti-Virus Control Center (ผลิตโดย Grisoft, Inc) และ BricoPack Vista Inspirat (ผลิตโดย CrystalXP)
18 เมษายน 2550ในบทความนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
 • เพิ่มหัวข้อ "อาการของปัญหา" และหัวข้อ "ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา" สำหรับผู้บริโภค
 • ย้ายรายชื่อของโปรแกรมที่ได้รับผลกระทบไปยังตารางในหัวข้อ "สาเหตุ" ปรับปรุงตารางเพื่อให้รวมข้อมูลรุ่นที่ได้รับผลกระทบของ CD-Tag และ TUGZip
 • สร้างหัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง" สำหรับหัวข้อ "สาเหตุ" หัวข้อ "การแก้ไขปัญหา" ที่มีอยู่ หัวข้อ "สถาุนะ" และหัวข้อ "อ้างอิง"
 • สร้างหัวข้อ "ปัญหาที่ทราบ" เพื่อระบุในเอกสารปัญหาที่ทราบด้วยการปรับปรุงนี้ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 928843 (MS07-008) หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 935448 จากนั้นคุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 935448 อีกครั้ง
 • ปรับปรุงหัวข้อ "สาเหตุ" เพื่อให้รวมข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้มีผลกับ AVG Anti-Virus Control Center (ผลิตโดย Grisoft, Inc) รุ่น 7.5; BMC PATROL (ผลิตโดย BMC Software, Inc) รุ่น 7.1 และ BricoPack Vista Inspirat (ผลิตโดย CrystalXP) รุ่น 1.1
12 เมษายน 2550ในบทความนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
 • ปรับปรุงหัวข้อ "อาการ" เพื่อรวมข้อมูลรุ่นที่ได้รับผลกระทบของ Realtek HD Audio Control Panel และระบุในเอกสารว่า Realtek ได้วางจำหน่ายรุ่น 1.64 เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • ปรับปรุงหัวข้อ "อาการ" เพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้มีผลกับ Suunto Ski Manager (ผลิตโดย Suunto) รุ่น 1.0.2 , 1.1 และ 1.2 .
 • ปรับปรุงหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา" เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องมี ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบใหม่ และข้อมูลแฟ้มสำหรับการปรับปรุงนี้ ข้อมูลนี้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550
 • ปรับปรุงหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา" เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับการลบ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุง
 • เพิ่มตารางนี้เพื่อแสดงการตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิคที่สำคัญในเนื้อหานี้
10 เมษายน 2550
 • ปรับปรุงหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา" เพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการทำงานของการปรับปรุงนี้ใน Windows Update และ Microsoft Update
 • ปรับปรุงหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา" เพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้งานการปรับปรุงนี้ในองค์กรด้วยการใช้ WSUS และ SMS
6 เมษายน 2550ปรับปรุงหัวข้อ "อาการ" เพื่อให้รวมข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้มีผลกับ ElsterFormular (ผลิตโดย Elster) รุ่น 2006 และ 2007, TUGZip (ผลิตโดย Christian Kindahl) และ CD-Tag (ผลิตโดย Claremont Software)
3 เมษายน 2550ปรับปรุงหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา" เพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการทำงานของการปรับปรุงนี้ในศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
3 เมษายน 2550เริ่มเผยแพร่บทความนี้เพื่อระบุปัญหาที่มีผลกับ Realtek HD Audio Control Panel และความพร้อมในการทำงานของโปรแกรมแก้ไขด่วน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 935448 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 มี.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม