ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่สามารถแสดงรายงานได้"

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการรายงานดังต่อไปนี้
ข้อผิดพลาดในการรายงาน
ไม่สามารถแสดงรายงานได้
ถ้าพารามิเตอร์ DevErrors ถูกตั้งค่าเป็น On ในแฟ้ม Web.config คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้
รายละเอียดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถจัดการได้ของ Microsoft CRM: เซิร์ฟเวอร์มีข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ '/'


แหล่งข้อมูลหนึ่งแหล่งขึ้นไปไม่มีข้อมูลเฉพาะตัว

คำอธิบาย: มีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการของคำขอใช้เว็บล่าสุด โปรดดูการติดตามสแต็ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและตำแหน่งที่เกิดขึ้นในรหัสโปรแกรม

รายละเอียดข้อยกเว้น: Microsoft.Reporting.WebForms.MissingDataSourceCredentialsException: แหล่งข้อมูลหนึ่งแหล่งขึ้นไปไม่มีข้อมูลเฉพาะตัว

ข้อผิดพลาดของโปรแกรม:
ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการของคำขอใช้เว็บล่าสุด ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและตำแหน่งของข้อยกเว้น สามารถระบุได้โดยการใช้การติดตามสแต็คดังนี้

การติดตามสแต็ค:[MissingDataSourceCredentialsException: แหล่งข้อมูลหนึ่งแหล่งขึ้นไปไม่มีข้อมูลเฉพาะตัว] Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied() +65

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +643


[CrmException: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะแสดงรายงาน]

Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) +626

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) +56

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +1699

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +77

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1360
เมื่อคุณตรวจสอบคุณสมบัติของแหล่งข้อมูล MSCRM ใน Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้
ไม่มีส่วนขยายในการประมวลผลข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานนี้ อาจถูกถอนการติดตั้งไปแล้วหรือไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

สาเหตุ

สาเหตุ 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการลงทะเบียนส่วนขยายการประมวลผลข้อมูลที่ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใช้อย่างไม่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ SSRS ลักษณะเช่นนี้อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ SSRS ถูกถอนการติดตั้งออกไป หรือ Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ SSRS มีการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 แล้ว Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ SSRS จะถูกลบออกไป:

สาเหตุ 2

สตริงข้อมูลไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services

การแก้ไข

วิธีแก้ไข 1

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ซ่อมแซมหรือติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services ลงไปใหม่

วิธีแก้ไข 2

แก้ไขสตริงการเชื่อมต่อและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดตัวจัดการรายงาน
 2. เลือกองค์กร CRM
 3. คลิก แสดงรายละเอียด
 4. คลิกโฟลเดอร์ v4
 5. คลิกแหล่งข้อมูล CRM

  หากคุณใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows สตริงการเชื่อมต่อจะมีลักษณะดังนี้
  Data Source=server;Initial Catalog=ORG_MSCRM;Integrated Security=SSPI
  ใช้ตัวเลือกการรับรองความถูกต้องในตัวของ Windows ที่เลือก
  เมื่อคุณใช้ Microsoft CRM Data Extension สตริงการเชื่อมต่อจะมีลักษณะดังนี้
  MSCRM Data Connector Connection String
  ใช้ข้อมูลเฉพาะตัวที่ให้มาโดยผู้ใช้ที่เรียกใช้รายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

946585 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อผิดพลาดในการรายงาน ไม่สามารถแสดงรายงานได้"

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 946289 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม