คำอธิบายของฟังก์ชัน "ล้างข้อมูล" สำหรับโมดูลที่แตกต่างกันใน Microsoft Dynamics AX

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0Accounts Receivable

Microsoft Business Solutions-Axapta ๓.๐เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Dynamics AX ๓.๐ การอ้างอิงทั้งหมดไปยัง Microsoft Business Solutions-Axapta และ Microsoft Axapta เกี่ยวข้องกับ Microsoft Dynamics AX

ข้อความนำ


บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชัน "ล้างข้อมูล" สำหรับโมดูต่อไปนี้:
 • บัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics AX
 • บัญชีเจ้าหนี้ใน Microsoft Dynamics AX
 • การจัดการสินค้าคงคลังใน Microsoft Dynamics AX
 • การผลิตใน Microsoft Dynamics AX

ข้อมูลเพิ่มเติม


บัญชีลูกหนี้

เมื่อต้องการลบประวัติการอัปเดตสำหรับธุรกรรมการขายให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในบานหน้าต่างบัญชีลูกหนี้ให้ขยายเป็นงวดขยายล้างข้อมูลแล้วคลิกล้างประวัติการอัปเดตการขาย
 2. ในรายการ ล้าง ข้อมูลให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการลบประวัติการอัปเดตที่มีสถานะการดำเนินการให้เลือกดำเนินการ
  • เมื่อต้องการลบประวัติการอัปเดตที่มีสถานะการดำเนินการและผิดพลาดให้เลือกดำเนินการและผิดพลาด
 3. คลิก สร้างจนกว่า ปฏิทินแบบหล่นลง
 4. เลือกวันที่ที่คุณต้องการลบประวัติการอัปเดต
 5. คลิก ตกลง เพื่อเรียกใช้กระบวนการลบ หรือคลิกแท็บ ชุดงาน แล้วกำหนดพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการลบระเบียนประวัติการอัปเดตที่เก่า

บัญชีเจ้าหนี้

เมื่อต้องการลบประวัติการอัปเดตสำหรับธุรกรรมการซื้อให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในบานหน้าต่างบัญชีเจ้าหนี้ให้ขยายเป็นงวดขยายล้างข้อมูลแล้วคลิกล้างประวัติการอัปเดตการซื้อ
 2. ในรายการ ล้าง ข้อมูลให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการลบประวัติการอัปเดตที่มีสถานะการ ดำเนินการให้เลือก ดำเนินการ
  • เมื่อต้องการลบประวัติการอัปเดตที่มีสถานะการดำเนินการและผิดพลาดให้เลือกดำเนินการและผิดพลาด
 3. คลิก สร้างจนกว่า ปฏิทินแบบหล่นลง
 4. เลือกวันที่ที่คุณต้องการลบประวัติการอัปเดต
 5. คลิก ตกลง เพื่อเรียกใช้กระบวนการลบ หรือคลิกแท็บ ชุดงาน แล้วกำหนดพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการลบระเบียนประวัติการอัปเดตที่เก่า
ถ้าคุณลบประวัติการอัปเดตระบบจะใช้ทรัพยากรระบบน้อยลงเมื่อคุณอัปเกรด Microsoft Dynamics AX เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

การจัดการสินค้าคงคลัง

ฟังก์ชัน "ล้างข้อมูลสมุดรายวันสต็อก"

เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการ ล้างข้อมูลสมุดรายวันสินค้าคงคลัง แล้วสมุดรายวันสต็อกที่ลงรายการบัญชีแล้วทั้งหมดที่คุณเลือกจะถูกลบโดย MICROSOFT Dynamics AX สมุดรายวันสินค้าคงคลังที่ลงรายการบัญชีแล้วจะถูกลบโดยไม่คำนึงถึงวันที่ลงรายการบัญชี ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในตาราง InventJournalTable จะถูกลบ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในตาราง InventJournalTrans จะถูกลบด้วย ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีทำงานของ สมุดบันทึกสินค้าคงคลัง ที่ทำงาน:
 1. สร้างสมุดรายวันการตรวจนับหลายเล่มแล้วลงรายการบัญชีสมุดรายวันการตรวจนับในวันที่ที่แตกต่างกัน
 2. สร้างสมุดรายวันการเคลื่อนย้ายหลายเล่มแล้วลงรายการบัญชีสมุดรายวันการเคลื่อนย้ายในวันที่ที่แตกต่างกัน
 3. สร้างสมุดรายวันการโอนย้ายหลายรายการแล้วลงรายการบัญชีสมุดรายวันการโอนย้ายในวันที่ที่แตกต่างกัน
 4. ดูตาราง InventJournalTable ตารางตัวอย่าง InventJournalTable จะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในบทความนี้
 5. ดูตาราง InventJournalTrans ตารางตัวอย่าง InventJournalTrans จะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในบทความนี้
 6. ตั้งค่าวันที่ของระบบเป็น1มกราคม๒๐๐๖
 7. คลิกการจัดการสินค้าคงคลังขยายเป็นงวดขยายการล้างข้อมูลแล้วคลิกล้างข้อมูลสมุดรายวันสต็อก
 8. ในกล่องโต้ตอบลบสมุดบันทึกให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายการนับแล้วคลิกตกลง
 9. ดูตาราง InventJournalTable ตัวอย่างของตาราง InventJournalTable การล้างข้อมูลจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในบทความนี้
 10. ดูตาราง InventJournalTrans ตัวอย่างของตาราง InventJournalTrans การล้างข้อมูลจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในบทความนี้
ในตัวอย่างนี้ระเบียนสมุดรายวันการตรวจนับที่ลงรายการบัญชีแล้วทั้งหมดในตาราง InventJournalTable จะถูกลบโดย Microsoft Dynamics AX ธุรกรรมสมุดรายวันการตรวจนับที่ลงรายการบัญชีแล้วทั้งหมดในตาราง InventJournalTrans จะถูกลบด้วย ระเบียนที่ถูกลบเหล่านี้จะรวมระเบียนที่ถูกโพสต์เมื่อวันที่29มีนาคม๒๐๐๖ถึงแม้ว่า29มีนาคม๒๐๐๖จะเป็นวันที่หลังจากวันที่ของระบบ ถ้าคุณเปลี่ยนวันที่ของระบบเป็นวันที่ก่อนวันที่ลงรายการบัญชีของสมุดรายวันการตรวจนับสมุดรายวันการนับจะยังคงถูกลบ

ฟังก์ชัน "การล้างข้อมูลการชำระสินค้าคงคลัง"

การ ล้างข้อมูลการชำระสินค้าคงคลัง จะใช้ฟังก์ชันนี้ในการจัดกลุ่มธุรกรรมการชำระเงินที่ถูกยกเลิกและลบธุรกรรมการชำระเงินที่ถูกยกเลิก เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในหน้าต่างเมนูหลักให้คลิกการจัดการสินค้าคงคลังขยายเป็นงวดขยายการล้างข้อมูลแล้วคลิกล้างการชำระเงินของสินค้าคงคลัง
 2. ในกล่องโต้ตอบการชำระเงินของ สินค้าคงคลัง ให้เลือกวันที่ที่ยึดตามจำนวนการชำระสินค้าคงคลังที่ต้องชำระ กระบวนการนี้จะลบการชำระเงินของสินค้าคงคลังโดยยึดตามเกณฑ์การเลือก กระบวนการจัดกลุ่มธุรกรรมที่มี ID ธุรกรรมสินค้าคงคลังเดียวกันและหมายเลขใบสำคัญเดียวกัน กระบวนการนี้จะแทรกธุรกรรมที่จัดกลุ่มไว้ในตาราง InventSettlement จนถึงวันที่ที่เลือก
 3. ในเขตข้อมูลลบการชำระเงินที่ถูก ยกเลิกแล้วก่อน ให้เลือกวันที่ที่การชำระสินค้าคงคลังที่ถูกยกเลิกอาจถูกลบ กระบวนการนี้จะลบการชำระสินค้าคงคลังที่ถูกยกเลิกทั้งหมดก่อนวันที่ที่เลือกในตาราง InventSettlement

ผลิต

ฟังก์ชันการทำงาน "สั่งซื้อการล้างข้อมูล"

เมื่อคุณลบใบสั่งผลิตที่มีสถานะสิ้นสุดการลงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อเหล่านี้จะสะท้อนถึงวันที่ที่คุณเลือกในปฏิทินบนแท็บทั่วไป เมื่อต้องการลบใบสั่งผลิตให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในหน้าต่างเมนูหลักให้คลิกการผลิตขยายเป็นงวดขยายการล้างข้อมูลแล้วคลิกล้างข้อมูลใบสั่งผลิต
 2. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกปุ่มปฏิทิน
 3. คลิกวันที่สุดท้ายที่คุณต้องการให้มีการรวมใบสั่งผลิตสำหรับการลบ
 4. คลิก ตกลง เพื่อเรียกใช้กระบวนการลบ หรือคลิกแท็บ ชุดงาน แล้วกำหนดพารามิเตอร์เพื่อล้างข้อมูลใบสั่งผลิตเป็นประจำโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน "การล้างข้อมูลสมุดรายวันการผลิต"

หลังจากที่คุณลบสมุดบันทึกเก่าหรือสมุดรายวันที่ไม่ได้ใช้แล้วมีความต้องการทรัพยากรของระบบน้อยกว่า เมื่อต้องการลบสมุดรายวันการผลิตให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในหน้าต่างเมนูหลักให้คลิกการผลิตขยายเป็นงวดขยายการล้างข้อมูลแล้วคลิกล้างข้อมูลสมุดรายวันการผลิต
 2. ในกล่องโต้ตอบการ ล้างข้อมูลสมุดรายวันการผลิต ให้คลิกรายการ ล้าง ข้อมูล
 3. เลือกว่าคุณต้องการลบสมุดรายวันที่ลงรายการบัญชีทั้งหมดหรือเฉพาะสมุดรายวันที่ลงรายการบัญชีในใบสั่งผลิตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 4. คลิก ตกลง เพื่อเรียกใช้กระบวนการลบ หรือเลือกแท็บ ชุดงาน แล้วกำหนดพารามิเตอร์เพื่อควบคุมการลบใบสั่งผลิตเก่าเป็นประจำ
ฟังก์ชัน "ล้างข้อมูล" สามารถเรียกใช้ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบำรุงรักษาตามปกติ ข้อมูลเก่าที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบช้าลงสามารถลบได้ อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงได้ถ้าคุณลบข้อมูลอย่างถาวร ดังนั้นก่อนที่คุณจะเรียกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เราขอแนะนำให้คุณทำสำเนาสำรองของสมุดรายวันและข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม


ก่อนที่คุณจะใช้ฟังก์ชันการ ล้างข้อมูลสมุดรายวันสินค้าคงคลัง ตาราง InventJournalTable จะมีลักษณะคล้ายกับตารางต่อไปนี้
ตัวระบุสมุดรายวันคำอธิบายลงชนิดของสมุดรายวันวันที่ลงรายการบัญชี
IJ-000003สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ11/26/2005
IJ-000004สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ11/26/2005
IJ-000006สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ12/5/2005
IJ-000007สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ12/5/2005
IJ-000008สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ12/5/2005
IJ-000009สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ12/6/2005
IJ-000010สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ12/7/2005
IJ-000013สมุดรายวันการนับสินค้าคงคลังใช่การนับ3/29/2006
000001_061สมุดรายวันการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังใช่เคลื่อนย้าย2/9/2006
IJ-000011สมุดรายวันการโอนย้ายสินค้าคงคลังใช่โอน2/9/2006
IJ-000012สมุดรายวันการโอนย้ายสินค้าคงคลังใช่โอน2/9/2006
ก่อนที่คุณจะใช้ฟังก์ชันการ ล้างข้อมูลสมุดรายวันสินค้าคงคลัง ตาราง InventJournalTrans จะมีลักษณะคล้ายกับตารางต่อไปนี้
ตัวระบุสมุดรายวันวันที่ของธุรกรรมสำคัญชนิดของสมุดรายวัน
IJ-00000311/26/2005IJV-08002การนับ
IJ-00000411/26/2005IJV-08003การนับ
IJ-00000611/26/2005IJV-08004การนับ
IJ-00000712/5/2005IJV-08005การนับ
IJ-00000812/5/2005IJV-08007การนับ
IJ-00000912/6/2005IJV-08008การนับ
IJ-00001012/7/2005IJV-08009การนับ
IJ-0000133/29/2006IJV-08024การนับ
000001_0612/9/2006IJV-08023เคลื่อนย้าย
IJ-0000112/9/2006IJV-08011โอน
IJ-0000122/9/2006IJV-08014โอน
หลังจากที่คุณใช้ฟังก์ชันการ ล้างข้อมูลสมุดรายวันสินค้าคงคลัง แล้วตาราง InventJournalTable จะมีลักษณะตารางต่อไปนี้
ตัวระบุสมุดรายวันคำอธิบายลงชนิดของสมุดรายวันวันที่ลงรายการบัญชี
000001_061สมุดรายวันการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังใช่เคลื่อนย้าย2/9/2006
IJ-000011สมุดรายวันการโอนย้ายสินค้าคงคลังใช่โอน2/9/2006
IJ-000012สมุดรายวันการโอนย้ายสินค้าคงคลังใช่โอน2/9/2006
หลังจากที่คุณใช้ฟังก์ชันการ ล้างข้อมูลสมุดรายวันสินค้าคงคลัง แล้วตาราง InventJournalTrans จะมีลักษณะตารางต่อไปนี้
ตัวระบุสมุดรายวันวันที่ของธุรกรรมสำคัญชนิดของสมุดรายวัน
000001_0612/9/2006IJV-08023เคลื่อนย้าย
IJ-0000112/9/2006IJV-08011โอน
IJ-0000122/9/2006IJV-08014โอน
ฟีเจอร์นี้ใน Microsoft Dynamics AX ได้รับการพัฒนาขึ้นอยู่กับความคิดในการจัดกลุ่มธุรกรรมรายการสำหรับการลงรายการบัญชีที่ผ่านมาและเก่าและไปยังพื้นที่ว่างบนตารางที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ในประเทศส่วนใหญ่ในโลกบริษัทจะต้องเก็บธุรกรรมทั้งหมดไว้ในระบบอย่างน้อยห้าปี ข้อกำหนดนี้หมายความว่าเราขอแนะนำว่าคุณไม่ได้จัดกลุ่มช่วงเวลาใดๆที่ไม่ได้หมดอายุอย่างน้อยห้าปีที่ระบุไว้ เมื่อคุณจัดกลุ่มธุรกรรมเหล่านี้คุณจะสูญเสียความเป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆบนธุรกรรมเหล่านี้ ธุรกรรมที่มีการจัดกลุ่มไม่สามารถจับคู่ปรับปรุงหรือลบได้ คุณต้องเป็น๑๐๐เปอร์เซ็นต์แน่ใจว่าคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆบนธุรกรรม เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรตรวจสอบฟังก์ชันการจัดกลุ่มนี้ ถ้ารัฐบาลของคุณไม่มีข้อกำหนดที่คล้ายกันและถ้าคุณแน่ใจว่าสามารถเก็บถาวรธุรกรรมทั้งหมดได้โดยใช้วิธีนี้ธุรกรรมกลุ่ม อย่างไรก็ตามเมื่อคุณทำเช่นนี้คุณจะไม่สามารถปรับทรานแซคชันในภายหลังได้