ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามไปที่เว็บเพจที่โฮสต์บน IIS 7.0: "ข้อผิดพลาด HTTP 401.2 - ไม่ได้รับอนุญาต"

อาการ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีการโฮสต์บน Internet Information Services (IIS) 7.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ในแอปพลิเคชัน "<ชื่อแอปพลิเคชัน>"
--------------------------------------------------------------------------------
ข้อผิดพลาด HTTP 401.2 - ไม่อนุญาต
HRESULT: 0x80070005
คำอธิบายของ HRESULT: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

สาเหตุ

สาเหตุที่ 1

แอปพลิเคชันบนเว็บมีการกำหนดค่าให้ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows ไม่ได้เปิดอยู่ หรือ ส่วนโมดูลดั้งเดิมรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวมของแฟ้ม ApplicationHost.config หรือแฟ้ม Web.config ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูการแก้ไขปัญหาที่ 1

สาเหตุที่ 2

แอปพลิเคชันบนเว็บไม่ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้วิธีการรับรองความถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูการแก้ไขปัญหาที่ 2

การแก้ไข

วิธีแก้ไขปัญหา 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดคุณสมบัติการรับรองความถูกต้องของ Windows

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ แผงควบคุม ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก แผงควบคุม ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิก โปรแกรมและคุณสมบัติ แล้วคลิก เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Windows
 3. ขยาย Internet Information Services ขยาย World Wide Web Services แล้วขยาย ความปลอดภัย
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การรับรองความถูกต้องของ Windows แล้วคลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มโมดูลดั้งเดิมรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวมในตัวจัดการ IIS

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ Inetmgr ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิกInetmgr ในรายการ โปรแกรม

  หากคุณถูกพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อ
 2. ในบานหน้าต่าง การเชื่อมต่อ ขยายคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 ขยาย เว็บไซต์ แล้วคลิก เว็บไซต์เริ่มต้น
 3. ที่หน้า หน้าแรกเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ดับเบิลคลิกที่ โมดูล
 4. ในบานหน้าต่าง การกระทำ ให้คลิก เพิ่มโมดูลดั้งเดิม
 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มโมดูลดั้งเดิม คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย WindowsAuthenticationModule แล้วคลิก ตกลง

วิธีแก้ไขปัญหา 2

กำหนดค่าแอปพลิเคชันบนเว็บให้ใช้วิธีการรับรองความถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งวิธี โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ Inetmgr ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิกInetmgr ในรายการ โปรแกรม

  หากคุณถูกพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อ
 2. ในบานหน้าต่าง การเชื่อมต่อ ขยายคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 ขยาย เว็บไซต์ แล้วคลิก เว็บไซต์เริ่มต้น
 3. ที่หน้า หน้าแรกเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ดับเบิลคลิกที่ การรับรองความถูกต้อง
 4. คลิกที่การรับรองความถูกต้องวิธีใดวิธีหนึ่ง แล้วคลิก เปิดใช้งาน ในบานหน้าต่าง การดำเนินการ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 942043 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ส.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม