คำอธิบายของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1

สรุป

Microsoft ได้เปิดตัว Service Pack สำหรับชุดโปรแกรมของ Microsoft Office 2007 บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับ Service Pack และเกี่ยวกับวิธีขอรับรายการปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดย Service Pack นอกจากนี้ บทความนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง Service Pack และเกี่ยวกับวิธีทราบว่ามีการติดตั้ง Service Pack แล้วหรือยัง

บทนำ

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) มีการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงด้านเสถียรภาพ และการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการทำงานที่มีความสำคัญ การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่รวมอยู่กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1 ได้มีการนำออกใช้งานก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1 จะรวมการแก้ไขที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ไว้เป็นการปรับปรุงรายการเดียว

รายละเอียดของ Service Pack

รายการแบบดาวน์โหลดได้สำหรับปัญหาที่ Service Pack แก้ไขได้

มีสมุดงานของ Microsoft Excel ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งประกอบด้วยรายการปัญหาของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ที่สามารถแก้ไขได้โดยชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1

หมายเหตุ สมุดงานจะเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่มีการแปลเป็นภาษาอื่น

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:


ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Service 2007 Pack 1 Changes_all.xls ทันที

วันที่วางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข่าวสารด้านการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับ Service Pack นี้

มีการเชื่อมโยงชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1 กับข่าวสารด้านการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
934233 MS07-023: จุดอ่อนใน Microsoft Excel ทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล

934873 MS07-025: จุดอ่อนใน Microsoft Office ทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล

936227 MS07-042: จุดอ่อนใน Microsoft XML Core Services ทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล

936542 MS07-036: จุดอ่อนใน Microsoft Excel ทำให้สามารถเรียกใช้รหัสจากระยะไกล

การปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ที่ Service Pack ได้รวมไว้

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ดังต่อไปนี้:
932080 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 9 เมษายน 2550

933493 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Outlook 2007: 13 เมษายน 2550

933688 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบของ Office 2007: 8 พฤษภาคม 2550

934062 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบของ Office 2007: 8 พฤษภาคม 2550

934173 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Word 2007: 8 พฤษภาคม 2550

934390 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 18 พฤษภาคม 2550

934391 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 18 พฤษภาคม 2550

934393 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับระบบของ Office 2007: 8 พฤษภาคม 2550

934395 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 18 พฤษภาคม 2550

934670 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2007: 8 พฤษภาคม 2550

935569 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office 2007 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Outlook 2007 พร้อมกับ Business Contact Manager: "รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ Office ไม่ตรงกัน"

936056 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของระบบ Microsoft Office 2007: 14 สิงหาคม 2550

936509 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2007: 10 กรกฎาคม 2550

936514 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบของ Office 2007 และสำหรับแพคความเข้ากันได้สำหรับระบบของ Office 2007: 10 กรกฎาคม 2550

936646 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Publisher 2007: 10 กรกฎาคม 2550

936864 คำอธิบายของแพคเกจการแก้ไขด่วนของ Office 2007: 17 มิถุนายน 2550

936960 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบของ Microsoft Office 2007: 14 สิงหาคม 2550

937608 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Outlook 2007: 10 กรกฎาคม 2550

938190 คำอธิบายของแพคเกจการแก้ไขด่วนของ Excel 2007: 4 มิถุนายน 2550

ปัญหาที่พบ

953147 ชุดโปรแกรม Office 2007 Service Pack 1 ไม่สามารถดาวน์โหลดไปที่ WSUS ได้อย่างสมบูรณ์

942101 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้แพคเกจ Office 2007 Service Pack 1 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows XP Service Pack 2

942620 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 เอาไว้

942995 คุณได้รับพร้อมท์โดยไม่คาดหมายให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2007 Service Pack หรือการปรับปรุง Office 2007

943081 เมื่อคุณดูการปรับปรุงสำหรับระบบของ Office 2007 Service Pack 1 ภายใต้ "Add or Remove Programs" ใน Control Panel ชื่อของการปรับปรุงจะมีอักขระขยะอยู่ด้วย

943082 หลังจากที่คุณยกเลิกการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 แล้ว Service Pack บางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์

943087 เครื่องมือการสแกนเอกสารหยุดทำงานเมื่อคุณใช้เครื่องมือเพื่อสแกนเอกสาร หลังจากคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 Service Pack 1

946205 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มฐานข้อมูลที่คอมไพล์แล้วหรือแฟ้มโครงการที่คอมไพล์แล้วใน Access 2007: "ฐานข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบที่ไม่รู้จัก"

938574 คำอธิบายของแพคเกจการแก้ไขด่วนของตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (ภาษาญี่ปุ่น) 2007: 20 มิถุนายน 2550

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีขอรับและติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1 อยู่ที่ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลด Service Pack นี้ และขอรับคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์ในการใช้งาน โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีขอรับและติดตั้ง Microsoft Office Language Pack 2007 SP1

เพื่อให้การทำงานของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 สมบูรณ์แบบ โปรดติดตั้ง Microsoft Office Language Pack 2007 SP1 ถ้าคุณใช้ชุดส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft Office Language Pack 2007 SP1 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลการนำออก

คุณไม่สามารถใช้รายการ Add or Remove Programs ใน Control Panel เพื่อนำ Service Pack นี้ออก เมื่อต้องการนำชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1 ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องนำชุดโปรแกรม Office 2007 ออก จากนั้น ให้ติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 ใหม่โดยใช้ซีดีของชุดโปรแกรม Office 2007 แบบดั้งเดิม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

873125 คุณไม่สามารถนำ Service Pack ออกสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003 หรือผลิตภัณฑ์ Office 2007

วิธีทราบว่า Service Pack ได้รับการติดตั้งแล้วหรือไม่

Service Pack นี้มีแฟ้มที่มีรุ่นซึ่งปรากฏอยู่ในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ คุณไม่ต้องติดตั้ง Service Pack นี้ ถ้าคุณมีแฟ้มรุ่นใหม่กว่าในตาราง

เมื่อต้องการทราบว่าแฟ้มที่ปรากฏในตารางได้รับการติดตั้งแล้วหรือไม่ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มตัวช่วยค้นหา เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้คลิกที่ Start แล้วคลิก Search

    หมายเหตุ ถ้าการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows เริ่มทำงาน ให้คลิกที่ Click here to use Search Companion
  2. ในหน้าต่าง Search Results ให้คลิก All files and folders ในบานหน้าต่าง Search Companion
  3. ในกล่อง All or part of the file name ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม แล้วคลิก Search
  4. ในรายการของแฟ้ม ให้คลิกขวาที่แฟ้มที่เก็บไว้ แล้วคลิก Properties
  5. บนแท็บ General และ Version ให้ตรวจสอบคุณสมบัติแฟ้มของแฟ้มที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
File nameFile version
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
File nameFile version
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทราบรุ่นของชุดโปรแกรม Office 2007 ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

928116 วิธีทราบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ติดตั้งไว้

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับแฟ้ม .msp

Service Pack ของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer (แฟ้ม .msp) แบบสมบูรณ์ ที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มปฏิบัติการที่แยกข้อมูลเอง แฟ้ม .msp ในตารางต่อไปนี้จะมีการกระจายใน Service Pack นี้
ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1
ชื่อของแฟ้ม .mspคำอธิบาย
MAINMUIsp1-en-us.mspใช้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspใช้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1
MAINWWsp1-en-us.mspใช้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1
Office64WWsp1.mspใช้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspใช้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 SP1
Microsoft Office Language Pack 2007 SP1
ชื่อของแฟ้ม .mspคำอธิบาย
MAINMUIsp1-en-us.mspใช้กับ Office Language Pack 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspใช้กับ Office Language Pack 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspใช้กับ Office Language Pack 2007 SP1
สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดที่อธิบายวิธีกระจายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับระบบของ Microsoft Office 2007 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:Office System TechCenter มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับผู้ดูแลระบบและทรัพยากรการใช้งานเชิงกลยุทธ์สำหรับ Microsoft Office ทุกรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office System TechCenter โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 936982 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Groove 2007

คำติชม