ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อผิดพลาดในการรายงาน ไม่สามารถแสดงรายงานได้"

นำไปใช้กับ: Dynamics CRM 4.0

อาการ


เมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้
"ข้อผิดพลาดในการรายงาน ไม่สามารถแสดงรายงานได้
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ยังถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์รายงาน
w3wp!processing!5!10/12/2007-15:06:18:: e ERROR: ส่ง

Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล 'CRM'
ข้อมูล: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล 'CRM' ---> System.Data.SqlClient.SqlException: ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล "MSCRM_CONFIG" ที่ขอโดยการเข้าระบบ การเข้าระบบล้มเหลว
การเข้าระบบล้มเหลวสำหรับตัวยึดของผู้ใช้ <สำหรับบัญชีที่ตรวจสอบสิทธิ์>

สาเหตุ


ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีที่ Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์การใช้งานในฐานข้อมูล Microsoft CRM

การแก้ไข


ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้มอบสิทธิ์การใช้งานบัญชีที่เหมาะสมในการเรียกใช้ฐานข้อมูล Microsoft Dynamics CRM โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ระบุบัญชีที่ใช้โดย Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server ที่ตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง Microsoft SQL Server

  สำหรับ Microsoft SQL Reporting Services 2005

  ถ้า Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services ได้รับการติดตั้งบนอินสแตนซ์ของ SQL Reporting Services 2005, Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services จะตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง SQL Server เป็นข้อมูลประจำตัวของพูลโปรแกรมประยุกต์ Internet Information Services (IIS) ที่ใช้โดย SQL Reporting Services ในการกำหนดข้อมูลประจำตัวของพูลโปรแกรมประยุกต์ IIS ที่ใช้โดย SQL Reporting Services ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Reporting Services คลิก ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft SQL Server 2005 คลิก เครื่องมือการกำหนดค่า แล้วคลิก การกำหนดค่าบริการการรายงาน
  2. ในการเลือกอินสแตนซ์การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน ให้เลือกอินสแตนซ์ SQL Reporting Services ที่ Microsoft CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services ได้รับการติดตั้ง แล้วคลิก เชื่อมต่อ
  3. คลิก ข้อมูลประจำตัวบริการทางเว็บ สังเกตค่าของบัญชีบริการ ASP.NET ค่าดังกล่าวระบุว่าบัญชีใดถูกใช้สำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ IIS ที่ใช้โดย SQL Reporting Services ซึ่งยังเป็นบัญชีที่ใช้โดย Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services เมื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง SQL Server

  สำหรับ SQL Reporting Services 2008

  ถ้า Microsoft Dynamics CRM Data Connector สำหรับ Microsoft SQL Server Reporting Services ได้รับการติดตั้งบนอินสแตนซ์ SQL Reporting Services 2008 ก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง SQL Server โดยเป็นบัญชีที่เรียกใช้บริการ SQL Server Reporting Services Windows ในการกำหนดบัญชีที่เรียกใช้บริการ SQL Server Reporting Services Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Reporting Services คลิกปุ่ม เริ่มแล้วชี้ไปที่ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก บริการ
  2. ค้นหาบริการ SQL Server Reporting Services และสังเกตค่าที่แสดงในคอลัมน์ เข้าสู่ระบบในฐานะ
 2. มอบสิทธิ์การใช้งานบัญชีที่เหมาะสมในการเข้าถึงฐานข้อมูลของ Microsoft Dynamics CRM
  ถ้า SQL Reporting Services และฐานข้อมูล SQL Server ได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันและบัญชีที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 คือ Network Service ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่ม SQL Server Management Studio โดยการคลิกปุ่ม เริ่มแล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005 แล้วคลิก SQL Server Management Studio
  2. ขยาย ความปลอดภัย ขยาย การเข้าระบบ คลิกขวาที่ NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE แล้วคลิก คุณสมบัติ
  3. คลิก การแมปผู้ใช้
  4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Organization_name_MSCRM แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole

   หมายเหตุ ตัวยึด Organization_name คือตัวยึดสำหรับชื่อองค์กรจริง
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย MSCRM_Config แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole
  6. คลิก ตกลง


  ถ้า SQL Reporting Services และฐานข้อมูล SQL ได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันและบัญชีที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 คือ Local System ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่ม SQL Server Management Studio โดยการคลิกปุ่ม เริ่มแล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005 แล้วคลิก SQL Server Management Studio
  2. ขยาย ความปลอดภัย ขยาย การเข้าระบบ คลิกขวาที่ NT AUTHORITY\SYSTEM แล้วคลิก คุณสมบัติ
  3. คลิก การแมปผู้ใช้
  4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Organization_name_MSCRM แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole

   หมายเหตุ ตัวยึด Organization_name คือตัวยึดสำหรับชื่อองค์กรจริง
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย MSCRM_Config แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole
  6. คลิก ตกลง


  ถ้า SQL Reporting Services และฐานข้อมูล SQL Server ได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์คนละตัวและบัญชีที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 คือ Network Service หรือ Local System ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. a. เปิดผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ Active Directory และตรวจสอบว่าบัญชีคอมพิวเตอร์ SQL Reporting Services เป็นสมาชิกของ SQLAccessGroup ที่สร้างขึ้นโดยการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM
  2. เริ่ม SQL Server Management Studio โดยการคลิกปุ่ม เริ่มแล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005 แล้วคลิก SQL Server Management Studio
  3. ขยาย ความปลอดภัย ขยาย การเข้าระบบ คลิกขวาที่ SQLAccessGroup แล้วคลิก คุณสมบัติ
  4. คลิก การแมปผู้ใช้
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Organization_name_MSCRM แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole

   หมายเหตุ ตัวยึด Organization_name คือตัวยึดสำหรับชื่อองค์กรจริง
  6. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย MSCRM_Config แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole
  7. คลิก ตกลง


  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ถ้าเรียกใช้ SQL Reporting Services ในฐานะบัญชีผู้ใช้ของโดเมน
  1. เปิดผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ Active Directory และตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 เป็นสมาชิกของ SQLAccessGroup ที่สร้างขึ้นโดยการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM
  2. เริ่ม SQL Server Management Studio โดยการคลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005 แล้วคลิก SQL Server Management Studio
  3. ขยาย ความปลอดภัย ขยาย การเข้าระบบ คลิกขวาที่ SQLAccessGroup แล้วคลิก คุณสมบัติ
  4. คลิก การแมปผู้ใช้
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Organization_name_MSCRM แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole

   หมายเหตุ ตัวยึด Organization_name คือตัวยึดสำหรับชื่อองค์กรจริง
  6. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย MSCRM_Config แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สาธารณะ และกล่องกาเครื่องหมาย CRMReaderRole
  7. คลิก ตกลง

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
946289 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่สามารถแสดงรายงานได้"